IPPP1/443-1001/14-2/JL | Interpretacja indywidualna

O ile Wnioskodawca i nabywca nie zrezygnują ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 10 ustawy, sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego dokonana przez Wnioskodawcę będzie korzystała ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy.
IPPP1/443-1001/14-2/JLinterpretacja indywidualna
 1. lokal użytkowy
 2. pierwsze zasiedlenie
 3. sprzedaż lokalu
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że Pana stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 29 sierpnia 2014 r. (data wpływu 4 września 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku sprzedaży lokalu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 września 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku sprzedaży lokalu.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest osobą fizyczną prowadzącą indywidualną działalność gospodarczą, jest również czynnym podatnikiem VAT. W ramach tej działalności gospodarczej nabył (w drodze kupna, umowa została zawarta w formie aktu notarialnego) w listopadzie 2011 r. spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu użytkowego (usługowo handlowego), w dalszym toku wniosku określanego skrótowo jako „prawo do lokalu”.

Ówczesna transakcja nabycia prawa do lokalu nie została opodatkowana podatkiem od towarów i usług (zwanym dalej „podatkiem VAT”), jako że ówczesny sprzedający skorzystał ze zwolnienia przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług. U Wnioskodawcy nie powstała zatem kwota podatku naliczonego VAT, pobrano natomiast od transakcji podatek od czynności cywilnoprawnych.

W momencie zawarcia ówczesnej umowy sprzedaży prawo do lokalu było już przedmiotem najmu zawartego z osobą trzecią i Wnioskodawca jako nabywca wstąpił w stosunek najmu w miejsce zbywcy. Następnie Wnioskodawca kontynuował wynajem lokalu (tj. prawa do lokalu) w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (z przerwą pomiędzy zakończeniem umowy najmu z pierwotnie przejętym najemcą, a znalezieniem kolejnego), traktując usługę wynajmu jako czynność opodatkowaną podatkiem VAT ze stawką podstawową i dokumentowaną wystawianymi na najemcę fakturami VAT. Łączny czas świadczenia przez Wnioskodawcę opodatkowanej podatkiem VAT usługi wynajmu przedmiotowego lokalu przekracza okres dwóch lat.

Wnioskodawca nosi się obecnie z zamiarem dokonania w przyszłości sprzedaży ww. prawa do lokalu i to zdarzenie przyszłe jest przyczyną złożenia wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji. Wnioskodawca zaznacza, że od momentu nabycia prawa do lokalu nie dokonywał wydatków na jego ulepszenie w wysokości równej lub przekraczającej 30% wartości początkowej tego prawa i nie zamierza też do momentu przyszłej sprzedaży dokonywać takowych wydatków powodujących osiągnięcie bądź przekroczenie tego limitu.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w przypadku sprzedaży przez Wnioskodawcę opisanego spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego, transakcja ta będzie zwolniona od podatku VAT (przy założeniu, że Wnioskodawca nie skorzysta z opcji rezygnacji ze zwolnienia od podatku VAT przewidzianej w art. 43 ust. 10 ustawy o podatku od towarów i usług...

Zdaniem Wnioskodawcy, transakcja sprzedaży przez niego przedmiotowego prawa do lokalu będzie zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (o ile nie skorzysta on z opcji rezygnacji ze zwolnienia przewidzianej w ust. 10 tego artykułu). Spełnione będą bowiem wszelkie przesłanki, przy których zaistnieniu ustawodawca przewidział zwolnienie takiej transakcji z opodatkowania.

Sprzedaż własnościowego prawa do lokalu stanowi dostawę towarów na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 7 w zw. z pkt 5 ww. ustawy. Tymczasem art. 43 ust. 1 pkt 10 stanowi o zwolnieniu z opodatkowania VAT dostawy towarów w postaci części budynków, jeżeli dostawa nie jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim, czy też w ciągu dwóch lat od pierwszego zasiedlenia. Pod pojęciem pierwszego zasiedlenia rozumie się w myśl art. 2 pkt 14 ww. ustawy oddanie do użytkowania pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi (w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu) budynków, budowli lub ich części po ich wybudowaniu względnie ulepszeniu (o ile wydatki na ulepszenie stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym).

Ponieważ sam Wnioskodawca od czasu nabycia prawa do lokalu dokonuje jego wynajmu (a więc oddaje go do użytkowania osobom trzecim jako użytkownikom w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu) przez okres dłuższy niż dwa lata, to nawet niezależnie od wcześniejszej historii lokalu za spełniony należy uznać warunek, że zamierzona w przyszłości przez Wnioskodawcę sprzedaż nie odbędzie się ani w ramach pierwszego zasiedlenia, ani w ciągu dwóch lat od pierwszego zasiedlenia. Jak bowiem wspomniano, Wnioskodawca w całym okresie posiadania przez siebie owego prawa do lokalu nie dokonywał i aż do momentu sprzedaży nie dokona ulepszeń tego lokalu w wysokości co najmniej 30% wartości początkowej, które to ulepszenia mogłyby skutkować zaistnieniem kolejnego pierwszego zasiedlenia.

Konkludując Wnioskodawca pragnie powołać się na indywidualną interpretację wydaną 3 czerwca 2014 r. przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach (sygnatura IBPP2/443-221/14/BW), w której w podobnej - zdaniem Wnioskodawcy - sprawie innego podatnika organ podatkowy potwierdził zaistnienie zwolnienia z VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez towary, w myśl art. 2 pkt 6 ustawy, należy rozumieć rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się – w myśl art. 7 ust. 1 ustawy – przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym również:

 1. przeniesienie z nakazu organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w imieniu takiego organu lub przeniesienie z mocy prawa własności towarów w zamian za odszkodowanie;
 2. wydanie towarów na podstawie umowy dzierżawy, najmu, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze zawartej na czas określony lub umowy sprzedaży na warunkach odroczonej płatności, jeżeli umowa przewiduje, że w następstwie normalnych zdarzeń przewidzianych tą umową lub z chwilą zapłaty ostatniej raty prawo własności zostanie przeniesione;
 3. wydanie towarów na podstawie umowy komisu: między komitentem a komisantem, jak również wydanie towarów przez komisanta osobie trzeciej;
 4. wydanie towarów komitentowi przez komisanta na podstawie umowy komisu, jeżeli komisant zobowiązany był do nabycia rzeczy na rachunek komitenta;
 5. ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu oraz przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, a także ustanowienie na rzecz członka spółdzielni mieszkaniowej odrębnej własności lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu oraz przeniesienie na rzecz członka spółdzielni własności lokalu lub własności domu jednorodzinnego;
 6. oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste;
 7. zbycie praw, o których mowa w pkt 5 i 6.

Na mocy art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku od towarów i usług wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Natomiast w oparciu o art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i ust. 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednakże zarówno w treści ustawy, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie od podatku.

Zakres i zasady zwolnienia od podatku od towarów i usług dostawy towarów lub świadczenia usług zostały określone m.in. w art. 43 ustawy.

I tak, na mocy art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy – zwalnia się od podatku dostawę towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Zwolnienie od podatku określone w art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy, dotyczy wszystkich towarów – zarówno nieruchomości, jak i ruchomości – przy nabyciu (imporcie lub wytworzeniu) których nie przysługiwało podatnikowi prawo do odliczenia podatku VAT i wykorzystywanych – niezależnie od okresu ich używania przez podatnika (kilka dni, miesięcy czy lat) – wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku VAT.

Jeżeli przy zbyciu towaru wystąpią przesłanki uniemożliwiające zastosowanie opisanego zwolnienia od podatku VAT, to w przypadku nieruchomości może znaleźć zastosowanie inne zwolnienie przewidziane w art. 43 ustawy, jeśli zostaną spełnione warunki wskazane w tych przepisach.

W świetle art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

 1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
 2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Przez pierwsze zasiedlenie – zgodnie z art. 2 pkt 14 ustawy – rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

 1. wybudowaniu lub
 2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Z powyższej definicji wynika, że oddanie do użytkowania powinno nastąpić w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu, a za taką należy rozumieć sprzedaż, a także umowy najmu i dzierżawy podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT. Podkreślić należy w tym miejscu, że pojęcie „oddanie do użytkowania”, o którym mowa w art. 2 pkt 14 ustawy, należy rozumieć jako objęcie faktycznego władztwa nad budynkami, budowlami lub ich częściami, możliwość dysponowania nimi, używania ich jak właściciel. Obiekty te nie muszą zostać faktycznie zamieszkane przez nabywcę, aby były oddane do użytkowania.

W przypadku nieruchomości niespełniających przesłanek do zwolnienia od podatku na podstawie powołanego wyżej przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, ustawodawca umożliwia podatnikom – po spełnieniu określonych warunków – skorzystanie ze zwolnienia wskazanego w pkt 10a tego przepisu.

Stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem że:

 1. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
 2. dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Warunku, o którym mowa w 43 ust. 1 pkt 10a lit. b – stosownie do art. 43 ust. 7a – nie stosuje się, jeżeli budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.

Zgodnie z art. 43 ust. 10 ustawy o VAT podatnik może zrezygnować ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 i wybrać opodatkowanie dostawy budynków, budowli lub ich części, pod warunkiem że dokonujący dostawy i nabywca budynku, budowli lub ich części:

 1. są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni;
 2. złożą przed dniem dokonania dostawy tych obiektów właściwemu dla ich nabywcy naczelnikowi urzędu skarbowego, zgodne oświadczenie, że wybierają opodatkowanie dostawy budynku, budowli lub ich części.

Analiza przytoczonych przepisów na gruncie przedstawionego zdarzenia przyszłego prowadzi do wniosku, że dostawę opisanego spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego, na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5 i pkt 7 należy traktować na równi z dostawą towaru (lokalu użytkowego).

Dostawa omawianego lokalu nie będzie korzystała ze zwolnienia określonego w art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy, gdyż warunkiem do zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług, określonego w powyższym przepisie, jest wykorzystywanie towarów, w tym również nieruchomości, będących przedmiotem dostawy wyłącznie do działalności zwolnionej od podatku od towarów i usług oraz brak prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu tych towarów.

Tym czasem, jak wynika z opisu sprawy, lokal stanowiący przedmiot planowanej transakcji jest wykorzystywany przez Wnioskodawcę do prowadzenia działalności opodatkowanej podatkiem od towarów i usług - wynajmu. W świetle powyższej okoliczności, do transakcji sprzedaży lokalu nie będzie miało zastosowania zwolnienie wynikające z art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy.

W związku z tym, w odniesieniu do opodatkowania planowanej transakcji dostawy lokalu użytkowego, należy przeanalizować możliwość zastosowania zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy.

Jak wynika z wniosku, po nabyciu lokalu Wnioskodawca kontynuował jego wynajem w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, traktując usługę wynajmu jako czynność opodatkowaną podatkiem VAT ze stawką podstawową i dokumentowaną wystawianymi na najemcę fakturami VAT. Łączny czas świadczenia przez Wnioskodawcę opodatkowanej podatkiem VAT usługi wynajmu przedmiotowego lokalu przekracza okres dwóch lat. Od momentu nabycia prawa do lokalu nie dokonywał wydatków na jego ulepszenie w wysokości równej lub przekraczającej 30% wartości początkowej tego prawa i nie zamierza też do momentu przyszłej sprzedaży dokonywać takowych wydatków powodujących osiągnięcie bądź przekroczenie tego limitu.

Na podstawie powyższych okoliczności należy stwierdzić, że wskutek wynajmu, lokal był oddany do użytkowania w ramach wykonania czynności opodatkowanych – był już przedmiotem pierwszego zasiedlenia, a od momentu pierwszego zasiedlenia do momentu sprzedaży przez Wnioskodawcę upłynie okres dłuższy niż 2 lata. Ponadto nie doszło do ponownego pierwszego zasiedlenia lokalu, gdyż Wnioskujący nie dokonywał ulepszeń lokalu przekraczających 30% jego wartości początkowej. Tym samym w analizowanej sprawie spełnione są przesłanki do zastosowania zwolnienia od podatku VAT, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy.

Zatem o ile Wnioskodawca i nabywca nie zrezygnują ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 10 ustawy, sprzedaż wymienionego spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego dokonana przez Wnioskodawcę będzie korzystała ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty powiązane lub podobne:

IBPP2/443-221/14/BW | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.