Lokal użytkowy | Interpretacje podatkowe

Lokal użytkowy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to lokal użytkowy. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie uznania zaliczek pobieranych od właścicieli lokali użytkowych na rzecz kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej oraz opłat na fundusz remontowy jako dochodu z gospodarki zasobami mieszkaniowym.
Fragment:
Bez znaczenia w tej sytuacji jest przeznaczenie uzyskanych opłat z lokali użytkowych na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych – jako przychody nie pochodzące z gospodarki zasobami mieszkaniowymi nie będą korzystały ze zwolnienia od opodatkowania, bez względu na cel na jaki zostaną wydatkowane. Podobnie bez wpływu na ocenę, czy wpłaty otrzymywane od właścicieli lokali użytkowych można zaliczyć do przychodów zwolnionych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 updop jest podnoszona przez Wspólnotę okoliczność cyt.: „ bilansowania się ich wysokości z faktycznymi kosztami związanymi z utrzymaniem nieruchomości wspólnej – albowiem z tytułu opłat pozyskiwanych z lokali użytkowych Wspólnota Mieszkaniowa nie uzyskuje jakiekolwiek superaty nad kosztami jakie związane są z utrzymaniem nieruchomości wspólnej ”. Wspólnota ma prawo zaliczyć do kosztów wydatki związane z uzyskiwanymi przychodami, jeżeli spełniają wymogi art. 15 ust. 1 updop. Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej: z zastosowaniem art. 119a; w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
2018
17
mar

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania zryczałtowanej opłaty eksploatacyjnej dotyczącej lokali mieszkalnych oraz opodatkowania opłat dotyczących lokali użytkowych w części obejmującej opłatę: za ciepłą i zimą wodę, ścieki, centralne ogrzewanie oraz ciepło technologiczne na potrzeby wentylacji oraz w zakresie opodatkowania opłat dotyczących lokali użytkowych w części obejmującej opłaty za dostawę mediów oraz świadczenie usług związanych z utrzymaniem części wspólnych budynku, a także opłatę za wywóz nieczystości stałych.
Fragment:
(...) lokali użytkowych w części obejmującej opłatę: za ciepłą i zimą wodę, ścieki, centralne ogrzewanie oraz ciepło technologiczne na potrzeby wentylacji; prawidłowe – w zakresie opodatkowania opłat dotyczących lokali użytkowych w części obejmującej opłaty za dostawę mediów oraz świadczenie usług związanych z utrzymaniem części wspólnych budynku, a także opłatę za wywóz nieczystości stałych. UZASADNIENIE W dniu 28 listopada 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania zryczałtowanej opłaty eksploatacyjnej dotyczącej lokali mieszkalnych oraz opłat dotyczących lokali użytkowych. Wniosek uzupełniono w dniu 8 lutego 2018 r. o doprecyzowanie opisu sprawy. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Wnioskodawca, będący czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, jest właścicielem nieruchomości w postaci m.in. lokali mieszkalnych i użytkowych. W ramach prowadzonej działalności Wnioskodawca wynajmuje na własny rachunek lokale mieszkalne na cele wyłącznie mieszkaniowe oraz lokale użytkowe. Zgodnie z zawartymi z najemcami umowami najmu lokali mieszkalnych, najemca jest zobowiązany do terminowego uiszczania czynszu i opłaty eksploatacyjnej.
2018
27
lut

Istota:
Zastosowanie zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, w przypadku wynajmu lokalu użytkowego po zakończeniu świadczenia usług prawniczych
Fragment:
U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 8 stycznia 2018 r. (data wpływu 16 stycznia 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy, w przypadku wynajmu lokalu użytkowego po zakończeniu świadczenia usług prawniczych – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 16 stycznia 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy, w przypadku wynajmu lokalu użytkowego po zakończeniu świadczenia usług prawniczych. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Z dniem 1 stycznia br. zakończył Pan (podatnik) działalność gospodarczą obejmującą przede wszystkim usługi prawnicze i z tą datą wycofał z tej działalności gospodarczej lokal użytkowy, który dotąd najmował i opłacał VAT. Wartość zrealizowanej sprzedaży w roku ubiegłym (2017) nie przekroczyła kwoty, o której mowa w art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r o podatku od towarów i usług. W związku z powyższym opisem zadano pytanie sprowadzające się do kwestii: Czy prawidłowe jest stanowisko, że prywatny najem lokalu użytkowego nie spowoduje powstania obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług w związku z faktem, że będzie Pan korzystał ze zwolnienia podmiotowego? Zdaniem (...)
2018
10
lut

Istota:
Czy w przypadku dokonania przez Wnioskodawczynię odpłatnego przeniesienia udziału w prawie własności lokalu użytkowego, w drodze ugody sądowej, Wnioskodawczyni będzie zobowiązana do zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych?
Fragment:
Natomiast ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu powoduje, że osoba, której przysługuje to prawo, skutkuje pełnię uprawnień właścicielskich do lokalu użytkowego oraz prawo do udziału w związanej z tym lokalem nieruchomości. W sytuacji, w której podatnik nabył spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu użytkowego, a następnie nastąpiło ustanowienie na jego rzecz prawa odrębnej własności tego lokalu w trybie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1222, z późn. zm.) – za datę nabycia lokalu (nieruchomości), od której upływa 5-letni termin określony w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie można uznać dnia ustanowienia prawa odrębnej własności lokalu. Nabycie, w rozumieniu ww. przepisu, następuje w momencie ustanowienia (nabycia) spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego. Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, że nabycie przez Wnioskodawczynię 1/3 udziału w lokalu użytkowym nastąpiło w dniu 8 lutego 2010 r., tj. w dniu, w którym brat Wnioskodawczyni na podstawie umowy darowizny przekazał jej 1/3 udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu użytkowego. Ustanowienie w 2013 r. odrębnej własności omawianego lokalu i przeniesienie na Wnioskodawczynię prawa własności jest natomiast tylko zmianą formy własności, a nie nowym nabyciem w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym o osób fizycznych.
2018
9
lut

Istota:
Skutki podatkowe sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego
Fragment:
Wnioskodawczyni nie amortyzowała prawa do lokalu użytkowego. Opłata czynszowa za lokal użytkowy rozliczana była w ramach działalności Spółki cywilnej, w której Wnioskodawczyni posiada 50% udział w zyskach. Obecnie Wnioskodawczyni planuje sprzedaż ww. prawa do lokalu użytkowego, z uwagi na narastającą konkurencję. Mając na uwadze powyższe, stwierdzić należy, że przychód z odpłatnego zbycia składnika majątku wykorzystywanego w działalności gospodarczej, tj. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego, niewprowadzonego do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, stanowi przychód z działalności gospodarczej. Nie można zgodzić się z Wnioskodawczynią, że uzyskany przychód z planowanej sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego nie będzie podlegał opodatkowaniu, z uwagi na upływ 24 lat od momentu jego zakupu, gdyż przedmiotowe prawo do lokalu użytkowego wykorzystywane jest przez Wnioskodawczynię w prowadzonej przez Nią działalności gospodarczej. Wobec tego przychód ze sprzedaży prawa do lokalu użytkowego stanowi przychód z działalności gospodarczej, który powinien zostać rozliczony, zgodnie z wybraną przez Wnioskodawczynię formą opodatkowania dla działalności gospodarczej.
2017
30
gru

Istota:
Sposób opodatkowania usług dostarczania wody, wywozu nieczystości oraz centralnego ogrzewania świadczonych w ramach usługi najmu lokali użytkowych.
Fragment:
Zatem, biorąc pod uwagę przywołane przepisy oraz okoliczności przedmiotowej sprawy należy stwierdzić, że opisane we wniosku świadczenia dodatkowe (pomocnicze) nie są ściśle związane z najmem lokali użytkowych i mają w stosunku do nich charakter poboczny (uzupełniający). Świadczenia z tytułu dostawy wody, wywozu nieczystości oraz centralnego ogrzewania stanowią odrębne usługi, gdyż to najemcy lokali mieszkalnych decydują o ilości zużytych mediów. Najemcy lokali użytkowych, mogą swobodnie decydować o ilości dostarczanych mediów (woda, ścieki, centralne ogrzewanie), mają własne liczniki i są obciążani wyłącznie własnym zużyciem według odczytów z tych liczników. Najemcy nie mają możliwości zawarcia we własnym zakresie umów o dostawę tych mediów z ich dostawcami. Umowy z dostawcami mediów zawarł Wnioskodawca. Brak jest zatem w przedmiotowej sprawie podstaw, aby uznać, że dostawa ww. mediów jest nierozerwalnie związana z najmem lokali użytkowych, a ich rozdzielenie miałoby charakter sztuczny. Nie tworzą one bowiem obiektywnie tylko jednego niepodzielnego świadczenia, tj. nie stanowią kompleksowej usługi najmu lokali. Zatem, w przypadku najmu lokali użytkowych, usługi dostawy wody, wywozu nieczystości i centralnego ogrzewania, które rozliczane są na podstawie odczytów z indywidualnych liczników, winny być opodatkowane według stawek właściwych dla poszczególnych ww. dostaw, a nie dla usługi najmu.
2017
6
gru

Istota:
W zakresie zwolnienia z podatku VAT dostawy lokalu użytkowego nr 3a powstałego po adaptacji i dokonaniu podziału lokalu użytkowego
Fragment:
W 1996 r. dokonano adaptacji lokalu użytkowego nr 3. Wartość wydatków na adaptację (tj. ulepszenie w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych) przekroczyła 30% jego wartości początkowej. W stosunku do tych wydatków Bankowi nie przysługiwało prawo odliczenia podatku naliczonego. W dalszym okresie Bank ponosił wydatki na ulepszenie lokalu użytkowego nr 3, które łącznie nie przekroczyły 30% jego zaktualizowanej wartości początkowej. Bank zamierza dokonać podziału lokalu użytkowego na dwie odrębne nieruchomości lokalowe nr 3 i 3a. Sprzedaży będzie podlegał lokal użytkowy o nr 3a - którego powierzchnia stanowi ok. 26% aktualnej powierzchni lokalu użytkowego nr 3. W momencie planowanej sprzedaży lokal użytkowy nr 3a będzie stanowić odrębną własność lokalu w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 2014 r. o własności lokali. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy w powyższym stanie faktycznym odpłatna dostawa lokalu użytkowego nr 3a podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 UVAT? Stanowisko Zainteresowanych: W ocenie Wnioskodawców, odpłatna dostawa lokalu użytkowego nr 3a podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 UVAT.
2017
6
gru

Istota:
W zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie sposobu opodatkowania przychodów z najmu.
Fragment:
Rodzice chcą przekazać Wnioskodawcy w formie darowizny lokal użytkowy o powierzchni ok 200 metrów. Wnioskodawca stanie się Wynajmującym, stroną umowy najmu ww. lokalu użytkowego na cele gospodarcze - prowadzenie przedszkola. Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej i nie zamierza prowadzić w żadnej formie i w żadnym wymiarze. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy przychód uzyskany z wynajmu nieruchomości - lokalu użytkowego - można opodatkować ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 8,5 % zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne? Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku uzyskania darowizny - nieruchomości, lokalu użytkowego, przychód uzyskany z wynajmu tejże nieruchomości może opodatkować ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 8,5% zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy o zryczałtowanym podatku od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Przedmiotowa nieruchomość będzie należała do majątku prywatnego Wnioskodawcy, który nie prowadzi działalności gospodarczej. Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 3 i 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j.
2017
20
paź

Istota:
Opodatkowanie nieodpłatnego użyczenia nieruchomości zabudowanych i lokalu użytkowego wraz z wyposażeniem dla Towarzystwa Edukacji (...).
Fragment:
(...) lokalu użytkowego nr 1 o powierzchni użytkowej 766,65 m 2 . Powiatowi nie przysługiwało w stosunku do przedmiotu użyczenia prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Do czasu zawarcia umowy nieodpłatnego użyczenia, tj. do dnia 31 marca 2017 r. Powiat na terenie nieruchomości zabudowanych i lokalu użytkowego będących przedmiotem użyczenia prowadził Szkolne Schronisko Młodzieżowe w A. będące powiatową jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej oraz publiczną placówką oświatowo-wychowawczą o której mowa w art. 2 pkt 3, art. 3 pkt 3 i art. 5 ust. 2 pkt 1 ustawy o systemie oświaty i w ten sposób realizował zadania własne w zakresie edukacji publicznej, kultury fizycznej i turystyki określone w art. 4 ust. 1 pkt 1 i 8 ustawy o samorządzie powiatowym oraz art. 5 ust. 2 pkt 1 ustawy o systemie oświaty. Do dnia 31 marca 2017 r. nieruchomości zabudowane, lokal użytkowy wraz z wyposażeniem były wykorzystywane przez Powiat do wykonywania czynności opodatkowanych, tj. usług zakwaterowania które świadczyło korzystającym Szkolne Schronisko Młodzieżowe w A., a które były opodatkowane stawką 8% wg Załącznika 3 poz. 163 ustawy o VAT.
2017
14
paź

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT dostawy lokalu użytkowego.
Fragment:
Analizując informacje zawarte w opisie sprawy w kontekście definicji pierwszego zasiedlenia – w rozumieniu nadanym przepisami Dyrektywy 2006/112/WE oraz orzecznictwem TSUE – należy stwierdzić, że w rozpatrywanej sprawie skoro ponoszone w okresie 1996-1997 wydatki na ulepszenie lokalu użytkowego stanowiły co najmniej 30% jego wartości początkowej, natomiast później Wnioskodawca nie ponosił już żadnych wydatków na jego ulepszenie, to pierwsze zasiedlenie – po ulepszeniu przekraczającym 30% wartości początkowej ww. lokalu – nastąpiło w związku z jego wynajmem w roku 2004. W związku z wynajmem wskazanej wyżej nieruchomości nastąpiło bowiem jego zajęcie, oddanie do użytkowania, a ponadto nastąpiło to w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu. Skutkiem powyższego, do pierwszego zasiedlenia lokalu doszło we wskazanym wyżej terminie. Zatem, pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą przedmiotowego lokalu upłynie okres dłuższy niż 2 lata. Tym samym, w odniesieniu do lokalu użytkowego zostaną spełnione przesłanki do zastosowania zwolnienia od podatku określone w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy. Podsumowując, sprzedaż lokalu użytkowego, będącego przedmiotem zapytania, korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy. Tym samym, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe. Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego.
2017
9
paź
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.