Lokal użytkowy | Interpretacje podatkowe

Lokal użytkowy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to lokal użytkowy. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Moment powstania przychodu z tytułu wpłat zaliczek od właścicieli lokali użytkowych
Fragment:
Powyższe opłaty uzyskuje Wspólnota mieszkaniowa od właścicieli lokali mieszkalnych, a także od właścicieli lokali użytkowych. Stosownie do wyroku NSA w Warszawie z dnia 1 października 2014 r. sygn. akt II FSK 2420/12, dochód wspólnoty mieszkaniowej pochodzący z zaliczek od właścicieli lokali mieszkalnych jest zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, ale z zaliczek wpłaconych przez właścicieli lokali użytkowych jest opodatkowany. Wspólnota mieszkaniowa wystawia dla właścicieli lokali użytkowych rachunki na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy przychodem Wspólnoty mieszkaniowej z tytułu opłat na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną, uiszczonych przez właścicieli lokali użytkowych jest wystawiona faktura/rachunek (metoda memoriałowa), czy otrzymana wpłata (metoda kasowa)... Zdaniem Wnioskodawcy, przychodem jest otrzymana wpłata. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe. Zasady funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych określa ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 ze zm.). Zgodnie z art. 6 ustawy o własności lokali, ogół właścicieli, których lokale wchodzą w skład określonej nieruchomości, tworzy wspólnotę mieszkaniową.
2016
3
lut

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT w związku z pośredniczeniem w dostawie mediów dla lokali użytkowych wynajmowanych i ze spółdzielczym prawem własnościowym.
Fragment:
W przypadku wywozu odpadów komunalnych najemcy i właściciele lokali użytkowych wypełniają oświadczenie śmieciowe, w którym deklarują sposób zbierania odpadów, pojemność pojemnika, ilość pojemników oraz częstotliwość wywozu. W zależności od potrzeb, każdy najemca i właściciel lokalu może zmienić złożone wcześniej oświadczenie. W przypadku odpadów przemysłowych najemcy i właściciele lokali użytkowych mogą zawierać indywidualne umowy z wybranym przez siebie świadczeniodawcą. Spółdzielnia przenosi na rzecz najemców i właścicieli lokali użytkowych jedynie koszty ww. świadczeń bez doliczania marży. W umowach najmu lokali użytkowych, w § dotyczącym opłat czynszowych w pierwszym punkcie określona zostaje miesięczna stawka czynszu umownego. W kolejnym punkcie podana jest informacja, że niezależnie od czynszu w dacie jego uiszczenia z góry najemca jednocześnie wniesie opłaty za m.in.: centralne ogrzewanie – stawka jak dla lokali użytkowych na danej nieruchomości (zaliczka, zgodnie z Regulaminem rozliczeń kosztów energii cieplnej w zasobach Wnioskodawcy), wywóz nieczystości – (podstawa naliczania: oświadczenie najemcy), ciepłą i zimną wodę oraz ścieki – stawka jak dla lokali użytkowych na danej nieruchomości (zaliczki, zgodnie z Regulaminem rozliczeń kosztów dostawy wody i odprowadzania ścieków w zasobach Wnioskodawcy oraz z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r.), obliczone według cen obowiązujących u Wynajmującego.
2016
2
lut

Istota:
Zwolnienie od podatku dostawy lokalu użytkowego.
Fragment:
Jednakże Spółka może skorzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 lit. b ustawy, który zwalnia wycofanie nieruchomości ze Spółki, pod warunkiem upływu co najmniej 2 lat między pierwszym zasiedleniem a dostawą lokalu użytkowego. „O możliwości skorzystania ze zwolnienia „ z podatku VAT ” z tytułu wycofania lokalu użytkowego ze Spółki mówi przepis art. 91 ust. 7 ustawy, o korekcie podatku naliczonego.” Okres przez jaki należy dokonać korekty podatku naliczonego wynosi dla nieruchomości 10 lat, licząc od roku, w którym wybudowane budynki zostały przekazane do użytkowania. W przypadku Spółki budynek użytkowany jest ponad 10 lat, a więc nie ma obowiązku dokonania korekty podatku naliczonego. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest: prawidłowe – w zakresie zwolnienia od podatku przekazania na cele osobiste wspólników lokalu użytkowego, nieprawidłowe – w zakresie braku obowiązku skorygowania podatku uprzednio odliczonego Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. (...)
2016
22
sty

Istota:
Czy odpisy na fundusz remontowy od ww. lokali użytkowych mogą być uznane za koszt uzyskania przychodów i czy winny obciążać koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? /pytanie wymienione we wniosku jako 1/
Fragment:
Ponadto w wyroku tym Naczelny Sąd Administracyjny wskazał także, iż „ użyte w art. 6 ust. 3 u.s.m. wyrażenie "zasoby mieszkaniowe" obejmuje również lokale użytkowe ”. Zatem uznać należy, że odpisy na fundusz remontowy od lokali użytkowych stanowią koszt uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 9 lit. a updop. W tym zakresie stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe. Nieprawidłowe jest jednak stanowisko Spółdzielni, iż odpisy na fundusz remontowy od lokali użytkowych stanowią koszt gospodarki zasobami mieszkaniowymi w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 44 updop. Zmiana interpretacji indywidualnej dotyczy stanu faktycznego przedstawionego w dniu wydania zmienianej interpretacji. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą zmianę interpretacji przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał zmianę interpretacji indywidualnej w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi; Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.).
2016
21
sty

Istota:
Zastosowanie zwolnienia z podatku VAT przy sprzedaży udziału w prawie własności lokalu użytkowego.
Fragment:
W okresie użytkowania, w latach 2004-2015 nie były ponoszone koszty modernizacji, adaptacji, a wydatki remontowe nie przekroczyły 30,00 % wartości początkowej lokalu użytkowego. Lokal ten małżonkowie planują sprzedać Spółce w 2015 r., wpisać do ewidencji środków trwałych Spółki i amortyzować. Wnioskodawczyni nie była zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym. W momencie nabycia lokalu wskazanego we wniosku Wnioskodawczyni nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z jego nabyciem. Współmałżonek Wnioskodawczyni nabył lokal od osoby fizycznej, która podczas tej transakcji nie działała w charakterze podatnika VAT. Dostawa udziału w lokalu na rzecz Wnioskodawczyni nie podlegała VAT. Udział w lokalu nie był wykorzystywany przez Wnioskodawczynię na cele działalności zwolnionej z VAT. Część lokalu, która jest własnością Wnioskodawczyni była wykorzystywana przez Spółkę w okresie od zakupu do dnia dzisiejszego, na podstawie umowy użyczenia. Wnioskodawczyni nie ponosiła wydatków na ulepszenie w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym przedmiotowego lokalu użytkowego, które były wyższe niż 30,00 % wartości początkowej tego lokalu. Przedmiotowy lokal nie był przedmiotem pierwszego zasiedlenia. Nie było czynności stanowiącej pierwsze zasiedlenie.
2016
15
sty

Istota:
W zakresie opodatkowania przez Wnioskodawcę sprzedaży lokalu użytkowego i dwóch lokali mieszkalnych.
Fragment:
Wnioskodawca wskazał, iż na przełomie 2003 i 2004 roku w części budynku, której Wnioskodawca był właścicielem zostały wydzielone 2 lokale mieszkalne oraz 1 lokal użytkowy. W pozostałej części budynku również zostały wydzielone lokale w tej samej konfiguracji. Każdy z wydzielonych lokali posiada odrębną księgę wieczystą. Od tej pory Wnioskodawca jest właścicielem trzech lokali w tym budynku. Wnioskodawca wskazał, iż lokal LM2 i LM4 to lokale mieszkalne, a LU2 lokal użytkowy. Lokal użytkowy LU2 jest od 1999 roku (z kilkumiesięcznymi przerwami) wynajmowany. W lokalu LM4 i LM2 od około 1999 roku Wnioskodawca zamieszkuje wspólnie z rodziną, a od marca 2015 lokal LM2 został wynajęty na cele mieszkaniowe. Lokal użytkowy jest od 1999 roku wynajmowany z przerwami wynikającymi ze zmian wynajmujących firm. Przychody uzyskiwane z tego tytułu podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Wartość uzyskiwanych z tytułu najmu lokalu użytkowego przychodów w obecnym okresie nie przekracza kwoty, która pozwala na korzystanie ze zwolnienia wynikającego z art. 113 ust. 1 w związku z ust. 11 cyt. ustawy o podatku od towarów i usług. Obecnie Wnioskodawca zamierza wspólnie z bratem sprzedać cały budynek, a więc wszystkie będące własnością Wnioskodawcy oraz brata lokale. Wnioskodawca wskazał ponadto, iż nie wie czy w przyszłości będzie dokonywał sprzedaży nieruchomości.
2016
5
sty

Istota:
Czy odpisy na fundusz remontowy dokonywane przez Spółdzielnię od lokali użytkowych będących częścią budynku mieszkalnego stanowią koszty uzyskania przychodu?
Fragment:
Nr IBPBI/2/423-749/12/PC w ten sposób, iż uznaje stanowisko Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej przedstawione we wniosku z dnia 18 czerwca 2012 r. o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisów na fundusz remontowy dotyczący lokali użytkowych - za prawidłowe. UZASADNIENIE Wnioskiem z dnia 18 czerwca 2012 r., Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa (dalej: Wnioskodawca lub Spółdzielnia), zwróciła się o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisów na fundusz remontowy. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że: Spółdzielnia posiada lokale użytkowe zajmowane na podstawie umowy najmu, które znajdują się w budynku mieszkalnym. Spółdzielnia tworzy fundusz na remonty. Odpis na ten fundusz obciąża koszty gospodarki tymi lokalami. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy odpisy na fundusz remontowy dokonywane przez Spółdzielnię od lokali użytkowych będących częścią budynku mieszkalnego stanowią koszty uzyskania przychodu... Zdaniem Wnioskodawcy, w zaistniałym stanie faktycznym odpisy na fundusz remontowy, które Spółdzielnia dokonuje od lokali użytkowych znajdujących się w zasobie mieszkalnym stanowią koszt uzyskania przychodu. Zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.
2015
29
gru

Istota:
Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie zwolnienia przedmiotowego w części odnoszącej się do wpłat na poczet utrzymania nieruchomości wspólnej oraz na fundusz remontowy uiszczanych przez właścicieli lokali użytkowych orazwpłat na fundusz remontowy uiszczanych przez właścicieli lokali mieszkalnych.
Fragment:
Zasadnie zatem organy podatkowe uznały, że wynagrodzenie (czynsz) z tytułu wynajmu powierzchni budynku mieszkalnego pod reklamę, wynajmu lokali użytkowych, przychodów z tytułu zwrotu wydatków ponoszonych przez Wspólnotę na utrzymanie nieruchomości w zakresie wykraczającym poza zawartą umowę użyczenia oraz przychody finansowe z tytułu odsetek od lokaty bankowej – nie są wynikiem prowadzenia gospodarki zasobami mieszkaniowymi, chociaż z reguły dochody te przeznaczane są na utrzymanie zasobów mieszkaniowych”. Podobne stanowisko, w świetle którego lokale użytkowe nie stanowią zasobów mieszkaniowych, prezentowane jest w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 12 lutego 2010 r. sygn. akt II FSK 1551/08 lub wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z 11 marca 2009 r. sygn. akt I SA/Sz 631/08. W konsekwencji należy stwierdzić, że dochód uzyskany z wpłat na poczet utrzymania nieruchomości wspólnej oraz na fundusz remontowy uiszczanych przez właścicieli lokali użytkowych – jako nieosiągnięty z gospodarki zasobami mieszkaniowymi – nie może korzystać ze zwolnienia, o którym stanowi art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i tym samym podlega opodatkowaniu. Bez znaczenia pozostaje w tym przypadku cel przeznaczenia tak uzyskanego dochodu. (...)
2015
18
gru

Istota:
Czy opłaty w formie zaliczki stanowią przedmiot opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych - ze wspólnotą właścicieli lokali użytkowych jako podatnikiem, czy też nie zalicza się ich do przychodów w momencie otrzymania na podstawieart. 12 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
Fragment:
Czy opłaty w formie zaliczki stanowią przedmiot opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych - ze wspólnotą właścicieli lokali użytkowych jako podatnikiem, czy też nie zalicza się ich do przychodów w momencie otrzymania na podstawie art. 12 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych... Wnioskodawca podniósł, że zgodnie z brzmieniem art. 12 ust. 4 pkt 1 ustawy o CIT do przychodów nie zalicza się: „ pobranych wpłat lub zarachowanych należności na poczet dostaw towarów i usług, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych, a także otrzymanych lub zwróconych pożyczek (kredytów), z wyjątkiem skapitalizowanych odsetek od tych pożyczek (kredytów) ”. Mając powyższe na uwadze uznać należy, iż pobierane przez wspólnotę właścicieli lokali użytkowych opłaty zaliczkowe, o ile dotyczą pobranych wpłat lub zarachowanych należności na poczet dostaw towarów i usług, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych. Powyższa sytuacja jest „ normą ” we wszystkich wspólnotach, gdyż pobierane zaliczki rozliczane są w chwili nadesłania faktury (wraz z załącznikami - rozliczeniem) przez dostawcę tzw. „ mediów ”. Do tego momentu nie jest znana kwota zobowiązania przypadająca na każdego z właścicieli lokali użytkowych tworzących wspólnotę lokalową.
2015
15
gru

Istota:
Zwolnienie przy sprzedazy lokalu użytkowego. Korekta podatku
Fragment:
Zatem Wnioskodawca ma obowiązek dokonać korekty podatku naliczonego związanego z zakupem towarów i usług wykorzystanych do celów modernizacji tego lokalu użytkowego w wysokości 1/10 odliczonego podatku VAT pozostającego do końca okresu korekty. Okres korekty dla nakładów inwestycyjnych poczynionych w roku 2013 obejmuje lata 2013 - 2022. W przypadku sprzedaży lokalu użytkowego w roku 2016 Wnioskodawca będzie zobowiązany do korekty VAT odliczonego od tych nakładów w wysokości 7/10. Korekta ma charakter jednorazowy i dokonuje się jej w deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy, w którym nastąpiła zmiana przeznaczenia tej nieruchomości, w wysokości 1/10 kwoty podatku za każdy rok pozostający do końca okresu korekty. Biorąc pod uwagę powyższe przepisy stwierdzić należy, iż Wnioskodawca sprzedając ten lokal użytkowy może zastosować zwolnienie z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku VAT. Zastosowanie stawki zwolnionej z podatku VAT przy sprzedaży tego lokalu użytkowego nie obliguje Wnioskodawcy do dokonania korekty odliczonego podatku VAT zgodnie z art. 91 ust. 2 ustawy o VAT w odniesieniu do nakładów inwestycyjnych poniesionych na stolarkę okienną w roku 2011. Zastosowanie stawki zwolnionej z podatku VAT przy sprzedaży tego lokalu użytkowego obliguje Wnioskodawcę do dokonania korekty odliczonego podatku VAT zgodnie z art. 91 ust. 2 ustawy o VAT w odniesieniu do nakładów inwestycyjnych na modernizację poniesionych w roku 2013 w wysokości 1/10 odliczonego podatku VAT pozostającego do końca okresu korekty, tj. do roku 2022.
2015
4
gru
© 2011-2016 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.