Lokal użytkowy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to lokal użytkowy. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
30
gru

Istota:

Zwolnienia z opodatkowania sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy oraz prawa do rezygnacji z tego zwolnienia

Fragment:

Przy tak przedstawionym opisie sprawy Wnioskodawca ma wątpliwości, czy sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego będzie podlegać zwolnieniu od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy. Analizując okoliczności zawarte w opisie sprawy w kontekście pierwszego zasiedlenia należy stwierdzić, że w przedmiotowej sprawie nastąpiło pierwsze zasiedlenie lokalu w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Jak wynika z opisu sprawy, spółdzielnia mieszkaniowa wynajęła przedmiotowy lokal użytkowy w 2006 r. pierwszemu najemcy. Wnioskodawca natomiast nabył spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu użytkowego w dniu 30 lipca 2007 r. na podstawie umowy zawartej w formie aktu notarialnego i nabycie przedmiotowego lokalu użytkowego było opodatkowane podatkiem od towarów i usług. Zatem należy stwierdzić, że miało miejsce pierwsze zasiedlenie przedmiotowego lokalu użytkowego, a od pierwszego zasiedlenia do zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego przez Wnioskodawcę upłynie okres dłuższy niż 2 lata. Mając na uwadze powołane przepisy oraz opis sprawy należy stwierdzić, że planowana sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego przez Wnioskodawcę będzie korzystała ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy.

2018
22
gru

Istota:

1. Czy zbycie lokalu użytkowego wraz z prawem współużytkowania wieczystego, wykorzystywanego w działalności gospodarczej zbywcy, dokonane po zakończeniu prowadzenia działalności gospodarczej i po wykreśleniu go z CEIDG należy zaliczyć do źródeł przychodów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą?
2. W razie pozytywnej odpowiedzi na pytanie numer 1, czy dochód z tytułu sprzedaży nieruchomości podlega opodatkowaniu według liniowej stawki podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej przez podatnika dla opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej?

Fragment:

(...) lokalu użytkowego wykorzystywanego w działalności gospodarczej, w sytuacji gdy zbycie ma nastąpić po likwidacji tej działalności – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 6 listopada 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych zbycia lokalu użytkowego wykorzystywanego w działalności gospodarczej, w sytuacji gdy zbycie ma nastąpić po likwidacji tej działalności. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Wnioskodawczyni prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie gastronomii. Jest podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych rozliczanego według liniowej stawki 19%. W przeszłości korzystała ze zwolnienia podmiotowego w podatku od towarów i usług na podstawie § 73 - rozdział 16 pkt 1 lit. g) obowiązującego wówczas Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 1995 r. w sprawie wykonywania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Prawo do zwolnienia utraciła z końcem stycznia 2000 r. Działalność Wnioskodawczyni prowadzona jest w lokalu użytkowym (dalej jako Lokal). Lokal od dnia 1 stycznia 1997 r. był przez nią wynajmowany od Gminy Miasto X.

2018
9
gru

Istota:

Zwolnienie od podatku wynajmu socjalnych lokali mieszkalnych, stawka podstawowa dla dzierżawy lokali użytkowych, prawo do pełnego odliczenia podatku naliczonego od faktur dokumentujących wydatki związane z realizacją Inwestycji w części dotyczącej budowy lokali użytkowych, w przypadku gdy Gmina będzie w stanie dokonać bezpośredniej alokacji poniesionych kosztów, prawo do odliczenia VAT naliczonego od faktur dokumentujących wydatki poniesione z realizacją Inwestycji w oparciu o proporcję, o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o VAT (dalej: współczynnik VAT) w przypadku, gdy nie będzie ona w stanie dokonać bezpośredniej alokacji poniesionych kosztów, obowiązek korekty dokonanego w oparciu o współczynnik VAT odliczenia od wydatków poniesionych w związku z Inwestycją, na podstawie art. 91 ustawy o VAT, tj. w ramach tzw. korekty wieloletniej.

Fragment:

Ponadto, Gmina wskazała w stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym, że nie wyklucza, iż będzie w stanie dokonać podziału ponoszonych kosztów pomiędzy koszty związane z powstaniem lokali mieszkalnych oraz koszty dotyczące lokali użytkowych. Mając na uwadze powyższe, zdaniem Gminy, w przypadku gdy będzie ona w stanie dokonać bezpośredniej alokacji poniesionych kosztów, będzie jej jednocześnie przysługiwało prawo do pełnego odliczenia VAT naliczonego od wydatków związanych z budową lokali użytkowych. Powyższe stanowisko, w analogicznym stanie faktycznym, zostało potwierdzone m.in. przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 28 maja 2018 r. o sygn. 0112-KDIL2-1.4012.187.2018.l.SS, w której organ wprost wskazał, że: „ Analizując okoliczności przedstawione we wniosku, w kontekście obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, należy stwierdzić, że w przedmiotowej sprawie są/będą spełnione przesłanki, o których mowa w art. 86 ust. 1 ustawy, warunkujące prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony. Bowiem Wnioskodawca jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT, a wydatki ponoszone w związku z wydzierżawianymi lokalami użytkowymi są/będą związane z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług, tj. odpłatnym wydzierżawianiem lokali użytkowych przez Gminę podlegającym opodatkowaniu podatkiem VAT, niekorzystającym ze zwolnienia od tego podatku (co zostało rozstrzygnięte powyżej w niniejszej interpretacji).

2018
6
gru

Istota:

Brak możliwości odliczenia podatku od towarów i usług od wydatków związanych z realizacją projektu, przypadających na lokale użytkowe w budynkach mieszkalnych, w których usytuowane są zarówno lokale użytkowe, jak i lokale mieszkalne, według klucza powierzchni użytkowej poszczególnych lokali.

Fragment:

Projekt obejmuje modernizację ogrzewania budynków wielorodzinnych poprzez montaż pomp ciepła powietrze-woda oraz montaż paneli fotowoltaicznych na dwóch budynkach mieszkalnych (X.Y.), w których znajdują się również lokale użytkowe. Powierzchnia lokali użytkowych jest na tyle mała, że budynki uznaje się za kubaturę budownictwa mieszkaniowego (budynek przy ul. X.; lokale mieszkalne 9600/1000, lokal użytkowy 400/10000; budynek przy ul. Y. – lokale mieszkalne 7173/10000, lokale użytkowe ze spółdzielczym własnościowym prawem 998/10000, lokale użytkowe 1829/10000). W wystawionych fakturach zastosowano 23% stawkę VAT. Dofinansowanie obejmuje 85% poniesionych kosztów remontowych uznanych za koszty kwalifikowane udokumentowanych fakturami VAT. Pozostałe 15% brutto oraz koszty niekwalifikowane lecz niezbędne do wykonania projektu, Spółdzielnia pokrywa z funduszu remontowego. Fundusz remontowy jest wnoszony do Spółdzielni przez użytkowników lokali w ramach opłat eksploatacyjnych pobieranych zgodnie z art. 4 ust. 1, 2, 4 i 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych. Naliczenie opłat eksploatacyjnych a tym samym funduszu remontowego jako czynności wykonywane na rzecz członków spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawo do lokali mieszkalnych, członków spółdzielni będących właścicielami lokali mieszkalnych lub na rzecz właścicieli lokali mieszkalnych nie będących członkami spółdzielni na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 11 ustawy o VAT jest zwolnione od podatku.

2018
28
lis

Istota:

Zwolnienie od podatku od towarów i usług sprzedaży udziału w lokalu użytkowym

Fragment:

Przeprowadzony w 2004 r. remont lokalu stanowił ulepszenie w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (przed remontem lokal miał charakter lokalu mieszkalnego, a remont pozwolił na zmianę jego przeznaczenia na lokal użytkowy). Wydatki na remont lokalu użytkowego były wyższe niż 30% wartości początkowej lokalu. Nakłady na remont lokalu użytkowego przekraczające 30 % jego wartości początkowej mogą stanowić przebudowę rozumianą jako dokonanie istotnych zmian w celu zmiany wykorzystania lokalu. W stosunku do wydatków na remont lokalu użytkowego wnioskodawcy przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony. Lokal użytkowy objęty zakresem wniosku po remoncie był wykorzystywany wyłącznie do czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Wyremontowany lokal użytkowy był wykorzystywany do czynności opodatkowanych VAT przez ponad 5 lat (od 2004 r. i nadal jest wykorzystywany do tych czynności). Po zakończonym remoncie lokal użytkowy był oddany do użytkowania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT, o którym mowa w art. 2 pkt 14 ustawy o podatku od towarów i usług. W związku z powyższym, powstała wątpliwość czy planowana sprzedaż udziału w lokalu użytkowym będzie podlegać zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług dostawa budynku, budowli lub ich części spełniających określone w przepisie warunki, może korzystać ze zwolnienia od podatku VAT.

2018
28
lis

Istota:

Zwolnienie od podatku przy nabyciu własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego.

Fragment:

(...) lokalu użytkowego - jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 26 września 2018 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do skorzystania ze zwolnienia od podatku przy nabyciu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe: Firma - s.c. w grudniu 2018 r. zamierza zakupić spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu użytkowego wraz z piwnicą. Właścicielami spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu jest małżeństwo.Dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu prowadzona jest księga wieczysta. W listopadzie 2000 r. żona – jako osoba fizyczna - nabyła do majątku prywatnego od spółdzielni mieszkaniowej lokal użytkowy – typu własnościowe spółdzielcze prawo. Dla lokalu założona została księga wieczysta, w której w dziele II – jako właściciel - wpisana została żona i jej mąż na zasadzie wspólności ustawowej. W kwietniu 2002 r. lokal przekazany został do firmy żony do majątku – jako środek trwały i był amortyzowany. Firmę żona prowadzi od 8 sierpnia 1990 r. – jako osoba fizyczna – jednoosobowo.

2018
9
lis

Istota:

W zakresie stawki podatku VAT dla opłat:
 • eksploatacyjnych, wnoszonych przez członków spółdzielni, którym przysługują lokatorskie lub własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, jak i własnościowe prawo do garażu lub lokalu użytkowego w tej spółdzielni,
 • eksploatacyjnych, dotyczących garażu lub lokalu użytkowego, w przypadku gdy prawo do lokalu mieszkalnego przysługuje jednemu z małżonków, a prawo do garażu lub lokalu użytkowego przysługuje obojgu małżonkom w ramach ustawowej wspólności majątkowej,
 • Fragment:

  Posiada w swoich zasobach garaże (budynki garażowe) mieszczące się w zespołach garażowych oraz lokale użytkowe znajdujące się w mieszkalnych budynkach wielolokalowych. W budynkach garażowych stanowiących mienie Spółdzielni znajdują się garaże, zaś w mieszkalnych budynkach wielolokalowych, stanowiących mienie spółdzielni znajdują się lokale użytkowe. Lokale garażowe oraz lokale użytkowe funkcjonują jako niezależne lokale, do których członkowie, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali mieszkalnych, posiadają własnościowe prawa i wnoszą comiesięczne opłaty na pokrycie kosztów eksploatacji. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą stawki podatku dla opłat eksploatacyjnych, wnoszonych przez członków spółdzielni, którym przysługują lokatorskie lub własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, jak i własnościowe prawo do garażu lub lokalu użytkowego w tej spółdzielni oraz stawki podatku dla opłat eksploatacyjnych, dotyczących garażu lub lokalu użytkowego, w przypadku gdy prawo do lokalu mieszkalnego przysługuje jednemu z małżonków, a prawo do garażu lub lokalu użytkowego przysługuje obojgu małżonkom w ramach ustawowej wspólności majątkowej. Realizowane przez Spółdzielnię czynności, z racji otrzymywanych odpłatności (opłata eksploatacyjna stanowi swego rodzaju cenę za świadczoną usługę), stanowią świadczenie usług w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, podlegające opodatkowaniu tym podatkiem na mocy art. 5 ust. 1 pkt 1 tej ustawy.

  2018
  10
  paź

  Istota:

  Opodatkowanie sprzedaży lokalu użytkowego

  Fragment:

  Analiza informacji zawartych w opisie sprawy prowadzi do wniosku, że w rozpatrywanej sprawie w odniesieniu do opisanego przez Wnioskodawczynię lokalu użytkowego doszło już do pierwszego zasiedlenia i od momentu pierwszego zasiedlenia do chwili sprzedaży upłynie okres przekraczający dwa lata. Jak wskazała Wnioskodawczyni, lokal został w 2002 r. przekazany do firmy Wnioskodawczyni z jej majątku prywatnego. Wnioskodawczyni wykorzystywała i nadal wykorzystuje lokal na prowadzenie apteki. Dodatkowo zarówno przed jego oddaniem do użytkowania jak i w trakcie użytkowania, lokal nie był modernizowany. Zatem, w kontekście powołanych powyżej przepisów prawa oraz przedstawionego opisu sprawy należy stwierdzić, że do sprzedaży lokalu użytkowego zastosowanie znajdzie zwolnienie z podatku VAT zdefiniowane w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, gdyż transakcja nie będzie dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia oraz od daty pierwszego zasiedlenia minął już okres przekraczający dwa lata. W związku z możliwością korzystania ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT do dostawy przedmiotowego lokalu użytkowego, analiza zwolnienia wynikającego z art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy jest bezzasadna. Tym samym stanowisko Wnioskodawczyni, że sprzedaż lokalu użytkowego korzystać będzie ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a należało uznać za nieprawidłowe.

  2018
  20
  wrz

  Istota:

  Brak zastosowania stawki podatku w wysokości 23% dla sprzedaży udziału w lokalu użytkowym oraz zwolnienia od podatku dla sprzedaży udziału w lokalu użytkowym.

  Fragment:

  Czy sprzedaż powyższego lokalu użytkowego w części 1/2 wartości powinna być opodatkowana podatkiem od towarów i usług st. 23%? Czy na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT Wnioskodawca może skorzystać ze zwolnienia od podatku VAT dostawę 1/2 części własnościowego prawa do lokalu użytkowego? Zdaniem Wnioskodawcy (ostatecznie przedstawionym w uzupełnieniu wniosku), Stanowisko Wnioskodawcy wobec zaistniałego stanu faktycznego jest takie: Wnioskodawca uważa, że może skorzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, ponieważ dostawa lokalu użytkowego nie była w ramach pierwszego zasiedlenia oraz pomiędzy pierwszym zasiedleniem a sprzedażą lokalu minął okres dłuższy niż 2 lata. Nie ma zastosowania stawka podatku VAT w wysokości 23% dla przedmiotowej sprzedaży lokalu. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego w zakresie: braku zastosowania stawki podatku w wysokości 23% dla sprzedaży udziału w lokalu użytkowym – jest prawidłowe; zwolnienia od podatku dla sprzedaży udziału w lokalu użytkowym – jest nieprawidłowe. Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.

  2018
  16
  wrz

  Istota:

  Opodatkowanie przeniesienia kosztów opłat za gromadzenie odpadów dla najemców wynajmujących lokale użytkowe na podstawie umów najmu i właścicieli posiadających ustanowione spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu użytkowego.

  Fragment:

  Na podstawie otrzymanych informacji od najemców lokali użytkowych i właścicieli lokali użytkowych posiadających ustanowione spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, dotyczących ilości i pojemności pojemników na gromadzenie odpadów Spółdzielnia deklaruje i opłaca do gminy stosowne opłaty. Następnie przenosi na najemców lokali użytkowych i właścicieli posiadających ustanowione spółdzielcze własnościowe prawo do lokali użytkowych koszty poniesionych opłat za gromadzenie odpadów, doliczając stawkę 23% VAT i umieszczając opłaty te na comiesięcznych fakturach w osobnej pozycji. W stawkach czynszu najmu dla najemców wynajmujących lokale użytkowe na podstawie umów najmu i w stawkach opłat dla właścicieli posiadających ustanowione spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu użytkowego nie ma skalkulowanej opłaty za gromadzenie odpadów komunalnych. Przy tak przedstawionym opisie sprawy, wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą sposobu opodatkowania opłat za gromadzenie odpadów dla najemców wynajmujących lokale użytkowe na podstawie umów najmu i właścicieli posiadających ustanowione spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu użytkowego. Odnosząc się do pobieranych przez Wnioskodawcę opłat z tytułu gospodarowania odpadami należy zauważyć, że należności te należy rozpatrywać odrębnie od innych opłat za media z uwagi na to, że mają one inny charakter niż opłaty, np. z tytułu dostawy wody lub energii elektrycznej.