Lokal użytkowy | Interpretacje podatkowe

Lokal użytkowy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to lokal użytkowy. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Opodatkowanie nieodpłatnego użyczenia nieruchomości zabudowanych i lokalu użytkowego wraz z wyposażeniem dla Towarzystwa Edukacji (...).
Fragment:
(...) lokalu użytkowego nr 1 o powierzchni użytkowej 766,65 m 2 . Powiatowi nie przysługiwało w stosunku do przedmiotu użyczenia prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Do czasu zawarcia umowy nieodpłatnego użyczenia, tj. do dnia 31 marca 2017 r. Powiat na terenie nieruchomości zabudowanych i lokalu użytkowego będących przedmiotem użyczenia prowadził Szkolne Schronisko Młodzieżowe w A. będące powiatową jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej oraz publiczną placówką oświatowo-wychowawczą o której mowa w art. 2 pkt 3, art. 3 pkt 3 i art. 5 ust. 2 pkt 1 ustawy o systemie oświaty i w ten sposób realizował zadania własne w zakresie edukacji publicznej, kultury fizycznej i turystyki określone w art. 4 ust. 1 pkt 1 i 8 ustawy o samorządzie powiatowym oraz art. 5 ust. 2 pkt 1 ustawy o systemie oświaty. Do dnia 31 marca 2017 r. nieruchomości zabudowane, lokal użytkowy wraz z wyposażeniem były wykorzystywane przez Powiat do wykonywania czynności opodatkowanych, tj. usług zakwaterowania które świadczyło korzystającym Szkolne Schronisko Młodzieżowe w A., a które były opodatkowane stawką 8% wg Załącznika 3 poz. 163 ustawy o VAT.
2017
14
paź

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT dostawy lokalu użytkowego.
Fragment:
Analizując informacje zawarte w opisie sprawy w kontekście definicji pierwszego zasiedlenia – w rozumieniu nadanym przepisami Dyrektywy 2006/112/WE oraz orzecznictwem TSUE – należy stwierdzić, że w rozpatrywanej sprawie skoro ponoszone w okresie 1996-1997 wydatki na ulepszenie lokalu użytkowego stanowiły co najmniej 30% jego wartości początkowej, natomiast później Wnioskodawca nie ponosił już żadnych wydatków na jego ulepszenie, to pierwsze zasiedlenie – po ulepszeniu przekraczającym 30% wartości początkowej ww. lokalu – nastąpiło w związku z jego wynajmem w roku 2004. W związku z wynajmem wskazanej wyżej nieruchomości nastąpiło bowiem jego zajęcie, oddanie do użytkowania, a ponadto nastąpiło to w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu. Skutkiem powyższego, do pierwszego zasiedlenia lokalu doszło we wskazanym wyżej terminie. Zatem, pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą przedmiotowego lokalu upłynie okres dłuższy niż 2 lata. Tym samym, w odniesieniu do lokalu użytkowego zostaną spełnione przesłanki do zastosowania zwolnienia od podatku określone w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy. Podsumowując, sprzedaż lokalu użytkowego, będącego przedmiotem zapytania, korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy. Tym samym, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe. Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego.
2017
9
paź

Istota:
Zwolnienie od podatku sprzedaży nieruchomości.
Fragment:
W konsekwencji powyższego, sprzedaż przedmiotowego połączonego lokalu użytkowego spełnia przesłanki do zastosowania zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy. Tym samym – zgodnie z art. 29a ust. 8 ustawy – również sprzedaż prawa użytkowania wieczystego udziału w gruncie, z którym związany jest przedmiotowy lokal użytkowy będzie korzystać ze zwolnienia do VAT. Podkreślić w tym miejscu należy, że w tym konkretnym przypadku, bez znaczenia dla przyjętego rozstrzygnięcia pozostaje fakt, że w dniu 23 kwietnia 2015 r. Wnioskodawca przeznaczył lokal do wynajmu i podpisał umowę najmu opisanego lokalu użytkowego, z tytułu której pobiera czynsz powiększony o podatek VAT w obowiązującej stawce. Jak wyjaśniono bowiem wyżej, „ pierwsze zasiedlenie ” budynku (po jego wybudowaniu) należy rozumieć szeroko jako pierwsze zajęcie budynku, używanie, w tym również na potrzeby własnej działalności gospodarczej. Jak wynika z opisu sprawy, zarówno lokal użytkowy, jak i lokal mieszkalny przekształcony następnie w lokal użytkowy, były używane przez Wnioskodawcę w ramach działalności gospodarczej polegającej na prowadzeniu sklepu, nastąpiło zatem ich pierwsze zasiedlenie w rozumieniu jak wyżej.
2017
30
wrz

Istota:
Lokal użytkowy w części wykorzystywanej na potrzeby działalności statutowej Banku korzysta ze zwolnienia określonego w art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o podatku od towarów i usług. Zostały spełnione obie przesłanki warunkujące zwolnienie od podatku określone w tym przepisie. Tym samym, stanowisko Wnioskodawcy dotyczące zwolnienia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT odpłatnej dostawy lokalu użytkowego w części wykorzystywanej na potrzeby działalności Banku należało uznać za nieprawidłowe.
Fragment:
Przy tym, niewielka część powierzchni lokalu użytkowego była wynajmowana na podstawie umów najmu: od 1 lipca 2010 r. do 3 stycznia 2011 r. - 14.85 m 2 oraz od 1 lutego 2011 r. do 30 czerwca 2015 r. - 16,83 m 2 . Zatem na podstawie przywołanych przepisów oraz przedstawionego opisu sprawy należy stwierdzić, że w odniesieniu do części lokalu użytkowego, którą po dokonanym ulepszeniu Wnioskodawca oddał do użytkowania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu (w ramach wskazanych we wniosku umów najmu) należy uznać, że doszło do pierwszego zasiedlenia zdefiniowanego w art. 2 pkt 14 ustawy o VAT. Ponadto od momentu oddania do użytkowania w ramach umów najmu, dla tych ulepszonych części lokalu użytkowego minie okres przekraczający 2 lata. W konsekwencji, do dostawy wynajmowanej części lokalu użytkowego można zastosować zwolnienie na mocy art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT. W konsekwencji, stanowisko Wnioskodawcy w zakresie zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT wynajmowanej części lokalu użytkowego należało uznać za prawidłowe. Zwolnienie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT nie będzie miało natomiast zastosowania dla dostawy części lokalu użytkowego, która po dokonanych w 2003 r. ulepszeniach przekraczających 30% wartości początkowej budynku była wykorzystywana „ w stanie ulepszonym ” na potrzeby działalności statutowej Banku.
2017
30
wrz

Istota:
Czy „lokale użytkowe winny opłacać podatek dochodowy” od nadpłaty przypadającej na te lokale wyliczonej procentowo, tj. powierzchni lokali użytkowego do powierzchni użytkowej całej wspólnoty?
Fragment:
Jak wynika z przedstawionej powyżej definicji zasobów mieszkaniowych, lokale użytkowe nie należą do żadnej ze wskazanych powyżej grup pomieszczeń pozostałych i urządzeń wchodzących w skład budynku mieszkalnego lub znajdujących się poza nim, których istnienie jest niezbędne dla prawidłowego korzystania z mieszkań przez mieszkańców (ułatwiających im dostęp do budynku mieszkalnego, zapewniających sprawne jego funkcjonowanie oraz administrowanie). Istotą lokali użytkowych jest bowiem ich niemieszkalne przeznaczenie, co oznacza, że nie można ich zaliczyć do zasobów mieszkaniowych. Za dochód z gospodarki zasobami mieszkaniowymi mogą być uznane tylko te opłaty, które są wnoszone przez właścicieli lokali mieszkalnych. Opłaty wnoszone przez właścicieli lokali użytkowych, choć dotyczyć mogą tych samych części wspólnych, nie mogą być uznane za uzyskane za dochody z gospodarki zasobami mieszkaniowymi w rozumieniu powyższego przepisu, służą bowiem prawidłowemu korzystaniu z lokali użytkowych (gospodarce tymi lokalami). Reasumując, dochód uzyskany z tytułu zaliczek wpłacanych – przez właścicieli lokali użytkowych we wspólnocie mieszkaniowej – w tym na poczet eksploatacji, konserwacji i remontów części wspólnych budynku, nie pochodzi z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, przy czym nieistotny jest cel przeznaczenia tego dochodu.
2017
23
wrz

Istota:
Zwolnienia z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy dostawy lokalu użytkowego
Fragment:
Wnioskodawca nabył lokal użytkowy od Miasta ..... na podstawie faktury VAT ze stawką VAT „ zw. ” na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług. Wnioskodawca użytkował lokal użytkowy na potrzeby działalności gospodarczej powyżej dwóch lat. Przez okres użytkowania lokalu nie były dokonywane ulepszenia w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, które przekraczałyby 30% wartości początkowej nieruchomości. W trzecim kwartale 2017 roku Wnioskodawca zamierza sprzedać lokal użytkowy na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług. W wyżej przedstawionych okolicznościach sprawy, Wnioskodawca powziął wątpliwość dotyczącą zasadności zastosowania zwolnienia od podatku VAT, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, do zbycia ww. lokalu użytkowego. Analiza okoliczności przedstawionych we wniosku oraz obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa pozwala stwierdzić, że planowana dostawa lokalu użytkowego może korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy. Jak wynika z opisanego zdarzenia przyszłego, dostawa ta nie będzie odbywać się w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim - Wnioskodawca wskazuje, że lokal nabył w dniu 16 maja 2012 r. i transakcja ta podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT, lecz korzystała ze zwolnienia z opodatkowania, Wnioskodawca nie ponosił wydatków na ulepszenie, przekraczających 30% wartości początkowej.
2017
20
wrz

Istota:
W zakresie określenia źródła przychodów z tytułu najmu nieruchomości oraz możliwości opodatkowania przychodów zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
Fragment:
Ponadto z okoliczność faktycznych przedstawionych w opisie zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca prowadzi już jednoosobową działalność gospodarczą, w ramach której wynajmuje dwa lokale użytkowe, ponadto od 2012 r. uzyskuje przychody z najmu dwóch lokali użytkowych w ramach tzw. najmu prywatnego, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Należy wskazać, że Wnioskodawca decydując się na taki rozmiar inwestycji czerpie i planuje czerpać z nich korzyści na większą skalę. Nie ma więc wątpliwości, że Wnioskodawca ma na celu osiąganie dochodu z przedsięwzięcia o znacznych rozmiarach, co wykracza poza zwykły zarząd majątkiem własnym. Prowadząc opisany we wniosku najem Wnioskodawca będzie bez wątpienia działał we własnym imieniu, a podejmowane czynności będą rodzić bezpośrednio dla niego określone prawa i obowiązki. Działania Wnioskodawcy dotyczące najmu nieruchomości będą miały charakter długofalowy, ukierunkowany na wykorzystanie posiadanego składnika majątku w sposób zorganizowany i ciągły. Cechą charakterystyczną działalności gospodarczej - co ma miejsce w rozpatrywanym przypadku jest również jej ukierunkowanie na zbyt, na zaspakajanie wyłącznie potrzeb osób trzecich. Niewątpliwie prowadzony przez Wnioskodawcę najem będzie miał zarobkowy charakter, czyli nastawiony na osiągnięcie zysku (dochodu), w postaci czynszu.
2017
19
wrz

Istota:
W zakresie określenia, czy obciążanie najemców opłatami za media (w tym wodę) zużyte na podstawie podliczników oraz ryczałtu należy opodatkować stawką właściwą dla usługi najmu lokalu użytkowego, tj. 23%
Fragment:
Gmina jest właścicielem m.in. lokali użytkowych. Wynajem lokali użytkowych, będących w zasobach Gminy, odbywa się na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. W pomieszczeniach tych wynajmujący prowadzą własną działalność gospodarczą. Umowy zawierają zapis dotyczący regulowania opłat za czynsz dzierżawny i media, podłączone do lokalu. Większość z wynajmowanych lokali posiada własne podliczniki zużycia, a w przypadku braku podlicznika. obciążenie za zużyte media odbywa się na zasadzie ryczałtu. Wynajmujący zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Gminy czynszu w ustalonej wartości z naliczonym podatkiem VAT w obowiązującej stawce 23%. Wnioskodawca traktuje usługę najmu, jako główną, natomiast dostarczenie mediów do lokali użytkowych, jako usługę dodatkową, poboczną. Nie jest możliwe wynajęcie lokalu usługowego, bez dostarczenia do nich mediów (energia, gaz, woda/ścieki), ponieważ uniemożliwi to najemcy swobodne prowadzanie działalności gospodarczej w takim lokalu. Traktując usługę wynajmu lokalu jako kompleksową, wraz z dostarczeniem do niego mediów, Gmina wystawia faktury VAT za zużyte media z naliczoną stawką podatku VAT w wysokości 23%. Na wystawianych przez Wnioskodawcę fakturach VAT w oddzielnych pozycjach ujęta jest opłata za czynsz i w oddzielnych kwoty za zużyte media.
2017
12
wrz

Istota:
W zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania dochodu z tytułu zaliczek wpłacanych przez właścicieli lokali użytkowych na pokrycie kosztów eksploatacji i fundusz remontowy oraz określenia czy Wnioskodawca jest zobowiązany do odprowadzenia podatku z tytułu powstałej nadwyżki przychodów nad kosztami w części przypadającej na zaliczki otrzymane od właścicieli lokali użytkowych
Fragment:
We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny: Wspólnota Mieszkaniowa X składa się z 6 lokali użytkowych, stanowiących 0,581 udziałów w nieruchomości wspólnej oraz 6 lokali mieszkalnych, stanowiących 0,419 udziałów nieruchomości wspólnej. Wspólnota Mieszkaniowa nie prowadzi działalności gospodarczej, lokale użytkowe nie stanowią majątku Wspólnoty Mieszkaniowej. W związku z powyższym zadano następujące pytania: Czy należne naliczone zaliczki na koszty eksploatacji i fundusz remontowy od lokali użytkowych powinny być objęte podatkiem dochodowym od osób prawnych? Czy naliczane zaliczki dla lokali użytkowych we wspólnocie mieszkaniowej mieszczą się w kategorii opłat pochodzących z gospodarki zasobami mieszkaniowymi i podlegają zwolnieniu z podatku dochodowego? Czy nadwyżka finansowa przychodów nad kosztami wspólnoty mieszkaniowej, w której większość stanowią lokale użytkowe zobowiązuje wspólnotę do odprowadzenia podatku dochodowego w części przypadającej na lokale użytkowe? Czy z uwagi na fakt, że należne naliczone zaliczki stanowią dochód wspólnoty z gospodarki zasobami mieszkaniowymi i zostają przeznaczone na utrzymanie tych zasobów są zwolnione z podatku dochodowego? Zdaniem Wnioskodawcy, właściciele lokali użytkowych ponoszą takie same obciążenia na rzecz utrzymania zasobów mieszkaniowych jak właściciele lokali mieszkalnych.
2017
30
sie

Istota:
Zwolnienie z dochodu z tytułu sprzedaży lokalu użytkowego
Fragment:
W świetle powołanych uregulowań prawnych oraz przedstawionych wyjaśnień, należy stwierdzić, że dochód uzyskany z tytułu sprzedaży lokalu użytkowego nie może korzystać ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, bez względu czy zostanie on sprzedany członkowi Spółdzielni czy innej osobie. Jak już było wskazane powyżej, lokale użytkowe nie należą do żadnej ze wskazanych wyżej kategorii zasobów mieszkaniowych. Wykładnia literalna pojęcia „ zasoby mieszkaniowe ” jednoznacznie wskazuje, że funkcja mieszkaniowa jest zasadniczą i konieczną cechą pozwalającą uznać, że mamy do czynienia z zasobem mieszkaniowym. Tym samym ww. pojęcie zasobów mieszkaniowych nie może być rozciągane na lokale użytkowe, gdyż prowadzona w nich działalność nie jest niezbędna ani funkcjonalnie związana z prawidłowym korzystaniem z pomieszczeń mieszkalnych. Istotą lokali użytkowych jest ich niemieszkalne przeznaczenie, co oznacza, że nie można ich zaliczyć do zasobów mieszkaniowych. Dochód ten nie pochodzi z gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Nie został więc spełniony jeden z kumulatywnych warunków zwolnienia przedmiotowego wynikający z ww. przepisu. Bez znaczenia pozostaje w takim przypadku cel przeznaczenia tego dochodu.
2017
19
sie
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.