ITPP2/4512-1064/15/PS | Interpretacja indywidualna

Zwolnienie od podatku dostawy lokali mieszkalnych oraz lokalu użytkowego.
ITPP2/4512-1064/15/PSinterpretacja indywidualna
 1. lokal mieszkalny
 2. lokal użytkowy
 3. nieruchomość zabudowana
 4. stawki podatku
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 10 listopada 2015 r. (data wpływu 16 listopada 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku dostawy lokali mieszkalnych oraz lokalu użytkowego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 listopada 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku dostawy lokali mieszkalnych oraz lokalu użytkowego.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Powiat w drodze przetargu ustnego nieograniczonego planuje zbycie lokali, stanowiących mienie powiatu:

 1. położonych w budynku przy ul. L. w B.:
  1. -
  2. lokalu mieszkalnego nr ... położonego na I piętrze o powierzchni użytkowej 43,27 m2 wraz z pomieszczeniem przynależnym piwnicy o powierzchni 6,87 m2 i związanego z tym udziału wynoszącego 5014/32243 w częściach wspólnych budynku i nieruchomości o numerze geodezyjnym x/25 o powierzchni 0,0468 ha;-
  3. lokalu użytkowego (była kotłownia) znajdującego się w podpiwniczeniu budynku, o powierzchni 32,20 m2 i związanego z tym udziału wynoszącego 3220/32243 w częściach wspólnych budynku i nieruchomości o numerze geodezyjnym x/25 o powierzchni 0,0468 ha;
 2. położonego w budynku przy ul. S. w B.:
  -
 1. lokalu mieszkalnego nr ... o powierzchni użytkowej 59,60 m2 wraz z pomieszczeniem przynależnym piwnicy o powierzchni 7,20 m2, pomieszczeniem w budynku gospodarczym o powierzchni 12,40 m2 i związanego z tym udziału wynoszącego 7920/56946 w częściach wspólnych budynku i nieruchomości o numerze geodezyjnym x/8 o powierzchni 0,0929 ha.

Nieruchomość gruntowa zabudowana, położona przy ul. L. (działka nr x/4) z dniem 1 stycznia 1999 r. stała się z mocy prawa mieniem Powiatu. W wyniku podziału ww. działki utworzono nowe 4 działki, z których jedna o nr x/25 zabudowana jest budynkiem mieszkalnym z pomieszczeniem użytkowym po byłej kotłowni (decyzja zatwierdzająca podział z dnia 9 czerwca 2000 r.). Mieszczący się w tym budynku lokal mieszkalny nr 6 z przynależnymi pomieszczeniami został oddany w najem. Umowa najmu wygasła w kwietniu 2012 r. z chwilą śmierci najemcy. Uchwałą nr x/01 Zarządu Powiatu z dnia 7 lutego 2001 r. w sprawie wyodrębnienia własności lokalu w budynku przy ul. L., w budynku stanowiącym mienie Powiatu, usytuowanym na działce x/25, ustanowiono na rzecz Powiatu odrębną własność lokalu użytkowego, stanowiącego pomieszczenie w piwnicy o powierzchni użytkowej 32,20 m2 i związany z tym udział w częściach wspólnych nieruchomości przypadający na powyższy lokal. Decyzją Zarządu Powiatu z dnia 31 maja 2001 r. w sprawie ustanowienia trwałego zarządu, ustanowiono trwały zarząd na rzecz P. Z. O. P. E. P. na wyodrębnionej nieruchomości lokalu użytkowego w budynku przy ul. L. i związanego z tym udziału w częściach wspólnych budynku i gruntu. W lokalu tym funkcjonowała kotłownia olejowa, produkująca energię cieplną na potrzeby centralnego ogrzewania. Ciepło było dostarczane na potrzeby własne do części biurowej oraz sprzedawane dla szkoły i P. Sp. z o. o., jako administratora nieruchomości i lokali mieszkalnych przy ul. L.. Z dniem 30 stycznia 2003 r., z chwilą likwidacji P. Z. O. P. E. P. (uchwała nr x/27/03 Rady Powiatu), mienie znajdujące się w użytkowaniu jednostki przeznaczono do użytkowania przez Starostwo Powiatowe. Z dniem 1 listopada 2010 r. kotłownia olejowa została wyłączona z eksploatacji, jesienią 2013 r. zostały zdemontowane urządzenia kotłowni, a opróżniony lokal przygotowany do sprzedaży.

Nieruchomość zabudowana budynkami szkolnymi i lokalami mieszkalnymi przy ul S. do marca 2001 r. była w trwałym zarządzie Z. S. Z. Decyzją Zarządu Powiatu z dnia 15 marca 2001 r. został wygaszony trwały zarząd i protokołem zdawczo-odbiorczym z dnia 4 kwietnia 2001 r. nieruchomość zabudowana, położona przy ul S. została przejęta przez Powiat, który stał się właścicielem i jedynym uprawnionym do dysponowania nieruchomością. W dniu 15 maja 2001 r. została zawarta z najemcą lokalu mieszkalnego nr ... umowa najmu. Umowa ta została rozwiązana za porozumieniem stron dnia 30 czerwca 2012 r.

Lokale przeznaczone do sprzedaży znajdują się w budynkach oddanych do użytku w latach 1958 i 1970. W budynku przy ul. S. w okresie ostatnich kilku lat nie były ponoszone większe nakłady. W budynku przy ul. 11 L. w 2011 r. zostały wykonane roboty termomodernizacyjne, których koszt poniosła Wspólnota Mieszkaniowa. Powiat poniósł około 26% kosztów jako swój udział, poprzez wpłaty na fundusz remontowy. Wydatki, w ocenie Powiatu, były więc niższe niż 30 % wartości początkowej budynku. Powiat nie korzystał z prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony przy nabyciu przedmiotowej nieruchomości położonej przy ul. L. Powiat, jako jednostka samorządu terytorialnego posiadająca osobowość prawną, jest czynnym podatnikiem VAT od 2004 r. Sprzedaż nieruchomości nastąpi w drodze umowy cywilno-prawnej z zachowaniem formy aktu notarialnego.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy sprzedaż lokali (dwóch mieszkalnych i użytkowego) wraz z pomieszczeniami przynależnymi i związanego z tym udziału w częściach wspólnych budynku i nieruchomości gruntowej powinna być zwolniona od podatku od towarów i usług...

Zdaniem Wnioskodawcy, sprzedaż nieruchomości przy ul. L. i ul. S., tj.: dwóch lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi i związanego z tym udziału w częściach wspólnych budynku i nieruchomości gruntowej powinna być zwolniona od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 i art. 29a ust. 8 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, ze zm.).

Planowana sprzedaż tych nieruchomości nie będzie dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy o VAT, ponieważ wymienione wyżej lokale mieszkalne, stanowiące mienie powiatu, były oddane w najem do 2012 r. i tym samym stały się już przedmiotem pierwszego zasiedlenia. Między pierwszym zasiedleniem, a planowaną obecnie sprzedażą tych lokali upłynęło już 2 lata.

Sprzedaż lokalu użytkowego (po byłej kotłowni), znajdującego się w podpiwniczeniu budynku przy ul. L. i związanego z tym udziału w częściach wspólnych budynku i nieruchomości gruntowej, korzystać powinna ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, wynikającego z art. 43 ust. 1 pkt 10a i art. 29a ust. 8 ustawy o VAT.

Dostawa tej nieruchomości jest przedmiotem pierwszego zasiedlenia, w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy o VAT, ale w stosunku do tego obiektu nie przysługiwało, dokonującemu jego dostawy -Powiatowi, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu przedmiotowego lokalu wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej (nabycie z mocy prawa) oraz podatnik, Powiat, nie ponosił wydatków wyższych niż 30% wartości początkowej na ulepszenie wymienionego obiektu użytkowego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając na uwadze przedstawione zdarzenie przyszłe, stosownie do art. 14c § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Końcowo podkreślić należy, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego, co oznacza, że w przypadku gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź skarbowej zostanie określony odmienny stan faktyczny, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.