Lokal użytkowy | Interpretacje podatkowe

Lokal użytkowy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to lokal użytkowy. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Obciążanie najemców opłatami za media (woda i odprowadzanie ścieków) .
Fragment:
Natomiast w przypadku członków i nie członków posiadających spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu użytkowego należy wskazać, że z uwagi na fakt, iż Spółdzielnia jest stroną umów cywilnoprawnych zawieranych z dostawcami mediów (wody, odprowadzenia ścieków) do lokali użytkowych należy przyjąć, że zgodnie z art. 8 ust. 2a spółdzielnia występuje jako podmiot świadczący usługi dostawy wody i odprowadzania ścieków. Skoro Spółdzielnia nabywa ww. usługi we własnym imieniu, lecz na rzecz osoby trzeciej (swoich członków i nie członków posiadających spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu użytkowego), tj. podmiotów, które faktycznie korzystają z tych usług, to dokonywana przez Spółdzielnię odprzedaż usług stanowi czynność, która podlega opodatkowaniu według stawki właściwej dla danego rodzaju usługi. Mając na uwadze okoliczności sprawy oraz powołane przepisy prawa należy wskazać, że w przypadku obciążania najemców, dzierżawców lokali użytkowych, członków i nie członków posiadających spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu użytkowego opłatami za media tj. wodę i ścieki, które Wnioskodawca zaklasyfikował do PKWiU 36.00.20.0 – woda i PKWiU 37.00.11.0 – odprowadzanie ścieków, zastosowanie znajdzie 8% stawka podatku VAT, zgodnie z art. 41 ust. 2 w zw. z art. 146a pkt 2 ustawy oraz poz. 140 i 142 załącznika nr 3 do ustawy.
2016
22
lip

Istota:
Stawka podatku VAT na dostawę zimnej wody, odprowadzanie ścieków i opłatę abonamentową.
Fragment:
Posiada w swoich zasobach lokale użytkowe z własnościowym prawem do lokalu oraz lokale użytkowe będące własnością spółdzielni. Wnoszenie opłat za użytkowanie lokali użytkowych regulują: statut spółdzielni – dla lokali użytkowych z własnościowym prawem do lokalu, umowy najmu – dla lokali użytkowych będących własnością spółdzielni. Obie grupy użytkowników lokali użytkowych co miesiąc otrzymują faktury VAT, na których są wyszczególnione składniki opłat w następujący sposób: opłata eksploatacyjna, podatek od nieruchomości, opłata za użytkowanie wieczyste, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zaliczka na CO opomiarowane, zaliczka za zimną wodę i odprowadzenie ścieków, zaliczka za opłatę abonamentową, zaliczka za podgrzanie wody. Spółdzielnia posiada pawilony handlowo-usługowe w których znajdują się lokale użytkowe ze spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu i lokale użytkowe w najmie. W obiektach zainstalowane są wodomierze główne, zgodnie z odczytami których dostawca wody i odprowadzenia ścieków obciąża Spółdzielnię comiesięcznymi fakturami za jej dostawę. Za wodę i odprowadzenie ścieków oraz opłatę abonamentową Spółdzielnia obciąża użytkowników lokali w formie comiesięcznej zaliczki, która podlega dwa razy do roku rozliczeniu do rzeczywistych stanów wodomierzy znajdujących się w każdym z lokali użytkowych.
2016
22
lip

Istota:
Zwolnienie od podatku sprzedaży lokalu użytkowego.
Fragment:
Natomiast dostawa pozostałej części lokalu użytkowego jako, że spełniona zostanie norma art. 43 ust. 7a ustawy, korzystać będzie ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy. Spółka poniosła bowiem co prawda wydatki na ulepszenie lokalu, które przekroczyły 30% jego wartości początkowej i miała prawo do odliczenia podatku naliczonego w stosunku do tych wydatków, jednak lokal w stanie ulepszonym był przez Nią wykorzystywany do czynności opodatkowanych przez ponad 5 lat. Tym samym spełnione są przesłanki do zwolnienia od podatku tej części lokalu, w oparciu o wskazane wyżej przepisy ustawy. Podsumowując należy stwierdzić, że w związku z zamiarem sprzedaży lokalu użytkowego Wnioskodawca winien zastosować zwolnienie od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy w części dotyczącej oddanego w najem pomieszczenia oraz w oparciu o art. 43 ust. 1 pkt 10a w zw. z art. 43 ust. 7a ustawy dla pozostałej części lokalu. Na marginesie zaznaczyć należy, że – zgodnie z art. 29a ust. 8 ustawy – również dostawa prawa użytkowania wieczystego gruntu, z którym związany jest ww. lokal użytkowy będzie korzystać ze zwolnienia (analogicznie jak sprzedaż lokalu użytkowego, który jest z tym gruntem związany).
2016
30
cze

Istota:
Czy z faktu sprzedaży lokalu użytkowego wynika dla mnie zobowiązanie do zapłacenia podatku dochodowego, czy też jestem od niego zwolniona?Czy środki finansowe uzyskane ze sprzedaży lokalu użytkowego stanowić będą dochód uzyskany z mojej działalności, czy też należy to traktować jako indywidualne zbycie lokalu?
Fragment:
Czy po sprzedaży lokalu użytkowego będę zobowiązana do zwrotu podatku VAT, czy tez nie... Czy z faktu sprzedaży lokalu użytkowego wynika dla mnie zobowiązanie do zapłacenia podatku dochodowego, czy też jestem od niego zwolniona... Czy środki finansowe uzyskane ze sprzedaży lokalu użytkowego stanowić będą dochód uzyskany z mojej działalności, czy też należy to traktować jako indywidualne zbycie lokalu... Zdaniem Wnioskodawcy: Ad. 1 Po rozmowach, jakie Wnioskodawczyni przeprowadziła z KIP wynika, iż jest zwolniona z podatku VAT, wynika to z art. 43 ust 1 pkt 10, natomiast będzie musiała dokonać korekty i zwrócić 1/10 jego wartości (korekta podatku naliczonego od nabycia środków trwałych). Proszę o wydanie interpretacji indywidualnej. Ad. 2 i 3 Wnioskodawczyni uważa, iż nie powinna być obciążona podatkiem dochodowym. Wynika to z faktu, iż działalność gospodarcza, na którą zakupiła przedmiotowy lokal, zakończyła w 2009 roku (po 3 latach od chwili jego zakupu). Od tego momentu lokal stał się przedmiotem najmu i nigdy nie był związany z działalnością, na którą został zakupiony. Co więcej, od tego momentu minęło 6 lat stanowiących wymóg zwolnienia od podatku dochodowego.
2016
16
cze

Istota:
Opodatkowanie sprzedaży lokalu użytkowego
Fragment:
Przedmiotowy lokal użytkowy Wnioskodawczyni nabyła z zamiarem prowadzenia działalności gospodarczej. Po nabyciu lokalu użytkowego był on wykorzystywany na prowadzenie działalności gospodarczej przez męża Wnioskodawczyni. W stosunku do sprzedawanego lokalu użytkowego Wnioskodawczyni nie będzie podejmowała żadnych działań marketingowych w zakresie obrotu nieruchomościami, wykraczającymi poza zwykłe formy ogłoszenia mające na celu dokonanie sprzedaży przedmiotowego lokalu. Wnioskodawczyni nie podejmowała i nie będzie podejmowała żadnych czynności wymagających zaangażowania własnych środków finansowych zmierzających do podniesienia wartości przedmiotowego lokalu użytkowego. Przedmiotowy lokal użytkowy od stycznia 2015 roku jest przedmiotem umowy najmu, przychody z tego najmu są opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy transakcja sprzedaży lokalu użytkowego będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług... Zdaniem Wnioskodawczyni, transakcja sprzedaży lokalu użytkowego nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.
2016
10
cze

Istota:
Czy wartość sprzedaży netto w całości będzie traktowana jako przychód z działalności gospodarczej?
Fragment:
U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 8 stycznia 2016 r. (data wpływu 11 stycznia 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia przychodu ze sprzedaży lokalu użytkowego – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 11 stycznia 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia przychodu ze sprzedaży lokalu użytkowego. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Wnioskodawczyni w ramach prowadzonej działalności od sierpnia 2001 r. zajmuje się sprzedażą artykułów spożywczych, przemysłowych (market spożywczo-przemysłowy) oraz dzierżawi lokale użytkowe innym przedsiębiorcom. Powyższą działalność prowadzi w jednym pawilonie handlowym. Obiekt ten Wnioskodawczyni otrzymała od rodziców na podstawie umowy darowizny dnia 14 maja 2008 r. W tym czasie była już w związku małżeńskim, ale ponieważ nieruchomość została darowana tylko jej, to budynek wchodził do jej majątku osobistego (odrębnego) co potwierdza akt notarialny. W maju 2008 r. Wnioskodawczyni wprowadziła do ewidencji środków trwałych ww. budynek w ramach prowadzonej działalności. Dnia 4 września 2012 r. Wnioskodawczyni przekazała do majątku wspólnego ww. budynek, co potwierdza umowa darowizny w formie aktu notarialnego. Wnioskodawczyni dalej prowadzi w tym budynku swoją działalność gospodarczą.
2016
10
cze

Istota:
Czy dochody spółdzielni uzyskane na podstawie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz statutu z tytułu pobranych opłat eksploatacyjnych od osób dysponujących własnościowym prawem oraz prawem odrębnej własności do lokalu użytkowego przeznaczone na pokrycie ponoszonych kosztów utrzymania tychże lokali powinny stanowić dochody z gospodarki zasobami mieszkaniowymi?
Fragment:
Z przedstawionych okoliczności wynika, że Spółdzielnia Mieszkaniowa posiada w swoich zasobach lokale użytkowe, zajmowane między innymi na podstawie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu i prawach odrębnej własności. Odnosząc zatem przedstawiony wyżej stan prawny do zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku stwierdzić należy, że lokale użytkowe (niezależnie od tytułu pranego do lokalu) nie należą do żadnej ze wskazanych wyżej kategorii zasobów mieszkaniowych. Wykładnia literalna pojęcia „ zasoby mieszkaniowe ” jednoznacznie wskazuje, że funkcja mieszkaniowa jest zasadniczą i konieczną cechą pozwalającą uznać, że mamy do czynienia z zasobem mieszkaniowym. Tym samym ww. pojęcie zasobów mieszkaniowych nie może być rozciągane na lokale użytkowe, gdyż prowadzona w nich działalność nie jest niezbędna ani funkcjonalnie związana z prawidłowym korzystaniem z pomieszczeń mieszkalnych. Istotą lokali użytkowych jest ich niemieszkalne przeznaczenie, co oznacza, że nie można ich zaliczyć do zasobów mieszkaniowych. Stanowisko takie znajduje potwierdzenie zarówno w doktrynie, jak i judykaturze. Przykładowo w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z 4 maja 2010 r. sygn. akt I SA/Kr 1534/09 stwierdzono: (...)
2016
10
cze

Istota:
Czy zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych powstanie przychód z tytułu sprzedaży lokalu użytkowego?
Fragment:
Wnioskodawczyni otrzymała pozwolenie na wykonanie robót budowlanych w celu przekształcenia tego lokalu na lokal użytkowy. Po przekształceniu lokalu dnia 1 kwietnia 2014 r., lokal został oddany do użytku tzn. Wnioskodawczyni wynajmuje ten lokal osobie prowadzącej w tym lokalu zakład szewski. Wnioskodawczyni zaznacza, że nie posiada firmy i nie prowadzi działalności. Wnioskodawczyni lokal wynajmuje jako osoba fizyczna. Wnioskodawczyni chce sprzedać lokal użytkowy, który był wcześniej lokalem mieszkalnym. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku): Czy zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych powstanie przychód z tytułu sprzedaży lokalu użytkowego... Zdaniem Wnioskodawczyni, nie powstanie przychód z tytułu sprzedaży lokalu użytkowego z uwagi na fakt, że nabycie lokalu nastąpiło w dniu 13 lutego 2008 r. i minął okres 5 lat od daty zakupu. Natomiast data przekwalifikowania lokalu nie ma żadnego znaczenia. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe. Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.
2016
26
maj

Istota:
Garaże powinny być traktowane jak lokale użytkowe, gdyż nie stanowią one lokali mieszkalnych ani pomieszczenia pomocniczego służącego zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych. Co prawda co do zasady mogą przynależeć do lokalu mieszkalnego, jednak nie zmienia to ich funkcji jako pomieszczeń, które nie służą zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych.
Fragment:
W przypadku, gdy podejmowana byłaby osobna robota budowlano – montażowa (na podstawie odrębnej umowy), wykonywana w lokalu użytkowym, do takiej usługi zastosowanie ma stawka VAT podstawowa 22%. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika jednak, że wnioskodawca zawarł umowę z inwestorem na budowę budynku jako całości. Oznacza to, iż Spółka nie musi wyodrębniać z całości robót części dotyczącej powierzchni mieszkalnej i części dotyczącej powierzchni użytkowej. Umowa została zawarta na budowę budynku mieszkalnego jako całości więc stawka 7% ma zastosowanie do całości robót dotyczących budowy tego obiektu. Analogicznie - wynagrodzenie za usługi budowlane dotyczące budowy przedmiotowego budynku należy opodatkować stawką 7% podatku VAT. Na etapie budowy budynku nie można wyodrębnić lokali użytkowych więc wyłączenie lokali użytkowych, o którym mowa w § 5 ust. 1a cyt. rozporządzenia nie ma w badanej sprawie znaczenia. Dopiero po wybudowaniu „ pod klucz ” przedmiotowego budynku wszystkie prace w lokalach użytkowych będą opodatkowane stawką VAT podstawową. Należy w tym miejscu nadmienić, iż powołane przez wnioskodawcę przepisy art. 41 ust. 12b oraz art. 41 ust. 12c nie stanowią w jego sprawie ograniczenia w zakresie stosowania stawki obniżonej na roboty budowlane.
2016
19
maj

Istota:
W zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania dochodu z tytułu zaliczek wpłacanych przez właścicieli lokali użytkowych na pokrycie kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej
Fragment:
Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania dochodu z tytułu zaliczek wpłacanych przez właścicieli lokali użytkowych na pokrycie kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej. Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 15 marca 2016 r., Znak: IBPB-1-1/4510-16/16/EN , wezwano do jego uzupełnienia, co też nastąpiło 30 marca 2016 r. We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny: Wspólnota (dalej: „ Wnioskodawca ”) zarządza nieruchomością wspólną, na podstawie ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (t.j. Dz.U. z 2000 r., Nr 80, poz. 903 ze zm., winno być: t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1892, dalej: „ uowl ”). Budynek, którym dysponuje Wspólnota, liczy dziesięć lokali, z czego dwa to lokale użytkowe, a pozostałe to lokale mieszkalne. Lokale użytkowe, nie są własnością wspólnoty. Każdy z tych lokali ma właściciela i to właśnie ci właściciele, w ramach swojej własnej działalności gospodarczej wynajmują te lokale. Z faktu istnienia we Wspólnocie lokali użytkowych Wspólnota nie czerpie żadnych dodatkowych korzyści. Każdy lokal użytkowy ma odrębne wejście z zewnątrz. Na podstawie art. 13 ust. 1 uowl każdy właściciel lokalu ponosi wydatki związane z utrzymaniem jego lokalu (opłaty za media) oraz uczestniczy w kosztach zarządu nieruchomością wspólną.
2016
15
kwi
© 2011-2016 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.