Lokal użytkowy | Interpretacje podatkowe

Lokal użytkowy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to lokal użytkowy. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Sposób opodatkowania usług dostarczania wody, wywozu nieczystości oraz centralnego ogrzewania świadczonych w ramach usługi najmu lokali użytkowych.
Fragment:
Zatem, biorąc pod uwagę przywołane przepisy oraz okoliczności przedmiotowej sprawy należy stwierdzić, że opisane we wniosku świadczenia dodatkowe (pomocnicze) nie są ściśle związane z najmem lokali użytkowych i mają w stosunku do nich charakter poboczny (uzupełniający). Świadczenia z tytułu dostawy wody, wywozu nieczystości oraz centralnego ogrzewania stanowią odrębne usługi, gdyż to najemcy lokali mieszkalnych decydują o ilości zużytych mediów. Najemcy lokali użytkowych, mogą swobodnie decydować o ilości dostarczanych mediów (woda, ścieki, centralne ogrzewanie), mają własne liczniki i są obciążani wyłącznie własnym zużyciem według odczytów z tych liczników. Najemcy nie mają możliwości zawarcia we własnym zakresie umów o dostawę tych mediów z ich dostawcami. Umowy z dostawcami mediów zawarł Wnioskodawca. Brak jest zatem w przedmiotowej sprawie podstaw, aby uznać, że dostawa ww. mediów jest nierozerwalnie związana z najmem lokali użytkowych, a ich rozdzielenie miałoby charakter sztuczny. Nie tworzą one bowiem obiektywnie tylko jednego niepodzielnego świadczenia, tj. nie stanowią kompleksowej usługi najmu lokali. Zatem, w przypadku najmu lokali użytkowych, usługi dostawy wody, wywozu nieczystości i centralnego ogrzewania, które rozliczane są na podstawie odczytów z indywidualnych liczników, winny być opodatkowane według stawek właściwych dla poszczególnych ww. dostaw, a nie dla usługi najmu.
2017
6
gru

Istota:
W zakresie zwolnienia z podatku VAT dostawy lokalu użytkowego nr 3a powstałego po adaptacji i dokonaniu podziału lokalu użytkowego
Fragment:
W 1996 r. dokonano adaptacji lokalu użytkowego nr 3. Wartość wydatków na adaptację (tj. ulepszenie w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych) przekroczyła 30% jego wartości początkowej. W stosunku do tych wydatków Bankowi nie przysługiwało prawo odliczenia podatku naliczonego. W dalszym okresie Bank ponosił wydatki na ulepszenie lokalu użytkowego nr 3, które łącznie nie przekroczyły 30% jego zaktualizowanej wartości początkowej. Bank zamierza dokonać podziału lokalu użytkowego na dwie odrębne nieruchomości lokalowe nr 3 i 3a. Sprzedaży będzie podlegał lokal użytkowy o nr 3a - którego powierzchnia stanowi ok. 26% aktualnej powierzchni lokalu użytkowego nr 3. W momencie planowanej sprzedaży lokal użytkowy nr 3a będzie stanowić odrębną własność lokalu w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 2014 r. o własności lokali. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy w powyższym stanie faktycznym odpłatna dostawa lokalu użytkowego nr 3a podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 UVAT? Stanowisko Zainteresowanych: W ocenie Wnioskodawców, odpłatna dostawa lokalu użytkowego nr 3a podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 UVAT.
2017
6
gru

Istota:
W zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie sposobu opodatkowania przychodów z najmu.
Fragment:
Rodzice chcą przekazać Wnioskodawcy w formie darowizny lokal użytkowy o powierzchni ok 200 metrów. Wnioskodawca stanie się Wynajmującym, stroną umowy najmu ww. lokalu użytkowego na cele gospodarcze - prowadzenie przedszkola. Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej i nie zamierza prowadzić w żadnej formie i w żadnym wymiarze. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy przychód uzyskany z wynajmu nieruchomości - lokalu użytkowego - można opodatkować ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 8,5 % zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne? Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku uzyskania darowizny - nieruchomości, lokalu użytkowego, przychód uzyskany z wynajmu tejże nieruchomości może opodatkować ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 8,5% zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy o zryczałtowanym podatku od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Przedmiotowa nieruchomość będzie należała do majątku prywatnego Wnioskodawcy, który nie prowadzi działalności gospodarczej. Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 3 i 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j.
2017
20
paź

Istota:
Opodatkowanie nieodpłatnego użyczenia nieruchomości zabudowanych i lokalu użytkowego wraz z wyposażeniem dla Towarzystwa Edukacji (...).
Fragment:
(...) lokalu użytkowego nr 1 o powierzchni użytkowej 766,65 m 2 . Powiatowi nie przysługiwało w stosunku do przedmiotu użyczenia prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Do czasu zawarcia umowy nieodpłatnego użyczenia, tj. do dnia 31 marca 2017 r. Powiat na terenie nieruchomości zabudowanych i lokalu użytkowego będących przedmiotem użyczenia prowadził Szkolne Schronisko Młodzieżowe w A. będące powiatową jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej oraz publiczną placówką oświatowo-wychowawczą o której mowa w art. 2 pkt 3, art. 3 pkt 3 i art. 5 ust. 2 pkt 1 ustawy o systemie oświaty i w ten sposób realizował zadania własne w zakresie edukacji publicznej, kultury fizycznej i turystyki określone w art. 4 ust. 1 pkt 1 i 8 ustawy o samorządzie powiatowym oraz art. 5 ust. 2 pkt 1 ustawy o systemie oświaty. Do dnia 31 marca 2017 r. nieruchomości zabudowane, lokal użytkowy wraz z wyposażeniem były wykorzystywane przez Powiat do wykonywania czynności opodatkowanych, tj. usług zakwaterowania które świadczyło korzystającym Szkolne Schronisko Młodzieżowe w A., a które były opodatkowane stawką 8% wg Załącznika 3 poz. 163 ustawy o VAT.
2017
14
paź

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT dostawy lokalu użytkowego.
Fragment:
Analizując informacje zawarte w opisie sprawy w kontekście definicji pierwszego zasiedlenia – w rozumieniu nadanym przepisami Dyrektywy 2006/112/WE oraz orzecznictwem TSUE – należy stwierdzić, że w rozpatrywanej sprawie skoro ponoszone w okresie 1996-1997 wydatki na ulepszenie lokalu użytkowego stanowiły co najmniej 30% jego wartości początkowej, natomiast później Wnioskodawca nie ponosił już żadnych wydatków na jego ulepszenie, to pierwsze zasiedlenie – po ulepszeniu przekraczającym 30% wartości początkowej ww. lokalu – nastąpiło w związku z jego wynajmem w roku 2004. W związku z wynajmem wskazanej wyżej nieruchomości nastąpiło bowiem jego zajęcie, oddanie do użytkowania, a ponadto nastąpiło to w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu. Skutkiem powyższego, do pierwszego zasiedlenia lokalu doszło we wskazanym wyżej terminie. Zatem, pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą przedmiotowego lokalu upłynie okres dłuższy niż 2 lata. Tym samym, w odniesieniu do lokalu użytkowego zostaną spełnione przesłanki do zastosowania zwolnienia od podatku określone w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy. Podsumowując, sprzedaż lokalu użytkowego, będącego przedmiotem zapytania, korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy. Tym samym, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe. Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego.
2017
9
paź

Istota:
Zwolnienie od podatku sprzedaży nieruchomości.
Fragment:
W konsekwencji powyższego, sprzedaż przedmiotowego połączonego lokalu użytkowego spełnia przesłanki do zastosowania zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy. Tym samym – zgodnie z art. 29a ust. 8 ustawy – również sprzedaż prawa użytkowania wieczystego udziału w gruncie, z którym związany jest przedmiotowy lokal użytkowy będzie korzystać ze zwolnienia do VAT. Podkreślić w tym miejscu należy, że w tym konkretnym przypadku, bez znaczenia dla przyjętego rozstrzygnięcia pozostaje fakt, że w dniu 23 kwietnia 2015 r. Wnioskodawca przeznaczył lokal do wynajmu i podpisał umowę najmu opisanego lokalu użytkowego, z tytułu której pobiera czynsz powiększony o podatek VAT w obowiązującej stawce. Jak wyjaśniono bowiem wyżej, „ pierwsze zasiedlenie ” budynku (po jego wybudowaniu) należy rozumieć szeroko jako pierwsze zajęcie budynku, używanie, w tym również na potrzeby własnej działalności gospodarczej. Jak wynika z opisu sprawy, zarówno lokal użytkowy, jak i lokal mieszkalny przekształcony następnie w lokal użytkowy, były używane przez Wnioskodawcę w ramach działalności gospodarczej polegającej na prowadzeniu sklepu, nastąpiło zatem ich pierwsze zasiedlenie w rozumieniu jak wyżej.
2017
30
wrz

Istota:
Lokal użytkowy w części wykorzystywanej na potrzeby działalności statutowej Banku korzysta ze zwolnienia określonego w art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o podatku od towarów i usług. Zostały spełnione obie przesłanki warunkujące zwolnienie od podatku określone w tym przepisie. Tym samym, stanowisko Wnioskodawcy dotyczące zwolnienia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT odpłatnej dostawy lokalu użytkowego w części wykorzystywanej na potrzeby działalności Banku należało uznać za nieprawidłowe.
Fragment:
Przy tym, niewielka część powierzchni lokalu użytkowego była wynajmowana na podstawie umów najmu: od 1 lipca 2010 r. do 3 stycznia 2011 r. - 14.85 m 2 oraz od 1 lutego 2011 r. do 30 czerwca 2015 r. - 16,83 m 2 . Zatem na podstawie przywołanych przepisów oraz przedstawionego opisu sprawy należy stwierdzić, że w odniesieniu do części lokalu użytkowego, którą po dokonanym ulepszeniu Wnioskodawca oddał do użytkowania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu (w ramach wskazanych we wniosku umów najmu) należy uznać, że doszło do pierwszego zasiedlenia zdefiniowanego w art. 2 pkt 14 ustawy o VAT. Ponadto od momentu oddania do użytkowania w ramach umów najmu, dla tych ulepszonych części lokalu użytkowego minie okres przekraczający 2 lata. W konsekwencji, do dostawy wynajmowanej części lokalu użytkowego można zastosować zwolnienie na mocy art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT. W konsekwencji, stanowisko Wnioskodawcy w zakresie zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT wynajmowanej części lokalu użytkowego należało uznać za prawidłowe. Zwolnienie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT nie będzie miało natomiast zastosowania dla dostawy części lokalu użytkowego, która po dokonanych w 2003 r. ulepszeniach przekraczających 30% wartości początkowej budynku była wykorzystywana „ w stanie ulepszonym ” na potrzeby działalności statutowej Banku.
2017
30
wrz

Istota:
Czy „lokale użytkowe winny opłacać podatek dochodowy” od nadpłaty przypadającej na te lokale wyliczonej procentowo, tj. powierzchni lokali użytkowego do powierzchni użytkowej całej wspólnoty?
Fragment:
Jak wynika z przedstawionej powyżej definicji zasobów mieszkaniowych, lokale użytkowe nie należą do żadnej ze wskazanych powyżej grup pomieszczeń pozostałych i urządzeń wchodzących w skład budynku mieszkalnego lub znajdujących się poza nim, których istnienie jest niezbędne dla prawidłowego korzystania z mieszkań przez mieszkańców (ułatwiających im dostęp do budynku mieszkalnego, zapewniających sprawne jego funkcjonowanie oraz administrowanie). Istotą lokali użytkowych jest bowiem ich niemieszkalne przeznaczenie, co oznacza, że nie można ich zaliczyć do zasobów mieszkaniowych. Za dochód z gospodarki zasobami mieszkaniowymi mogą być uznane tylko te opłaty, które są wnoszone przez właścicieli lokali mieszkalnych. Opłaty wnoszone przez właścicieli lokali użytkowych, choć dotyczyć mogą tych samych części wspólnych, nie mogą być uznane za uzyskane za dochody z gospodarki zasobami mieszkaniowymi w rozumieniu powyższego przepisu, służą bowiem prawidłowemu korzystaniu z lokali użytkowych (gospodarce tymi lokalami). Reasumując, dochód uzyskany z tytułu zaliczek wpłacanych – przez właścicieli lokali użytkowych we wspólnocie mieszkaniowej – w tym na poczet eksploatacji, konserwacji i remontów części wspólnych budynku, nie pochodzi z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, przy czym nieistotny jest cel przeznaczenia tego dochodu.
2017
23
wrz

Istota:
Zwolnienia z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy dostawy lokalu użytkowego
Fragment:
Wnioskodawca nabył lokal użytkowy od Miasta ..... na podstawie faktury VAT ze stawką VAT „ zw. ” na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług. Wnioskodawca użytkował lokal użytkowy na potrzeby działalności gospodarczej powyżej dwóch lat. Przez okres użytkowania lokalu nie były dokonywane ulepszenia w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, które przekraczałyby 30% wartości początkowej nieruchomości. W trzecim kwartale 2017 roku Wnioskodawca zamierza sprzedać lokal użytkowy na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług. W wyżej przedstawionych okolicznościach sprawy, Wnioskodawca powziął wątpliwość dotyczącą zasadności zastosowania zwolnienia od podatku VAT, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, do zbycia ww. lokalu użytkowego. Analiza okoliczności przedstawionych we wniosku oraz obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa pozwala stwierdzić, że planowana dostawa lokalu użytkowego może korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy. Jak wynika z opisanego zdarzenia przyszłego, dostawa ta nie będzie odbywać się w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim - Wnioskodawca wskazuje, że lokal nabył w dniu 16 maja 2012 r. i transakcja ta podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT, lecz korzystała ze zwolnienia z opodatkowania, Wnioskodawca nie ponosił wydatków na ulepszenie, przekraczających 30% wartości początkowej.
2017
20
wrz

Istota:
W zakresie określenia źródła przychodów z tytułu najmu nieruchomości oraz możliwości opodatkowania przychodów zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
Fragment:
Ponadto z okoliczność faktycznych przedstawionych w opisie zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca prowadzi już jednoosobową działalność gospodarczą, w ramach której wynajmuje dwa lokale użytkowe, ponadto od 2012 r. uzyskuje przychody z najmu dwóch lokali użytkowych w ramach tzw. najmu prywatnego, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Należy wskazać, że Wnioskodawca decydując się na taki rozmiar inwestycji czerpie i planuje czerpać z nich korzyści na większą skalę. Nie ma więc wątpliwości, że Wnioskodawca ma na celu osiąganie dochodu z przedsięwzięcia o znacznych rozmiarach, co wykracza poza zwykły zarząd majątkiem własnym. Prowadząc opisany we wniosku najem Wnioskodawca będzie bez wątpienia działał we własnym imieniu, a podejmowane czynności będą rodzić bezpośrednio dla niego określone prawa i obowiązki. Działania Wnioskodawcy dotyczące najmu nieruchomości będą miały charakter długofalowy, ukierunkowany na wykorzystanie posiadanego składnika majątku w sposób zorganizowany i ciągły. Cechą charakterystyczną działalności gospodarczej - co ma miejsce w rozpatrywanym przypadku jest również jej ukierunkowanie na zbyt, na zaspakajanie wyłącznie potrzeb osób trzecich. Niewątpliwie prowadzony przez Wnioskodawcę najem będzie miał zarobkowy charakter, czyli nastawiony na osiągnięcie zysku (dochodu), w postaci czynszu.
2017
19
wrz
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.