Lokal użytkowy | Interpretacje podatkowe

Lokal użytkowy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to lokal użytkowy. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Jeśli we Wspólnocie posiadającej w swych zasobach lokale użytkowe, w danym roku obrachunkowym koszty poniesione na remonty (sfinansowane częściowo kredytem) przekraczają przychody z tytułu wpływów na fundusz remontowy, to czy Wspólnota może odliczać powstałą stratę w kolejno po sobie następujących 5 latach obrachunkowych? (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)
Fragment:
W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie: Jeśli we Wspólnocie posiadającej w swych zasobach lokale użytkowe, w danym roku obrachunkowym koszty poniesione na remonty (sfinansowane częściowo kredytem) przekraczają przychody z tytułu wpływów na fundusz remontowy, to czy Wspólnota może odliczać powstałą stratę w kolejno po sobie następujących 5 latach obrachunkowych? (pytanie oznaczone we wniosku nr 2) Zdaniem Wnioskodawcy, o tym, czy dochód z tego źródła przychodów objęty jest zwolnieniem z podatku dochodowego, decyduje spełnienie warunków określonych w art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Jeśli nastąpi nadwyżka kosztów nad przychodami, to - zgodnie z art. 7 ust. 2 ww. ustawy - powstaje strata. Do należnych zaliczek od lokalu użytkowego wspólnota wyliczy, proporcjonalnie do powierzchni, koszt rzeczywisty przypadający na ten lokal. Jeśli różnica pomiędzy należnymi zaliczkami lokalu użytkowego na fundusz remontowy, a faktycznie poniesionymi kosztami utrzymania części wspólnej z tytułu remontów jest stratą, to do odliczeniach w latach następnych podlegać będzie strata z tej części działalności, która podlega opodatkowaniu (art. 7 ust. 5). W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.
2017
28
cze

Istota:
1. Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do dokumentowania fakturami żądania od najemców zwrotu wydatków eksploatacyjnych tzw. refakturowania wydatków (lub też fakturami korygującymi w przypadku zmniejszenia lub zwiększenia kwoty zwrotu wydatków eksploatacyjnych po wystawieniu faktury pierwotnej), które są związane z wynajęciem przez powyżej wymienionych lokali użytkowych (części budynku) w budynku w K przy ulicy Z?
2. Czy na Wnioskodawcy spoczywa obwiązek opodatkowania podatkiem od towarów i usług według stawki podatkowej w wysokości 23% zwrotu przez najemców wydatków eksploatacyjnych związanych wynajmem lokali użytkowych (części wynajmowanego budynku) w K, w tym zwrotu wydatków z tytułu nabycia wody i odprowadzania ścieków, które to wydatki eksploatacyjne są ponoszone przez podatnika we własnym imieniu oraz na jego rachunek?
Fragment:
Najemcy w ramach zawartych umów są zobowiązani do zapłaty dodatkowych opłat związanych z eksploatacją budynku – opłaty za ochronę, odśnieżanie miejsc postojowych oraz utrzymanie lokali użytkowych, tj. z tytułu opłaty za zużytą wodę, odprowadzenie ścieków, energię elektryczną, ogrzewanie budynku zwane dalej opłatami eksploatacyjnymi. Opłaty te są dokumentowane przez Wnioskodawcę fakturami z wykazaną stawką podatku 23%. W zawartych umowach Wnioskodawca nie sprecyzował od kogo nabywa usługi eksploatacyjne ani też nie określił zasad ewidencji i rozliczania wydatków eksploatacyjnych przez poszczególnych najemców. W fakturach Wnioskodawca zamierza używać nazwy „ dodatkowy czynsz ”. W przypadku ustalenia, iż żądanie od najemcy zapłaty kosztów eksploatacyjnych powinno zostać zmniejszone np. z powodu dokonania błędnych rozliczeń, w stosunku do kwoty pierwotnie żądanej, powyższe zmniejszenie lub zwiększenie jest dokumentowane przez Wnioskodawcę fakturą korygującą. Czynności związane z eksploatacją budynku i utrzymaniem lokali użytkowych Wnioskodawca nabywa od podmiotów trzecich na podstawie umów zawartych z tymi podmiotami. Kryterium, na podstawie którego są rozliczane opłaty na poszczególnych najemców jest powierzchnia wynajętego lokalu użytkowego przez najemcę do powierzchni ogółem budynku będącego w posiadaniu Wnioskodawcy.
2017
28
cze

Istota:
W zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od nabycia lokalu użytkowego z miejscem parkingowym.
Fragment:
(...) lokalu użytkowego z miejscem parkingowym – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 12 grudnia 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od nabycia lokalu użytkowego z miejscem parkingowym. Wniosek zawierał braki formalne, w związku z czym wezwano do jego uzupełnienia. Wniosek uzupełniono w dniu 3 lutego 2017 r. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe: Wnioskodawczyni zamierza wraz z synem zawiązać spółkę cywilną. Przedmiotem działalności spółki będzie wynajem lokalu użytkowego. W ramach prowadzonej działalności spółka zamierza kupić lokal użytkowy w budynku wraz z miejscem parkingowym w stanie deweloperskim. Lokal ten po zakupie, będzie przeznaczony na wynajem (działalność sklasyfikowana kodem PKD 68.20.Z) lub wynajem krótkoterminowy (PKD 55.20.Z). Środki na zakup lokalu będą pochodziły z wkładów i ewentualnie zaciągniętego kredytu bankowego. Spółka zamierza zgłosić się jako podatnik VAT na druku VAT-R przed rozpoczęciem działalności i odliczyć podatek VAT od zakupu lokalu. Dostawa lokalu będzie opodatkowana stawką 23%.
2017
26
cze

Istota:
W zakresie opodatkowania przychodów uzyskiwanych z tytułunajmu lokali użytkowych i lokalu mieszkalnego
Fragment:
UZASADNIENIE W dniu 12 kwietnia 2017 r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów uzyskiwanych z tytułu najmu lokali użytkowych i lokalu mieszkalnego. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Wnioskodawczyni jako osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej i nie zamierzająca jej prowadzić, zakupiła ze środków pochodzących ze sprzedaży domu, który stanowił jej majątek odrębny, lokal użytkowy. Wnioskodawczyni posiada również mieszkanie, które jest objęte wspólnością majątkową. W przyszłości Wnioskodawczyni zamierza nabyć jeszcze jeden lokal użytkowy również do majątku odrębnego. Przed zakupem pierwszego lokalu użytkowego Wnioskodawczyni dokonała zgłoszenia rejestracyjnego do podatku od towarów i usług i jest czynnym podatnikiem VAT. Lokale użytkowe i posiadane mieszkanie Wnioskodawczyni zamierza przeznaczyć pod wynajem. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy dochody uzyskiwane z tytułu najmu lokali użytkowych oraz mieszkania mogą być traktowane jako najem prywatny opodatkowane zryczałtowanym podatkiem w wysokości 8,5%? Zdaniem Wnioskodawcy, przychody osiągane z najmu lokali użytkowych i mieszkania, które są składnikami prywatnego majątku, nie są częścią żadnej działalności gospodarczej,nie stanowią składników majątku związanych z pozarolnicza działalnością gospodarczą, mogą być opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym według stawki 8,5%.
2017
9
cze

Istota:
Czy oddanie w bezpłatne użyczenie lokalu użytkowego spowoduje u podatnika (użyczającego) wyłączenie z możliwości opodatkowania przychodów osiąganych z działalności handlowej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych?
Fragment:
Podatnik prowadzący handlową działalność gospodarczą opodatkowaną w formie ryczałtu zawarł w jej ramach długoterminową umowę najmu lokalu użytkowego. Z jej tytułu zobowiązany jest do comiesięcznego ponoszenia opłat za czynsz oraz innych opłat eksploatacyjnych np. opłat za zużycie energii elektrycznej, czy ochronę. Ponieważ podatnik nie planuje prowadzenia w przedmiotowym lokalu działalności gospodarczej, chcąc uniknąć ponoszenia generowanych przez niego kosztów, zdecydował się na bezpłatne użyczenie przedmiotowego lokalu swojemu synowi prowadzącemu w nim działalność gospodarczą. W ramach umowy użyczenia biorący w użyczenie, zgodnie z treścią art. 713 kodeksu cywilnego, zobowiązał się do ponoszenia kosztów związanych z przedmiotowym lokalem. Faktury za czynsz oraz pozostałe opłaty dotyczące umowy najmu wystawiane są na podatnika, który następnie refakturuje je na działalność gospodarczą biorącego w użyczenie. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy oddanie w bezpłatne użyczenie lokalu użytkowego spowoduje u podatnika (użyczającego) wyłączenie z możliwości opodatkowania przychodów osiąganych z działalności handlowej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych? Zdaniem Wnioskodawcy (użyczającego) bezpłatne użyczenie lokalu nie spowoduje wyłączenia z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych przychodów osiąganych z działalności handlowej.
2017
18
maj

Istota:
Opodatkowanie czynności wycofania lokali użytkowych z prowadzonej przez Spółkę działalności na cele osobiste wspólników.
Fragment:
Spółka jawna zajmująca się wynajmem lokali użytkowych posiada w ewidencji środków trwałych nw. nieruchomości: Lokal użytkowy zakupiony w roku 1999, o wartości początkowej 574 426 zł. Lokal użytkowy zakupiony w roku 2000, o wartości początkowej 290 334 zł. Lokal użytkowy zakupiony w roku 2000, o wartości początkowej 424 761 zł. W lokalu tym, w roku 2000 dokonano remontu na kwotę 82 344 zł, co stanowi 19% wartości początkowej nieruchomości. Lokal użytkowy zakupiony w roku 2001, o wartości początkowej 224 825 zł. Nieruchomości wymienione w punktach: 1, 2, 3 i 4 zostały zakupione bez podatku VAT. Wspólnicy Spółki jawnej mają zamiar wycofać ze Spółki wyżej opisane nieruchomości tak, że mają być prywatną ich własnością. Wycofanie nieruchomości z majątku Spółki ma nastąpić na podstawie podjętej uchwały wspólników oraz umowy nieodpłatnego przekazania nieruchomości, potwierdzonych w formie aktu notarialnego. Pismem z dnia 10 października 2016 r. wniosek został uzupełniony poprzez doprecyzowanie opisu sprawy o następujące informacje: Spółka jawna jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Lokal użytkowy, przy ul. A, o wartości początkowej 574 426 zł, Spółka zakupiła w roku 1999 od osoby prowadzącej działalność gospodarczą, co zostało potwierdzone fakturą i aktem notarialnym, sporządzonym przez notariusza.
2017
18
maj

Istota:
Czy Spółdzielnia mieszkaniowa w likwidacji jest zobowiązana do zapłaty podatku VAT od sprzedaży lokalu użytkowego stanowiącego jako biuro spółdzielni będącego jej własnością zgodnie z przepisami ustawy o podatku VAT?
Fragment:
W analizowanej sprawie przepis art. 113 ust. 13 pkt 1 lit. c ustawy nie będzie miał zastosowania, bowiem dostawa lokalu użytkowego nie będzie dokonywana przed pierwszym zasiedleniem, w ramach pierwszego zasiedlenia oraz w przypadku gdy pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą upłynął okres krótszy niż dwa lata. W przypadku lokalu użytkowego, będącego przedmiotem wniosku, doszło do jego pierwszego zasiedlenia, bowiem lokal był użytkowany jako biuro Spółdzielni. Jednocześnie od pierwszego zasiedlenia do dnia sprzedaży minie okres dłuższy niż 2 lata. Co istotne, Wnioskodawca ponosił nakłady na lokal użytkowy, których wartość nie przekroczyła 30% wartości początkowej lokalu. Zatem czynność sprzedaży lokalu użytkowego będzie podlegała przepisom ustawy o podatku od towarów i usług jako odpłatna dostawa towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy. Jednak przy sprzedaży lokalu użytkowego Spółdzielnia będzie korzystać ze zwolnienia podmiotowego na postawie art. 113 ustawy. W konsekwencji Spółdzielnia nie będzie zobowiązana do zapłaty podatku VAT od sprzedaży lokalu użytkowego. Tym samym stanowisko Wnioskodawcy zgodnie z którym Spółdzielnia nie jest zobowiązana do zapłaty podatku VAT przy sprzedaży lokalu użytkowego należało uznać za prawidłowe.
2017
11
maj

Istota:
Czy poprawnym jest zaliczanie przychodów i kosztów tytułem mediów do podstawy opodatkowania CIT? Czy media nie powinno traktować się jako gospodarkę zasobami mieszkaniowymi i traktować jako działalność zwolnioną z CIT?
Fragment:
Zatem z natury rzeczy do tych zasobów nie mogą należeć lokale użytkowe. Bowiem elementy składające się na zasoby mieszkaniowe i prowadzenie w ich ramach odpowiedniej gospodarki przez spółdzielnię – są co prawda ujęte szeroko, jednak brak jest podstaw, by do zbioru określonego zasobami mieszkaniowymi włączyć lokale użytkowe. Lokale użytkowe nie należą do żadnej ze wskazanych powyżej grup pomieszczeń pozostałych i urządzeń wchodzących w skład budynku mieszkalnego lub znajdujących się poza nim, których istnienie jest niezbędne dla prawidłowego korzystania z mieszkań przez mieszkańców (ułatwiających im dostęp do budynku mieszkalnego, zapewniających sprawne jego funkcjonowanie oraz administrowanie). Istotą lokali użytkowych jest ich niemieszkalne przeznaczenie. Zatem, zaliczki wpłacone przez właścicieli lokali użytkowych na pokrycie kosztów dostawy zimnej i ciepłej wody oraz centralnego ogrzewania (w części odnoszącej się do lokali użytkowych) nie pochodzą z gospodarki zasobami mieszkaniowymi z punktu widzenia zaprezentowanych powyżej definicji tych pojęć. Oznacza to, że skoro wpłaty te nie pochodzą z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, to nie spełniają one warunku wymaganego przy zastosowaniu zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 17 ust. 1 pkt 44 updop, w którym jednoznacznie postanowiono, że dochody mogą być zwolnione z opodatkowania gdy są uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi.
2017
10
maj

Istota:
W zakresie zwolnienia od podatku sprzedaży wydzielonego lokalu użytkowego
Fragment:
U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, że stanowisko Strony - przedstawione we wniosku wspólnym z dnia 16 listopada 2016 r. (data wpływu 22 listopada 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku sprzedaży wydzielonego lokalu użytkowego – jest prawidłowe . UZASADNIENIE W dniu 22 listopada 2016 r. wpłynął ww. wniosek wspólny o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku sprzedaży wydzielonego lokalu użytkowego. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny: Bank oraz Państwo Agnieszka i Sławomir M. (dalej: Nabywcy) uczestniczą w tym samym zaistniałym stanie faktycznym polegającym na odpłatnym zbyciu lokalu użytkowego nr XII (dalej: Lokal). W związku z powyższym strony umowy powzięły wątpliwość w kwestii opodatkowania przedmiotu sprzedaży podatkiem od towarów i usług (VAT). Bank jest współużytkownikiem wieczystym gruntów stanowiących działki nr 74 o pow. 0,1309 ha, oraz działki nr 72/1 o obszarze 0,0017 ha, zlokalizowanych na terenie miasta. Na przedmiotowych gruntach posadowiony jest jeden budynek stanowiący całość gospodarczą, składającą się z dwóch odrębnych nieruchomości, tj.: nieruchomość nr 1 stanowi 99,7% budynku i jest usytuowana na działce nr 74, nieruchomość nr 2 stanowiąca 0,3% budynku (tj. część ściany budynku, która nie może być samodzielnie użytkowana) usytuowana na działce nr 72/1.
2017
24
lut

Istota:
W zakresie zasad zwolnienia od podatku dochodów Wspólnoty na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 tej ustawy (lokale użytkowe będące odrębną własnością).
Fragment:
Istotą lokali użytkowych jest bowiem ich niemieszkalne przeznaczenie, co oznacza, że nie można ich zaliczyć do zasobów mieszkaniowych. Tym samym ww. pojęcie zasobów mieszkaniowych nie może być rozciągane na lokale użytkowe, gdyż prowadzona w nich działalność nie jest niezbędna, ani funkcjonalnie związana z prawidłowym korzystaniem z pomieszczeń mieszkalnych. Nie ma przy tym znaczenia wielkość proporcji udziału, czy też powierzchni lokali mieszkalnych do powierzchni lokali użytkowych. Warunkiem wystarczającym, jest w tym względzie ich sklasyfikowanie jako lokali użytkowych. Zatem dochód uzyskany przez Wspólnotę z tytułu nadwyżki wpłat pochodzących od właścicieli lokali użytkowych nie pochodzi z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, tym samym nie może podlegać zwolnieniu z podatku dochodowego, w myśl art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, gdyż nie został spełniony jeden z warunków wskazanych w jego treści. Dodatkowo nie ma tutaj znaczenia, czy uzyskany dochód będzie przeznaczony na utrzymanie zasobu mieszkaniowego. W konsekwencji stanowisko Wspólnoty, w świetle którego: lokale użytkowe, których właścicielami są (...)
2017
22
lut
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.