Lokal użytkowy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to lokal użytkowy. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
9
lis

Istota:

W zakresie stawki podatku VAT dla opłat:
 • eksploatacyjnych, wnoszonych przez członków spółdzielni, którym przysługują lokatorskie lub własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, jak i własnościowe prawo do garażu lub lokalu użytkowego w tej spółdzielni,
 • eksploatacyjnych, dotyczących garażu lub lokalu użytkowego, w przypadku gdy prawo do lokalu mieszkalnego przysługuje jednemu z małżonków, a prawo do garażu lub lokalu użytkowego przysługuje obojgu małżonkom w ramach ustawowej wspólności majątkowej,
 • Fragment:

  Posiada w swoich zasobach garaże (budynki garażowe) mieszczące się w zespołach garażowych oraz lokale użytkowe znajdujące się w mieszkalnych budynkach wielolokalowych. W budynkach garażowych stanowiących mienie Spółdzielni znajdują się garaże, zaś w mieszkalnych budynkach wielolokalowych, stanowiących mienie spółdzielni znajdują się lokale użytkowe. Lokale garażowe oraz lokale użytkowe funkcjonują jako niezależne lokale, do których członkowie, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali mieszkalnych, posiadają własnościowe prawa i wnoszą comiesięczne opłaty na pokrycie kosztów eksploatacji. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą stawki podatku dla opłat eksploatacyjnych, wnoszonych przez członków spółdzielni, którym przysługują lokatorskie lub własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, jak i własnościowe prawo do garażu lub lokalu użytkowego w tej spółdzielni oraz stawki podatku dla opłat eksploatacyjnych, dotyczących garażu lub lokalu użytkowego, w przypadku gdy prawo do lokalu mieszkalnego przysługuje jednemu z małżonków, a prawo do garażu lub lokalu użytkowego przysługuje obojgu małżonkom w ramach ustawowej wspólności majątkowej. Realizowane przez Spółdzielnię czynności, z racji otrzymywanych odpłatności (opłata eksploatacyjna stanowi swego rodzaju cenę za świadczoną usługę), stanowią świadczenie usług w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, podlegające opodatkowaniu tym podatkiem na mocy art. 5 ust. 1 pkt 1 tej ustawy.

  2018
  10
  paź

  Istota:

  Opodatkowanie sprzedaży lokalu użytkowego

  Fragment:

  Analiza informacji zawartych w opisie sprawy prowadzi do wniosku, że w rozpatrywanej sprawie w odniesieniu do opisanego przez Wnioskodawczynię lokalu użytkowego doszło już do pierwszego zasiedlenia i od momentu pierwszego zasiedlenia do chwili sprzedaży upłynie okres przekraczający dwa lata. Jak wskazała Wnioskodawczyni, lokal został w 2002 r. przekazany do firmy Wnioskodawczyni z jej majątku prywatnego. Wnioskodawczyni wykorzystywała i nadal wykorzystuje lokal na prowadzenie apteki. Dodatkowo zarówno przed jego oddaniem do użytkowania jak i w trakcie użytkowania, lokal nie był modernizowany. Zatem, w kontekście powołanych powyżej przepisów prawa oraz przedstawionego opisu sprawy należy stwierdzić, że do sprzedaży lokalu użytkowego zastosowanie znajdzie zwolnienie z podatku VAT zdefiniowane w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, gdyż transakcja nie będzie dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia oraz od daty pierwszego zasiedlenia minął już okres przekraczający dwa lata. W związku z możliwością korzystania ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT do dostawy przedmiotowego lokalu użytkowego, analiza zwolnienia wynikającego z art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy jest bezzasadna. Tym samym stanowisko Wnioskodawczyni, że sprzedaż lokalu użytkowego korzystać będzie ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a należało uznać za nieprawidłowe.

  2018
  20
  wrz

  Istota:

  Brak zastosowania stawki podatku w wysokości 23% dla sprzedaży udziału w lokalu użytkowym oraz zwolnienia od podatku dla sprzedaży udziału w lokalu użytkowym.

  Fragment:

  Czy sprzedaż powyższego lokalu użytkowego w części 1/2 wartości powinna być opodatkowana podatkiem od towarów i usług st. 23%? Czy na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT Wnioskodawca może skorzystać ze zwolnienia od podatku VAT dostawę 1/2 części własnościowego prawa do lokalu użytkowego? Zdaniem Wnioskodawcy (ostatecznie przedstawionym w uzupełnieniu wniosku), Stanowisko Wnioskodawcy wobec zaistniałego stanu faktycznego jest takie: Wnioskodawca uważa, że może skorzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, ponieważ dostawa lokalu użytkowego nie była w ramach pierwszego zasiedlenia oraz pomiędzy pierwszym zasiedleniem a sprzedażą lokalu minął okres dłuższy niż 2 lata. Nie ma zastosowania stawka podatku VAT w wysokości 23% dla przedmiotowej sprzedaży lokalu. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego w zakresie: braku zastosowania stawki podatku w wysokości 23% dla sprzedaży udziału w lokalu użytkowym – jest prawidłowe; zwolnienia od podatku dla sprzedaży udziału w lokalu użytkowym – jest nieprawidłowe. Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.

  2018
  16
  wrz

  Istota:

  Opodatkowanie przeniesienia kosztów opłat za gromadzenie odpadów dla najemców wynajmujących lokale użytkowe na podstawie umów najmu i właścicieli posiadających ustanowione spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu użytkowego.

  Fragment:

  Na podstawie otrzymanych informacji od najemców lokali użytkowych i właścicieli lokali użytkowych posiadających ustanowione spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, dotyczących ilości i pojemności pojemników na gromadzenie odpadów Spółdzielnia deklaruje i opłaca do gminy stosowne opłaty. Następnie przenosi na najemców lokali użytkowych i właścicieli posiadających ustanowione spółdzielcze własnościowe prawo do lokali użytkowych koszty poniesionych opłat za gromadzenie odpadów, doliczając stawkę 23% VAT i umieszczając opłaty te na comiesięcznych fakturach w osobnej pozycji. W stawkach czynszu najmu dla najemców wynajmujących lokale użytkowe na podstawie umów najmu i w stawkach opłat dla właścicieli posiadających ustanowione spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu użytkowego nie ma skalkulowanej opłaty za gromadzenie odpadów komunalnych. Przy tak przedstawionym opisie sprawy, wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą sposobu opodatkowania opłat za gromadzenie odpadów dla najemców wynajmujących lokale użytkowe na podstawie umów najmu i właścicieli posiadających ustanowione spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu użytkowego. Odnosząc się do pobieranych przez Wnioskodawcę opłat z tytułu gospodarowania odpadami należy zauważyć, że należności te należy rozpatrywać odrębnie od innych opłat za media z uwagi na to, że mają one inny charakter niż opłaty, np. z tytułu dostawy wody lub energii elektrycznej.

  2018
  2
  cze

  Istota:

  Opodatkowanie dzierżawy/najmu lokali użytkowych oraz prawa do pełnego odliczenia podatku naliczonego od wydatków bieżących i inwestycyjnych dotyczących tych lokali.

  Fragment:

  W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Czy odpłatne udostępnienie przez Gminę lokali użytkowych na rzecz dzierżawców/najemców, na podstawie umowy cywilnoprawnej, stanowi/będzie stanowić czynność podlegającą opodatkowaniu VAT, niekorzystającą ze zwolnienia z tego podatku? Czy Gminie przysługuje/będzie przysługiwało prawo do pełnego odliczenia VAT naliczonego od wydatków dotyczących dzierżawionych lokali użytkowych (zarówno wydatków bieżących, jak i inwestycyjnych)? Zdaniem Wnioskodawcy: Odpłatne udostępnianie przez Gminę lokali użytkowych na rzecz dzierżawców/najemców, na podstawie umowy cywilnoprawnej, stanowi/będzie stanowić czynność podlegającą opodatkowaniu VAT, niekorzystającą ze zwolnienia z tego podatku. Gminie przysługuje/będzie przysługiwało prawo do pełnego odliczenia VAT naliczonego od wydatków dotyczących dzierżawionych lokali użytkowych (zarówno wydatków bieżących, jak i inwestycyjnych). Uzasadnienie. Ad. 1. Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Stosownie natomiast do treści art. 15 ust. 6 ww. ustawy, nie uważa się za podatników organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

  2018
  10
  maj

  Istota:

  Zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, sprzedaży lokalu użytkowego

  Fragment:

  UZASADNIENIE W dniu 02 marca 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 lub art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy, sprzedaży lokalu użytkowego. Przedmiotowy wniosek uzupełniono pismem z dnia 12 kwietnia 2018 r. (data wpływu 18 kwietnia 2018 r.), o doprecyzowanie opisu sprawy oraz o wskazanie adresu elektronicznego do doręczeń e-PUAP. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe (doprecyzowane w uzupełnieniu wniosku). Osoba fizyczna planuje nabyć lokal użytkowy, pozostający własnością Gminy, a w tym celu zawrzeć umowę sprzedaży z Gminą w odpowiedniej formie. Lokal użytkowy nr 1 o powierzchni 57,04 m 2 znajduje się w budynku położonym w ... na nieruchomości oznaczonej nr ewid. 785/17 o pow. 1500 m 2 . Roboty przy budowie obiektu rozpoczęto pod koniec lat 60-tych, a budynek oddany został do użytku w 1970 r., jako budynek biurowo-mieszkalny. Budynek składa się z trzech lokali mieszkalnych oraz z lokalu użytkowego o powierzchni: lokal mieszkalny nr 2 o pow. 47,92 m 2 , lokal mieszkalny nr 3 o pow. 48,24 m 2 , lokal mieszkalny nr 4 o pow. 58,46 m 2 , lokal użytkowy nr 1 o pow. 57,04 m 2 . Lokal użytkowy znajduje się na parterze 1-piętrowego budynku wielorodzinnego, w skład którego wchodzą: poczekalnia - o pow. 5,84 m 2 , pomieszczenie biurowe - o pow. 8,71 m 2 , pomieszczenie biurowe o pow. 8,84 m 2 , pomieszczenie biurowe o pow. 11,86 m 2 , pomieszczenie biurowe o pow. 12,41 m 2 , korytarz o pow. 4,14 m 2 , łazienka o pow. 4,11 m 2 , składzik o pow. 1,13 m 2 , o łącznej pow. 57,04 m 2 .

  2018
  21
  kwi

  Istota:

  Zwolnienie od podatku transakcji sprzedaży lokalu użytkowego

  Fragment:

  Organu z dnia 23 marca 2018 r. (skutecznie doręczone Stronie w dniu 27 marca 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku transakcji sprzedaży lokalu użytkowego – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 19 marca 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku transakcji sprzedaży lokalu użytkowego. Wniosek został uzupełniony pismem Strony z dnia 29 marca 2018 r. (data wpływu 3 kwietnia 2018 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie tut. Organu z dnia 23 marca 2018 r. znak 0114-KDIP1-1.4012.155.2018.1.MMA. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe: Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą, we własnym lokalu użytkowym zakupionym pod tę działalność i jako siedzibę firmy. Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem VAT. Lokal ten jest obecnie w trakcie sprzedaży. W związku z tym Wnioskodawca przedstawi wszystkie informacje związane z tym lokalem: Lokal użytkowy Wnioskodawca nabył na podstawie przydziału (własnościowe prawo do lokalu użytkowego), jako członek spółdzielni mieszkaniowej, w marcu 2001 r. o wniesieniu wkładu budowlanego w wysokości 1.175.376,00 PLN. Wnioskodawca odebrał lokal w stanie surowym. Całość lokalu to ok. 500 m 2 na trzech kondygnacjach, składająca się z powierzchni: magazynowej, handlowej oraz biurowej.

  2018
  16
  kwi

  Istota:

  Czy Wnioskodawca zobowiązany jest do uiszczania wyłącznie podatku dochodowego od osób fizycznych w związku z uzyskiwaniem, poza działalnością gospodarczą, przychodów z najmu jednego lokalu w budynku, którego jest współwłaścicielem?

  Fragment:

  Wnioskodawca chciałby wynająć tę kondygnację jako jeden lokal użytkowy. Wynajem kondygnacji ww. nieruchomości Wnioskodawca zamierza rozpocząć z dniem 1 lipca 2017 r., a przychody z najmu ww. kondygnacji nieruchomości zamierza rozliczać jako podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych. Mając na uwadze przedstawiony we wniosku opis zdarzenia przyszłego oraz obowiązujące przepisy prawa stwierdzić należy, że skoro kondygnacja nieruchomości, którą Wnioskodawca chciałby w przyszłości wynająć jako jeden lokal użytkowy, nie jest składnikiem majątku związanym z działalnością gospodarczą oraz najem ten nie będzie wykonywany w sposób określony w definicji zawartej w art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – to przychody uzyskane z najmu ww. kondygnacji nieruchomości, opisanej we wniosku jako jeden lokal użytkowy, zakwalifikować należy do źródła przychodów, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W związku z powyższym przychody z najmu ww. jednego lokalu użytkowego, którego Wnioskodawca jest właścicielem, uzyskiwane przez Niego poza działalnością gospodarczą, będą podlegały opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

  2018
  16
  kwi

  Istota:

  W zakresie zwolnienia z opodatkowania dostawy lokalu użytkowego

  Fragment:

  Organu 19 grudnia 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z opodatkowania dostawy lokalu użytkowego – jest prawidłowe . UZASADNIENIE W dniu 19 grudnia 2016 wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z opodatkowania dostawy lokalu użytkowego. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny: Spółdzielnia (dalej - „ Spółdzielnia ” lub „ Wnioskodawca ”) w dniu 25 października 2016 r. sprzedała lokal użytkowy wraz z pomieszczeniami przynależnymi o łącznej powierzchni 145,88 m 2 , znajdujący się w budynku posadowionym na działce nr 63/5 o powierzchni 0,0281 ha, (dalej jako „ Lokal ”). Sprzedaż udokumentowana została aktem notarialnym. W umowie zawarte zostało oświadczenie stron o zwolnieniu z transakcji z opodatkowania podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 10 i 10a ustawy 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Spółdzielnia jest czynnym podatnikiem VAT. Sprzedany Lokal położony jest na parterze budynku frontowego i składa się z: lokalu użytkowego, obejmującego dwie sale sprzedaży, dwa pomieszczenia biurowe, w.c., korytarz i pomieszczenie gospodarcze (razem 115,51m 2 ), pomieszczeń przynależnych w postaci: pomieszczenia magazynowego (7,12 m 2 ), pomieszczenia magazynowego (2,70 m 2 ), pomieszczenia w piwnicy (20,55 m 2 ), co łącznie daje 145,88 m 2 .

  2018
  15
  kwi

  Istota:

  Zwolnienie z opodatkowania podatkiem VAT podnajmu lokalu użytkowego na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o VAT

  Fragment:

  U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z dnia 8 maja 2017 r. (data wpływu 15 maja 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT podnajmu lokalu użytkowego na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o VAT – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 15 maja 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT podnajmu lokalu użytkowego na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o VAT, jak również podatku dochodowego od osób fizycznych. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Wnioskodawczyni, mąż Zainteresowanej oraz ojciec męża Wnioskodawczyni (teść Wnioskodawczyni) są współwłaścicielami lokalu użytkowego. Zainteresowana wraz z mężem są współwłaścicielami nieruchomości w 1/3 części każdy (łącznie 2/3 części), a teść w 1/3 części. Wnioskodawczyni i Jej mąż pozostają we wspólności majątkowej. Pomimo współwłasności przedmiotowego lokalu, na mocy porozumienia pomiędzy stronami, lokal pozostaje bezpłatnie do wyłącznej dyspozycji Zainteresowanej. W przedmiotowym lokalu użytkowym, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, Wnioskodawczyni postanowiła otworzyć gabinet stomatologiczny. Zainteresowana nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług z tytułu prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, albowiem jest ona związana ze świadczeniem usług opieki zdrowotnej.