ITPB2/4515-56/15/MK | Interpretacja indywidualna

Czy w przypadku gdy Wnioskodawczyni przysługuje udział w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego, spełnia Ona warunek określony w art. 16 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn, a konsekwencji nie musi w związku z tym przenosić swojego udziału w tym lokalu mieszkalnym na zstępnych, aby skorzystać z ulgi podatkowej?
ITPB2/4515-56/15/MKinterpretacja indywidualna
 1. lokal mieszkalny
 2. nabycie
 3. podatek od spadków i darowizn
 4. sprzedaż
 5. ulga mieszkaniowa
 6. zapis testamentowy
 1. Podatek od spadków i darowizn (SD) -> Wysokość podatku -> Nabycie budynku mieszkalnego

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) w związku z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 14 maja 2015 r. (data wpływu – 19 maja 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie zastosowania ulgi mieszkaniowej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 maja 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie zastosowania ulgi mieszkaniowej.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

W spadku po zmarłej w dniu 9 kwietnia 2015 r. samotnej ciotce (siostrze matki) - II grupa podatkowa – Wnioskodawczyni otrzymała na podstawie zapisu testamentowego spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego o powierzchni 35,92 m2. Obecnie czeka na postanowienie sądu o nabyciu spadku.

Równocześnie do Wnioskodawczyni należy udział wynoszący 3/4 części spółdzielczego własnościowego prawa do innego lokalu mieszkalnego. Ponadto oświadcza Ona, że nie przysługuje Jej inne prawo do żadnego lokalu czy też budynku. W związku z nabyciem ww. lokalu mieszkalnego w spadku Wnioskodawczyni zamierza tam zamieszkać i nie dokonywać jego zbycia przez najbliższych 5 lat.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w przypadku gdy Wnioskodawczyni przysługuje udział w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego, spełnia Ona warunek określony w art. 16 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn, a konsekwencji nie musi w związku z tym przenosić swojego udziału w tym lokalu mieszkalnym na zstępnych, aby skorzystać z ulgi podatkowej...

Zdaniem Wnioskodawczyni, w art. 16 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn określony został właściciel, co oznacza, że ustawodawca nie miał na myśli współwłaściciela.

W opinii Wnioskodawczyni, posiadając udział wynoszący 3/4 w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego, spełnia Ona warunek określony w art. 16 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn, i nie musi przenosić swojego udziału na rzecz zstępnych, Skarbu Państwa lub gminy, aby skorzystać z przedmiotowej ulgi.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz.U. z 2015 r., poz. 86) podatkowi od spadków i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tytułem dziedziczenia, zapisu zwykłego, dalszego zapisu, zapisu windykacyjnego, polecenia testamentowego.

Stosownie do treści art. 16 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy w przypadku nabycia własności (współwłasności) budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, spółdzielczego prawa do domu jednorodzinnego albo udziału w takim prawie w drodze dziedziczenia, zapisu zwykłego, zapisu windykacyjnego, dalszego zapisu lub polecenia testamentowego przez osoby zaliczane do II grupy podatkowej, nie wlicza się do podstawy opodatkowania ich czystej wartości do łącznej wysokości nieprzekraczającej 110 m2 powierzchni użytkowej budynku lub lokalu. W przypadku nabycia części (udziału) budynku mieszkalnego lub lokalu albo udziału w spółdzielczym prawie do budynku mieszkalnego lub lokalu ulga przysługuje stosownie do wielkości udziału.

W myśl art. 16 ust. 2 tej ustawy z omawianej ulgi mogą skorzystać nabywcy, którzy łącznie spełniają następujące warunki:

 1. spełniają wymogi określone w art. 4 ust. 4;
 2. nie są właścicielami innego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość bądź będąc nimi przeniosą własność budynku lub lokalu na rzecz zstępnych, Skarbu Państwa lub gminy w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia zeznania podatkowego albo zawarcia umowy darowizny w formie aktu notarialnego;
 3. nie przysługuje im spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego lub wynikające z przydziału spółdzielni mieszkaniowej: prawo do domu jednorodzinnego lub prawo do lokalu w małym domu mieszkalnym, a w razie dysponowania tymi prawami przekażą je zstępnym lub przekażą do dyspozycji spółdzielni, w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia zeznania podatkowego albo zawarcia umowy darowizny w formie aktu notarialnego;
 4. nie są najemcami lokalu lub budynku lub będąc nimi rozwiążą umowę najmu w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia zeznania podatkowego albo zawarcia umowy darowizny w formie aktu notarialnego;
 5. będą zamieszkiwać będąc zameldowanymi na pobyt stały w nabytym lokalu lub budynku i nie dokonają jego zbycia przez okres 5 lat:
  1. od dnia złożenia zeznania podatkowego lub zawarcia umowy darowizny w formie aktu notarialnego - jeżeli w chwili złożenia zeznania lub zawarcia umowy darowizny nabywca mieszka i jest zameldowany na pobyt stały w nabytym lokalu lub budynku,
  2. od dnia zamieszkania potwierdzonego zameldowaniem na pobyt stały w nabytym lokalu lub budynku - jeżeli nabywca zamieszka i dokona zameldowania na pobyt stały w ciągu roku od dnia złożenia zeznania podatkowego lub zawarcia umowy darowizny w formie aktu notarialnego.

W treści wniosku wskazano, że w spadku po zmarłej w dniu 9 kwietnia 2015 r. samotnej ciotce (siostrze matki) - II grupa podatkowa – Wnioskodawczyni otrzymała na podstawie zapisu testamentowy spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego o powierzchni 35,92 m2. Obecnie czeka na postanowienie sądu o nabyciu spadku

Równocześnie do Wnioskodawczyni należy udział wynoszący 3/4 części spółdzielczego własnościowego prawa do innego lokalu mieszkalnego. Ponadto oświadcza Ona, że nie przysługuje Jej inne prawo do żadnego lokalu czy też budynku. W związku z nabyciem ww. lokalu mieszkalnego w spadku Wnioskodawczyni zamierza tam zamieszkać i nie dokonywać jego zbycia przez najbliższych 5 lat.

Przepisy art. 16 ust. 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn wymagają zatem od spadkobiercy chcącego skorzystać z ww. ulgi podatkowej, by ten spełniał wymienione w tym przepisie warunki. To oznacza, że w chwili nabycia spadkobierca nie może być zarówno właścicielem nieruchomości wymienionej w art. 16 ust. 2 pkt 2 ustawy, jak i nie może mu przysługiwać żadne z praw wskazanych w art. 16 ust. 2 pkt 3 (w tym spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego) oraz nie może być najemcą lokalu lub budynku, o którym mowa w art. 16 ust. 2 pkt 4 ww. ustawy. Natomiast, jeżeli spadkobierca jest jednak właścicielem nieruchomości lub przysługuje mu prawo majątkowe czy też jest najemcą mieszkania lub budynku, to będąc nim winien przenieść jego własność, przekazać prawo lub rozwiązywać umowę najmu na warunkach i w terminie wskazanym w art. 16 ust. 2 ustawy.

Należy przy tym wyjaśnić, że spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego jest ograniczonym prawem rzeczowym. Jest to prawo zbywalne, przechodzi na spadkobierców i podlega egzekucji. Umożliwia ono korzystanie z lokalu oraz rozporządzanie tym prawem, z pewnymi ograniczeniami, na zasadach zbliżonych do prawa własności. Świadczy o tym chociażby umiejscowienie spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego w Księdze Drugiej Kodeksu cywilnego – „Własność i inne prawa rzeczowe”. W konsekwencji do zaprezentowanego zdarzenia przyszłego zastosowanie znajdzie art. 16 ust. 2 pkt 3 ustawy o podatku od spadków i darowizn, a nie – jak wskazuje Wnioskodawczyni – art. 16 ust. 2 pkt 2 tejże ustawy.

Skoro zatem w art. 16 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy ustawodawca wymienia spadkobierców będących właścicielami nieruchomości czy też posiadających ww. prawo i nie wymienia w tych przepisach współwłaścicieli nieruchomości i osób, którym przysługuje ww. prawo we współwłasności, to status prawny współwłaściciela budynku lub lokalu mieszkalnego lub też osoby, której przysługuje udział w prawach, o których mowa powyżej, tj. m.in. w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego (przy spełnieniu łącznie wszystkich pozostałych warunków wymienionych w art. 16 ust. 2 ustawy) pozwala na zastosowanie ulgi z art. 16 ustawy o podatku od spadków i darowizn.

Mając zatem na uwadze zacytowane przepisy prawa, jak również przedstawiony w niniejszej sprawie opis zdarzenia przyszłego stwierdzić należy, że fakt przysługiwania udziału w innym spółdzielczym prawie do lokalu mieszkalnego nie stanowi przeszkody uniemożliwiającej Wnioskodawczyni skorzystanie z preferencji podatkowej określonej w art. 16 ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn.

Jednakże, tutejszy organ pragnie zwrócić uwagę na fakt, że do skorzystania z omawianej ulgi niezbędnym jest łączne spełnienie wszystkich warunków zawartych w art. 16 ust. 2 ww. ustawy. Niespełnienie chociażby jednego z nich skutkować będzie bowiem utratą prawa do skorzystania z niej, wówczas nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych.

Tym samym uznać należy, że Wnioskodawczyni, której przysługuje udział w innym spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego – w sytuacji, w której spełni również wszystkie pozostałe warunki o których mowa w przepisie art. 16 ust. 2 przytoczonej ustawy – będzie mogła skorzystać z ulgi, o której mowa w art. 16 ust. 1 tej ustawy, w związku z nabyciem w spadku po zmarłej w dniu 9 kwietnia 2015 r. siostrze matki spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, ul. Staromłyńska 10, 70-561 Szczecin, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.