IBPB-1-1/4510-81/15/EN | Interpretacja indywidualna

W zakresie możliwości zwolnienia od opodatkowania wskazanych we wniosku dochodów uzyskiwanych przez Wspólnotę Mieszkaniową oraz momentu powstania przychodu z tytułu zaliczek na poczet kosztów zarządu nieruchomością wspólną.
IBPB-1-1/4510-81/15/ENinterpretacja indywidualna
 1. garaż
 2. lokal użytkowy
 3. media
 4. moment
 5. zwolnienie
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 20 lipca 2015 r. (data wpływu do tut. Biura 29 lipca 2015 r.), uzupełnionym 16 października 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie możliwości: -zwolnienia od opodatkowania dochodów z tytułu zaliczek wpłacanych na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną przez osoby będące współwłaścicielami miejsc postojowych w garażu w sytuacji gdy:

 • współwłaścicielem jest właściciel lokalu mieszkalnego – jest prawidłowe,
 • współwłaścicielem jest właściciel lokalu użytkowego lub osoba trzecia nieposiadająca własności lokalu we Wspólnocie – jest nieprawidłowe,

-zwolnienia od opodatkowania dochodów uzyskanych z opłat i czynszów uiszczanych przez właścicieli lokali użytkowych – jest nieprawidłowe, -momentu powstania przychodu z tytułu wpłat zaliczek na poczet utrzymania kosztów zarządu nieruchomością wspólną – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 lipca 2015 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie możliwości zwolnienia od opodatkowania wskazanych we wniosku dochodów uzyskiwanych przez Wspólnotę Mieszkaniową oraz momentu powstania przychodu z tytułu zaliczek na poczet kosztów zarządu nieruchomością wspólną. Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 6 października 2015 r., Znak: IBPB-1-1/4510-81/15/EN, wezwano do jego uzupełnienia, co też nastąpiło 16 października 2015 r.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

W budynku Wspólnoty Mieszkaniowej znajdują się:

 1. lokale mieszkalne,
 2. lokale użytkowe,
 3. garaż podziemny.

Garaż podziemny posiada wydzielone miejsca postojowe, których właścicielami są zarówno właściciele lokali mieszkalnych usytuowanych w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej, właściciele lokali użytkowych usytuowanych w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej, jak i osoby nieposiadające lokali w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej. Właściciele miejsc postojowych są udziałowcami w lokalu będącym garażem. Wspólnota nie wynajmuje miejsc postojowych, gdyż nie ma do nich żadnych praw. Miejsca postojowe służą wyłącznie ich właścicielom.

Ogólna powierzchnia lokali mieszkalnych wynosi 6700 m2, lokali użytkowych 2000 m2, a garażu 8040 m2.

W uzupełnieniu wniosku ujętym w piśmie z 12 października 2015 r., w odpowiedzi m.in. na pytanie, czy współwłaściciele garażu będący osobami nieposiadającymi lokali w budynku wskazanej we wniosku Wspólnoty Mieszkaniowej są mieszkańcami tego budynku Wnioskodawca wskazał, że nie posiada żadnej wiedzy w tym zakresie, gdyż może się zdarzyć, iż współwłaściciele garażu nie zgłosili Wnioskodawcy, iż zamieszkują w lokalach mieszkalnych, których nie są właścicielami, ani współwłaścicielami usytuowanymi w budynku Wspólnoty.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

Czy Wspólnota Mieszkaniowa powinna odprowadzać podatek dochodowy od osób prawnych z tytułu opłat zaliczek na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną dokonywanych przez właścicieli lokali użytkowych oraz udziałowców w powierzchni garażu (współwłaścicieli garażu)...

Jeżeli odpowiedź na pierwsze pytanie jest twierdząca to czy dotyczy to zaliczek wpłaconych na konto Wspólnoty Mieszkaniowej, czy zaliczek naliczonych...

Czy Wspólnota Mieszkaniowa powinna odprowadzać podatek od zaliczek wpłacanych przez właścicieli lokali użytkowych na poczet wody, ścieków, centralnego ogrzewania...

Zdaniem Wnioskodawcy, miejsca postojowe w garażu wielostanowiskowym nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych ponieważ Wspólnota mieszkaniowa nie osiąga żadnego dochodu z tytułu ich wynajmu. Miejsca te służą wyłącznie ich właścicielom. Ponadto, zdaniem Wnioskodawcy, zaliczki na poczet kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej, tzw. zaliczki na pokrycie, koszty zarządu dotyczące zarówno lokali użytkowych, jak i współwłaścicieli garażu służą wyłącznie na pokrycie kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej.

Za moment powstania przychodu z tytułu wpłat zaliczek na poczet utrzymania kosztów zarządu nieruchomością wspólną Wnioskodawca uważa moment zaksięgowania naliczeń z tego tytułu na kontach księgowych, które dokonywane są na początku miesiąca za dany miesiąc z góry zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali.

Zdaniem Wnioskodawcy, przychody z tytułu zaliczek wpłacanych przez właścicieli lokali użytkowych na poczet dostawy wody, odprowadzenia ścieków, C.O. powinny być zwolnione z podatku, w związku z tym, że dotyczą one usług, które są dostarczane przez firmy zewnętrzne i które są już opodatkowane podatkiem od towarów i usług VAT. Wspólnota jedynie udostępnia sieci instalacji wodnej, kanalizacyjnej oraz C.O. w celu dokonania przesyłu, a ponadto rozlicza zużycie wody, odbiór ścieków oraz C.O. według zużycia na podlicznikach znajdujących się w lokalach mieszkalnych i użytkowych. Robi to zamiast firmy, która dostarcza media, a która często dla swojej wygody przerzuca ciężar rozliczania i windykacji należności na Wspólnotę, sama fakturując jedynie zużycie według licznika głównego na budynku.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego stwierdzam co następuje.

Zasady funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych określa ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (t.j. Dz.U. z 2000 r., Nr 80, poz. 903 ze zm.). Zgodnie z art. 6 ustawy o własności lokali, ogół właścicieli, których lokale wchodzą w skład określonej nieruchomości, tworzy wspólnotę mieszkaniową. Wspólnota mieszkaniowa może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozwana.

Należy wskazać, że wspólnota mieszkaniowa nie posiada jednak osobowości prawnej. Tworzą ją generalnie zarówno właściciele odrębnych lokali mieszkalnych, jak i właściciele odrębnych lokali użytkowych. Każdy członek wspólnoty mieszkaniowej jest właścicielem lokalu oraz udziału w nieruchomości wspólnej, będącego prawem związanym z własnością lokalu (art. 3 ust. 1 ww. ustawy). W myśl art. 3 ust. 2-3 ustawy o własności lokali, nieruchomość wspólną stanowi grunt oraz części budynku i inne urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali lub dotychczasowego właściciela nieruchomości ze względu na należące do niego niewyodrębnione lokale. Stosownie do art. 13 ust. 1 ww. ustawy, właściciel ponosi wydatki związane z utrzymaniem lokalu, a także uczestniczy w kosztach zarządu związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej. Na pokrycie kosztów zarządu właściciele lokali uiszczają zaliczki w formie bieżących opłat, płatnych z góry do dnia 10 każdego miesiąca (art. 15 ust. 1ww. ustawy).

Natomiast art. 14 tej ustawy stanowi, że na koszty zarządu nieruchomością wspólną składają się w szczególności:

 1. wydatki na remonty i bieżącą konserwację,
 2. opłaty za dostawę energii elektrycznej i cieplnej, gazu i wody, w części dotyczącej nieruchomości wspólnej, oraz opłaty za antenę zbiorczą i windę,
 3. ubezpieczenia, podatki i inne opłaty publicznoprawne, chyba że są pokrywane bezpośrednio przez właścicieli poszczególnych lokali,
 4. wydatki na utrzymanie porządku i czystości,
 5. wynagrodzenie członków zarządu lub zarządcy.

Zgodnie z art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., zwana dalej: „updop”), wspólnoty mieszkaniowe jako jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej są podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych.

Stosownie do art. 7 ust. 1 updop, przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód bez względu na rodzaj przychodów, z jakich ten dochód został osiągnięty; w wypadkach, o których mowa w art. 21 i 22, przedmiotem opodatkowania jest przychód.

Należy zauważyć, że ustawodawca nie wprowadził do updop ogólnej definicji przychodu podatkowego. Zgodnie z art. 12 ust. 1 updop, przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności: otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe. Przychodami są również inne, niewymienione szczegółowo w ustawie zdarzenia, których skutkiem jest przyrost majątku podatnika. Treść art. 12 ust. 1 updop wskazuje, że zostały ustanowione jedynie przykładowe przysporzenia zaliczane do tej kategorii. Natomiast art. 12 ust. 4 updop określa w sposób enumeratywny, które zdarzenia nie stanowią przychodu.

Generalnie należy wskazać, że przychód powstaje w każdym przypadku, w którym podatnik uzyskuje realną korzyść. Ponadto, przychodem jest takie przysporzenie majątkowe, które ma charakter trwały (definitywny). Powyższe oznacza, że wszystkie środki pieniężne jakie wpływają na konto Wspólnoty Mieszkaniowej (bądź są wpłacane do kasy), bez względu na źródło ich pochodzenia, stanowią w rozumieniu ww. ustawy, przychód.

Użycie w art. 12 ust. 1 updop, sformułowania „otrzymane” oznacza, że momentem powstania przychodu pieniężnego jest moment otrzymania czyli wpływu, bezpośrednio do majątku podatnika względnie na jego rachunek wymienionych środków, skutkującego powstaniem po stronie podatnika możliwości dysponowania tymi środkami. W obrocie bezgotówkowym będzie to dzień uznania rachunku bankowego podatnika jako rachunku wierzyciela. Dotyczy to zarówno uiszczonych przez członków wspólnoty zaliczek na pokrycie kosztów zarządu związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej, jak i opłat za dostarczone do poszczególnych lokali media. Zatem uiszczane przez członków wspólnoty zaliczki na pokrycie kosztów zarządu związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej oraz kosztów związanych z utrzymaniem pojedynczego lokalu stanowią dla wspólnoty przychód w dacie ich otrzymania.

Z kolei, zgodnie z art. 15 ust. 1 updop kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Podatnik może więc zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wszelkie wydatki, pod warunkiem, że wykazany zostanie ich związek z prowadzoną działalnością, a ich poniesienie ma lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętego przychodu oraz że nie zostały one ujęte w negatywnym katalogu kosztów. Prócz tego, uznanie wydatku za koszt podatkowy wymaga od podatnika wykazania, że wydatek jest racjonalnie i gospodarczo uzasadniony.

Natomiast dochodem, z zastrzeżeniem art. 10, art. 11 i art. 24a, jest nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym; jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą (art. 7 ust. 2 updop).

Jednocześnie ww. ustawa przewiduje zwolnienie przedmiotowe w zakresie dotyczącym m.in. dochodów uzyskiwanych z gospodarki zasobami mieszkaniowymi.

W myśl art. 17 ust. 1 pkt 44 updop, wolne od podatku są dochody spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz samorządowych jednostek organizacyjnych prowadzących działalność w zakresie gospodarki mieszkaniowej uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi – w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem tych zasobów, z wyłączeniem dochodów uzyskanych z innej działalności gospodarczej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi.

W świetle powyższego opodatkowaniu podlegać będą:

 1. dochody uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, które nie zostały przeznaczone na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych,
 2. dochody uzyskane z innej działalności niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi.

Powołana updop nie zawiera definicji: „zasobów mieszkaniowych” oraz „gospodarki zasobami mieszkaniowymi”, dlatego też należy sięgnąć do wykładni językowej powyższych pojęć.

Przez „zasoby mieszkaniowe”, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 44 updop należy rozumieć nie tylko lokale mieszkalne, ale również pozostałe pomieszczenia i urządzenia wchodzące w skład budynku mieszkalnego, lub znajdujące się poza nim, których istnienie jest niezbędne dla prawidłowego korzystania z mieszkań przez mieszkańców, a także ułatwiające im dostęp do budynku mieszkalnego oraz zapewniające sprawne jego funkcjonowanie oraz administrowanie.

W odniesieniu do drugiego z ww. pojęć wskazać należy, że z definicji zawartej w Słowniku Języka Polskiego (Wydawnictwo PWN) wynika, że pojęcie „gospodarki” nie ogranicza się tylko do zarządzania i dysponowania, ale obejmuje także całość mechanizmów i warunków działania podmiotów gospodarczych związanych z wytwarzaniem i podziałem dóbr i usług. Uwzględniając zakres tak rozumianego pojęcia „gospodarka” oraz pojęcia „zasoby mieszkaniowe”, na które składają się m.in. lokale mieszkalne wraz z przynależnymi do nich pomieszczeniami (tj. np. garażami i miejscami postojowymi), uzasadnione jest twierdzenie, że przez gospodarkę zasobami mieszkaniowymi należy rozumieć całość działań mających na celu prawidłowe gospodarowanie substancją mieszkaniową znajdującą się w budynku mieszkalnym.

Związane z powyżej wskazanymi budowlami (lokalami mieszkalnymi i pomieszczeniami), obiektami i urządzeniami przychody (np. opłaty, czynsze, odsetki ze zwłokę od nieterminowych ich wpłat) oraz sfinansowane z nich koszty stanowią – przychody i koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Stanowią one jednocześnie przychody i koszty podatkowe, jeżeli spełniają warunki określone w art. 12 ust. 1 pkt 1 oraz art. 15 ust. 1 z uwzględnieniem art. 16 ust. 1 updop.

Dochód powstały z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, w myśl art. 17 ust. 1 pkt 44 updop, wolny jest od podatku dochodowego, o ile przeznaczony zostanie na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych.

Ze wskazanego zwolnienia nie będą korzystały natomiast dochody wspólnoty mieszkaniowej otrzymane z innych źródeł niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi, nawet jeżeli zostaną przeznaczone na utrzymanie tych zasobów, bowiem nie będzie spełniony jeden z kumulatywnych warunków wskazanych w ww. art. 17 ust. 1 pkt 44 updop. Taki sam skutek wywoła również sytuacja, gdy dochody wspólnoty będą pochodziły co prawda z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, ale nie zostaną przeznaczone na utrzymanie zasobów mieszkaniowych.

Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że w zasobach Wspólnoty znajdują się lokale mieszkalne, lokale użytkowe oraz garaż podziemny posiadający wydzielone miejsca postojowe, których właścicielami są zarówno właściciele lokali mieszkalnych usytuowanych w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej, właściciele lokali użytkowych usytuowanych w budynku tej Wspólnoty, jak i osoby nieposiadające lokali w budynku Wspólnoty.

Biorąc pod uwagę powyższe wskazać należy, że elementy składające się na zasoby mieszkaniowe i prowadzenie w ich ramach odpowiedniej gospodarki przez wspólnotę – są ujęte szeroko, jednak brak jest podstaw, by do zbioru określonego zasobami mieszkaniowymi włączyć lokale użytkowe. Lokale użytkowe nie należą do żadnej ze wskazanych powyżej grup pomieszczeń pozostałych i urządzeń wchodzących w skład budynku mieszkalnego lub znajdujących się poza nim, których istnienie jest niezbędne dla prawidłowego korzystania z mieszkań przez mieszkańców (ułatwiających im dostęp do budynku mieszkalnego, zapewniających sprawne jego funkcjonowanie oraz administrowanie). Istotą lokali użytkowych jest bowiem ich niemieszkalne przeznaczenie. Zatem, zaliczki wpłacone przez właścicieli lokali użytkowych na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną oraz zaliczki na poczet kosztów zużycia wody, ścieków, centralnego ogrzewania (i innych mediów) nie pochodzą z gospodarki zasobami mieszkaniowymi z punktu widzenia zaprezentowanych powyżej definicji tych pojęć. Oznacza to, że skoro wpłaty te nie pochodzą z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, to nie spełniają one warunku wymaganego przy zastosowaniu zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 17 ust. 1 pkt 44 updop, w którym jednoznacznie postanowiono, że dochody mogą być zwolnione z opodatkowania gdy są uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Tym samym niespełniona jest jedna z dwóch kumulatywnych przesłanek zwolnienia, co w konsekwencji powoduje brak podstaw do zastosowania zwolnienia podatkowego.

Należy zaznaczyć, że wszelkie zwolnienia podatkowe są odstępstwem od zasady powszechności opodatkowania, a przepisy dotyczące zwolnień podatkowych powinny być interpretowane ściśle, zgodnie przede wszystkim z ich wykładnią językową. Wykluczone jest w tym wypadku stosowanie wykładni rozszerzającej jak i zawężającej.

W przedmiocie stosowania wszelkiego rodzaju ulg podatkowych trzeba mieć na względzie także art. 84 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.), zgodnie z którym każdy jest obowiązany do ponoszenia ciężarów świadczeń publicznych, w tym podatków, określonych w ustawie. Nakładanie podatków, innych danin publicznych, określanie podmiotów, przedmiotów opodatkowania i stawek podatkowych, a także zasad przyznawania ulg i umorzeń oraz kategorii podmiotów zwolnionych od podatków następuje w drodze ustawy, co wynika z art. 217 Konstytucji. Tym samym, każdy wyjątek od zasady powszechności opodatkowania (w tym także zwolnienie podatkowe) nie może być interpretowany dowolnie, ani uzupełniany w drodze interpretacji o treść, której nie zawiera.

W świetle powyższych uregulowań, ustalenie, że należne wpłaty pochodzą od właścicieli lokali użytkowych oznacza, że nie zostały one osiągnięte z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, ponieważ lokale użytkowe nie stanowią zasobów mieszkaniowych. Tym samym, wpłaty zarówno na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną, jak i zaliczki wpłacane na poczet wody, ścieków, centralnego ogrzewania (i innych mediów) nie korzystają ze zwolnienia podatkowego wskazanego w art. 17 ust. 1 pkt 44 updop .

Odnosząc się natomiast do zaliczek wpłacanych na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną dokonywanych przez udziałowców w powierzchni garażu wskazać należy, że z przedstawionej definicji zasobów mieszkaniowych wynika, że kluczowe znaczenie dla zaliczenia określonego obiektu (pomieszczenia) do tychże zasobów ma związek takiego obiektu z lokalem mieszkalnym, w szczególności, jeżeli umożliwia ono prawidłowe i normalne korzystanie z takiego lokalu. Garaże mieszczą się w pojęciu zasobów mieszkaniowych, jeśli są w określony sposób przypisane do znajdujących się w budynku mieszkalnym lokali mieszkalnych albo wykorzystywane przez mieszkańców tego budynku. W przypadku natomiast, gdy garaże te służą osobom trzecim, nie użytkującym lokali mieszkalnych w zasobach Wspólnoty, tracą związek z celami mieszkaniowymi, gdyż są wykorzystywane w działalności innej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi.

Garażem jest osobna lub połączona z domem lub innym budynkiem konstrukcja przeznaczona do umieszczania w niej pojazdu w celu zabezpieczenia przed kradzieżą, warunkami atmosferycznymi i zabrudzeniem.

Garaże mogą w nieruchomości być:

 • częścią nieruchomości wspólnej (której sposób i zasady użytkowania winni określić właściciele w umowie bądź uchwale),
 • pomieszczeniem przynależnym do innego, samodzielnego lokalu, jak np. mieszkania czy lokalu użytkowego,
 • samodzielnym lokalem (a więc odrębną nieruchomością lokalową), przeznaczoną na inne cele niż mieszkalne.

Wobec powyższego, garaże - bez względu na formę własności - służące mieszkańcom lokali mieszkalnych będących w zasobach Wspólnoty Mieszkaniowej w celu zaspokojenia ich potrzeb mieszkaniowych oraz wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem, dla którego zostały wybudowane, mieszczą się w pojęciu „zasoby mieszkaniowe”. Zatem przychody uzyskiwane z opłat za garaże od osób posiadających w zasobach Wspólnoty lokale mieszkalne należy uznać za przychody z gospodarki zasobami mieszkaniowymi. W związku z tym dochód uzyskany z tego tytułu jest zwolniony z opodatkowania w myśl art. 17 ust. 1 pkt 44 updop pod warunkiem przeznaczenia go na utrzymanie zasobów mieszkaniowych.

Natomiast zaliczki wpłacane zarówno przez właścicieli lokali użytkowych które (jak wskazano wcześniej) nie stanowią zasobów mieszkaniowych jak i współwłaścicieli garażu (niebędących właścicielami lokali) nie mogą skorzystać ze zwolnienia zawartego w art. 17 ust. 1 pkt 44 udpop bowiem wpłacane przez te osoby zaliczki na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną nie są uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi.

Odnosząc się natomiast do kwestii momentu powstania przychodu z tytułu wpłat zaliczek na poczet utrzymania kosztów zarządu nieruchomością wspólną stwierdzić należy , że jak wynika z cytowanych wyżej przepisów wszelkie wpłaty uiszczane przez członków wspólnoty, stanowią dla wspólnoty przychód w dacie ich otrzymania. Wskazać w tym miejscu należy, że Wspólnoty Mieszkaniowe nie prowadzą działalności gospodarczej, w szczególności nie zajmują się świadczeniem usług na rzecz swoich członków. Ich działanie obejmuje jedynie gromadzenie środków i odpowiednie dysponowanie nimi, tj. dokonywanie stosownych opłat, niezbędnych dla utrzymania lokali w należytym stanie. Z powyższego wynika, iż nie mają do nich zastosowania przepisy regulujące moment rozpoznania przychodu przez podatników prowadzących działalność gospodarczą (przychód należny). Zatem ww. wpłaty stanowią dla Wspólnoty przychód podatkowy w momencie ich otrzymania, stosownie do art. 12 ust. 1 updop.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy w zakresie możliwości:

-zwolnienia od opodatkowania dochodów z tytułu zaliczek wpłacanych na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną przez osoby będące współwłaścicielami miejsc postojowych w garażu w sytuacji gdy:

 • współwłaścicielem jest właściciel lokalu mieszkalnego – jest prawidłowe,
 • współwłaścicielem jest właściciel lokalu użytkowego lub osoba trzecia nieposiadająca własności lokalu we Wspólnocie – jest nieprawidłowe,

-zwolnienia od opodatkowania dochodów uzyskanych z opłat i czynszów uiszczanych przez właścicieli lokali użytkowych – jest nieprawidłowe,

-momentu powstania przychodu z tytułu wpłat zaliczek na poczet utrzymania kosztów zarządu nieruchomością wspólną – jest nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu ul. Kośnego 70, 45-372 Opole, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.