ITPP1/4512-366/16/JP | Interpretacja indywidualna

Czy planowana przez Spółkę dostawa lokali mieszkalnych, po ustanowieniu ich odrębnej własności i dokonaniu odpowiednich wpisów w dwóch odrębnych księgach wieczystych, zgodnie z przepisami ustawy o własności lokali, będzie korzystała z zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku VAT?
ITPP1/4512-366/16/JPinterpretacja indywidualna
 1. lokal mieszkalny
 2. miejsce parkingowe
 3. stawki podatku
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Przepisy ogólne -> Definicje legalne
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku
 4. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Dostawa towarów
 5. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane
 6. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe -> Przepisy przejściowe i końcowe -> Okresy przejściowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) oraz § 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 6 maja 2015 r. (data wpływu 30 maja 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z opodatkowania sprzedaży lokali mieszkalnych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 maja 2016 r. został złożony wniosek, o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie zwolnienia z opodatkowania sprzedaży lokali mieszkalnych.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka jest czynnym podatnikiem podatku VAT. Spółka jest właścicielem jednorodzinnego budynku mieszkalnego (dalej jako: „budynek”). Spółka oddaje budynek do użytkowania podmiotowi trzeciemu - najemcy, na podstawie zawartej z nim umowy najmu. Usługi najmu budynku, świadczone przez Spółkę na rzecz podmiotu trzeciego - najemcy, stanowią czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku VAT (jako odpłatne świadczenie usług). W odniesieniu do budynku nastąpiło zatem zdarzenie będące pierwszym zasiedleniem, w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy o podatku VAT - pierwsze zasiedlenie budynku poprzez jego oddanie przez Spółkę do użytkowania pierwszemu (po wybudowaniu budynku) użytkownikowi, na podstawie umowy najmu tego budynku.

Spółka prowadziła w budynku prace modernizacyjne. Wydatki, poniesione przez Spółkę w związku z wszelkimi pracami prowadzonymi w budynku nie stanowią, ani nie przekraczają 30% wartości początkowej tego budynku, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym.

Spółka planuje wyodrębnienie w budynku dwóch lokali mieszkalnych, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali, t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 (dalej jako: „ustawa o własności lokali”). Wyodrębnienie to nastąpi poprzez jednostronną czynność prawną Spółki (jako właściciela nieruchomości - budynku) oraz odpowiedni wpis dwóch wyodrębnionych lokali do odrębnych ksiąg wieczystych (art. 7 oraz 10 ustawy o własności lokali). Po wyodrębnieniu własności lokali mieszkalnych i założeniu dla nich odrębnych ksiąg wieczystych, Spółka planuje dokonać sprzedaży (dostawy) tych lokali (wraz z przypadającymi na dany lokal częściami wspólnymi w budynku). Dostawa wyodrębnionych w budynku lokali mieszkalnych nastąpi po upływie dwóch lat od pierwszego zasiedlenia budynku.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:

Czy planowana przez Spółkę dostawa lokali mieszkalnych, po ustanowieniu ich odrębnej własności i dokonaniu odpowiednich wpisów w dwóch odrębnych księgach wieczystych, zgodnie z przepisami ustawy o własności lokali, będzie korzystała ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku VAT...

Zdaniem Spółki, planowana przez Spółkę dostawa lokali mieszkalnych, po wyodrębnieniu ich własności i dokonaniu odpowiednich wpisów w dwóch odrębnych księgach wieczystych, zgodnie z przepisami ustawy o własności lokali, będzie korzystała ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku VAT.

Uzasadnienie:

Opodatkowaniu podatkiem VAT podlega odpłatna dostawa towarów oraz odpłatne świadczenie usług (art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku VAT).

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku VAT, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

 1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
 2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Zgodnie z brzmieniem art. 2 pkt 14 ustawy o podatku VAT, przez pierwsze zasiedlenie rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

 1. wybudowaniu lub
 2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Mając na uwadze powyższe przepisy, przez pierwsze zasiedlenie budynku lub jego części należy rozumieć:

 • oddanie do użytkowania
 • w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu,
 • pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi
 • budynku lub ich części, po ich
 • wybudowaniu lub
 • ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Oddanie do użytkowania budynku lub jego części pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi może nastąpić w wykonaniu dostawy, dzierżawy, najmu, leasingu lub innej czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT. Przedmiotowe oddanie do użytkowania musi nastąpić albo po wybudowaniu budynku lub jego części, albo po ulepszeniu budynku lub jego części, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej odpowiednio budynku lub jego części. Ponadto, do pierwszego zasiedlenia budynku/części budynku - po ich wybudowaniu lub ulepszeniu (o którym mowa powyżej) - może dojść tylko jeden raz.

Odnosząc powyższe do analizowanej w niniejszym wniosku sytuacji Spółki, należy wskazać, iż:

 • budynek, będący własnością Spółki, został oddany przez Spółkę do użytkowania,
 • w wykonaniu czynności podlegającej opodatkowaniu, tj. w wykonaniu odpłatnej umowy najmu budynku,
 • pierwszemu użytkownikowi
 • tego budynku (pierwszemu najemcy)
 • po jego wybudowaniu.

Ponadto, nie doszło do ulepszenia budynku, gdyż wydatki poniesione na wszelkie prace prowadzone w tym budynku nie stanowią, ani nie przekraczają 30% wartości początkowej tego budynku, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym.

Budynek należący do Spółki, został już zatem zasiedlony po raz pierwszy - w rozumieniu przepisów ustawy o podatku VAT. Jeżeli sprzedaż tego budynku lub sprzedaż jego części zostanie dokonana przez Spółkę po upływie 2 lat od tego pierwszego zasiedlenia - sprzedaż ta będzie korzystała ze zwolnienia z podatku VAT, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku VAT.

Na fakt wystąpienia pierwszego zasiedlenia budynku - w dacie jego oddania przez Spółkę pierwszemu użytkownikowi - najemcy, w odpłatny najem (podlegający opodatkowaniu VAT) - nie wpłynie planowane przez Spółkę ustanowienie odrębnej własności dwóch lokali mieszkalnych. Analizowana powyżej definicja pierwszego zasiedlenia, określona w art. 2 pkt 14 ustawy o podatku VAT, odnosi się bowiem do czysto fizycznego powstania danej nieruchomości/jej części lub do modernizacji danej nieruchomości/jej części, wpływającej w znacznym stopniu na jej rzeczywistą funkcjonalność. Definicja pierwszego zasiedlenia nie odnosi się natomiast do zmiany statusu cywilnoprawnego danej nieruchomości/jej części.

Ustanowienie odrębnej własności lokali, na podstawie przepisów ustawy o własności lokali, nie stanowi ani wybudowania/ulepszenia danego lokalu, ani też wybudowania/ulepszenia budynku czy też jego części. Ustanowienie odrębnej własności lokali w budynku nie kreuje zatem możliwości wystąpienia kolejnego pierwszego zasiedlenia w odniesieniu do tego budynku, czy też w odniesieniu do jego części.

Należy tutaj zauważyć, że pojęcie pierwszego zasiedlenia odnosi się do budynku, budowli lub ich części. Przy czym - wobec braku odmiennego unormowania - za część budynku należy, zdaniem Spółki, uznać pewien fizycznie określony fragment jego struktury, bez względu na to czy stanowi odrębną nieruchomość lokalową czy część składową nieruchomości budynkowej. Planowane przez Spółkę ustanowienie odrębnej własności lokali mieszkalnych, na podstawie przepisów ustawy o własności lokali, będzie dotyczyło tych samych części budynku, w stosunku do których miało już miejsce pierwsze zasiedlenie (poprzez oddanie w najem całego budynku).

Skoro zatem cały budynek łącznie - i w efekcie jego poszczególne części - były przedmiotem transakcji spełniającej definicję pierwszego zasiedlenia, to żadna okoliczność (z wyjątkiem ulepszenia budynku, wydatki na które stanowiłyby co najmniej 30% wartości początkowej budynku) nie może powodować, że do pierwszego zasiedlenia budynku/jego części dojdzie po raz kolejny. W szczególności, okolicznością tą nie może być cywilnoprawne wyodrębnienie własności lokali mieszkalnych, na podstawie przepisów ustawy o własności lokali.

Powyższe stanowisko zostało potwierdzone interpretacjami indywidualnymi, między innymi, w:

 • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 21 listopada 2012r., nr IPPP3/443-851/12-2/KT: „ustanowienie odrębnej własności lokalu nie stanowi jego wybudowania lub ulepszenia w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy o VAT. w związku z czym nie kreuje kolejnego pierwszego zasiedlenia mogącego mieć wpływ na przysługujące Spółce zwolnienie z podatku”,
 • oraz
 • w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 27 lutego 2015r., nr IPPP3/443-1173/14-5/ISZ: „sprzedaż lokali, po przeprowadzeniu prac remontowych oraz modernizacyjnych, w przypadku, gdy wartość tych prac (wydatków na ulepszenie budynku) wyniesie mniej niż 30% wartości początkowej budynku oraz po późniejszym (...) ustanowieniu ich odrębnej własności, będzie zwolniona z opodatkowania na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT”.

Planowana przez Spółkę sprzedaż (dostawa) lokali mieszkalnych, wyodrębnionych w zasiedlonym już po raz pierwszy budynku, nastąpi po upływie dwóch lat tego pierwszego zasiedlenia. Tym samym, wszystkie przesłanki zastosowania zwolnienia z podatku VAT, określonego w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, zostaną spełnione przez Spółkę.

Reasumując, planowana przez Spółkę dostawa lokali mieszkalnych, po wyodrębnieniu ich własności i dokonaniu odpowiednich wpisów w dwóch odrębnych księgach wieczystych, zgodnie z przepisami ustawy o własności lokali, będzie korzystała ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego co oznacza, że w przypadku gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź skarbowej zostanie określony odmienny stan faktyczny, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Interpretacja dotyczy przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.