Lokal użytkowy | Interpretacje podatkowe

Lokal użytkowy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to lokal użytkowy. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy wspólnota postąpiła prawidłowo naliczając podatek od nadwyżki wpłat pochodzących od właścicieli lokali użytkowych nad kosztami przypadającymi na te lokale?
Fragment:
Wspólnota mieszkaniowa nalicza i odprowadza podatek od dochodów uzyskanych z dzierżawy części wspólnych, także od nadwyżki wpłaconych zaliczek przez właścicieli lokali użytkowych nad kosztami przypadającymi na lokale użytkowe (koszty przypadające na lokale użytkowe ustalone są udziałem wpłaconych zaliczek przez właścicieli lokali użytkowych w całości wpłat zaliczek pochodzących od właścicieli lokali użytkowych i mieszkalnych). W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy wspólnota postąpiła prawidłowo naliczając podatek od nadwyżki wpłat pochodzących od właścicieli lokali użytkowych nad kosztami przypadającymi na te lokale ? Zdaniem Wnioskodawcy naliczenie podatku od nadwyżki wpłat pochodzących od właścicieli lokali użytkowych nad kosztami przypadającymi na te lokale jest nieprawidłowe. Właściciele lokali użytkowych wpłacają zaliczki na utrzymanie nieruchomości wspólnej i media. W zasadzie nadwyżka przychodów nad kosztami (dochód) wynika z faktu, iż wspólnota ogranicza wydatki w danym roku kalendarzowym zbierając środki na przyszłe remonty, których będzie wymagał budynek. Jest to taki sam charakter wpłat jak w przypadku właścicieli lokali mieszkalnych. Odprowadzenie podatku od nadwyżki przychodów nad kosztami dotyczącymi lokali użytkowych powoduje, że na koncie wspólnoty pozostają mniejsze zaliczki od właścicieli lokali użytkowych niż od właścicieli lokali mieszkalnych.
2017
5
sty

Istota:
Zbycie lokalu użytkowego zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy.
Fragment:
U. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 27 września 2016 r. (data wpływu 29 września 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku sprzedaży lokalu użytkowego – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 29 września 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku sprzedaży lokalu użytkowego. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pn. B... s.c. Dnia 8 lipca 1997 r. Spółka kupiła lokal użytkowy (akt notarialny z dnia 8 lipca 1997 r.). Podatek VAT od zakupu został odliczony. Od sierpnia 1997 r. lokal został przekazany do wykorzystania w firmie i wprowadzony do ewidencji środków trwałych. W czasie użytkowania lokalu nie były ponoszone wydatki na jego ulepszenie ani modernizację (nie było wydatków, które przekroczyłyby 30% wartości początkowej lokalu). Obecnie Spółka planuje sprzedać lokal – nadal jest w nim prowadzona działalność gospodarcza. Znalazł się nabywca na lokal i prawdopodobnie pod koniec roku dojdzie do jego sprzedaży. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy sprzedając lokal użytkowy Spółka może zastosować stawkę podatku VAT „ zwolnioną ”? Zdaniem Wnioskodawcy, sprzedając lokal w 2016 r. (po 19 latach od zakupu) może zastosować stawkę VAT „ zwolnioną ”.
2017
4
sty

Istota:
Zwolnienie od podatku sprzedaży lokalu użytkowego.
Fragment:
(...) lokalu użytkowego – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 10 listopada 2016 r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony w dniu 24 listopada 2016 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku sprzedaży lokalu użytkowego. We wniosku oraz jego uzupełnieniu przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. W styczniu 2010 r. na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej nabyła Pani lokal niemieszkalny użytkowy wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej oraz prawie użytkowania wieczystego działki gruntu, na którym posadowiony jest budynek, w którym usytuowany jest ww. lokal, za kwotę 730.000 zł. Nabycie ww. lokalu niemieszkalnego nastąpiło od osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, a w związku z przeprowadzoną transakcją został pobrany i odprowadzony, na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, podatek w wysokości 14.600 zł. Łącznie poniesione koszty nabycia lokalu niemieszkalnego (tj. taksa za dokonanie czynności, opłata sądowa od wpisu w księdze wieczystej, podatek PCC i in.) wyniosły 17.470,58 zł.
2016
29
gru

Istota:
Czy pobieranie opłaty za gospodarowanie odpadami od najemców lokali użytkowych powinno być wykazane w fakturze VAT wystawianej najemcy i opodatkowane podatkiem od towarów i usług w stawce 23%
Fragment:
Za lokale użytkowe we wspólnotach mieszkaniowych deklaracje składała wspólnota i przenosi koszt za lokale gminne na właściciela (Gminę Miasta reprezentowaną przez MZZK). W umowach najmu zawieranych z najemcami lokali użytkowych jest ujęta opłata z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi. Poniesione koszty z tego tytułu przenoszone są na najemców lokali użytkowych jako opłata niezależna od wynajmującego. Zgodnie z umowami zawartymi z najemcami lokali użytkowych Wnioskodawca wystawia najemcy faktury VAT, w których zarówno czynsz najmu jak również opłata za gospodarowanie odpadami jako opłata pomocnicza są opodatkowane według stawki 23%. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy pobieranie opłaty za gospodarowanie odpadami od najemców lokali użytkowych powinno być wykazane w fakturze VAT wystawianej najemcy i opodatkowane podatkiem od towarów i usług w stawce 23%? Stanowisko Wnioskodawcy, Według Wnioskodawcy w relacji pomiędzy MZZK (jednostką budżetową) administrującym gminnym zasobem lokalowym a najemcami lokali użytkowych opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest należnością wynikającą z odpłatnego świadczenia usługi najmu.
2016
16
gru

Istota:
Prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego od zakupu lokalu użytkowego
Fragment:
Lokal użytkowy będzie wykorzystywany do czynności opodatkowanych wykonywanych przez Wnioskodawcę. Wnioskodawca podpisze umowę z firmą administrującą lokalami użytkowymi w hotelu. Dochody z najmu rozliczy w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Lokal użytkowy nie będzie wykorzystywany do wykonywania czynności opodatkowanych (działalność gospodarcza) małżonka Wnioskodawcy W związku z powyższym opisem w zakresie podatku od towarów i usług zadano następujące pytanie ostatecznie sformułowane w piśmie z dnia 30 sierpnia 2016 r (oznaczone we wniosku nr 2): Czy jako czynny zarejestrowany podatnik podatku od towarów i usług Wnioskodawca będzie mógł odliczyć ustawowy podatek VAT naliczony od zakupu lokalu użytkowego (apartamentu)? Stanowisko Wnioskodawcy: Mając na uwadze przedstawione okoliczności sprawy stwierdzić należy, że skoro lokal użytkowy zostanie nabyty z wyłącznym przeznaczeniem dla celów wynajmu to Wnioskodawcy będzie przysługiwać prawo do odliczenia całego podatku naliczonego z faktury dokumentującej zakup tego lokalu. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie podatku od towaru i usług - jest prawidłowe.
2016
5
gru

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT na dostawę mediów do lokali użytkowych.
Fragment:
Natomiast w przypadku podmiotów posiadających spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu użytkowego oraz podmiotów posiadających odrębne własności do lokalu użytkowego należy wskazać, że z uwagi na fakt, iż Spółdzielnia jest stroną umów cywilnoprawnych zawieranych z dostawcami mediów (wody, odprowadzenia ścieków) do lokali użytkowych należy przyjąć, że zgodnie z art. 8 ust. 2a ustawy, Spółdzielnia występuje jako podmiot świadczący usługi dostawy wody i odprowadzania ścieków. Skoro Spółdzielnia nabywa ww. usługi we własnym imieniu, lecz na rzecz osoby trzeciej (podmiotów posiadających spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu użytkowego oraz odrębne prawo własności), tj. podmiotów, które faktycznie korzystają z tych usług, to dokonywana przez Spółdzielnię odprzedaż usług stanowi czynność, która podlega opodatkowaniu według stawki właściwej dla danego rodzaju usługi. Mając na uwadze okoliczności sprawy oraz powołane przepisy prawa należy wskazać, że w przypadku obciążania najemców lokali użytkowych oraz podmiotów posiadających spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu użytkowego oraz odrębne prawo własności opłatami za media, tj. wodę i ścieki, które Wnioskodawca zaklasyfikował do PKWiU 36.00.20.0 – „ Usługi związane z uzdatnianiem i dostarczaniem wody za pośrednictwem sieci wodociągowych ” i PKWiU 37.00.11.0 – „ Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków ”, zastosowanie znajdzie 8% stawka podatku VAT, zgodnie z art. 41 ust. 2 w zw. z art. 146a pkt 2 ustawy oraz poz. 140 i 142 załącznika nr 3 do ustawy.
2016
5
gru

Istota:
W zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania dochodu z tytułu zaliczek wpłacanych przez właścicieli lokali użytkowych na pokrycie kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej oraz możliwości uznania ww. lokali użytkowych za lokale mieszkalne stanowiące zasoby mieszkaniowe wspólnoty mieszkaniowej
Fragment:
UZASADNIENIE W dniu z 27 września 2016 r. do Biura Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie wpłynął ww. wniosek z 23 września 2016 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania dochodu z tytułu zaliczek wpłacanych przez właścicieli lokali użytkowych na pokrycie kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej oraz możliwości uznania ww. lokali użytkowych za lokale mieszkalne stanowiące zasoby mieszkaniowe wspólnoty mieszkaniowej. Ww. wniosek do tut. Biura wpłynął 4 października 2016 r. We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny: Wnioskodawczyni zarządza Wspólnotą Mieszkaniową, która liczy 27 lokali (w tym: 21 lokali użytkowych i 6 lokali mieszkalnych). Z informacji posiadanej przez Wspólnotę wynika, że 3 właścicieli złożyło wnioski o zmianę sposobu użytkowania lokali użytkowych na mieszkalny, co oznacza że wkrótce proporcja udziałów wyniesie 18:9. W przyszłości może zdarzyć się sytuacja, że więcej lokali będzie mieszkalnych niż użytkowych. Powierzchnia lokali mieszkalnych wynosi 344,10 m 2 , a użytkowych 724,50 m 2 . Wszystkie lokale są własnością indywidualną. Właściciele lokali użytkowych są obciążani taką samą zaliczką na utrzymanie części wspólnych jak właściciele lokali mieszkalnych. Ponadto lokale użytkowe znajdują się na różnych piętrach budynku, czyli również korzystają z prądu na klatce schodowej, korytarzy i schodów (sprzątanie).
2016
3
gru

Istota:
W zakresie skutków podatkowych sprzedaży lokalu użytkowego
Fragment:
Przedmiotowy lokal użytkowy jest i był wykorzystywany przez Wnioskodawczynię w prowadzonej działalności gospodarczej. Okres wykorzystywania przedmiotowego lokalu użytkowego od 01.12.2003 r. do chwili obecnej. Status prawny ww. lokalu użytkowego – prawo stanowiące odrębną własność. Mąż Wnioskodawczyni nie prowadzi odrębnej działalności gospodarczej. Ww. lokal użytkowy stanowi współwłasność majątkową małżeńską. Najemcą ww. lokalu użytkowego do czasu zawarcia umowy kupna była Wnioskodawczyni. Kupującymi ww. lokal użytkowy byli Wnioskodawczyni oraz jej mąż. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy Wnioskodawczyni będzie mogła wraz z mężem sprzedać wykupiony lokal użytkowy po 5 latach podatkowych, czyli od 01.01.2018 roku, bez uiszczenia podatku dochodowego 19%? Zdaniem Wnioskodawcy Po 5 latach podatkowych od dnia wykupu lokalu użytkowego od Gminy dzielnicy sprzedaż w/w lokalu nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym 19%, czyli od 01.01.2018 r. Wnioskodawczyni może sprzedać wraz z mężem w/w lokal użytkowy bez podatku dochodowego 19%. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.
2016
29
lis

Istota:
Możliwość zwolnienia od podatków zaliczek wpłacanych przez właścicieli lokali użytkowych,
Fragment:
Zaliczki wpłacane przez właścicieli lokali użytkowych przeznaczone są na utrzymanie części wspólnych, a nie na działalność gospodarczą. Wspólnota nie prowadzi działalności gospodarczej. Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy o własności lokali, właściciel jest obowiązany (...) uczestniczyć w kosztach zarządu związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej (...) oraz współdziałać z nimi (innymi współwłaścicielami w ochronie wspólnego dobra. Odnosząc zatem przedstawiony wyżej stan prawny do stanu faktycznego przedstawionego we wniosku stwierdzić należy, że lokale użytkowe nie należą do żadnej ze wskazanych wyżej kategorii zasobów mieszkaniowych. Wykładnia literalna pojęcia „ zasoby mieszkaniowe ” jednoznacznie wskazuje, że funkcja mieszkaniowa jest zasadniczą i konieczną cechą pozwalającą uznać, że mamy do czynienia z zasobem mieszkaniowym. Tym samym ww. pojęcie zasobów mieszkaniowych nie może być rozciągane na lokale użytkowe, gdyż prowadzona w nich działalność nie jest niezbędna ani funkcjonalnie związana z prawidłowym korzystaniem z pomieszczeń mieszkalnych. Istotą lokali użytkowych jest ich niemieszkalne przeznaczenie, co oznacza, że nie można ich zaliczyć do zasobów mieszkaniowych.
2016
29
lis

Istota:
Obciążanie najemców opłatami za media (woda i odprowadzanie ścieków) .
Fragment:
Natomiast w przypadku członków i nie członków posiadających spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu użytkowego należy wskazać, że z uwagi na fakt, iż Spółdzielnia jest stroną umów cywilnoprawnych zawieranych z dostawcami mediów (wody, odprowadzenia ścieków) do lokali użytkowych należy przyjąć, że zgodnie z art. 8 ust. 2a spółdzielnia występuje jako podmiot świadczący usługi dostawy wody i odprowadzania ścieków. Skoro Spółdzielnia nabywa ww. usługi we własnym imieniu, lecz na rzecz osoby trzeciej (swoich członków i nie członków posiadających spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu użytkowego), tj. podmiotów, które faktycznie korzystają z tych usług, to dokonywana przez Spółdzielnię odprzedaż usług stanowi czynność, która podlega opodatkowaniu według stawki właściwej dla danego rodzaju usługi. Mając na uwadze okoliczności sprawy oraz powołane przepisy prawa należy wskazać, że w przypadku obciążania najemców, dzierżawców lokali użytkowych, członków i nie członków posiadających spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu użytkowego opłatami za media tj. wodę i ścieki, które Wnioskodawca zaklasyfikował do PKWiU 36.00.20.0 – woda i PKWiU 37.00.11.0 – odprowadzanie ścieków, zastosowanie znajdzie 8% stawka podatku VAT, zgodnie z art. 41 ust. 2 w zw. z art. 146a pkt 2 ustawy oraz poz. 140 i 142 załącznika nr 3 do ustawy.
2016
22
lip
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.