Lokal użytkowy | Interpretacje podatkowe

Lokal użytkowy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to lokal użytkowy. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie zwolnienia od podatku sprzedaży wydzielonego lokalu użytkowego
Fragment:
U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, że stanowisko Strony - przedstawione we wniosku wspólnym z dnia 16 listopada 2016 r. (data wpływu 22 listopada 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku sprzedaży wydzielonego lokalu użytkowego – jest prawidłowe . UZASADNIENIE W dniu 22 listopada 2016 r. wpłynął ww. wniosek wspólny o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku sprzedaży wydzielonego lokalu użytkowego. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny: Bank oraz Państwo Agnieszka i Sławomir M. (dalej: Nabywcy) uczestniczą w tym samym zaistniałym stanie faktycznym polegającym na odpłatnym zbyciu lokalu użytkowego nr XII (dalej: Lokal). W związku z powyższym strony umowy powzięły wątpliwość w kwestii opodatkowania przedmiotu sprzedaży podatkiem od towarów i usług (VAT). Bank jest współużytkownikiem wieczystym gruntów stanowiących działki nr 74 o pow. 0,1309 ha, oraz działki nr 72/1 o obszarze 0,0017 ha, zlokalizowanych na terenie miasta. Na przedmiotowych gruntach posadowiony jest jeden budynek stanowiący całość gospodarczą, składającą się z dwóch odrębnych nieruchomości, tj.: nieruchomość nr 1 stanowi 99,7% budynku i jest usytuowana na działce nr 74, nieruchomość nr 2 stanowiąca 0,3% budynku (tj. część ściany budynku, która nie może być samodzielnie użytkowana) usytuowana na działce nr 72/1.
2017
24
lut

Istota:
W zakresie zasad zwolnienia od podatku dochodów Wspólnoty na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 tej ustawy (lokale użytkowe będące odrębną własnością).
Fragment:
Istotą lokali użytkowych jest bowiem ich niemieszkalne przeznaczenie, co oznacza, że nie można ich zaliczyć do zasobów mieszkaniowych. Tym samym ww. pojęcie zasobów mieszkaniowych nie może być rozciągane na lokale użytkowe, gdyż prowadzona w nich działalność nie jest niezbędna, ani funkcjonalnie związana z prawidłowym korzystaniem z pomieszczeń mieszkalnych. Nie ma przy tym znaczenia wielkość proporcji udziału, czy też powierzchni lokali mieszkalnych do powierzchni lokali użytkowych. Warunkiem wystarczającym, jest w tym względzie ich sklasyfikowanie jako lokali użytkowych. Zatem dochód uzyskany przez Wspólnotę z tytułu nadwyżki wpłat pochodzących od właścicieli lokali użytkowych nie pochodzi z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, tym samym nie może podlegać zwolnieniu z podatku dochodowego, w myśl art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, gdyż nie został spełniony jeden z warunków wskazanych w jego treści. Dodatkowo nie ma tutaj znaczenia, czy uzyskany dochód będzie przeznaczony na utrzymanie zasobu mieszkaniowego. W konsekwencji stanowisko Wspólnoty, w świetle którego: lokale użytkowe, których właścicielami są (...)
2017
22
lut

Istota:
Zbycie lokalu użytkowego zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy.
Fragment:
U. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 14 grudnia 2016 r. (data wpływu 27 grudnia 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku sprzedaży lokalu użytkowego – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 27 grudnia 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku sprzedaży lokalu użytkowego. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. W dniu 6 stycznia 2006 r. Spółka B. zakupiła od Towarzystwa Budownictwa Społecznego lokal użytkowy, w stosunku do którego nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z jego nabyciem. W trakcie używania Spółka ponosiła wydatki związane jedynie z bieżącą eksploatacją lokalu. W dniu 1 grudnia 2016 r. Spółka sprzedała lokal i wybrała zwolnienie od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o podatku od towarów i usług. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy działanie Spółki związane ze ww. sprzedażą było prawidłowe? Zdaniem Wnioskodawcy, zwolniona jest od podatku sprzedaż lokalu, od którego nabycia nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.
2017
22
lut

Istota:
Czy Wspólnota Mieszkaniowa składająca się z lokali mieszkalnych (około 72% powierzchni rozliczeniowej) i użytkowych ma obowiązek płacenia podatku dochodowego od osób prawnych, za lokale użytkowe, od zaliczek na koszty zarządu ?
Fragment:
Elementy składające się na zasoby mieszkaniowe i prowadzenie w ich ramach odpowiedniej gospodarki przez wspólnotę – są ujęte szeroko, jednak brak jest podstaw, by do zbioru określonego zasobami mieszkaniowymi włączyć lokale użytkowe. Lokale użytkowe nie należą do żadnej ze wskazanych powyżej grup pomieszczeń pozostałych i urządzeń wchodzących w skład budynku mieszkalnego lub znajdujących się poza nim, których istnienie jest niezbędne dla prawidłowego korzystania z mieszkań przez mieszkańców (ułatwiających im dostęp do budynku mieszkalnego, zapewniających sprawne jego funkcjonowanie oraz administrowanie). Istotą lokali użytkowych jest bowiem ich niemieszkalne przeznaczenie. Zatem, zaliczki wpłacone przez właścicieli lokali użytkowych na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną (w części odnoszącej się do lokali użytkowych) nie pochodzą z gospodarki zasobami mieszkaniowymi z punktu widzenia zaprezentowanych powyżej definicji tych pojęć. Oznacza to, że skoro wpłaty te nie pochodzą z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, to ewentualny dochód powstały w związku z wniesionymi zaliczkami nie spełnia warunku wymaganego przy zastosowaniu zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 17 ust. 1 pkt 44 updop, w którym jednoznacznie postanowiono, że dochody mogą być zwolnione z opodatkowania gdy są uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi i jednocześnie zostały na utrzymanie tych zasobów przeznaczone.
2017
18
lut

Istota:
Skutki podatkowe wycofania z działalności gospodarczej do majątku prywatnego lokalu użytkowego i wykorzystywania go do najmu
Fragment:
Przed przekształceniem ze względu na skutki cywilnoprawne Wnioskodawca chce wycofać z działalności gospodarczej (wycofać z ewidencji środków trwałych) spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu użytkowego (...) (dalej Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu użytkowego) w którym jest prowadzona jedna z aptek Wnioskodawcy do jego majątku osobistego. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu użytkowego po wyłączeniu będzie początkowo wykorzystywane nadal w działalności a następnie wynajmowane na rzecz przekształconej spółki z o.o. Czynności związane z najmem Wnioskodawca zamierza wykonywać jako osoba fizyczna w sposób ciągły i we własnym imieniu (tzw. najem prywatny). Wnioskodawca co miesiąc będzie wystawiał faktury z tyt. najmu i opodatkowywał ten najem podatkiem VAT - działalność opodatkowana. W opisanej sytuacji istotne jest zatem przeznaczenie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego na wynajem prywatny, który będzie czynnością opodatkowaną i ustalenie czy przekazanie na cele prywatne spowoduje czy też nie konieczność wykazania VAT należnego. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu użytkowego, które zostanie wyłączone, określone jest w ewidencji środków trwałych jako Lokal Apteka (...) (nr inwentarzowy: ...) i zostało nabyte w dniu 22 lipca 2008 r. Od nabycia środka trwałego Wnioskodawca nie odliczył podatku VAT jak również nie poniesiono podczas jego użytkowania trwałych nakładów na jego ulepszenie w kwocie przekraczającej 30% jego wartości początkowej.
2017
15
lut

Istota:
W zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w rozliczeniu za wrzesień 2016 r. z tytułu faktur związanych z nabyciem lokali użytkowych i miejsc postojowych otrzymanych przed dniem zgłoszenia jako podatnicy VAT czynni, począwszy od września 2015 r.
Fragment:
Przenosząc powyższą analizę na grunt niniejszej sprawy, wskazać należy, że Wnioskodawca oraz Mąż Wnioskodawcy: zawarli z Deweloperem w dniu 7 września 2015 r. umowy rezerwacyjne lokali użytkowych U1, U2, U3, U4, U5 w budowanym przez Dewelopera obiekcie mieszkalnym, a następnie w dniu 17 grudnia 2015 r. notarialne umowy przedwstępne ustanowienia odrębnej własności lokali użytkowych i sprzedaży i w dniu 22 lutego 2016 r. umowy rezerwacyjne miejsc postojowych. Na podstawie ww. umów Małżonkowie dokonali wpłat na zakup ww. lokali użytkowych i miejsc postojowych. Zgodnie z treścią umów przedwstępnych wydanie lokali ma nastąpić nie później niż do końca lipca 2017 r. Ostateczne umowy ustanowienia odrębnej własności lokali użytkowych i sprzedaży zostaną podpisane w momencie wydania lokali. Wnioskodawca wraz z Mężem w 2015 i 2016 roku otrzymali od Dewelopera faktury dokumentujące ww. wydatki na nabycie lokali użytkowych i miejsc postojowych (faktury otrzymane przed dniem dokonania rejestracji dla celów VAT), od 2017 roku (po wybudowaniu lokali użytkowych, oddaniu ich do użytkowania i wydaniu lokali Małżonkom) Wnioskodawca wraz z Mężem zamierzają wynająć lokale użytkowe, za co będą wystawiać faktury z wykazanym podatkiem VAT - od tego więc czasu nastąpi wykorzystywanie lokali do czynności opodatkowanych VAT, Wnioskodawca oraz Mąż Wnioskodawcy dokonali rejestracji jako czynni podatnicy VAT w miesiącu wrześniu 2016 r. i wraz z rejestracją zrezygnowali ze zwolnienia określonego w art. 113 ust. 1 Ustawy o VAT.
2017
11
lut

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia z opodatkowania sprzedaży lokalu użytkowego.
Fragment:
(...) lokalu użytkowego – jest prawidłowe . UZASADNIENIE W dniu 24 listopada 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z opodatkowania sprzedaży lokalu użytkowego. Wniosek uzupełniono pismem w dniu 18 stycznia 2017 r. w zakresie doprecyzowania opisu zdarzenia przyszłego, sformułowania pytania oraz stanowiska własnego. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Wnioskodawca w 1995 r. nabył wraz z żoną lokal użytkowy od spółdzielni mieszkaniowej. Zainteresowany w roku 2000 wynajął lokal na cele prowadzenia działalności gospodarczej. Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem VAT i podatek ten odprowadza od wynajmu. W uzupełnieniu Zainteresowany wskazał, że jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT z tytułu prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej. Zainteresowany w 1995 r. wraz z żoną nabył lokal użytkowy od spółdzielni mieszkaniowej na cele osobiste. Czynność nabycia lokalu była zwolniona z podatku VAT. W związku z nabyciem nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. W 2000 r. Wnioskodawca wynajął lokal osobom trzecim na cele prowadzenia przez nich działalności gospodarczej.
2017
11
lut

Istota:
W zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w deklaracji VAT-7 za okresy rozliczeniowe otrzymania faktur dokumentujących wydatki poniesione na nabycie lokali użytkowych i miejsc postojowych
Fragment:
Małżonkowie zawarli z Deweloperem notarialne umowy przedwstępne ustanowienia odrębnej własności lokali użytkowych i sprzedaży, a w dniu 22 lutego 2016 r. umowy rezerwacyjne miejsc postojowych nr 68, 69, 58, 59, 60. Z tytułu zawartych umów, począwszy od września 2015 r. Małżonkowie ponoszą wydatki związane z budową lokali użytkowych dokumentowane fakturami wystawionymi na nazwisko Wnioskodawcy i Męża Wnioskodawcy oraz ich adres zamieszkania. W szczególności Małżonkowie, przed dniem zgłoszenia się we wrześniu 2016 r. jako podatnicy VAT czynni, otrzymali faktury związane z nabyciem lokali użytkowych i miejsc postojowych. Przedstawione okoliczności sprawy i przywołane przepisy pozwalają stwierdzić, że przeznaczenie przedmiotowych lokali w całości na cele wynajmu użytkowego uprawnia Wnioskodawcę wraz z Małżonkiem do proporcjonalnego odliczenia podatku naliczonego z faktur związanych z nabyciem tych lokali wystawionych na nazwisko Wnioskodawcy i Męża Wnioskodawcy. Jak wskazano we wniosku, Wnioskodawca wraz z Mężem planują nabyć do majątku prywatnego lokale użytkowe i rozpocząć wykonywanie czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług w zakresie wynajmu lokali użytkowych. Małżonkowie ponoszą wydatki związane z budową lokali użytkowych dokumentowane fakturami wystawionymi na nazwisko Wnioskodawcy i Męża Wnioskodawcy oraz ich adres zamieszkania.
2017
9
lut

Istota:
Czy wspólnota postąpiła prawidłowo naliczając podatek od nadwyżki wpłat pochodzących od właścicieli lokali użytkowych nad kosztami przypadającymi na te lokale?
Fragment:
Wspólnota mieszkaniowa nalicza i odprowadza podatek od dochodów uzyskanych z dzierżawy części wspólnych, także od nadwyżki wpłaconych zaliczek przez właścicieli lokali użytkowych nad kosztami przypadającymi na lokale użytkowe (koszty przypadające na lokale użytkowe ustalone są udziałem wpłaconych zaliczek przez właścicieli lokali użytkowych w całości wpłat zaliczek pochodzących od właścicieli lokali użytkowych i mieszkalnych). W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy wspólnota postąpiła prawidłowo naliczając podatek od nadwyżki wpłat pochodzących od właścicieli lokali użytkowych nad kosztami przypadającymi na te lokale ? Zdaniem Wnioskodawcy naliczenie podatku od nadwyżki wpłat pochodzących od właścicieli lokali użytkowych nad kosztami przypadającymi na te lokale jest nieprawidłowe. Właściciele lokali użytkowych wpłacają zaliczki na utrzymanie nieruchomości wspólnej i media. W zasadzie nadwyżka przychodów nad kosztami (dochód) wynika z faktu, iż wspólnota ogranicza wydatki w danym roku kalendarzowym zbierając środki na przyszłe remonty, których będzie wymagał budynek. Jest to taki sam charakter wpłat jak w przypadku właścicieli lokali mieszkalnych. Odprowadzenie podatku od nadwyżki przychodów nad kosztami dotyczącymi lokali użytkowych powoduje, że na koncie wspólnoty pozostają mniejsze zaliczki od właścicieli lokali użytkowych niż od właścicieli lokali mieszkalnych.
2017
5
sty

Istota:
Zbycie lokalu użytkowego zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy.
Fragment:
U. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 27 września 2016 r. (data wpływu 29 września 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku sprzedaży lokalu użytkowego – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 29 września 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku sprzedaży lokalu użytkowego. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pn. B... s.c. Dnia 8 lipca 1997 r. Spółka kupiła lokal użytkowy (akt notarialny z dnia 8 lipca 1997 r.). Podatek VAT od zakupu został odliczony. Od sierpnia 1997 r. lokal został przekazany do wykorzystania w firmie i wprowadzony do ewidencji środków trwałych. W czasie użytkowania lokalu nie były ponoszone wydatki na jego ulepszenie ani modernizację (nie było wydatków, które przekroczyłyby 30% wartości początkowej lokalu). Obecnie Spółka planuje sprzedać lokal – nadal jest w nim prowadzona działalność gospodarcza. Znalazł się nabywca na lokal i prawdopodobnie pod koniec roku dojdzie do jego sprzedaży. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy sprzedając lokal użytkowy Spółka może zastosować stawkę podatku VAT „ zwolnioną ”? Zdaniem Wnioskodawcy, sprzedając lokal w 2016 r. (po 19 latach od zakupu) może zastosować stawkę VAT „ zwolnioną ”.
2017
4
sty
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.