IPPB1/415-1417/14-4/AM | Interpretacja indywidualna

1. Czy przekazanie w/w lokalu użytkowego nieodpłatnie na cele osobiste a następnie darowanie córce będzie w całości zwolnione z podatku VAT.2. Czy przekazanie w/w lokalu na cele osobiste a następnie darowanie córce nie spowoduje powstania przychodu do opodatkowania podatku dochodowym od osób fizycznych.
IPPB1/415-1417/14-4/AMinterpretacja indywidualna
 1. darowizna
 2. działalność
 3. działalność gospodarcza
 4. lokal użytkowy
 5. wycofanie
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 17 grudnia 2014 r. (data wpływu 18 grudnia 2014 r.) uzupełnionego pismem z dnia 27 lutego 2015 r. (data wpływu 3 marca 2015 r.) uzupełniającym braki formalne na wezwanie nr IPPP2/443-1229/14-2/RR; IPPB1/415-1417/14-2/AM z dnia 17 lutego 2015 r. o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych dokonania darowizny lokalu użytkowego na rzecz córki – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 grudnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych dokonania darowizny lokalu użytkowego na rzecz córki.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą jako osoba fizyczna od 12.02.1979 roku pod nazwą M. z siedziba w W..

Działalność gospodarcza Wnioskodawcy polega na produkcji wyrobów jubilerskich i podobnych oraz wynajmie w ramach prowadzonej działalności lokali użytkowych. Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku VAT. Jeden z lokali użytkowych Wnioskodawca zamierza wycofać z działalności i umową darowizny podarować córce.

Dotyczy to lokalu użytkowego w W. przy ul. K.. Lokal ten na podstawie zawartej umowy w 1998 r. ze Spółdzielnią Mieszkaniową został wybudowany z Wnioskodawcy środków pieniężnych, które zgodnie z urnową stanowiły wkład budowlany za kwotę 127 817,83 zł . Zakup ten nie podlegał podatkowi VAT.

W dniu 18.08.2008 lokal w/w został oddany do użytkowania.

Do wykończenia w/w lokalu firma poniosła wydatki na remont na kwotę 11 776,98 zł netto od której został odliczony VAT w 2003.

Następnie lokal ten został przyjęty do najmu, wprowadzony do ewidencji środków trwałych w kwocie 139 694,81 zł. i od 01.09.2003 do chwili obecnej jest amortyzowany i wynajmowany na cele działalności opodatkowanej, dokumentowanej fakturami VAT.

W 2004 Spółdzielnia Mieszkaniowa przysłała korektę ostatecznego rozliczenia budowy w/w lokalu po której została podwyższona wartość wkładu budowlanego o kwotę 30 106,70 zł brutto. W konsekwencji na podstawie otrzymanej faktury z dnia 25.11,2006 r. od Spółdzielni Mieszkaniowej na kwotę netto 24 677,62zł został odliczony VAT w kwocie 5 429,08 zł., ponieważ wszelkie dopłaty po 01.05.2004 r. z uwagi na zmianę przepisów o VAT podlegają podatkowi VAT,

Poniesione koszty remontu i dopłat od których został odliczony VAT stanowiły 28,5 %, nie przekroczyły 30% wartości przyjętego lokalu.

W przyszłości w/w lokal użytkowy Wnioskodawca zamierza wycofać z działalności gospodarczej i ewidencji środków trwałych i po wycofaniu darować córce.

Biorąc po uwagę powyższe dane wycofanie lokalu z działalności na cele osobiste będzie podlegało zwolnieniu w podatku VAT zgodnie z art. 7 ust. 2 i art. 43 ust, 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług, oraz nieodpłatne wycofanie lokalu z działalności na cele osobiste nie spowoduje powstania przychodu i będzie zwolnione z podatku dochodowego

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy przekazanie w/w lokalu użytkowego nieodpłatnie na cele osobiste a następnie darowanie córce będzie w całości zwolnione z podatku VAT.
 2. Czy przekazanie w/w lokalu na cele osobiste a następnie darowanie córce nie spowoduje powstania przychodu do opodatkowania podatku dochodowym od osób fizycznych.

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź w zakresie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W zakresie przepisów ustawy o podatku od towarów i usług wydane zostanie odrębne rozstrzygniecie.

Zdaniem Wnioskodawcy, darowizna córce opisanego lokalu użytkowego nie będzie stanowiła przychodu zgodnie z art. 10 ust. 2 pkt 3 ustawy o podatku od osób fizycznych, ponieważ jest ona formą bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego. Wycofanie składnika majątku trwałego tj. wskazanego lokalu użytkowego na cele osobiste nie będzie nosić cech odpłatnego zbycia i będzie to czynność nieodpłatna. Wycofanie to nie spowoduje przychodu do opodatkowania w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wskazują to przepisy, art. 10 ust. 2 pkt 3 ww ustawy.

Ponadto zgodnie z art. 2 ust 1 pkt 3 ustawy o pdof do darowizny nie stosuje się przepisów tej ustawy i będzie podlegała przepisom ustawy od spadków i darowizn, co wyklucza możliwość opodatkowania jej podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku

Stosownie do treści art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) tej ustawy, źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2 nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a-c, przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy - przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany.

Zgodnie z art. 10 ust. 2 pkt 3 ww. ustawy, przepisów ust. 1 pkt 8 nie stosuje się do odpłatnego zbycia składników majątku, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1, z zastrzeżeniem ust. 3, nawet jeżeli przed zbyciem zostały wycofane z działalności gospodarczej, a między pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składniki majątku zostały wycofane z działalności i dniem ich odpłatnego zbycia, nie upłynęło 6 lat.

W myśl art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, tj. pozarolniczej działalności gospodarczej, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Stosownie do treści art. 14 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy, przychodem z działalności gospodarczej są również przychody z odpłatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą oraz przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej składników majątku będących:

 1. środkami trwałymi,
 2. składnikami majątku, o których mowa w art. 22d ust. 1, z wyłączeniem składników, których wartość początkowa ustalona zgodnie z art. 22g nie przekracza 1.500 zł,
 3. wartościami niematerialnymi i prawnymi
  - ujętych w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w tym także przychody z odpłatnego zbycia składników majątku wymienionych w lit. b), spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego lub udziału w takim prawie nieujętych w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z zastrzeżeniem ust. 2c; przy określaniu wysokości przychodów przepisy ust. 1 i art. 19 stosuje się odpowiednio.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca zamierza wycofać z działalności gospodarczej składnik majątku tj. lokal użytkowy i przekazać go w formie darowizny córce.

Mając powyższe na względzie, stwierdzić należy, iż w przedmiotowej sprawie nie nastąpi odpłatne zbycie składnika majątku wykorzystywanego w prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej. Czynność wycofania składnika majątku z działalności gospodarczej i przekazania go w drodze darowizny (nieodpłatnie) na rzecz córki, na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie rodzi żadnych skutków podatkowych w tym podatku, bowiem poprzez czynność tą Wnioskodawca nie uzyska żadnego przysporzenia majątkowego. W wyniku planowanych działań nastąpi wyłącznie przesunięcie prawa własności do ww. lokalu, z działalności gospodarczej do majątku prywatnego.

Zauważyć przy tym należy, iż zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przepisów tej ustawy nie stosuje się do przychodów podlegających przepisom ustawy od spadków i darowizn. W myśl art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 454), podatkowi od spadków i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, m.in. tytułem darowizny.

Z powyższych przepisów wynika zatem, że każda darowizna, bez względu na przedmiot darowizny, a zatem również darowizna ww. lokalu, stanowiącego uprzednio składnik majątku prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, dokonana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podlega przepisom ustawy o podatku od spadków i darowizn, co wyklucza możliwość jej opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku ,ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.