IBPBI/2/4510-3-5/15/PC | Interpretacja indywidualna

Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że w związku z potrąceniem podatku u źródła przez kontrahentów zagranicznych nie powstaną podatkowe różnice kursowe (zarówno dodatnie jak i ujemne) w rozumieniu art. 15a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
IBPBI/2/4510-3-5/15/PCinterpretacja indywidualna
  1. fundusz remontowy
  2. lokal użytkowy
  3. spółdzielnie mieszkaniowe
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów

W związku ze skargą ujętą w piśmie z 5 lutego 2015 r. (data wpływu do tut. Biura 10 lutego 2015 r.), wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, na indywidualną interpretację przepisów prawa podatkowego z 4 listopada 2014 r. Znak: IBPBI/2/423-972/14/PC, dotyczącą podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 9 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, odpisów na fundusz remontowy dotyczący lokali użytkowych, doręczoną 12 listopada 2014 r. (data potwierdzenia odbioru), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, na podstawie art. 54 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U. z dnia 14 marca 2012 r., poz. 270 ze zm.), art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), uwzględnia skargę w całości i zmienia zaskarżoną indywidualną interpretację przepisów prawa podatkowego z 4 listopada 2014 r. Znak: IBPBI/2/423-972/14/PC, uznając stanowisko Spółdzielni przedstawione we wniosku z 4 sierpnia 2014 r. za prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 sierpnia 2014 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów, na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 9 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, odpisów na fundusz remontowy dotyczący lokali użytkowych.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Celem Spółdzielni, zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych i innych potrzeb członków oraz ich rodzin przez dostarczanie członkom samodzielnych lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych, a także lokali o innym przeznaczeniu. W podejmowanych w tym celu działaniach Spółdzielnia uwzględnia przepisy n/w ustaw:

  • ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze,
  • ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych,
  • ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
  • ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

W swoich zasobach Spółdzielnia posiada lokale użytkowe na zasadzie odrębnej własności, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu oraz lokale w najmie.

Spółdzielnia, zgodnie z art. 78 § 2 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, tworzy fundusz na remonty zasobów mieszkaniowych. Fundusz ten powstaje z odpisów wnoszonych przez członków Spółdzielni i niebędących członkami właścicieli lokali oraz osoby niebędące członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali. Odpisy na ten fundusz obciążają koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi.

W ewidencji księgowej oraz sposobie podziału wyniku finansowego, Spółdzielnia stosuje interpretację pojęcia zasobów mieszkaniowych w rozumieniu zapisów ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (art. 2 pkt 1, 2 i 3 w związku z treścią art. 1 pkt 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych) i do zasobów mieszkaniowych zalicza również lokale użytkowe. Dotychczas Spółdzielnia ustalając podstawę opodatkowania w zakresie przychodów z opłat za użytkowanie lokali użytkowych oraz kosztów ich eksploatacji, wyłączała z kosztów bilansowych odpisy na fundusz remontowy lokali użytkowych, traktując je jako koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów.

Z uwagi na pojawiające się w tej kwestii orzecznictwo sądów administracyjnych, które uznają odpisy na fundusz remontowy dokonywane od lokali użytkowych za koszty uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 w związku z art. 16 ust. 1 pkt 9 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Spółdzielnia zamierza zmienić kwalifikację kosztu, dotyczącego odpisów na fundusz remontowy lokali użytkowych, na stanowiący koszt podatkowy.

W związku z powyższym zadano pytanie, czy Spółdzielnia postępuje prawidłowo, w rozumieniu art. 15 ust. 1 w związku z art. 16 ust. 1 pkt 9 lit a) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ujmując w kosztach uzyskania przychodów odpis na fundusz remontowy zasobów mieszkaniowych naliczony od lokali użytkowych...

Przedstawiając własne stanowisko Spółdzielnia stwierdziła, że z uwagi na art. 16 ust. 1 pkt 9 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odpisów i wpłat na różnego rodzaju fundusze tworzone przez podatnika; kosztem uzyskania przychodów są jednak podstawowe odpisy i wpłaty na te fundusze, jeżeli obowiązek lub możliwość ich tworzenia w ciężar kosztów określają odrębne ustawy. O odpisach i wpłatach na fundusze, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 9 lit a) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w odniesieniu do spółdzielni mieszkaniowej - w zakresie tworzenia funduszy na remonty zasobów mieszkaniowych - stanowi art. 6 ust. 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

Spółdzielnia, realizując zapisy art. 6 ust. 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych - tworzy fundusz na remonty zasobów mieszkaniowych, który obciąża koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi, a obowiązkiem świadczenia na jego rzecz objęci są wszyscy członkowie spółdzielni, właściciele lokali niebędący członkami spółdzielni oraz osoby niebędące członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali.

Z odwołania się w art. 16 ust. 1 pkt 9 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych do postanowień odrębnych ustaw, do których należy zaliczyć art. 6 ust. 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych wynika, że odpisy na fundusz remontowy zasobów mieszkaniowych w spółdzielniach mieszkaniowych stanowią koszt uzyskania przychodu spółdzielni.

Celem działalności spółdzielni jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych swoich członków (art. 1 ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych) poprzez dostarczanie im samodzielnych lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych, a więc lokali i budynków zaspokajających stricte potrzeby mieszkaniowe, także budowanie i nabywanie lokali o innym przeznaczeniu (art. 1 ust. 2 pkt 2 i 5 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych).

W rozumieniu ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych lokalem jest samodzielny lokal mieszkalny, a także lokal o innym przeznaczeniu (art. 2 ust. 1 powołanej wyżej ustawy).

Z art. 6 ust. 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych wynika, że obowiązkiem świadczenia na rzecz funduszu remontowego objęci są członkowie spółdzielni, właściciele lokali niebędący członkami spółdzielni oraz osoby niebędące członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali. Zatem, jeżeli obowiązek świadczenia na fundusz remontowy zasobów mieszkaniowych obciąża również właścicieli lokali użytkowych (a zatem lokali o charakterze innym niż stricte mieszkaniowym), to należy przyjąć, że fundusz ten obejmuje również odpisy na lokale użytkowe.

Skoro wymienione powyżej przepisy ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych umożliwiają dokonywanie odpisów i wpłat na fundusz remontowy także w odniesieniu do lokali użytkowych, to należy przyjąć, ze stanowią one koszt uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 9 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w związku z art. 6 ust. 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

W wyniku rozpatrzenia ww. wniosku z 4 sierpnia 2014 r., Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający z upoważnienia Ministra Finansów, wydał 4 listopada 2014 r. indywidualną interpretację Znak: IBPBI/2/423-972/14/PC, uznając stanowisko Wnioskodawcy za nieprawidłowe. Pismem z 25 listopada 2014 r. (data wpływu do tut. Biura 1 grudnia 2014 r.), Wnioskodawca wezwał Organ do usunięcia naruszenia prawa wnosząc o zmianę ww. indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w całości. W odpowiedzi na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, ujętej w piśmie z 30 grudnia 2014 r. Znak IBPBI/2/4232-114/14/PC, Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdził brak podstaw do zmiany ww. indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego. Pismem z 5 lutego 2015 r. (data wpływu do tut. Biura 10 lutego 2015 r.) na ww. indywidualną interpretację wniesiono skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie.

Stosownie do art. 54 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U. z dnia 14 marca 2012 r., poz. 270 ze zm.), organ, którego działanie lub bezczynność zaskarżono, może w zakresie swojej właściwości uwzględnić skargę w całości do dnia rozpoczęcia rozprawy.

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, po ponownej ocenie zarzutów podniesionych w ww. skardze uwzględnia skargę w całości i stwierdza, że stanowisko Skarżącej przedstawione we wniosku z dnia 4 sierpnia 2014 r. (data wpływu do tut. Biura 7 sierpnia 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów, na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 9 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, odpisów na fundusz remontowy dotyczący lokali użytkowych – jest prawidłowe.

Dokonując analizy skutków podatkowych zaistniałych dla Spółdzielni w przedstawionym stanie faktycznym należy w pierwszej kolejności wskazać na art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej „updop”), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 updop. Kosztami uzyskania przychodu są więc wszelkie racjonalnie i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z działalnością gospodarczą, których celem jest osiągnięcie, zabezpieczenie lub zachowanie źródła przychodów. Aby wydatek mógł zostać zaliczony do kosztów, należy zatem ocenić jego związek z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz możliwość osiągnięcia przychodu. Ponadto zaliczenie danego wydatku do kosztów podatkowych uzależnione jest od tego, czy nie mieści się on w katalogu wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów, który zawiera art. 16 ust. 1 updop.

Wskazać należy, że stosownie do art. 16 ust. 1 pkt 9 lit. a) updop, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odpisów i wpłat na różnego rodzaju fundusze tworzone przez podatnika; kosztem uzyskania przychodów są jednak podstawowe odpisy i wpłaty na te fundusze, jeżeli obowiązek lub możliwość ich tworzenia w ciężar kosztów określają odrębne ustawy.

Powyższy przepis dotyczy podstawowych odpisów i wpłat na poczet funduszy, jeżeli:

  • po pierwsze, obowiązek lub możliwość ich tworzenia określają odrębne ustawy, tj. musi istnieć akt prawny (ustawa), który określa obowiązek, ewentualnie możliwość utworzenia przez podatnika danego funduszu,
  • po drugie, aby zastosować tę regulację w ustawie tej musi znaleźć się zapis, że odpisy i wpłaty na ten fundusz stanowią koszty uzyskania przychodów w rozumieniu podatku dochodowego.

Należy zwrócić uwagę, że art. 16 ust. 1 pkt 9 lit. a) updop, w zakresie podstawy prawnej do odnoszenia odpisów na fundusz w ciężar kosztów, odsyła do innych aktów prawnych o randze ustawowej. W kontekście spółdzielni mieszkaniowych ustawą tą będzie ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1222). Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, spółdzielnia tworzy fundusz na remonty zasobów mieszkaniowych. Odpisy na ten fundusz obciążają koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Obowiązek świadczenia na fundusz dotyczy członków spółdzielni, właścicieli lokali niebędących członkami spółdzielni oraz osób niebędących członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali. Ponadto z art. 1 ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych wynika, że celem spółdzielni mieszkaniowej jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych i innych potrzeb członków oraz ich rodzin, przez dostarczanie członkom samodzielnych lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych, a także lokali o innym przeznaczeniu. Jednocześnie określenie „lokal”, w myśl art. 2 ust. 1 tej ustawy, oznacza zarówno lokal mieszkalny, jak też lokal o innym przeznaczeniu, o których mowa w przepisach ustawy o własności lokali. Warto zaznaczyć, że także na gruncie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 ze zm.), zarówno samodzielny lokal mieszkalny, a także lokal o innym przeznaczeniu, są określane jednolitym mianem lokalu, a więc ich regulacja prawna jest jednakowa.

Jak wskazuje Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 4 września 2013 r., sygn. akt II FSK 2581/11, w wyniku analizy regulacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (...) stwierdzić należy, że do zasobów mieszkaniowych (w rozumieniu przepisów ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych) zaliczane są również lokale użytkowe (...). Skoro zatem świadczenie na rzecz funduszu na remonty zasobów mieszkaniowych dotyczy tak samo właścicieli lokali mieszkalnych jak i użytkowych, a ustawa w tym zakresie nie rozróżnia regulacji, to należy uznać, że odpisy na fundusz remontowy dokonywane od lokali użytkowych także mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Naczelny Sąd Administracyjny w powyższym wyroku wskazał także, że zwrot „zasoby mieszkalne” użyty w art. 6 ust. 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (...) obejmuje również „lokale użytkowe”. Uwzględniając przedstawiony zakres pojęcia „zasoby mieszkaniowe” należy stwierdzić, że odpisy na fundusz remontowy zasobów mieszkaniowych, o których mowa w art. 6 ust. 3 u.s.m., dokonane od lokali użytkowych, stanowią koszt uzyskania przychodu na podstawie art. 15 ust. 1 w zw. z art. 16 ust. 1 pkt 9 lit. a) u.p.d.o.p.

Mając na uwadze powyższe, odpisy na fundusz remontowy zasobów mieszkaniowych w spółdzielni mieszkaniowej, dokonywane od lokali użytkowych, mogą podlegać zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 9 lit a) updop w zw. z art. 6 ust. 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

Stwierdzić zatem należy, że zawarte we wniosku z 4 sierpnia 2014 r. stanowisko Spółdzielni, zgodnie z którym odpisy na fundusz remontowy dotyczący lokali użytkowych stanowią koszty uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 9 lit. a) updop, jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejsze rozstrzygnięcie. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, 44-100 Gliwice, w terminie 30 dni od daty jej doręczenia – za pośrednictwem organu, który wydał interpretację (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

fundusz remontowy
IBPBII/1/415-1019/14/BJ | Interpretacja indywidualna

lokal użytkowy
IPPB1/415-1417/14-4/AM | Interpretacja indywidualna

spółdzielnie mieszkaniowe
ITPB3/423-474/14/KK | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.