IBPP1/4512-226/15/MG | Interpretacja indywidualna

Darowizna spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego nie jest czynnością podlegającą opodatkowaniu
IBPP1/4512-226/15/MGinterpretacja indywidualna
 1. darowizna
 2. lokal użytkowy
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Dostawa towarów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku, który wpłynął do tut. organu 13 marca 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT darowizny spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 marca 2015 r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT darowizny spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Decyzją Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej z dnia 10 lutego 1992 roku Wnioskodawca uzyskał lokal użytkowy o powierzchni 60 m2 na warunkach spółdzielczego prawa do lokalu. Nastąpiło to na wniosek zainteresowanego i po dokonaniu wpłaty w wysokości ... zł.

Zdarzenie to miało miejsce przed wprowadzeniem do polskiego systemu podatku VAT, w związku z tym przy nabyciu prawa do tego lokalu nie było mowy o możliwości odliczenia podatku naliczonego.

Lokal ten wykorzystywany jest dla celów prowadzenia działalności gospodarczej. Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem VAT, wykonującym czynności opodatkowane VAT - początkowo Wnioskodawca samodzielnie prowadził w nim sklep spożywczy, następnie przeznaczył na wynajem w celu prowadzenia działalności handlowej przez inną osobę.

Lokal ten nie został wprowadzony do majątku trwałego przedsiębiorcy. Wnioskodawca nie dokonywał i nie ujmował odpisów amortyzacyjnych w kosztach dla celów obliczania zaliczek na podatek dochodowy. Lokal ten nie był ulepszany. Na przestrzeni lat w związku z wykorzystywaniem tego lokalu do celów prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawca odliczał podatek VAT od faktur kosztowych związanych z utrzymaniem tego lokalu - opłaty medialne. Następnie lokal ten na podstawie umowy najmu Wnioskodawca przekazał osobie trzeciej. Czynsz określony w umowie zawierał podatek VAT, który rozliczany jest przez Wnioskodawcę po stronie podatku należnego w comiesięcznej deklaracji VAT-7. Jednocześnie wysokość opłat medialnych refakturowana jest na wynajmującego. Z tego tytułu również odprowadzany jest podatek VAT.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

W chwili obecnej Wnioskodawca planuje nieodpłatnie darować spółdzielcze prawo do lokalu, o którym mowa w zapytaniu członkowi rodziny w pierwszej grupie. Czy czynność ta będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że czynność ta nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług VAT. Transakcja nabycia prawa do lokalu nie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT, czynność miała miejsce przed jego wprowadzeniem. Planowana darowizna, jako czynność nieopodatkowana, mogłaby być traktowana jako podlegająca opodatkowaniu VAT tylko na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy o VAT tj. w sytuacji gdy przysługiwałoby prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tych czynności, w całości lub części. Taka możliwość w momencie nabycia prawa do lokalu nie miała miejsca. Również lokal ten nie był ulepszany - nie poniesiono wydatków zwiększających wartość lokalu stanowiących co najmniej 30 % kwoty nabycia prawa własności, od których istniałaby możliwość odliczenia podatku naliczonego

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Na mocy art. 7 ust. 1 ustawy o VAT przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel w tym również:

 1. przeniesienie z nakazu organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w imieniu takiego organu lub przeniesienie z mocy prawa prawa własności towarów w zamian za odszkodowanie;
 2. wydanie towarów na podstawie umowy dzierżawy, najmu, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze zawartej na czas określony lub umowy sprzedaży na warunkach odroczonej płatności, jeżeli umowa przewiduje, że w następstwie normalnych zdarzeń przewidzianych tą umową lub z chwilą zapłaty ostatniej raty prawo własności zostanie przeniesione;
 3. wydanie towarów na podstawie umowy komisu: między komitentem a komisantem, jak również wydanie towarów przez komisanta osobie trzeciej;
 4. wydanie towarów komitentowi przez komisanta na podstawie umowy komisu, jeżeli komisant zobowiązany był do nabycia rzeczy na rachunek komitenta;
 5. ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu oraz przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, a także ustanowienie na rzecz członka spółdzielni mieszkaniowej odrębnej własności lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu oraz przeniesienie na rzecz członka spółdzielni własności lokalu lub własności domu jednorodzinnego;
 6. oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste;
 7. zbycie praw, o których mowa w pkt 5 i 6.

Stosownie do art. 7 ust. 2 ustawy o VAT przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:

 1. przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,
 2. wszelkie inne darowizny

-jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.

Jak wynika z powyższych uregulowań, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega generalnie każde nieodpłatne przekazanie towaru należącego do przedsiębiorstwa, w tym także wszelkie inne darowizny, z którym wiąże się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, o ile podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu, imporcie lub wytworzeniu tych towarów lub ich części składowych.

Jeżeli natomiast podatnik nie miał prawa do odliczenia podatku naliczonego, to nieodpłatne przekazanie (w tym także darowizna) tych towarów pozostaje poza zakresem opodatkowania (podatnik nie musi dokonać ich opodatkowania), bez względu na cel, na który zostały one przekazane (darowane).

Stosownie do treści art. 888 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1966 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.), przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku.

Natomiast w świetle art. 890 § 1 k.c., oświadczenie darczyńcy powinno być złożone w formie aktu notarialnego.

Jak wynika z powyższego darowizna jest umową cywilnoprawną uregulowaną w tytule XXXIII Kodeksu cywilnego, cechującą się nieodpłatnością oraz przysporzeniem majątkowym tylko jednej ze stron umowy.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca decyzją Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej z dnia 10 lutego 1992 roku uzyskał lokal użytkowy o powierzchni 60 m2 na warunkach spółdzielczego prawa do lokalu. Nastąpiło to na wniosek zainteresowanego i po dokonaniu wpłaty w wysokości 146 360 933 zł. Zdarzenie to miało miejsce przed wprowadzeniem do polskiego systemu podatku VAT, w związku z tym przy nabyciu prawa do tego lokalu Wnioskodawca nie miał możliwości odliczenia podatku naliczonego. Lokal ten wykorzystywany jest dla celów prowadzenia działalności gospodarczej. Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem VAT, wykonującym czynności opodatkowane VAT. Lokal ten nie został wprowadzony do majątku trwałego przedsiębiorcy. Lokal ten nie był ulepszany. Na przestrzeni lat w związku z wykorzystywaniem tego lokalu do celów prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawca odliczał podatek VAT od faktur kosztowych związanych z utrzymaniem tego lokalu - opłaty medialne.

Jak wskazano wyżej nieodpłatne przekazanie towarów (np. darowiznę) uznaje się za odpłatną dostawę towarów, jeżeli podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z nabyciem lub wytworzeniem tych towarów lub ich części składowych. Niespełnienie powyższego warunku jest podstawą do traktowania darowizny – w świetle brzmienia art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT – jako wyłączonego spod zakresu działania ustawy o podatku od towarów i usług, bez względu na cel, na który zostały one przekazane (darowane).

Z powyższych przepisów wynika, że darowizna spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego na rzecz członka rodziny ze względu na nieodpłatny charakter czynności podlega opodatkowaniu podatkiem VAT tylko przy spełnieniu przesłanki określonej w art. 7 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, tj. w sytuacji gdy podatnikowi przysługiwało prawo w całości lub w części do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tego lokalu lub jego części składowych.

W art. 2 pkt 14a ustawy o VAT zostało zdefiniowane pojęcie wytworzenia nieruchomości. Zgodnie z tym przepisem przez wytworzenie nieruchomości rozumie się wybudowanie budynku, budowli lub ich części, lub ich ulepszenie w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym.

W przedmiotowej sprawie istotnym dla rozstrzygnięcia jest fakt czy Wnioskodawcy przy nabyciu spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego oraz czy Wnioskodawca ponosił wydatki na ulepszenie lokalu użytkowego w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, od których przysługiwało prawo do odliczenia.

Z wniosku wynika, że Wnioskodawca decyzją Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej z 10 lutego 1992 r. uzyskał lokal użytkowy na warunkach spółdzielczego prawa do lokalu. Wnioskodawca przy nabyciu prawa do tego lokalu nie miał możliwości odliczenia podatku naliczonego, gdyż jego nabycie miało miejsce przed wprowadzeniem do polskiego systemu podatku VAT. Wnioskodawca wykorzystywał lokal dla celów prowadzenia działalności gospodarczej. Wnioskodawca jest podatnikiem VAT czynnym. Lokal ten nie był ulepszany, nie poniesiono wydatków zwiększających wartość lokalu stanowiących co najmniej 30% kwoty nabycia prawa własności, od których istniałaby możliwość odliczenia podatku naliczonego.

Biorąc pod uwagę przywołane wyżej przepisy oraz opis sprawy należy stwierdzić, że Wnioskodawcy przy nabyciu spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, gdyż nabycie miało miejsce przed wprowadzeniem podatku od towarów i usług. Ponadto lokal ten nie był przez Wnioskodawcę ulepszany w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, a więc nie miało również miejsca wytworzenie nieruchomości w rozumieniu art. 2 pkt 14a ustawy o VAT, od którego przysługiwałoby prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Zatem darowizna spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego członkowi rodziny w pierwszej grupie będzie czynnością niepodlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy, że czynność darowizny spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT, należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy przedstawionego zdarzenia przyszłego i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji

Niniejsza interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

darowizna
IPPP2/4512-16/15-2/IZ | Interpretacja indywidualna

lokal użytkowy
IPPP2/443-1140/14-6/RR | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.