Lokal użytkowy | Interpretacje podatkowe

Lokal użytkowy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to lokal użytkowy. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego od zakupu lokalu użytkowego
Fragment:
Lokal użytkowy będzie wykorzystywany do czynności opodatkowanych wykonywanych przez Wnioskodawcę. Wnioskodawca podpisze umowę z firmą administrującą lokalami użytkowymi w hotelu. Dochody z najmu rozliczy w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Lokal użytkowy nie będzie wykorzystywany do wykonywania czynności opodatkowanych (działalność gospodarcza) małżonka Wnioskodawcy W związku z powyższym opisem w zakresie podatku od towarów i usług zadano następujące pytanie ostatecznie sformułowane w piśmie z dnia 30 sierpnia 2016 r (oznaczone we wniosku nr 2): Czy jako czynny zarejestrowany podatnik podatku od towarów i usług Wnioskodawca będzie mógł odliczyć ustawowy podatek VAT naliczony od zakupu lokalu użytkowego (apartamentu)? Stanowisko Wnioskodawcy: Mając na uwadze przedstawione okoliczności sprawy stwierdzić należy, że skoro lokal użytkowy zostanie nabyty z wyłącznym przeznaczeniem dla celów wynajmu to Wnioskodawcy będzie przysługiwać prawo do odliczenia całego podatku naliczonego z faktury dokumentującej zakup tego lokalu. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie podatku od towaru i usług - jest prawidłowe.
2016
5
gru

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT na dostawę mediów do lokali użytkowych.
Fragment:
Natomiast w przypadku podmiotów posiadających spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu użytkowego oraz podmiotów posiadających odrębne własności do lokalu użytkowego należy wskazać, że z uwagi na fakt, iż Spółdzielnia jest stroną umów cywilnoprawnych zawieranych z dostawcami mediów (wody, odprowadzenia ścieków) do lokali użytkowych należy przyjąć, że zgodnie z art. 8 ust. 2a ustawy, Spółdzielnia występuje jako podmiot świadczący usługi dostawy wody i odprowadzania ścieków. Skoro Spółdzielnia nabywa ww. usługi we własnym imieniu, lecz na rzecz osoby trzeciej (podmiotów posiadających spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu użytkowego oraz odrębne prawo własności), tj. podmiotów, które faktycznie korzystają z tych usług, to dokonywana przez Spółdzielnię odprzedaż usług stanowi czynność, która podlega opodatkowaniu według stawki właściwej dla danego rodzaju usługi. Mając na uwadze okoliczności sprawy oraz powołane przepisy prawa należy wskazać, że w przypadku obciążania najemców lokali użytkowych oraz podmiotów posiadających spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu użytkowego oraz odrębne prawo własności opłatami za media, tj. wodę i ścieki, które Wnioskodawca zaklasyfikował do PKWiU 36.00.20.0 – „ Usługi związane z uzdatnianiem i dostarczaniem wody za pośrednictwem sieci wodociągowych ” i PKWiU 37.00.11.0 – „ Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków ”, zastosowanie znajdzie 8% stawka podatku VAT, zgodnie z art. 41 ust. 2 w zw. z art. 146a pkt 2 ustawy oraz poz. 140 i 142 załącznika nr 3 do ustawy.
2016
5
gru

Istota:
W zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania dochodu z tytułu zaliczek wpłacanych przez właścicieli lokali użytkowych na pokrycie kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej oraz możliwości uznania ww. lokali użytkowych za lokale mieszkalne stanowiące zasoby mieszkaniowe wspólnoty mieszkaniowej
Fragment:
UZASADNIENIE W dniu z 27 września 2016 r. do Biura Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie wpłynął ww. wniosek z 23 września 2016 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania dochodu z tytułu zaliczek wpłacanych przez właścicieli lokali użytkowych na pokrycie kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej oraz możliwości uznania ww. lokali użytkowych za lokale mieszkalne stanowiące zasoby mieszkaniowe wspólnoty mieszkaniowej. Ww. wniosek do tut. Biura wpłynął 4 października 2016 r. We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny: Wnioskodawczyni zarządza Wspólnotą Mieszkaniową, która liczy 27 lokali (w tym: 21 lokali użytkowych i 6 lokali mieszkalnych). Z informacji posiadanej przez Wspólnotę wynika, że 3 właścicieli złożyło wnioski o zmianę sposobu użytkowania lokali użytkowych na mieszkalny, co oznacza że wkrótce proporcja udziałów wyniesie 18:9. W przyszłości może zdarzyć się sytuacja, że więcej lokali będzie mieszkalnych niż użytkowych. Powierzchnia lokali mieszkalnych wynosi 344,10 m 2 , a użytkowych 724,50 m 2 . Wszystkie lokale są własnością indywidualną. Właściciele lokali użytkowych są obciążani taką samą zaliczką na utrzymanie części wspólnych jak właściciele lokali mieszkalnych. Ponadto lokale użytkowe znajdują się na różnych piętrach budynku, czyli również korzystają z prądu na klatce schodowej, korytarzy i schodów (sprzątanie).
2016
3
gru

Istota:
W zakresie skutków podatkowych sprzedaży lokalu użytkowego
Fragment:
Przedmiotowy lokal użytkowy jest i był wykorzystywany przez Wnioskodawczynię w prowadzonej działalności gospodarczej. Okres wykorzystywania przedmiotowego lokalu użytkowego od 01.12.2003 r. do chwili obecnej. Status prawny ww. lokalu użytkowego – prawo stanowiące odrębną własność. Mąż Wnioskodawczyni nie prowadzi odrębnej działalności gospodarczej. Ww. lokal użytkowy stanowi współwłasność majątkową małżeńską. Najemcą ww. lokalu użytkowego do czasu zawarcia umowy kupna była Wnioskodawczyni. Kupującymi ww. lokal użytkowy byli Wnioskodawczyni oraz jej mąż. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy Wnioskodawczyni będzie mogła wraz z mężem sprzedać wykupiony lokal użytkowy po 5 latach podatkowych, czyli od 01.01.2018 roku, bez uiszczenia podatku dochodowego 19%? Zdaniem Wnioskodawcy Po 5 latach podatkowych od dnia wykupu lokalu użytkowego od Gminy dzielnicy sprzedaż w/w lokalu nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym 19%, czyli od 01.01.2018 r. Wnioskodawczyni może sprzedać wraz z mężem w/w lokal użytkowy bez podatku dochodowego 19%. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.
2016
29
lis

Istota:
Możliwość zwolnienia od podatków zaliczek wpłacanych przez właścicieli lokali użytkowych,
Fragment:
Zaliczki wpłacane przez właścicieli lokali użytkowych przeznaczone są na utrzymanie części wspólnych, a nie na działalność gospodarczą. Wspólnota nie prowadzi działalności gospodarczej. Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy o własności lokali, właściciel jest obowiązany (...) uczestniczyć w kosztach zarządu związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej (...) oraz współdziałać z nimi (innymi współwłaścicielami w ochronie wspólnego dobra. Odnosząc zatem przedstawiony wyżej stan prawny do stanu faktycznego przedstawionego we wniosku stwierdzić należy, że lokale użytkowe nie należą do żadnej ze wskazanych wyżej kategorii zasobów mieszkaniowych. Wykładnia literalna pojęcia „ zasoby mieszkaniowe ” jednoznacznie wskazuje, że funkcja mieszkaniowa jest zasadniczą i konieczną cechą pozwalającą uznać, że mamy do czynienia z zasobem mieszkaniowym. Tym samym ww. pojęcie zasobów mieszkaniowych nie może być rozciągane na lokale użytkowe, gdyż prowadzona w nich działalność nie jest niezbędna ani funkcjonalnie związana z prawidłowym korzystaniem z pomieszczeń mieszkalnych. Istotą lokali użytkowych jest ich niemieszkalne przeznaczenie, co oznacza, że nie można ich zaliczyć do zasobów mieszkaniowych.
2016
29
lis

Istota:
Obciążanie najemców opłatami za media (woda i odprowadzanie ścieków) .
Fragment:
Natomiast w przypadku członków i nie członków posiadających spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu użytkowego należy wskazać, że z uwagi na fakt, iż Spółdzielnia jest stroną umów cywilnoprawnych zawieranych z dostawcami mediów (wody, odprowadzenia ścieków) do lokali użytkowych należy przyjąć, że zgodnie z art. 8 ust. 2a spółdzielnia występuje jako podmiot świadczący usługi dostawy wody i odprowadzania ścieków. Skoro Spółdzielnia nabywa ww. usługi we własnym imieniu, lecz na rzecz osoby trzeciej (swoich członków i nie członków posiadających spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu użytkowego), tj. podmiotów, które faktycznie korzystają z tych usług, to dokonywana przez Spółdzielnię odprzedaż usług stanowi czynność, która podlega opodatkowaniu według stawki właściwej dla danego rodzaju usługi. Mając na uwadze okoliczności sprawy oraz powołane przepisy prawa należy wskazać, że w przypadku obciążania najemców, dzierżawców lokali użytkowych, członków i nie członków posiadających spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu użytkowego opłatami za media tj. wodę i ścieki, które Wnioskodawca zaklasyfikował do PKWiU 36.00.20.0 – woda i PKWiU 37.00.11.0 – odprowadzanie ścieków, zastosowanie znajdzie 8% stawka podatku VAT, zgodnie z art. 41 ust. 2 w zw. z art. 146a pkt 2 ustawy oraz poz. 140 i 142 załącznika nr 3 do ustawy.
2016
22
lip

Istota:
Stawka podatku VAT na dostawę zimnej wody, odprowadzanie ścieków i opłatę abonamentową.
Fragment:
Posiada w swoich zasobach lokale użytkowe z własnościowym prawem do lokalu oraz lokale użytkowe będące własnością spółdzielni. Wnoszenie opłat za użytkowanie lokali użytkowych regulują: statut spółdzielni – dla lokali użytkowych z własnościowym prawem do lokalu, umowy najmu – dla lokali użytkowych będących własnością spółdzielni. Obie grupy użytkowników lokali użytkowych co miesiąc otrzymują faktury VAT, na których są wyszczególnione składniki opłat w następujący sposób: opłata eksploatacyjna, podatek od nieruchomości, opłata za użytkowanie wieczyste, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zaliczka na CO opomiarowane, zaliczka za zimną wodę i odprowadzenie ścieków, zaliczka za opłatę abonamentową, zaliczka za podgrzanie wody. Spółdzielnia posiada pawilony handlowo-usługowe w których znajdują się lokale użytkowe ze spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu i lokale użytkowe w najmie. W obiektach zainstalowane są wodomierze główne, zgodnie z odczytami których dostawca wody i odprowadzenia ścieków obciąża Spółdzielnię comiesięcznymi fakturami za jej dostawę. Za wodę i odprowadzenie ścieków oraz opłatę abonamentową Spółdzielnia obciąża użytkowników lokali w formie comiesięcznej zaliczki, która podlega dwa razy do roku rozliczeniu do rzeczywistych stanów wodomierzy znajdujących się w każdym z lokali użytkowych.
2016
22
lip

Istota:
Zwolnienie od podatku sprzedaży lokalu użytkowego.
Fragment:
Natomiast dostawa pozostałej części lokalu użytkowego jako, że spełniona zostanie norma art. 43 ust. 7a ustawy, korzystać będzie ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy. Spółka poniosła bowiem co prawda wydatki na ulepszenie lokalu, które przekroczyły 30% jego wartości początkowej i miała prawo do odliczenia podatku naliczonego w stosunku do tych wydatków, jednak lokal w stanie ulepszonym był przez Nią wykorzystywany do czynności opodatkowanych przez ponad 5 lat. Tym samym spełnione są przesłanki do zwolnienia od podatku tej części lokalu, w oparciu o wskazane wyżej przepisy ustawy. Podsumowując należy stwierdzić, że w związku z zamiarem sprzedaży lokalu użytkowego Wnioskodawca winien zastosować zwolnienie od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy w części dotyczącej oddanego w najem pomieszczenia oraz w oparciu o art. 43 ust. 1 pkt 10a w zw. z art. 43 ust. 7a ustawy dla pozostałej części lokalu. Na marginesie zaznaczyć należy, że – zgodnie z art. 29a ust. 8 ustawy – również dostawa prawa użytkowania wieczystego gruntu, z którym związany jest ww. lokal użytkowy będzie korzystać ze zwolnienia (analogicznie jak sprzedaż lokalu użytkowego, który jest z tym gruntem związany).
2016
30
cze

Istota:
Czy z faktu sprzedaży lokalu użytkowego wynika dla mnie zobowiązanie do zapłacenia podatku dochodowego, czy też jestem od niego zwolniona?Czy środki finansowe uzyskane ze sprzedaży lokalu użytkowego stanowić będą dochód uzyskany z mojej działalności, czy też należy to traktować jako indywidualne zbycie lokalu?
Fragment:
Czy po sprzedaży lokalu użytkowego będę zobowiązana do zwrotu podatku VAT, czy tez nie... Czy z faktu sprzedaży lokalu użytkowego wynika dla mnie zobowiązanie do zapłacenia podatku dochodowego, czy też jestem od niego zwolniona... Czy środki finansowe uzyskane ze sprzedaży lokalu użytkowego stanowić będą dochód uzyskany z mojej działalności, czy też należy to traktować jako indywidualne zbycie lokalu... Zdaniem Wnioskodawcy: Ad. 1 Po rozmowach, jakie Wnioskodawczyni przeprowadziła z KIP wynika, iż jest zwolniona z podatku VAT, wynika to z art. 43 ust 1 pkt 10, natomiast będzie musiała dokonać korekty i zwrócić 1/10 jego wartości (korekta podatku naliczonego od nabycia środków trwałych). Proszę o wydanie interpretacji indywidualnej. Ad. 2 i 3 Wnioskodawczyni uważa, iż nie powinna być obciążona podatkiem dochodowym. Wynika to z faktu, iż działalność gospodarcza, na którą zakupiła przedmiotowy lokal, zakończyła w 2009 roku (po 3 latach od chwili jego zakupu). Od tego momentu lokal stał się przedmiotem najmu i nigdy nie był związany z działalnością, na którą został zakupiony. Co więcej, od tego momentu minęło 6 lat stanowiących wymóg zwolnienia od podatku dochodowego.
2016
16
cze

Istota:
Opodatkowanie sprzedaży lokalu użytkowego
Fragment:
Przedmiotowy lokal użytkowy Wnioskodawczyni nabyła z zamiarem prowadzenia działalności gospodarczej. Po nabyciu lokalu użytkowego był on wykorzystywany na prowadzenie działalności gospodarczej przez męża Wnioskodawczyni. W stosunku do sprzedawanego lokalu użytkowego Wnioskodawczyni nie będzie podejmowała żadnych działań marketingowych w zakresie obrotu nieruchomościami, wykraczającymi poza zwykłe formy ogłoszenia mające na celu dokonanie sprzedaży przedmiotowego lokalu. Wnioskodawczyni nie podejmowała i nie będzie podejmowała żadnych czynności wymagających zaangażowania własnych środków finansowych zmierzających do podniesienia wartości przedmiotowego lokalu użytkowego. Przedmiotowy lokal użytkowy od stycznia 2015 roku jest przedmiotem umowy najmu, przychody z tego najmu są opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy transakcja sprzedaży lokalu użytkowego będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług... Zdaniem Wnioskodawczyni, transakcja sprzedaży lokalu użytkowego nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.
2016
10
cze
© 2011-2016 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.