Lokal użytkowy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to lokal użytkowy. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
20
wrz

Istota:

Brak zastosowania stawki podatku w wysokości 23% dla sprzedaży udziału w lokalu użytkowym oraz zwolnienia od podatku dla sprzedaży udziału w lokalu użytkowym.

Fragment:

Czy sprzedaż powyższego lokalu użytkowego w części 1/2 wartości powinna być opodatkowana podatkiem od towarów i usług st. 23%? Czy na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT Wnioskodawca może skorzystać ze zwolnienia od podatku VAT dostawę 1/2 części własnościowego prawa do lokalu użytkowego? Zdaniem Wnioskodawcy (ostatecznie przedstawionym w uzupełnieniu wniosku), Stanowisko Wnioskodawcy wobec zaistniałego stanu faktycznego jest takie: Wnioskodawca uważa, że może skorzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, ponieważ dostawa lokalu użytkowego nie była w ramach pierwszego zasiedlenia oraz pomiędzy pierwszym zasiedleniem a sprzedażą lokalu minął okres dłuższy niż 2 lata. Nie ma zastosowania stawka podatku VAT w wysokości 23% dla przedmiotowej sprzedaży lokalu. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego w zakresie: braku zastosowania stawki podatku w wysokości 23% dla sprzedaży udziału w lokalu użytkowym – jest prawidłowe; zwolnienia od podatku dla sprzedaży udziału w lokalu użytkowym – jest nieprawidłowe. Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.

2018
16
wrz

Istota:

Opodatkowanie przeniesienia kosztów opłat za gromadzenie odpadów dla najemców wynajmujących lokale użytkowe na podstawie umów najmu i właścicieli posiadających ustanowione spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu użytkowego.

Fragment:

Na podstawie otrzymanych informacji od najemców lokali użytkowych i właścicieli lokali użytkowych posiadających ustanowione spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, dotyczących ilości i pojemności pojemników na gromadzenie odpadów Spółdzielnia deklaruje i opłaca do gminy stosowne opłaty. Następnie przenosi na najemców lokali użytkowych i właścicieli posiadających ustanowione spółdzielcze własnościowe prawo do lokali użytkowych koszty poniesionych opłat za gromadzenie odpadów, doliczając stawkę 23% VAT i umieszczając opłaty te na comiesięcznych fakturach w osobnej pozycji. W stawkach czynszu najmu dla najemców wynajmujących lokale użytkowe na podstawie umów najmu i w stawkach opłat dla właścicieli posiadających ustanowione spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu użytkowego nie ma skalkulowanej opłaty za gromadzenie odpadów komunalnych. Przy tak przedstawionym opisie sprawy, wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą sposobu opodatkowania opłat za gromadzenie odpadów dla najemców wynajmujących lokale użytkowe na podstawie umów najmu i właścicieli posiadających ustanowione spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu użytkowego. Odnosząc się do pobieranych przez Wnioskodawcę opłat z tytułu gospodarowania odpadami należy zauważyć, że należności te należy rozpatrywać odrębnie od innych opłat za media z uwagi na to, że mają one inny charakter niż opłaty, np. z tytułu dostawy wody lub energii elektrycznej.

2018
2
cze

Istota:

Opodatkowanie dzierżawy/najmu lokali użytkowych oraz prawa do pełnego odliczenia podatku naliczonego od wydatków bieżących i inwestycyjnych dotyczących tych lokali.

Fragment:

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Czy odpłatne udostępnienie przez Gminę lokali użytkowych na rzecz dzierżawców/najemców, na podstawie umowy cywilnoprawnej, stanowi/będzie stanowić czynność podlegającą opodatkowaniu VAT, niekorzystającą ze zwolnienia z tego podatku? Czy Gminie przysługuje/będzie przysługiwało prawo do pełnego odliczenia VAT naliczonego od wydatków dotyczących dzierżawionych lokali użytkowych (zarówno wydatków bieżących, jak i inwestycyjnych)? Zdaniem Wnioskodawcy: Odpłatne udostępnianie przez Gminę lokali użytkowych na rzecz dzierżawców/najemców, na podstawie umowy cywilnoprawnej, stanowi/będzie stanowić czynność podlegającą opodatkowaniu VAT, niekorzystającą ze zwolnienia z tego podatku. Gminie przysługuje/będzie przysługiwało prawo do pełnego odliczenia VAT naliczonego od wydatków dotyczących dzierżawionych lokali użytkowych (zarówno wydatków bieżących, jak i inwestycyjnych). Uzasadnienie. Ad. 1. Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Stosownie natomiast do treści art. 15 ust. 6 ww. ustawy, nie uważa się za podatników organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

2018
10
maj

Istota:

Zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, sprzedaży lokalu użytkowego

Fragment:

UZASADNIENIE W dniu 02 marca 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 lub art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy, sprzedaży lokalu użytkowego. Przedmiotowy wniosek uzupełniono pismem z dnia 12 kwietnia 2018 r. (data wpływu 18 kwietnia 2018 r.), o doprecyzowanie opisu sprawy oraz o wskazanie adresu elektronicznego do doręczeń e-PUAP. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe (doprecyzowane w uzupełnieniu wniosku). Osoba fizyczna planuje nabyć lokal użytkowy, pozostający własnością Gminy, a w tym celu zawrzeć umowę sprzedaży z Gminą w odpowiedniej formie. Lokal użytkowy nr 1 o powierzchni 57,04 m 2 znajduje się w budynku położonym w ... na nieruchomości oznaczonej nr ewid. 785/17 o pow. 1500 m 2 . Roboty przy budowie obiektu rozpoczęto pod koniec lat 60-tych, a budynek oddany został do użytku w 1970 r., jako budynek biurowo-mieszkalny. Budynek składa się z trzech lokali mieszkalnych oraz z lokalu użytkowego o powierzchni: lokal mieszkalny nr 2 o pow. 47,92 m 2 , lokal mieszkalny nr 3 o pow. 48,24 m 2 , lokal mieszkalny nr 4 o pow. 58,46 m 2 , lokal użytkowy nr 1 o pow. 57,04 m 2 . Lokal użytkowy znajduje się na parterze 1-piętrowego budynku wielorodzinnego, w skład którego wchodzą: poczekalnia - o pow. 5,84 m 2 , pomieszczenie biurowe - o pow. 8,71 m 2 , pomieszczenie biurowe o pow. 8,84 m 2 , pomieszczenie biurowe o pow. 11,86 m 2 , pomieszczenie biurowe o pow. 12,41 m 2 , korytarz o pow. 4,14 m 2 , łazienka o pow. 4,11 m 2 , składzik o pow. 1,13 m 2 , o łącznej pow. 57,04 m 2 .

2018
21
kwi

Istota:

Zwolnienie od podatku transakcji sprzedaży lokalu użytkowego

Fragment:

Organu z dnia 23 marca 2018 r. (skutecznie doręczone Stronie w dniu 27 marca 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku transakcji sprzedaży lokalu użytkowego – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 19 marca 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku transakcji sprzedaży lokalu użytkowego. Wniosek został uzupełniony pismem Strony z dnia 29 marca 2018 r. (data wpływu 3 kwietnia 2018 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie tut. Organu z dnia 23 marca 2018 r. znak 0114-KDIP1-1.4012.155.2018.1.MMA. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe: Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą, we własnym lokalu użytkowym zakupionym pod tę działalność i jako siedzibę firmy. Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem VAT. Lokal ten jest obecnie w trakcie sprzedaży. W związku z tym Wnioskodawca przedstawi wszystkie informacje związane z tym lokalem: Lokal użytkowy Wnioskodawca nabył na podstawie przydziału (własnościowe prawo do lokalu użytkowego), jako członek spółdzielni mieszkaniowej, w marcu 2001 r. o wniesieniu wkładu budowlanego w wysokości 1.175.376,00 PLN. Wnioskodawca odebrał lokal w stanie surowym. Całość lokalu to ok. 500 m 2 na trzech kondygnacjach, składająca się z powierzchni: magazynowej, handlowej oraz biurowej.

2018
16
kwi

Istota:

Czy Wnioskodawca zobowiązany jest do uiszczania wyłącznie podatku dochodowego od osób fizycznych w związku z uzyskiwaniem, poza działalnością gospodarczą, przychodów z najmu jednego lokalu w budynku, którego jest współwłaścicielem?

Fragment:

Wnioskodawca chciałby wynająć tę kondygnację jako jeden lokal użytkowy. Wynajem kondygnacji ww. nieruchomości Wnioskodawca zamierza rozpocząć z dniem 1 lipca 2017 r., a przychody z najmu ww. kondygnacji nieruchomości zamierza rozliczać jako podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych. Mając na uwadze przedstawiony we wniosku opis zdarzenia przyszłego oraz obowiązujące przepisy prawa stwierdzić należy, że skoro kondygnacja nieruchomości, którą Wnioskodawca chciałby w przyszłości wynająć jako jeden lokal użytkowy, nie jest składnikiem majątku związanym z działalnością gospodarczą oraz najem ten nie będzie wykonywany w sposób określony w definicji zawartej w art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – to przychody uzyskane z najmu ww. kondygnacji nieruchomości, opisanej we wniosku jako jeden lokal użytkowy, zakwalifikować należy do źródła przychodów, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W związku z powyższym przychody z najmu ww. jednego lokalu użytkowego, którego Wnioskodawca jest właścicielem, uzyskiwane przez Niego poza działalnością gospodarczą, będą podlegały opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

2018
16
kwi

Istota:

W zakresie zwolnienia z opodatkowania dostawy lokalu użytkowego

Fragment:

Organu 19 grudnia 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z opodatkowania dostawy lokalu użytkowego – jest prawidłowe . UZASADNIENIE W dniu 19 grudnia 2016 wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z opodatkowania dostawy lokalu użytkowego. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny: Spółdzielnia (dalej - „ Spółdzielnia ” lub „ Wnioskodawca ”) w dniu 25 października 2016 r. sprzedała lokal użytkowy wraz z pomieszczeniami przynależnymi o łącznej powierzchni 145,88 m 2 , znajdujący się w budynku posadowionym na działce nr 63/5 o powierzchni 0,0281 ha, (dalej jako „ Lokal ”). Sprzedaż udokumentowana została aktem notarialnym. W umowie zawarte zostało oświadczenie stron o zwolnieniu z transakcji z opodatkowania podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 10 i 10a ustawy 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Spółdzielnia jest czynnym podatnikiem VAT. Sprzedany Lokal położony jest na parterze budynku frontowego i składa się z: lokalu użytkowego, obejmującego dwie sale sprzedaży, dwa pomieszczenia biurowe, w.c., korytarz i pomieszczenie gospodarcze (razem 115,51m 2 ), pomieszczeń przynależnych w postaci: pomieszczenia magazynowego (7,12 m 2 ), pomieszczenia magazynowego (2,70 m 2 ), pomieszczenia w piwnicy (20,55 m 2 ), co łącznie daje 145,88 m 2 .

2018
15
kwi

Istota:

Zwolnienie z opodatkowania podatkiem VAT podnajmu lokalu użytkowego na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o VAT

Fragment:

U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z dnia 8 maja 2017 r. (data wpływu 15 maja 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT podnajmu lokalu użytkowego na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o VAT – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 15 maja 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT podnajmu lokalu użytkowego na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o VAT, jak również podatku dochodowego od osób fizycznych. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Wnioskodawczyni, mąż Zainteresowanej oraz ojciec męża Wnioskodawczyni (teść Wnioskodawczyni) są współwłaścicielami lokalu użytkowego. Zainteresowana wraz z mężem są współwłaścicielami nieruchomości w 1/3 części każdy (łącznie 2/3 części), a teść w 1/3 części. Wnioskodawczyni i Jej mąż pozostają we wspólności majątkowej. Pomimo współwłasności przedmiotowego lokalu, na mocy porozumienia pomiędzy stronami, lokal pozostaje bezpłatnie do wyłącznej dyspozycji Zainteresowanej. W przedmiotowym lokalu użytkowym, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, Wnioskodawczyni postanowiła otworzyć gabinet stomatologiczny. Zainteresowana nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług z tytułu prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, albowiem jest ona związana ze świadczeniem usług opieki zdrowotnej.

2018
15
kwi

Istota:

Opodatkowanie sprzedaży lokalu użytkowego.

Fragment:

Jednocześnie na pierwsze zasiedlenie przedmiotowego lokalu użytkowego nie mają wpływu dokonane przez Wnioskodawcę ulepszenia bo jak stwierdził Wnioskodawca wprawdzie dokonał ulepszeń, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, niemniej jednak ich wartość nie przekroczyła 30% wartości początkowej lokalu. Wnioskodawca wskazał, że wydatki na ulepszenie lokalu miały miejsce w latach 2002 i 2003 i ich wartość nie przekroczyła 20% ceny nabycia. W konsekwencji w świetle przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego oraz powołanych wyżej regulacji prawnych, stwierdzić należy, że dostawa przez Wnioskodawcę lokalu użytkowego, mogła korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, gdyż dostawa ta nie została dokonana w ramach pierwszego zasiedlenia w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy o VAT, a jednocześnie od pierwszego zasiedlenia tego lokalu użytkowego do jego sprzedaży nie upłynął okres krótszy niż 2 lata. Zatem dalsza analiza możliwości zwolnienia od podatku VAT dostawy tego lokalu użytkowego na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a lub art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT stała się bezprzedmiotowa. Zatem stanowisko Wnioskodawcy, że planowana sprzedaż lokalu użytkowego podlegała zwolnieniu od podatku od towarów i usług należało uznać za prawidłowe, przy czym dostawa ta korzystała ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT a nie jak wskazał Wnioskodawca na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 oraz 10a tej ustawy.

2018
22
mar

Istota:

Zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT zbycia udziału w wysokości 3/8 w lokalu użytkowym

Fragment:

Z okoliczności sprawy wynika, że Wnioskodawczyni zamierza sprzedać posiadany udział w wysokości 3/8 w lokalu użytkowym wykorzystywanym do prowadzenia działalności prawniczej. Przedmiotowy lokal użytkowy został nabyty przez Zainteresowaną wspólnie z dwoma innymi radcami prawnymi w dniu 31 marca 2000 r. na podstawie aktu notarialnego. Przy nabyciu udziału w lokalu użytkowym Wnioskodawczyni przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Ponadto – jak wskazała Zainteresowana – nie ponoszono wydatków na ulepszenie przedmiotowego lokalu użytkowego w kwocie przewyższającej 30% wartości początkowej nieruchomości. Mając zatem na uwadze przedstawiony opis sprawy oraz powołane przepisy prawa, należy stwierdzić, że pierwsze zasiedlenie przedmiotowego lokalu użytkowego, w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy, miało miejsce w momencie jego zakupu w 2000 r. Od tego momentu upłynął okres dłuższy niż dwa lata. Ponadto przedmiotowy lokal użytkowy nie był ulepszany. Zatem w przypadku dostawy udziału w lokalu użytkowym zostaną spełnione przesłanki do zastosowania zwolnienia od podatku określone w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy. W konsekwencji powyższego, dostawa przedmiotowego udziału w wysokości 3/8 w lokalu użytkowym będzie korzystała ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, o ile strony nie zrezygnują ze zwolnienia i nie wybiorą opcji opodatkowania, zgodnie z art. 43 ust. 10 w związku z art. 43 ust. 11 ustawy.