IBPBI/1/415-316/12/RM | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Dot. możliwości uznania z inwestycję w obcym środku trwałym nakładów poniesionych na lokal użytkowy stanowiący własność Wnioskodawczyni, wniesioną do spółki do używania.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z dnia 29 listopada 2011r. (data wpływu do tut. Biura 02 grudnia 2011r.), uzupełnionym w dniach 06 i 10 lutego 2012r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych czynności wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci niezabudowanych nieruchomości gruntowych do nowoutworzonej spółki cywilnej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 02 grudnia 2011r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych m.in. w skutków podatkowych czynności wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci niezabudowanych nieruchomości gruntowych do nowoutworzonej spółki cywilnej. Wniosek powyższy nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z dnia 02 lutego 2012r. Znak: IBPBI/1/415-1241/11/RM, IBPBII/1/436-482/11/AA wezwano do jego uzupełnienia, co też nastąpiło w dniach 06 i 10 lutego 2012r.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawczyni w drodze darowizny otrzymała od swojego syna grunt orny o powierzchni 15.000 m2. Grunt ten podzieliła na 16 działek z czego 11 zamierza wprowadzić jako wkład do spółki cywilnej, której głównym przedmiotem działalności będzie działalność deweloperska. Spółka cywila będzie prowadziła podatkową księgę przychodów i rozchodów. Działki te będą stanowiły towar handlowy, który zostanie sprzedany wraz z wybudowanymi na nich nieruchomościami (budynki mieszkalne). Wartość działek zostanie ustalona na podstawie cen rynkowych z dnia wprowadzenia działek jako wkład do spółki. Towar wprowadzony do spółki nie zostanie zaksięgowany bezpośrednio w koszty uzyskania przychodów w momencie wprowadzenia działek jako wkładu do spółki natomiast zostanie uwzględniony w remanencie początkowym firmy. Zapis ten będzie miał znaczenie podatkowe, gdyż wpłynie na ustalenie dochodu osiągniętego w roku podatkowym.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy czynność wniesienia nieruchomości gruntowych w formie aportu do spółki cywilnej rodzi obowiązek uiszczenia podatku dochodowego od osób fizycznych...

(pytanie oznaczone we wniosku nr 3)

Zdaniem Wnioskodawczyni, w momencie wniesienia wkładu do spółki nie zapłaci podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 50b updof.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 860 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz. 93 ze zm.), przez umowę spółki wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego przez działanie w sposób oznaczony, w szczególności przez wniesienie wkładów. Wkład wspólnika może polegać na wniesieniu do spółki własności lub innych praw albo na świadczeniu usług, przy czym domniemywa się, że wkłady wspólników mają jednakową wartość (art. 861 § 1 i 2 Kodeksu cywilnego). Wniesiony wkład może być pieniężny lub niepieniężny. Z chwilą przeniesienia własności rzeczy na wspólników staje się ona majątkiem wspólnym wszystkich wspólników. Stosownie do treści art. 862 kodeksu cywilnego, jeżeli wspólnik zobowiązał się wnieść do spółki własność rzeczy, do wykonania tego zobowiązania, jak również do odpowiedzialności z tytułu rękojmi oraz do niebezpieczeństwa utraty lub uszkodzenia rzeczy stosuje się odpowiednio przepisy o sprzedaży.

Z wniosku wynika, że Wnioskodawczyni otrzymała w drodze darowizny od swojego syna grunt orny o powierzchni 15.000 m2. Grunt ten podzieliła na 16 działek z czego 11 zamierza wnieść jako wkład niepieniężny (aport) do Spółki cywilnej, której głównym przedmiotem działalności będzie działalność deweloperska. Nieruchomości gruntowe będą stanowiły w tej Spółce towar handlowy.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 50b ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 51, poz. 307 ze zm.), wolne od podatku dochodowego są przychody z tytułu przeniesienia własności składników majątku będących przedmiotem wkładu niepieniężnego (aportu) wnoszonych do spółki niebędącej osobą prawną, w tym wnoszonych do takiej spółki składników majątku otrzymanych przez podatnika w następstwie likwidacji spółki niebędącej osobą prawną bądź wystąpienia z takiej spółki. Przy czym, stosownie do treści art. 5a pkt 26 ww. ustawy, ilekroć w ustawie jest mowa o spółce niebędącej osobą prawną oznacza to spółkę niebędącą podatnikiem podatku dochodowego.

W konsekwencji, w stosunku do przychodów uzyskanych z tytułu wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki cywilnej przez osobę fizyczną, zastosowanie będzie miało zwolnienie wskazane w art. 21 ust. 1 pkt 50b cyt. ustawy. Wobec powyższego, czynność wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki cywilnej nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych u osoby fizycznej wnoszącej taki wkład.

Reasumując, mając na względzie cyt. wyżej przepisy stwierdzić należy, iż wniesienie do spółki cywilnej wkładu niepieniężnego, w postaci nieruchomości gruntowych, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 50b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, będzie zwolnione z opodatkowania.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Nadmienia się, iż w zakresie pytań oznaczonych we wniosku nr 1 i 2 wydane zostaną odrębne rozstrzygnięcia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.