IPPP1/443-1215/14-6/MPe | Interpretacja indywidualna

W zakresie opodatkowania sprzedaży własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego.
IPPP1/443-1215/14-6/MPeinterpretacja indywidualna
 1. lokal użytkowy
 2. pierwsze zasiedlenie
 3. zwolnienia z podatku od towarów i usług
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Dostawa towarów
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony, przedstawione we wniosku z dnia 5 września 2014 r. (data wpływu 8 września 2014 r.) uzupełnionym pismem z dnia 17 listopada 2014 r. (data wpływu 19 listopada 2014 r.) na wezwanie Organu z dnia 7 listopada 2014 r. (data odbioru 13 listopada 2014 r.) oraz pismem z dnia 1 grudnia 2014 r. (data wpływu 3 grudnia 2014 r.) na wezwanie Organu z dnia 21 listopada 2014 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 września 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Spółdzielnia planuje dokonać sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego o powierzchni 867 m kw. Prawo to Spółdzielnia nabyła w dniu 5 listopada 1992 r. na podstawie przydziału za wniesiony wkład budowlany w wysokości 552,18 zł. Wkład jest amortyzowany wg właściwej stawki amortyzacyjnej. Lokal nie figuruje w ewidencji środków trwałych Wnioskodawcy, tylko spółdzielni mieszkaniowej. W 2001 r. Spółdzielnia poniosła nakłady na remonty lokalu w wysokości 21.171,37 zł., podatek VAT został od nich odliczony. Nakłady te zakwalifikowano jako "Nakłady w obcych środkach trwałych" i są one amortyzowane.

W odpowiedzi na wezwanie z 7 listopada 2014 r. wskazano, że lokal użytkowy o powierzchni 867 m kw oprócz prowadzonej w nim własnej działalności handlowej był również wynajmowany. Faktury za wynajem opodatkowane były podstawową stawką VAT.

 1. Umowa najmu części powierzchni (10 m kw) - zawarta w okresie 8 października 2004 r. do 7 lipca 2012 r.
 2. Umowa najmu części powierzchni (2 m kw) - zawarta w okresie 27 października 2006 r. do 31 grudnia 2010 r.
 3. Umowa najmu 213 m kw - zawarta od 1 lipca 2003 r.
 4. Umowa najmu 650 m kw - zawarta od 10 września 2012 r.

W odpowiedzi na wezwanie z dnia 21 listopada 2014 r. wskazano, że od 5 listopada 1992 roku na podstawie par. 25 ust. 2 Statutu, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w C. przydzielił za wkład budowlany w wysokości 552,18 zł. „S.” w C., własny lokal użytkowy o powierzchni 867 m kw w C. „SA.” z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej.

W lokalu tym powierzchnia 654 m kw stanowiła salę sprzedażową, natomiast powierzchnia 213 m kw była zapleczem magazynowym.

Od 1 lipca 2003 roku do 7 października 2004 roku powierzchnię 654 m kw sali sprzedażowej wykorzystywano do własnej działalności handlowej, natomiast 213 m kw magazynów wynajmowano obcym podmiotom.

Od 8 października 2004 r. do 9 września 2012 r. 644 m kw powierzchni sali sprzedażowej wykorzystywano do własnej działalności, 10 m kw powierzchni sali sprzedażowej i 213 m kw powierzchni magazynów wynajmowano obcym podmiotom.

Natomiast od 10 września 2014 roku cała powierzchnia lokalu, tj. 654 m kw sali sprzedażowej i 213 m kw magazynów była przedmiotem najmu, za który to okres Spółdzielnia pobrała czynsz najmu.

W 2001 roku „S.” przeprowadziła w przedmiotowym lokalu remont.

Kwota nakładów na obce środki trwałe wyniosła 21.171,37 zł netto i przewyższyła 30% wartości wkładu budowlanego.

14 października 2014 roku Spółdzielnia sprzedała spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu użytkowego o powierzchni 867 m kw, znajdującego się w C., należącego do zasobów Spółdzielni - Lokatorsko-Własnościowej w C., z zastrzeżeniem, że czynsz najmu za cały październik 2014 r. należny jest „S.”.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytane (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku z dnia 1 grudnia 2014 r.):

Czy sprzedaż przedmiotowego lokalu korzysta ze zwolnienia od podatku VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 i 10a ustawy o VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy, sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nie będzie podlegała podatkowi VAT. Sprzedaż nie będzie dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia ani przed nim, nie zachodzi też przypadek sprzedaży przed upływem 2 lat od zasiedlenia. Ponadto Spółdzielnia nie korzystała z obniżenia VAT z tytułu wniesionego wkładu budowlanego. Poniesionych zaś nakładów na remont lokalu nie można odnieść do wartości początkowej obiektu, bo lokal nie został kupiony, ani wprowadzony do ewidencji środków trwałych. Brak jest też podstaw aby wartość wkładu budowlanego, tj. 552,18 zł. traktować jako wartość początkową lokalu o powierzchni 867 m kw.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

(Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn zm.), zwanej dalej „ustawą”, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Jak wynika z art. 7 ust. 1 ustawy przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

W myśl art. 7 ust. 1 pkt 5 i 7 ustawy przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym również:

 • ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu oraz przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, a także ustanowienie na rzecz członka spółdzielni mieszkaniowej odrębnej własności lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu oraz przeniesienie na rzecz członka spółdzielni własności lokalu lub własności domu jednorodzinnego;
 • zbycie praw, o których mowa w pkt 5 i 6.

Stosownie do treści art. 2 pkt 6 ustawy – przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Zatem, w świetle art. 7 ust. 1 pkt 5 i 7 ustawy odpłatne zbycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego stanowi dostawę towarów.

Dostawa towarów mieści się w definicji sprzedaży, określonej w art. 2 pkt 22 ustawy, według której sprzedaż to odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Podstawowa stawka podatku, zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Natomiast stosownie do art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednakże w treści ustawy o podatku od towarów i usług, ustawodawca przewiduje dla niektórych czynności obniżone stawki podatku oraz zwolnienie od podatku VAT.

Zgodnie z przepisem art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy, zwalnia się dostawę towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

 1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
 2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

W świetle przytoczonego przepisu kluczowym dla ustalenia zasad opodatkowania dostawy budynków, budowli lub ich części jest ustalenie, czy nastąpiło pierwsze zasiedlenie i jaki okres upłynął od tego momentu.

Definicję pierwszego zasiedlenia zawiera art. 2 pkt 14 ustawy. Stosownie do tego przepisu, przez pierwsze zasiedlenie rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

 1. wybudowaniu lub
 2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Żeby można było mówić o pierwszym zasiedleniu, musi dojść do oddania budynków, budowli lub ich części do użytkowania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu. Jeżeli zatem podatnik (bądź podmiot trzeci) wybuduje obiekt, lub go zmodernizuje, przy czym nakłady na ulepszenie przekroczą 30% wartości początkowej, a następnie obiekt ten (lub ulepszenie) zostanie oddany do użytkowania (wprowadzony przez podatnika do ewidencji środków trwałych), nie oznacza to, że został on zasiedlony, ponieważ oddanie do użytkowania nie nastąpiło w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu. Pierwsze zasiedlenie będzie miało natomiast miejsce wówczas, gdy wybudowany lub zmodernizowany obiekt zostanie sprzedany lub np. oddanyw dzierżawę, najem, które to czynności będą podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Zauważyć należy, że zarówno sprzedaż, jak i dzierżawa, czy najem, wykonywane przez podatników podatku VAT są bowiem czynnościami podlegającymi opodatkowaniu.

W tym miejscu należy podkreślić, że pojęcie „oddanie do użytkowania”, o którym mowa w powołanym art. 2 pkt 14 ustawy należy rozumieć jako objęcie faktycznego władztwa nad budynkami, budowlami lub ich częściami, możliwość dysponowania nimi, używania ich jak właściciel.

Tym samym należy stwierdzić, że zwolnienie od podatku od towarów i usług przewidziane w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy znajdzie zastosowanie w odniesieniu do sprzedaży budynków, budowli lub ich części, jeżeli w momencie dostawy są one zasiedlone w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy i okres pomiędzy pierwszym zasiedleniem a ich dostawą jest dłuższy niż 2 lata.

W przypadku nieruchomości niespełniających przesłanek do zwolnienia od podatku na podstawie powołanego wyżej przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, ustawodawca umożliwił podatnikom – po spełnieniu określonych warunków – skorzystanie ze zwolnienia wskazanego w pkt 10a tego przepisu.

I tak, w myśl art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem, że:

 1. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
 2. dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Ponadto – jak wynika z art. 43 ust. 7a ustawy – warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10a lit. b, nie stosuje się, jeżeli budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.

Z powyższych przepisów wynika, że jeżeli dostawa budynków, budowli lub ich części będzie mogła korzystać ze zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, wówczas badanie przesłanek wynikających z przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10a jest bezzasadne.

Kwestię opodatkowania dostawy gruntu, na którym posadowione zostały budynki lub budowle rozstrzyga przepis art. 29a ust. 8 ustawy, w myśl którego w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

Z powyższego jednoznacznie wynika, że co do zasady, grunt będący przedmiotem sprzedaży podlega opodatkowaniu według takiej stawki podatku od towarów i usług, jaką opodatkowane są budynki/budowle na nim posadowione. Oznacza to, że w sytuacji, gdy budynki, budowle lub ich części korzystają ze zwolnienia od podatku VAT, również sprzedaż gruntu korzysta ze zwolnienia od podatku.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca planuje dokonać sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego o powierzchni 867 m kw. Prawo do lokalu Wnioskodawca nabył w dniu 5 listopada 1992 r. na podstawie przydziału za wniesiony wkład budowlany w wysokości 552,18 zł. W 2001 r. Wnioskodawca poniósł nakłady na remont lokalu w wysokości 21.171,37 zł. i odliczył podatek VAT. W lokalu tym powierzchnia 654 m kw stanowi salę sprzedażową natomiast powierzchnia 213 m kw jest zapleczem magazynowym.

Od 1 lipca 2003 roku do 7 października 2004 roku powierzchnię 654 m kw sali sprzedażowej wykorzystywano do własnej działalności handlowej, natomiast 213 m kw magazynów wynajmowano obcym podmiotom.

Od 8 października 2004 r. do 9 września 2012 r. 644 m kw powierzchni sali sprzedażowej wykorzystywano do własnej działalności, 10 m kw powierzchni sali sprzedażowej i 213 m kw powierzchni magazynów wynajmowano obcym podmiotom.

Natomiast od 10 września 2014 roku cała powierzchnia lokalu, tj. 654 m kw sali sprzedażowej i 213 m kw magazynów była przedmiotem najmu, za który to okres Wnioskodawca pobrał czynsz najmu.

W dniu 14 października 2014 roku Wnioskodawca sprzedał spółdzielcze własnościowe prawo do ww. lokalu użytkowego.

Zwolnienie od podatku określone w art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy, dotyczy wszystkich towarów – zarówno nieruchomości, jak i ruchomości – przy nabyciu (imporcie lub wytworzeniu) których nie przysługiwało podatnikowi prawo do odliczenia podatku VAT i wykorzystywanych – niezależnie od okresu ich używania przez podatnika (kilka dni, miesięcy czy lat) – wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku VAT.

W niniejszej sprawie zwolnienie określone w art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy nie znajdzie zastosowania, ze względu na to, że lokal użytkowy był wykorzystywany w prowadzonej opodatkowanej działalności gospodarczej, związanej głównie z handlem oraz był przedmiotem najmu.

Jeżeli przy zbyciu towaru wystąpią przesłanki uniemożliwiające zastosowanie opisanego zwolnienia od podatku VAT, to w przypadku nieruchomości lub ich części może znaleźć zastosowanie inne zwolnienie przewidziane w art. 43 ustawy, jeżeli zostaną spełnione warunki wskazane w tych przepisach.

Aby stwierdzić czy w opisanym przypadku przy sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego będzie przysługiwało Wnioskodawcy zwolnienie, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy niezbędne jest ustalenie, czy nastąpiło pierwsze zasiedlenie lokalu i jaki okres upłynął od tego momentu.

W ocenie tutejszego Organu w odniesieniu do opisanego we wniosku lokalu użytkowego, w części stanowiącej 213 m2 powierzchni magazynowej, która od dnia 1 lipca 2003 r. była wynajmowana oraz w części 10 m2 powierzchni sali sprzedażowej, która była wynajmowana od dnia 8 października 2004 r. mamy do czynienia z pierwszym zasiedleniem. Ponieważ pomiędzy pierwszym zasiedleniem tych części lokalu (2003 r. i 2004 r.), a sprzedażą lokalu upłynie okres dłuższy niż 2 lata, sprzedaż spółdzielczego własnościowego lokalu użytkowego w tych częściach będzie korzystać ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy.

W odniesieniu do pozostałej części lokalu użytkowego, tj. części 644 m2 powierzchni sali sprzedażowej, która była wynajmowana od dnia 10 października 2014 r. mamy do czynienia z pierwszym zasiedleniem, jednakże w związku z tym, że pomiędzy pierwszym zasiedleniem tej części lokalu (2014 r.), a sprzedażą lokalu upłynie okres krótszy niż 2 lata, sprzedaż spółdzielczego własnościowego lokalu użytkowego w tej części nie będzie korzystała ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy.

Jednakże, przy braku możliwości zastosowania zwolnienia od podatku zbycia opisanej części lokalu na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, należy dokonać analizy możliwości zwolnienia od podatku tego zbycia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy.

Jak wynika z opisu sprawy, Wnioskodawca nabył spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu użytkowego w 1992 r. w związku z czym nie przysługiwało mu prawo do odliczenia. Jednocześnie Wnioskodawca nie ponosił wydatków na ulepszenie lokalu, które przekroczyły 30% jego wartości wartości początkowej, Wnioskodawca dokonał jedynie remontu niniejszego lokalu. Zatem należy uznać, że sprzedaż części 644 m2 powierzchni sali sprzedażowej będzie zwolniona z opodatkowania na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy.

W konsekwencji powyższego, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

lokal użytkowy
ILPP1/443-826/14-2/AW | Interpretacja indywidualna

pierwsze zasiedlenie
IPPP1/443-1035/14-3/MPe | Interpretacja indywidualna

zwolnienia z podatku od towarów i usług
IBPP3/443-1358/14/AZ | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.