Lokal użytkowy | Interpretacje podatkowe

Lokal użytkowy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to lokal użytkowy. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Garaże powinny być traktowane jak lokale użytkowe, gdyż nie stanowią one lokali mieszkalnych ani pomieszczenia pomocniczego służącego zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych. Co prawda co do zasady mogą przynależeć do lokalu mieszkalnego, jednak nie zmienia to ich funkcji jako pomieszczeń, które nie służą zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych.
Fragment:
W przypadku, gdy podejmowana byłaby osobna robota budowlano – montażowa (na podstawie odrębnej umowy), wykonywana w lokalu użytkowym, do takiej usługi zastosowanie ma stawka VAT podstawowa 22%. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika jednak, że wnioskodawca zawarł umowę z inwestorem na budowę budynku jako całości. Oznacza to, iż Spółka nie musi wyodrębniać z całości robót części dotyczącej powierzchni mieszkalnej i części dotyczącej powierzchni użytkowej. Umowa została zawarta na budowę budynku mieszkalnego jako całości więc stawka 7% ma zastosowanie do całości robót dotyczących budowy tego obiektu. Analogicznie - wynagrodzenie za usługi budowlane dotyczące budowy przedmiotowego budynku należy opodatkować stawką 7% podatku VAT. Na etapie budowy budynku nie można wyodrębnić lokali użytkowych więc wyłączenie lokali użytkowych, o którym mowa w § 5 ust. 1a cyt. rozporządzenia nie ma w badanej sprawie znaczenia. Dopiero po wybudowaniu „ pod klucz ” przedmiotowego budynku wszystkie prace w lokalach użytkowych będą opodatkowane stawką VAT podstawową. Należy w tym miejscu nadmienić, iż powołane przez wnioskodawcę przepisy art. 41 ust. 12b oraz art. 41 ust. 12c nie stanowią w jego sprawie ograniczenia w zakresie stosowania stawki obniżonej na roboty budowlane.
2016
19
maj

Istota:
W zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania dochodu z tytułu zaliczek wpłacanych przez właścicieli lokali użytkowych na pokrycie kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej
Fragment:
Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania dochodu z tytułu zaliczek wpłacanych przez właścicieli lokali użytkowych na pokrycie kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej. Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 15 marca 2016 r., Znak: IBPB-1-1/4510-16/16/EN , wezwano do jego uzupełnienia, co też nastąpiło 30 marca 2016 r. We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny: Wspólnota (dalej: „ Wnioskodawca ”) zarządza nieruchomością wspólną, na podstawie ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (t.j. Dz.U. z 2000 r., Nr 80, poz. 903 ze zm., winno być: t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1892, dalej: „ uowl ”). Budynek, którym dysponuje Wspólnota, liczy dziesięć lokali, z czego dwa to lokale użytkowe, a pozostałe to lokale mieszkalne. Lokale użytkowe, nie są własnością wspólnoty. Każdy z tych lokali ma właściciela i to właśnie ci właściciele, w ramach swojej własnej działalności gospodarczej wynajmują te lokale. Z faktu istnienia we Wspólnocie lokali użytkowych Wspólnota nie czerpie żadnych dodatkowych korzyści. Każdy lokal użytkowy ma odrębne wejście z zewnątrz. Na podstawie art. 13 ust. 1 uowl każdy właściciel lokalu ponosi wydatki związane z utrzymaniem jego lokalu (opłaty za media) oraz uczestniczy w kosztach zarządu nieruchomością wspólną.
2016
15
kwi

Istota:
W zakresie opodatkowania usług dostawy centralnego ogrzewania, energii elektrycznej, wody (w tym ciepłej wody użytkowej), odprowadzania ścieków, wywozu nieczystości stałych, dozorowania przedmiotu najmu, sprzątania powierzchni biurowych i ciągów komunikacyjnych, w przypadku wynajmu lokali użytkowych.
Fragment:
Dozór wynajmowanych przez Spółkę lokali użytkowych wykonywany jest łącznie na rzecz wszystkich użytkowników nieruchomości, w których posadowione są te lokale. Nie istnieje możliwość aby konkretny najemca lokalu użytkowego mógł zrezygnować z usługi dozoru przedmiotu najmu, ponieważ jest ona świadczona dla całego obiektu. Wnioskodawca nie świadczy usług sprzątania wynajmowanych pomieszczeń, natomiast w przypadku wynajmowania poszczególnych lokali użytkowych (nie całego budynku), spółka zapewnia sprzątanie ciągów komunikacyjnych. Sprzątanie ciągów komunikacyjnych wykonywane jest łącznie na rzecz wszystkich użytkowników nieruchomości. Nie istnieje możliwość aby konkretny najemca lokalu użytkowego mógł zrezygnować z usługi sprzątania ciągów komunikacyjnych, ponieważ jest ona świadczona dla całego obiektu. Na pytanie tut. organu w jaki sposób Wnioskodawca rozlicza na rzecz najemców usługi teleinformatyczne Wnioskodawca wskazał, że Spółka nie rozlicza na rzecz najemców usług teleinformatycznych, gdyż usług takich nie świadczy. Ponadto Wnioskodawca wskazał, że najemcy lokali użytkowych nie korzystają z numerów wewnętrznych centrali telefonicznej spółki.
2016
6
kwi

Istota:
Czy Spółdzielnia ma prawo uznać za koszty uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych odpisy na fundusz remontowy dokonywane od lokali użytkowych (usługowych, niemieszkalnych) oraz od pawilonu usługowego.
Fragment:
Zdaniem Wnioskodawcy, wnioskodawca ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów odpisy na fundusz remontowy dokonywane od lokali użytkowych (usługowych, niemieszkalnych) oraz od pawilonu usługowego. Stanowisko wnioskodawcy znajduje pełne potwierdzenie w najnowszym orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego. W wyroku z dnia 4 września 2013 r. (II FSK 2581/11) NSA stwierdził, że: „Zwrot „ zasoby mieszkalne ” użyty w art. 6 ust. 3 u.s.m. obejmuje również „ lokale użytkowe ”. Uwzględniając przedstawiony zakres pojęcia „ zasoby mieszkaniowe ” należy stwierdzić, że odpisy na fundusz remontowy zasobów mieszkaniowych, o których mowa w art. 6 ust. 3 u.s.m.„ dokonane od lokali użytkowych, stanowią koszt uzyskania przychodu na podstawie art. 15 ust. 1 w zw. z art. 16 ust. 1 pkt 9 lit. a u.p.d.o.p. ” W wyroku z dnia 29 stycznia 2014 r. (sygn. akt II FSK 266/12) NSA stwierdził że: „Pojęcie „ lokalu użytkowego ” zawiera się w zakresie pojęciowym „ zasobów mieszkaniowych ” w rozumieniu art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 XII 2000 r o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1222), a w konsekwencji odpisy na fundusz na remonty zasobów mieszkaniowych, dokonywane od lokali użytkowych, stanowią koszt uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 15 II 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz.
2016
8
mar

Istota:
Czy w sytuacji gdy w roku podatkowym należne opłaty będą wyższe od wydatków na utrzymanie, eksploatację i remonty części wspólnych, nadwyżka przedmiotowych opłat nad wydatkami będzie opodatkowana podatkiem dochodowym od osób prawnych?
Fragment:
D. składa się z 96 lokali użytkowych. Średnia powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 24,47 m2. W skład nieruchomości nie wchodzą lokale mieszkalne. Dwadzieścia pięć lokali użytkowych stanowi odrębne (będące odrębnym przedmiotem własności) nieruchomości, z którymi związany jest udział ułamkowy w części nieruchomości wspólnej, którą to nieruchomość stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali Siedemdziesiąt lokali użytkowych na zasadzie wspólności ustawowej stanowi (wraz z gruntem oraz częściami wspólnymi budynku i urządzeniami) współwłasność w częściach ułamkowych. Współwłaściciele mają uprawnienie do korzystania z wyłączeniem innych współwłaścicieli z określonych części nieruchomości stanowiącej współwłasność (quoad usum) tj. lokali użytkowych. Jeden lokal użytkowy zajmuje administracja D.. Przedmiotowy lokal jest w dyspozycji Zarządu D., który kieruje sprawami wspólnoty mieszkaniowej i reprezentuje ją na zewnątrz oraz w stosunkach między wspólnotą a poszczególnymi właścicielami lokali. Zarząd jest odpowiedzialny m.in. za pobieranie od właścicieli lokali użytkowych stanowiących odrębną nieruchomość oraz będących we współwłasności ustawowej: środków pieniężnych przeznaczonych na koszty eksploatacyjne związane z utrzymaniem części wspólnych budynku (np. woda, gaz, prąd); środków pieniężnych przeznaczonych na fundusz remontowy.
2016
4
mar

Istota:
Prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego z faktury dokumentującej zakup lokalu użytkowego.
Fragment:
UZASADNIENIE W dniu 23 października 2015 r. wpłynął wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego z faktury dokumentującej zakup lokalu użytkowego. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe: Wnioskodawca jako osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej zamierza nabyć lokal użytkowy (apartament) w obiekcie hotelowym. Nabycie ma nastąpić w systemie Condo, co oznacza, że po zakupie tego lokalu Strona dokona jego dzierżawy na rzecz podmiotu, który prowadzi w tym obiekcie działalność hotelarską (operator). Z tego tytułu Zainteresowany będzie otrzymywał czynsz dzierżawny rozliczany kwartalnie. W związku z tym Wnioskodawca chce zarejestrować się jako czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz dokonać odliczenia podatku VAT naliczonego od zakupu lokalu użytkowego oraz rozliczać podatek VAT należny od najmu tegoż lokalu na rzecz operatora. W zakresie podatku dochodowego Strona będzie opodatkowana 8,5% zryczałtowanym podatkiem od wynajmu lokalu poza działalnością gospodarczą. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy Wnioskodawca jako zarejestrowany czynny podatnik podatku od towarów i usług będzie mógł odliczyć podatek naliczony od zakupu lokalu użytkowego (apartamentu)... Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy W myśl art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.
2016
11
lut

Istota:
Moment powstania przychodu z tytułu wpłat zaliczek od właścicieli lokali użytkowych
Fragment:
Powyższe opłaty uzyskuje Wspólnota mieszkaniowa od właścicieli lokali mieszkalnych, a także od właścicieli lokali użytkowych. Stosownie do wyroku NSA w Warszawie z dnia 1 października 2014 r. sygn. akt II FSK 2420/12, dochód wspólnoty mieszkaniowej pochodzący z zaliczek od właścicieli lokali mieszkalnych jest zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, ale z zaliczek wpłaconych przez właścicieli lokali użytkowych jest opodatkowany. Wspólnota mieszkaniowa wystawia dla właścicieli lokali użytkowych rachunki na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy przychodem Wspólnoty mieszkaniowej z tytułu opłat na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną, uiszczonych przez właścicieli lokali użytkowych jest wystawiona faktura/rachunek (metoda memoriałowa), czy otrzymana wpłata (metoda kasowa)... Zdaniem Wnioskodawcy, przychodem jest otrzymana wpłata. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe. Zasady funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych określa ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 ze zm.). Zgodnie z art. 6 ustawy o własności lokali, ogół właścicieli, których lokale wchodzą w skład określonej nieruchomości, tworzy wspólnotę mieszkaniową.
2016
3
lut

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT w związku z pośredniczeniem w dostawie mediów dla lokali użytkowych wynajmowanych i ze spółdzielczym prawem własnościowym.
Fragment:
W przypadku wywozu odpadów komunalnych najemcy i właściciele lokali użytkowych wypełniają oświadczenie śmieciowe, w którym deklarują sposób zbierania odpadów, pojemność pojemnika, ilość pojemników oraz częstotliwość wywozu. W zależności od potrzeb, każdy najemca i właściciel lokalu może zmienić złożone wcześniej oświadczenie. W przypadku odpadów przemysłowych najemcy i właściciele lokali użytkowych mogą zawierać indywidualne umowy z wybranym przez siebie świadczeniodawcą. Spółdzielnia przenosi na rzecz najemców i właścicieli lokali użytkowych jedynie koszty ww. świadczeń bez doliczania marży. W umowach najmu lokali użytkowych, w § dotyczącym opłat czynszowych w pierwszym punkcie określona zostaje miesięczna stawka czynszu umownego. W kolejnym punkcie podana jest informacja, że niezależnie od czynszu w dacie jego uiszczenia z góry najemca jednocześnie wniesie opłaty za m.in.: centralne ogrzewanie – stawka jak dla lokali użytkowych na danej nieruchomości (zaliczka, zgodnie z Regulaminem rozliczeń kosztów energii cieplnej w zasobach Wnioskodawcy), wywóz nieczystości – (podstawa naliczania: oświadczenie najemcy), ciepłą i zimną wodę oraz ścieki – stawka jak dla lokali użytkowych na danej nieruchomości (zaliczki, zgodnie z Regulaminem rozliczeń kosztów dostawy wody i odprowadzania ścieków w zasobach Wnioskodawcy oraz z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r.), obliczone według cen obowiązujących u Wynajmującego.
2016
2
lut

Istota:
Zwolnienie od podatku dostawy lokalu użytkowego.
Fragment:
Jednakże Spółka może skorzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 lit. b ustawy, który zwalnia wycofanie nieruchomości ze Spółki, pod warunkiem upływu co najmniej 2 lat między pierwszym zasiedleniem a dostawą lokalu użytkowego. „O możliwości skorzystania ze zwolnienia „ z podatku VAT ” z tytułu wycofania lokalu użytkowego ze Spółki mówi przepis art. 91 ust. 7 ustawy, o korekcie podatku naliczonego.” Okres przez jaki należy dokonać korekty podatku naliczonego wynosi dla nieruchomości 10 lat, licząc od roku, w którym wybudowane budynki zostały przekazane do użytkowania. W przypadku Spółki budynek użytkowany jest ponad 10 lat, a więc nie ma obowiązku dokonania korekty podatku naliczonego. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest: prawidłowe – w zakresie zwolnienia od podatku przekazania na cele osobiste wspólników lokalu użytkowego, nieprawidłowe – w zakresie braku obowiązku skorygowania podatku uprzednio odliczonego Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. (...)
2016
22
sty

Istota:
Czy odpisy na fundusz remontowy od ww. lokali użytkowych mogą być uznane za koszt uzyskania przychodów i czy winny obciążać koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? /pytanie wymienione we wniosku jako 1/
Fragment:
Ponadto w wyroku tym Naczelny Sąd Administracyjny wskazał także, iż „ użyte w art. 6 ust. 3 u.s.m. wyrażenie "zasoby mieszkaniowe" obejmuje również lokale użytkowe ”. Zatem uznać należy, że odpisy na fundusz remontowy od lokali użytkowych stanowią koszt uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 9 lit. a updop. W tym zakresie stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe. Nieprawidłowe jest jednak stanowisko Spółdzielni, iż odpisy na fundusz remontowy od lokali użytkowych stanowią koszt gospodarki zasobami mieszkaniowymi w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 44 updop. Zmiana interpretacji indywidualnej dotyczy stanu faktycznego przedstawionego w dniu wydania zmienianej interpretacji. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą zmianę interpretacji przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał zmianę interpretacji indywidualnej w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi; Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.).
2016
21
sty
© 2011-2016 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.