ITPP1/4512-764/15/BK | Interpretacja indywidualna

Określenie stawki podatku dla dostawy lokali mieszkalnych wraz z miejscami postojowymi.
ITPP1/4512-764/15/BKinterpretacja indywidualna
 1. lokal mieszkalny
 2. stawki podatku
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Przepisy ogólne -> Definicje legalne
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Dostawa towarów
 4. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Świadczenie usług
 5. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe -> Przepisy przejściowe i końcowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 24 lipca 2015 r. (data wpływu 30 lipca 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia stawki podatku dla dostawy lokali mieszkalnych wraz z miejscami postojowymi – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 lipca 2015 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia stawki podatku dla dostawy lokali mieszkalnych wraz z miejscami postojowymi.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Spółka jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT. Spółka prowadzi działalność deweloperską, realizując inwestycje budowlane polegające m.in. na budowie wielorodzinnych budynków mieszkalnych. Powierzchnie poszczególnych lokali mieszkalnych sprzedawanych w ramach inwestycji realizowanych przez Spółkę nie przekraczają powierzchni 150 m2.. Tym samym spełniają definicję budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, o której mowa w art. 41 ust. 12a w związku z ust. 12b ustawy o VAT. Spółka realizuje aktualnie poniższe inwestycje, które w zależności od planowanego modelu sprzedaży zostały podzielone na dwie kategorie: Sytuację 1, obejmującą Inwestycje oznaczone numerami 1-3 oraz Sytuację 2. obejmującą Inwestycję oznaczoną numerem 4.

SYTUACJA 1

Inwestycja 1 - inwestycja w trakcie realizacji. Na Osiedlu wybudowane zostaną 3 budynki, w których w kondygnacji podziemnej znajdą się miejsca postojowe i komórki lokatorskie. Aktualnie budowany jest pierwszy budynek wielorodzinny. Inwestycja jest realizowana na jednej działce objętej jedną księgą wieczystą. W przyszłości Spółka planuje wydzielić działki pod poszczególnymi budynkami oraz działkę drogowo-parkingową. W pierwszym, realizowanym budynku znajduje się 118 lokali mieszkalnych. W części podziemnej znajduje się hala garażowa, w której znajdują się 135 miejsca postojowe. Hala garażowa nie została wyodrębniona z nieruchomości jako odrębny lokal i nie posiada odrębnej księgi wieczystej.

Inwestycja 2 - inwestycja w trakcie realizacji. W projekcie I etapu inwestycji znajduje się 10 budynków, w każdym znajdować się będzie do 9 lokali mieszkalnych, w części naziemnej przynależnej do budynku znajdować się będzie parking z miejscami postojowymi. Parking nie został wyodrębniony z nieruchomości, jako odrębny lokal i nie posiada odrębnej księgi wieczystej.

Inwestycja 3 - inwestycja w trakcie realizacji, aktualnie realizowana na podstawie jednego pozwolenia na budowę, na jednej działce, objętej jedną księgą wieczystą. W przyszłości Spółka planuje podzielić działkę na część zabudowaną budynkami mieszkalnymi i część zabudowaną budynkiem hotelu. W ramach zabudowy mieszkaniowej Spółka będzie oferować lokale mieszkalne oraz miejsca postojowe w hali garażowej, znajdującej się w podziemnej części budynków oraz zewnętrzne miejsca parkingowe.

W umowie deweloperskiej dotyczącej Inwestycji 1, 2 i 3 zostało zawarte postanowienie, zgodnie z którym w dziale III księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości, na której zlokalizowane będą poszczególne budynki, określony zostanie sposób korzystania z nieruchomości wspólnej, polegający na sposobie korzystania z miejsc postojowych na parkingu naziemnym lub/i podziemnym. W umowie zostało określone prawo nabywcy do korzystania z danego miejsca parkingowego wraz z jednoczesnym zrzeczeniem się przez nabywcę prawa do korzystania z części nieruchomości przeznaczonej do wyłącznego korzystania przez innych właścicieli, w tym w szczególności miejsc postojowych.

Jak przytoczono powyżej w opisach poszczególnych inwestycji o numerach 1-3 realizowane budynki mieszkalne w części podziemnej lub/i naziemnej będą posiadać halę garażową. Garaż podziemny lub/i naziemny będzie częścią wspólną danego budynku, stanowiącą przedmiot współwłasności właścicieli mieszkań, na rzecz których ustanowiona zostanie odrębna własność lokali mieszkalnych Zasady korzystania z części wspólnych budynku określać będzie umowa wskazująca podział tych części wspólnych do korzystania przez współwłaścicieli (umowa quad usum). Sprzedaż lokali mieszkalnych wraz z miejscami postojowymi będzie odbywała się w formie jednego aktu notarialnego W przypadku inwestycji oznaczonych numerami 1-3 dla garażu podziemnego nie zostanie utworzona odrębna księga wieczysta, ani nie będzie wydane zaświadczenie o samodzielności lokalu na podstawie art. 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r o własności lokali. Zgodnie z umową deweloperską, która jest zawierana z nabywcami w przypadku inwestycji oznaczonych numerem 1-3, przedmiotem sprzedaży będą lokale mieszkalne wraz z prawem do wyłącznego korzystania z oznaczonego miejsca postojowego w garażu podziemnym i/lub naziemnym stanowiącym część wspólną danej nieruchomości. Sprzedaż obejmie jednolite świadczenie, na które składać się będzie dostawa towaru - samodzielnego, wyodrębnionego na własność lokalu mieszkalnego wraz z ustanowieniem prawa do korzystania z miejsca postojowego w garażu poprzez ustanowienie prawa bezterminowego i wyłącznego korzystania z miejsca postojowego. W przyszłości nabywca nie będzie mógł dokonać sprzedaży miejsca postojowego bez mieszkania, gdyż nie stanowi ono odrębnie wydzielonej części nieruchomości.

SYTUACJA 2

Inwestycja 4 - inwestycja w trakcie realizacji. Planowane jest wybudowanie zespołu czterech czteropiętrowych budynków. Wybudowano dwa budynki mieszkalne wielorodzinne na podstawie jednego pozwolenia na budowę, na działce objętej jedną księgą wieczystą. Inwestycja jest realizowana na podstawie jednego pozwolenia na budowę. W budynkach znajdują się łącznie 102 lokale mieszkalne. W części podziemnej znajduje się hala garażowa, w której znajdują się 62 miejsca postojowe. Aktualnie hala garażowa nie została wyodrębniona z nieruchomości, jako odrębny lokal i nie posiada odrębnej księgi wieczystej. Najprawdopodobniej w przyszłości Spółka wydzieli halę garażową jako osobny lokal, na odrębnej księdze wieczystej. W zewnętrznej części inwestycji znajduje się 128 miejsc parkingowych. W przyszłości Spółka planuje wydzielenie powierzchni z zewnętrznymi miejscami parkingowymi w odrębnej księdze wieczystej. W odniesieniu do podziemnej hali garażowej, w umowie deweloperskiej zawieranej przez Spółkę z nabywcami lokali mieszkalnych zostało zawarte postanowienie, zgodnie z którym w dziale III księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości, na której zlokalizowany będzie budynek mieszkalny, określony zostanie sposób korzystania z nieruchomości wspólnej, polegający na sposobie korzystania z miejsc postojowych w hali garażowej. Ponadto, w umowie deweloperskiej zostało zawarte postanowienie, zgodnie z którym Spółka ma prawo wyodrębnić halę garażową, składającą się z miejsc postojowych i boksów na akcesoria samochodowe (oraz ewentualnie innych pomieszczeń pomocniczych) jako samodzielny lokal niemieszkalny. W razie wyodrębnienia hali jako samodzielnego lokalu Spółka oraz nabywca zobowiązują się w miejsce ustalenia sposobu korzystania z miejsc postojowych oraz boksów na akcesoria samochodowe zawrzeć w określonym terminie umowę ustanowienia odrębnej własności i umowę sprzedaży, względnie umowę sprzedaży, mocą której Spółka ustanowi w budynku odrębną własność lokalu niemieszkalnego - hali garażowej i sprzeda Nabywcy we współwłasności tejże hali odpowiedni udział. W przypadku inwestycji oznaczonej numerem 4 istnieje więc możliwość, że Spółka dokona podziału księgi wieczystej, na której aktualnie znajduje się realizowany budynek mieszkalny w ten sposób, że hala garażowa w części podziemnej zostanie objęta odrębną od lokali księgą wieczystą. W takim przypadku w określonym terminie Spółka ustanowi w budynku odrębną własność hali garażowej jako lokalu niemieszkalnego i sprzeda nabywcom lokali mieszkalnych udział we współwłasności w hali garażowej.

W celach informacyjnych, Spółka wskazuje, że w przypadku sprzedaży dodatkowego miejsca postojowego, odrębnie od sprzedaży lokalu mieszkalnego Spółka zastosuje 23% stawkę VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z udziałem we współwłasności garażu wielostanowiskowego, nieobjętego oddzielną księgą wieczystą, łącznie z prawem do wyłącznego korzystania z określonego miejsca garażowego przypisanego do danego lokalu mieszkalnego podlega opodatkowaniu stawką VAT w wysokości 8%...
 2. Czy sprzedaż właścicielowi lokalu mieszkalnego w budynku wielomieszkaniowym udziału we współwłasności podziemnego garażu wielostanowiskowego, objętego oddzielną księgą wieczystą wraz z prawem do wyłącznego korzystania z określonego miejsca garażowego podlega opodatkowaniu stawką VAT w wysokości 23%...

Zdaniem Wnioskodawcy

Stanowisko Spółki odnośnie pytania 1:

Zdaniem Spółki, sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z udziałem we współwłasności garażu wielostanowiskowego (podziemnego lub naziemnego), nieobjętego oddzielną księga wieczystą, wraz z prawem do wyłącznego korzystania z określonego miejsca garażowego przypisanego do danego lokalu, powinna być objęta jednolitą, stawką podatku VAT 8%, która ma zastosowanie do dostawy lokalu mieszkalnego.

Stanowisko Spółki odnośnie pytania 2:

Zdaniem Spółki, sprzedaż właścicielowi lokalu mieszkalnego w budynku wielomieszkaniowym udziału we współwłasności podziemnego garażu wielostanowiskowego, objętego oddzielną księgą wieczystą, wraz z prawem do wyłącznego korzystania z określonego miejsca garażowego podlega opodatkowaniu stawką VAT w wysokości 23%.

Uzasadnienie.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z pózn zm., dalej: ustawa o VAT), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. W myśl art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się m in przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Pod pojęciem towaru - w świetle art. 2 pkt 6 ustawy o VAT - rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii. Stawka podatku VAT - stosownie do art. 41 ust. 1 ustawy o VAT - wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c. art. 83, art. 119 ust 7 art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. W ust. 2 tego artykułu wskazano, że dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy o VAT, stawka podatku wynosi 7% z zastrzeżeniem ust 12 i art. 114 ust. 1. Jednakże w myśl art. 146a ustawy o VAT. w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2014 r, nadanym art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U., poz. 1608). w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r do dnia 31 grudnia 2016 r, z zastrzeżeniem art. 146f,

 1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust 1 i 13. art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%;
 2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

Art .41 ust. 12 ustawy o VAT stanowi natomiast, że stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodemizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. Treść ust 12a tego artykułu wskazuje, że przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym, rozumie się min obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12. Artykuł 41 ust 12b ustawy o VAT stanowi, że do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym określonego w ust 12a nie zalicza się:

 1. budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 300 m2;
 2. lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytk
  owa przekracza 150 m2.

W przypadku budownictwa mieszkaniowego o powierzchni przekraczającej limity określone w art. 41 ust. 12b stawkę podatku, o której mowa w ust. 2 stosuje się tylko do części podstawy opodatkowania odpowiadającej udziałowi powierzchni użytkowej kwalifikującej do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w całkowitej powierzchni użytkowej (ust. 12c powołanego artykułu).

Jak wynika z art. 2 pkt 12 ustawy o VAT, ustawa o VAT poprzez podanie klasyfikacji, odwołuje się do Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych, która stanowi usystematyzowany wykaz obiektów budowlanych. Zatem, dla celów podatku od towarów i usług stosuje się przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz. U. Nr 112, poz. 1316 ze zm., dalej: klasyfikacja PKOB). stanowiącego usystematyzowany wykaz obiektów budowlanych.

Zgodnie z klasyfikacją PKOB, w dziale 11 mieszczą się budynki mieszkalne. Dział ten obejmuje grupy budynków: 111 - mieszkalnych jednorodzinnych. 112-0 dwóch mieszkaniach i wielomieszkaniowe, 113 - zbiorowego zamieszkania.

W celu zastosowania prawidłowej stawki niezbędnym jest zatem określenie, czy dany obiekt jest obiektem wymienionym w art. 2 pkt 12 ustawy i jakie spełnia funkcje - mieszkalne czy użytkowe.

Z uwagi na fakt, iż ustawa o VAT oraz przepisy wykonawcze do niniejszej ustawy nie zawierają definicji lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego, dlatego też należy posiłkować się w tym zakresie przepisami ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r o własności lokali (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 ze zm).

Zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy o własności lokali, samodzielnym lokalem mieszkalnym jest wydzielona trwałymi ścianami w obrębie budynku izba lub zespół izb przeznaczonych na stały pobyt ludzi, które wraz z pomieszczeniami pomocniczymi służą zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych. Przepis ten stosuje się odpowiednio również do samodzielnych lokali wykorzystywanych zgodnie z przeznaczeniem na cele inne niż mieszkalne.

Spełnienie wymagań, o których mowa w ust 2, stwierdza starosta w formie zaświadczenia (art. 2 ust. 3 ww. ustawy).

Stosownie natomiast do ust. 4 powołanego artykułu do lokalu mogą przynależeć, jako jego części składowe, pomieszczenia, choćby nawet do niego bezpośrednio nie przylegały lub były położone w granicach nieruchomości gruntowej poza budynkiem, w którym wyodrębniono dany lokal, a w szczególności: piwnica, strych, komórka, garaż, zwane dalej „pomieszczeniami przynależnymi”.

Tym samym nie jest więc lokalem mieszkalnym wydzielona trwałymi ścianami w obrębie budynku izba lub zespół izb nieprzeznaczona na stały pobyt ludzi i niesłużąca zaspokajaniu ich potrzeb.

Ustalenie właściwej stawki podatku VAT dla zbycia prawa do wyłącznego korzystania z miejsca postojowego czy parkingowego, wymaga analizy okoliczności, w których dochodzi do tego zbycia. Istotne znaczenie dla ustalenia właściwej stawki VAT ma sposób sprzedaży prawa do wyłącznego korzystania z miejsca postojowego i przynależność do lokalu mieszkalnego Analizie poddać należy okoliczność, czy miejsce postojowe jest, czy też nie jest przedmiotem odrębnej własności, a przez to. czy może stanowić przedmiot samodzielnego obrotu, a więc czy miejsce takie może być sprzedawane i nabywane tylko i wyłącznie z lokalem mieszkalnym, do którego zostało przypisane, czy też odrębnie.

Konkluzje dla Sytuacji 1:

W przedstawionym stanie faktycznym, w Sytuacji 1 będzie miała miejsce sprzedaż lokalu mieszkalnego spełniającego kryteria społecznego budownictwa mieszkalnego - dla dostawy którego stosuje się stawkę VAT 8% - wraz z przynależnymi częściami składowymi, w tym w szczególności garażem, jako udziałem w nieruchomości wspólnej, z określeniem prawa korzystania z poszczególnych miejsc postojowych. Określenie prawa do korzystania z miejsc postojowych będzie zapisane w księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości, na której znajduje się budynek. Hala garażowa nie będzie posiadała wyodrębnionej księgi wieczystej i nie będzie również posiadać zaświadczenia o samodzielności. Hala garażowa będzie elementem własności wspólnej, którą stanowią grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli i są położone w obrębie tej samej nieruchomości. Tym samym właścicielowi lokalu przysługuje udział w nieruchomości wspólnej jako prawo związane z własnością lokalu. Z prawnego punktu widzenia, jeżeli udział w gruncie i w częściach wspólnych budynku jest przyporządkowany do danego lokalu mieszkalnego, to jego sprzedaż stanowi wraz z dostawą tego lokalu mieszkalnego jedną czynność.

Z cyt. powyżej art. 41 ust 12 ustawy o VAT wynika, że stawkę podatku VAT w wysokości 8% stosuje się min. do dostawy lokalu mieszkalnego, czyli lokalu przeznaczonego na stały pobyt ludzi, który wraz z pomieszczeniami pomocniczymi służy zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych. Do lokalu mieszkalnego mogą przynależeć, jako jego części składowe, inne pomieszczenia, a w szczególności piwnica, komórki lokatorskie, garaż. Ponadto, właścicielowi lokalu przysługuje udział w nieruchomości wspólnej jako prawo związane z własnością lokalu. Nieruchomość wspólną stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli i są położone w obrębie tej samej nieruchomości.

Z uwagi na powyższe przepisy, w odniesieniu do przedstawionego stanu faktycznego należy stwierdzić, że na podstawie art. 41 ust. 12 ustawy o VAT Spółka powinna zastosować stawkę podatku VAT w wysokości 8% do dostawy lokalu mieszkalnego łącznie z udziałem we współwłasności gruntu, na którym stoi budynek i w częściach wspólnych budynku. Ponieważ w sensie prawnym udział w gruncie i w częściach wspólnych budynku jest przyporządkowany do danego lokalu mieszkalnego, to jego sprzedaż stanowi wraz z dostawą tego lokalu mieszkalnego jedną czynność.

W konsekwencji, w opinii Spółki, w odniesieniu do przedstawionego stanu faktycznego w Sytuacji 1 Spółka powinna stosować stawkę podatku VAT w wysokości 8% do dostawy lokalu mieszkalnego wraz z prawem do wyłącznego korzystania z miejsca postojowego położonego w garażu objętym jedną księgą wieczystą.

Konkluzje dla Sytuacji 2

W opisanej Sytuacji 2 istnieje możliwość, że przed dokonaniem sprzedaży lokali i miejsc postojowych, Spółka wyodrębni halę garażowa jako niezależny lokal w odrębnej księdze wieczystej. W takim przypadku będzie miała miejsce sprzedaż właścicielowi lokalu mieszkalnego w budynku wielomieszkaniowym udziału we współwłasności podziemnego garażu wielostanowiskowego, znajdującego się w tej samej nieruchomości. Istotnym jest, że miejsce garażowe w garażu wielostanowiskowym, będzie w opisanej sytuacji oddzielnym od lokalu mieszkalnego lokalem użytkowym, nie będzie więc pomieszczeniem przynależnym, jak również nie będzie stanowić udziału w częściach wspólnych budynku, a zatem nie może być przyporządkowane w sensie prawnym do lokalu mieszkalnego. Miejsce postojowe stanowić będzie część wyodrębnionego na odrębną własność lokalu użytkowego (garażu) posiadającego odrębną księgę wieczystą. Nabywca lokalu mieszkalnego nabywać będzie udział we współwłasności lokalu niemieszkalnego (garażu wielostanowiskowego) z możliwością korzystania z przyznanego mu miejsca postojowego. Zatem należy wskazać, że udział w podziemnym garażu wielostanowiskowym nie stanowi części wspólnej nieruchomości w rozumieniu ustawy o własności lokali. Potwierdzeniem tego stanu rzeczy będzie fakt, że w ramach budynku własność garażu jako pomieszczenia niemieszkalnego zostanie wyodrębniona i objęta odrębną księgą wieczystą. Tym samym sprzedaż właścicielowi lokalu mieszkalnego w budynku wielomieszkaniowym udziału we współwłasności podziemnego garażu wielostanowiskowego, objętego oddzielną księgą wieczystą wraz z prawem do wyłącznego korzystania z określonego miejsca garażowego, powinna zostać opodatkowana stawką podatku VAT w wysokości 23%.

Podsumowując, zdaniem Spółki, w Sytuacji 2, w przypadku wydzielenia hali garażowej jako lokalu objętego odrębną księgą wieczystą, sprzedaż właścicielowi lokalu mieszkalnego w budynku wielomieszkaniowym udziału we współwłasności podziemnego garażu wielostanowiskowego, objętego oddzielną księgą wieczystą, wraz z prawem do wyłącznego korzystania z określonego miejsca garażowego podlega opodatkowaniu stawką VAT w wysokości 23%.

Orzeczenia organów skarbowych i sądów administracyjnych.

Dla podkreślenia powyższej argumentacji, Spółka pragnie wskazać, że analogiczne do powyższego stanowisko jest prezentowane przez organy skarbowe, przykładowo w następujących interpretacjach indywidualnych, m.in. :

 • Interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 14 maja 2014 r (sygn. akt IPPP2/443-162/14-4/RR);
 • Interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 30 stycznia 2014 r (sygn. akt ITPP2/443-1223/13/AW);
 • Interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 30 lipca 2013 r. (sygn. akt ITPP1/443-465/13/AP);
 • Interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 20 maja 2013 r (sygn. akt IPTPP4/443-143/13-2/UNR).

Potwierdzeniem stanowiska Spółki są również wyroki wydawane przez sądy administracyjne, przykładowo:

 • wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 25 listopada 2010 r, sygn.. akt I SA/Wr 1136/10,
 • wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 stycznia 2012 r. sygn. akt I FSK 492/11.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Nadmienia się, że w sytuacji ustalenia przez właściwy organ podatkowy odmiennego stanu faktycznego niż przedstawiony we wniosku, niniejsza interpretacja nie wywrze skutku prawnego.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.