ITPP1/4512-323/15/BS | Interpretacja indywidualna

Stawki podatku przy sprzedaży lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie szeregowej wraz z pomieszczeniami przynależnymi znajdującymi w piwnicy i na poddaszu oraz udziału w nieruchomości wspólnej a także przy sprzedaży udziału w niezabudowanych działkach gruntu stanowiących teren budowlany.
ITPP1/4512-323/15/BSinterpretacja indywidualna
 1. grunty
 2. lokal mieszkalny
 3. nieruchomości
 4. stawka
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112 poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 17 marca 2015 r. (data wpływu 19 marca 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku przy sprzedaży lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie szeregowej wraz z pomieszczeniami przynależnymi znajdującymi w piwnicy i na poddaszu oraz udziału w nieruchomości wspólnej a także przy sprzedaży udziału w niezabudowanych działkach gruntu stanowiących teren budowalny – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 marca 2015 r. został złożony wniosek, o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku przy sprzedaży lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie szeregowej wraz z pomieszczeniami przynależnymi znajdującymi w piwnicy i na poddaszu oraz udziału w nieruchomości wspólnej a także przy sprzedaży udziału w niezabudowanych działkach gruntu stanowiących teren budowalny.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą, w ramach której zajmuję się budową budynków mieszkalnych wielorodzinnych i budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej (po 2 lokale mieszkalne w każdym budynku jednorodzinnym) oraz sprzedażą znajdujących się w nich lokali.

W ramach prowadzonych inwestycji Wnioskodawca wybudował zespół 8 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu wokół budynków (doprowadzenie mediów, chodniki, dojazdy, miejsca postojowe przed budynkami, tereny zielone, itp.) – załącznik 1 – projekt zagospodarowania terenu.

W każdym z budynków jednorodzinnych znajdują się dwa lokale mieszkalne:

 • lokal pierwszy znajduje się na poziomie parteru (w budynku 1 i budynku 8 - powierzchnia ok. 55m2) lub na poziomie parteru i częściowo I piętra (w budynkach 2, 3, 4, 5, 6, 7 – powierzchnia ok. 72m2) – załącznik 2a – rzut parteru, 2b – rzut l piętra)
 • lokal drugi znajdujący się na I piętrze (w budynku 1 i budynku 8 – powierzchnia ok. 61 m2 oraz w budynkach 2, 3, 4, 5, 6, 7 – powierzchnia ok. 41 m2 – załącznik 2b – rzut I piętra.

Dla celów komunikacji w każdym budynku służy klatka schodowa.

Do każdego z lokali znajdujących się w budynku jednorodzinnym przypisane są dwa pomieszczenia przynależne znajdujące się na poziomie piwnic - załącznik nr 2c, tj.:

 • piwnica o powierzchni od 5,02 m2 do 14,64 m2 (odpowiednio nr 1 do lokalu na parterze, nr 2 - do lokalu na I piętrze),
 • pomieszczenie gospodarcze o pow. od 17,02 do 17,68 m2 z bramą segmentową (odpowiednio nr 1 do lokalu na parterze, nr 2- do lokalu na l piętrze), w obrębie jednego budynku jednorodzinnego znajdują się dwa pomieszczenia gospodarcze oddzielone od siebie przegrodą z siatki stalowej, którą łatwo można zdemontować.

Do lokalu znajdującego się na l piętrze przynależy dodatkowo pomieszczenie przynależne - poddasze nieużytkowe o pow. od 51,9 do 64,5 m2 z bezpośrednim wejściem z tego lokalu - załącznik 2d.

Pomieszczenia przynależne wyposażone są w instalację elektryczną podłączoną do instalacji lokalu mieszkalnego i służą do przechowywania przez użytkowników budynku różnych przedmiotów i produktów żywnościowych .W pomieszczeniu gospodarczym na poziomie piwnic z uwagi na jego wielkość i dużą bramę segmentową dodatkowo mogą być przechowywane pojazdy mechaniczne.

Powierzchnia każdego z lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi nie przekracza 150 m2. W ramach ustalonej ceny za lokal kupujący nabywa:

 • lokal mieszkalny wraz z pomieszczeniami przynależnymi - 2 pomieszczenia na poziomie piwnic (piwnica i pomieszczenie gospodarcze) oraz w przypadku lokali na I piętrze dodatkowo bezpośrednio znajdujące się nad lokalem poddasze.
  oraz
 • udział w nieruchomości wspólnej tj. częściach wspólnych budynków, infrastrukturze i zagospodarowanej działce 4/73 (działka zabudowana zespołem budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej)

Dla ustalenia udziału w nieruchomości wspólnej liczona jest powierzchnia lokalu jako suma powierzchni lokalu mieszkalnego i powierzchni przynależnych do niego pomieszczeń przynależnych.

Pomieszczenia przynależne nie mogą stanowić przedmiotu odrębnego obrotu, ponieważ, nie podlega ustaleniu dla nich indywidualny udział, znajdują się we wspólnej z lokalem księdze wieczystej, ich powierzchnia powiększa metraż lokalu przyjmowany do ustalenia udziału właściciela w nieruchomości wspólnej.

Dodatkowo w celu zapewnienia obsługi dla nieruchomości (działki 4/73) nabywca w akcie notarialnym sprzedaży lokalu nabędzie (załącznik 3 – wyrys działek):

 • udział w niezabudowanej działce 4/24 stanowiącej dojście i dojazd z drogi gminnej do zespołu budynków od strony frontowej- zgodnie z planem zagospodarowania- teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej.
 • udział w niezabudowanych działkach 4/21 i 4/37 stanowiących zgodnie z planem ulicę dojazdową wewnętrzną do obsługi zabudowy z drugiej strony budynku.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Jaką stawkę VAT należy zastosować do:

 • sprzedaży lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie szeregowej wraz z pomieszczeniami przynależnymi znajdującymi się w piwnicy i na poddaszu (w przypadku lokali na I piętrze) oraz wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej (w tym zabudowanej budynkiem działce 4/73)...
 • sprzedaży udziału w niezabudowanych działkach gruntu 4/24, 4/21 i 4/37 stanowiących teren obsługi zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej...

Stanowisko Wnioskodawcy.

Sprzedaż lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym wraz z pomieszczeniami przynależnymi znajdującymi w piwnicy i na poddaszu (w przypadku lokali na I piętrze) oraz wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej (w tym w zabudowanej budynkiem działce 4/73) objęta jest podatkiem VAT w stawce 8% - art. 41 ust.12 ustawy o VAT w zakresie obniżonej stawki stosowanej w odniesieniu do dostawy, budowy, itp. obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym dla lokali, których powierzchnia nie przekracza 150 m2 oraz zgodnie z art. 29a ust. 8 w zakresie dostawy budynków trwale związanych z gruntem lub części takich budynków, z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu, czyli grunt przyjmuje stawkę właściwą dla budynku, w tym przypadku - 8%.

Natomiast związana ze sprzedażą lokalu sprzedaż udziałów w niezabudowanych działkach gruntu 4/24, 4/21 i 4/37 (nastąpi w akcie notarialnym sprzedaży lokalu), stanowiących teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej i ulicę dojazdową wewnętrzną do obsługi zabudowy objęta jest podatkiem VAT w stawce 23% jako dostawa niezabudowanych terenów budowlanych w związku z tym, że ustawa nie przewiduje w tym zakresie żadnych preferencji.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przepis art. 5a ww. ustawy stanowi, że towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Towarami, w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy o VAT, są rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

W myśl art. 7 ust. 1 cyt. ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...). Natomiast przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...) – art. 8 ust. 1 ww. ustawy.

Na mocy art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Jednocześnie, zgodnie z art. 146a pkt 1 cyt. ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednakże, zarówno w treści ustawy, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi, bądź zwolnienie od podatku.

I tak, w myśl art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane.

Przy czym terenem budowlanym jest grunt przeznaczony pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu – zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o których mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (art. 2 pkt 33 cyt. ustawy).

Natomiast w świetle art. 41 ust. 2 ustawy o VAT, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Jednocześnie, zgodnie z art. 146a pkt 2 cyt. ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

Jak stanowi art. 41 ust. 12 ww. ustawy, stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym – według art. 41 ust. 12a – rozumie się obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiekty sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264 – wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych, z zastrzeżeniem ust. 12b.

Stosownie do art. 41 ust. 12b ww. ustawy, do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym określonego w ust. 12a nie zalicza się:

 1. budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 300 m2;
 2. lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m2.

Zgodnie z ust. 12c cyt. artykułu, w przypadku budownictwa mieszkaniowego o powierzchni przekraczającej limity określone w ust. 12b stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się tylko do części podstawy opodatkowania odpowiadającej udziałowi powierzchni użytkowej kwalifikującej do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w całkowitej powierzchni użytkowej.

Przepis art. 2 pkt 12 ustawy o VAT określa z kolei, że obiektami budownictwa mieszkaniowego są budynki mieszkalne stałego zamieszkania sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 11.

Kwestię opodatkowania dostawy gruntu, na którym posadowione są budynki rozstrzyga art. 29a ust. 8 cyt. ustawy. Zgodnie z tym przepisem, w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu. Oznacza to, że do dostawy gruntu stosuje się analogiczną stawkę podatku jak przy dostawie budynków, budowli lub ich części trwale związanych z gruntem. Jeżeli zatem dostawa budynków albo budowli lub ich części korzysta z preferencyjnej stawki podatku, bądź też ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, to z preferencji takiej lub też ze zwolnienia takiego korzysta również dostawa gruntu, na którym budynek jest posadowiony.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca w ramach działalności gospodarczej buduje budynki mieszkalne wielorodzinne i budynki mieszkalnych jednorodzinne w zabudowie szeregowej. Jak wskazano, w ramach ustalonej ceny za lokal kupujący nabywa lokal mieszkalny wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz udział w nieruchomości wspólnej tj. częściach wspólnych budynków, infrastrukturze i zagospodarowanej działce. Pomieszczenia przynależne nie mogą stanowić przedmiotu odrębnego obrotu, ponieważ znajdują się we wspólnej z lokalem księdze wieczystej, ich powierzchnia powiększa metraż lokalu przyjmowany do ustalenia udziału właściciela w nieruchomości wspólnej. Dodatkowo w celu zapewnienia obsługi dla nieruchomości nabywca w akcie notarialnym sprzedaży lokalu nabędzie udział w niezabudowanej działce stanowiącej dojście i dojazd z drogi gminnej do zespołu budynków od strony frontowej – zgodnie z planem zagospodarowania – teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej oraz udział w niezabudowanych działkach stanowiących zgodnie z planem ulicę dojazdową wewnętrzną do obsługi zabudowy z drugiej strony budynku.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą stawki podatku VAT, jaką powinna być opodatkowana dostawa lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie szeregowej wraz z pomieszczeniami przynależnymi znajdującymi w piwnicy i na poddaszu wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej oraz przy sprzedaży udziału w niezabudowanych działkach gruntu stanowiących teren budowalny.

Dla określenia właściwej stawki podatku w niniejszej sprawie, istotne jest zatem ustalenie przedmiotu dostawy.

Z powołanych wyżej przepisów wynika, że prawo do zastosowania obniżonej do wysokości 8% stawki podatku VAT wystąpi wówczas, gdy inwestycja będzie uznana za obiekt budownictwa mieszkaniowego, zgodnie z Polską Klasyfikacją Obiektów Budowlanych.

Ustawa o podatku od towarów i usług, poprzez podanie klasyfikacji, odwołuje się do Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych, która stanowi usystematyzowany wykaz obiektów budowlanych. Dla celów podatku od towarów i usług stosuje się więc przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz. U. Nr 112, poz. 1316, z późn. zm.), stanowiącej usystematyzowany wykaz obiektów budowlanych.

Według ww. rozporządzenia, obiektami budowlanymi są konstrukcje połączone z gruntem w sposób trwały, wykonane z materiałów budowlanych i elementów składowych, będące wynikiem prac budowlanych. Budynki natomiast to zadaszone obiekty budowlane wraz z wbudowanymi instalacjami i urządzeniami technicznymi, wykorzystywane dla potrzeb stałych. Przystosowane są do przebywania ludzi, zwierząt lub ochrony przedmiotów. Budynki dzielą się na mieszkalne i niemieszkalne. Budynki mieszkalne są to obiekty budowlane, których co najmniej połowa całkowitej powierzchni użytkowej jest wykorzystywana do celów mieszkalnych. W przypadkach, gdy mniej niż połowa całkowitej powierzchni użytkowej wykorzystywana jest na cele mieszkalne, budynek taki klasyfikowany jest jako niemieszkalny, zgodnie z jego przeznaczeniem. Natomiast budynki niemieszkalne są to obiekty budowlane wykorzystywane głównie dla potrzeb niemieszkalnych. W przypadku, gdy co najmniej połowa całkowitej powierzchni użytkowej wykorzystywana jest do celów mieszkalnych, budynek klasyfikowany jest jako budynek mieszkalny.

Zgodnie z cyt. rozporządzeniem w sprawie PKOB, w dziale 11 mieszczą się budynki mieszkalne. Dział ten obejmuje następujące grupy budynków: 111 – budynki mieszkalne jednorodzinne, 112 – budynki o dwóch mieszkaniach i wielomieszkaniowe oraz 113 – budynki zbiorowego zamieszkania.

Stosownie do treści art. 3 pkt 1, pkt 2, pkt 2a i pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409, z późn. zm.), przez:

 • obiekt budowlany – należy rozumieć:
 • budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
 • budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,
 • obiekt małej architektury;
 1. budynek – należy rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach;
 2. budynek mieszkalny jednorodzinny – należy rozumieć budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku;

W celu zastosowania prawidłowej stawki niezbędne jest zatem określenie, czy dany obiekt jest obiektem wymienionym w art. 2 pkt 12 ustawy i jakie spełnia funkcje - mieszkalne czy użytkowe.

Ponieważ ustawa o podatku od towarów i usług oraz przepisy wykonawcze do ustawy nie zawierają definicji lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego, należy posiłkować się w tym zakresie przepisami ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.). Zgodnie z art. 2 ust. 2 ww. ustawy, samodzielnym lokalem mieszkalnym jest wydzielona trwałymi ścianami w obrębie budynku izba lub zespół izb przeznaczonych na stały pobyt ludzi, które wraz z pomieszczeniami pomocniczymi służą zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych. Spełnienie wymagań, o których mowa w ust. 2, stwierdza starosta w formie zaświadczenia (art. 2 ust. 3 ww. ustawy). Ponadto ust. 4 powołanego wyżej artykułu stanowi, że do lokalu mogą przynależeć, jako jego części składowe, pomieszczenia, choćby nawet do niego bezpośrednio nie przylegały lub były położone w granicach nieruchomości gruntowej poza budynkiem, w którym wyodrębniono dany lokal, a w szczególności: piwnice, strych, komórka, garaż, zwane dalej „pomieszczeniami przynależnymi”.

Ustawa o własności lokali wprowadza również pojęcie nieruchomości wspólnej, określa warunki, jakim obwarowane jest jej powstanie i zasady obliczania w niej udziału. Według art. 3 ust. 1 powyższej ustawy, w razie wyodrębnienia własności lokali właścicielowi lokalu przysługuje udział w nieruchomości wspólnej jako prawo związane z własnością lokali. Nie można żądać zniesienia współwłasności nieruchomości wspólnej, dopóki trwa odrębna własność lokali. Jednakże stosownie do ust. 2 ww. artykułu nieruchomość wspólną stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli. Z powyższego wynika więc, iż nie można nabyć w oderwaniu od lokalu mieszkalnego części wspólnych budynku mieszkalnego.

Zatem, jeżeli w ramach jednej nieruchomości następuje sprzedaż na odrębną własność lokalu mieszkalnego wraz ze stosownym udziałem w jej częściach wspólnych, w ramach którego określono sposób korzystania z części nieruchomości wspólnej w ten sposób, że przydzielono nabywcy prawo do wyłącznego korzystania np. z piwnicy i pomieszczeń gospodarczych, to sprzedaż ta ma charakter jednej transakcji i podlega jednej stawce podatku od towarów i usług właściwej dla lokalu mieszkalnego.

Wskazać należy, że z uwagi na to, że obniżone stawki podatku mają charakter wyjątkowy, powinny mieć zastosowanie do towarów i usług wskazanych wprost przez ustawodawcę w ustawie o podatku od towarów i usług lub w przepisach wykonawczych do tej ustawy. Preferencyjna stawka podatku ma zastosowanie jedynie do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji i przebudowy obiektów budowlanych lub ich części, zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

W świetle powołanych regulacji prawnych, słuszne jest stanowisko Wnioskodawcy, że w odniesieniu do dostawy lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie szeregowej wraz z pomieszczeniami przynależnymi, które nie mogą być przedmiotem samodzielnego obrotu, znajdującymi się w piwnicy i na poddaszu wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej zastosowanie znajdzie preferencyjna stawka podatku 8% na podstawie art. 41 ust. 12 ustawy w związku z art. 29a ust. 8 ustawy. Natomiast przy sprzedaży udziału w niezabudowanych działkach gruntu stanowiących teren budowalny stawka podstawowa 23%.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Zauważyć należy, że na podstawie art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej minister właściwy do spraw finansów publicznych, na wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). Natomiast na mocy art. 14b § 3 ww. ustawy składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego oraz do przedstawienia własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej tego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. W związku z tym załączniki niniejszego wniosku nie podlegały analizie.

Niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionego stanu faktycznego, wobec czego w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź skarbowej zostanie określony odmienny od przedstawionego stan faktyczny, interpretacja nie wywrze w tym zakresie skutków prawnych.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – ( t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.