ITPB2/4511-861/15/IL | Interpretacja indywidualna

Czy okres upływu pięciu lat dla zbycia nieruchomości należy liczyć od nabycia lokatorskiego prawa do lokalu w dniu 29 listopada 2001 r., z którym wiązało się zobowiązanie do wniesienia zaliczki na ww. lokal oraz zgoda na zaciągnięcie kredytu oraz spłata ww. kredytu wraz z odsetkami czy od przeniesienia własności lokalu w dniu 9 lipca 2015 r.?
ITPB2/4511-861/15/ILinterpretacja indywidualna
 1. lokal mieszkalny
 2. odpłatne zbycie
 3. odrębna własność lokalu
 4. źródła przychodu
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 1 września 2015 r. (data wpływu 8 września 2015 r.), uzupełnionym w dniu 16 października 2015 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie daty nabycia lokalu mieszkalnego - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 września 2015 r. został złożony ww. wniosek , uzupełniony w dniu 16 października 2015 r. o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych zakresie daty nabycia lokalu mieszkalnego.

We wniosku tym przedstawiono następujący stan faktyczny.

W dniu 27 września 2000 r. mąż Wnioskodawczyni zawarł umowę ze Spółdzielnią Mieszkaniową, mocą której Spółdzielnia zobowiązała się wybudować lokal mieszkalny nr ... na trzecim piętrze o powierzchni 45,1 m2 oraz przydzielić mężowi Wnioskodawczyni mieszkanie na zasadzie lokatorskiego prawa do lokalu. Podpisując ww. umowę mąż Wnioskodawczyni zobowiązał się do wpłaty zaliczki na wkład mieszkaniowy oraz wyraził zgodę na zaciągnięcie przez Spółdzielnię kredytu ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego w Banku ... . Zobowiązał się do spłaty tego kredytu wraz z odsetkami oraz opłatami eksploatacyjnymi, naliczonymi za przydzielony lokal. Po spłaceniu kredytu Spółdzielnia zobowiązała się ustanowić odrębną własność lokalu mieszkalnego i przenieść jego własność.

Wnioskodawczyni oraz jej mężowi przysługuje prawo do ww. lokalu mieszkalnego nabyte podczas trwania wspólności ustawowej umową z dnia 29 listopada 2001 r. o spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego. Podpisując ww. umowę mąż Wnioskodawczyni był obowiązany do wniesienia wkładu mieszkaniowego oraz dalszego spłacania kredytu, na który wyraził zgodę na podstawie umowy ze Spółdzielnią z dnia 27 września 2000 r.

W dniu 9 lipca 2015 r. Wnioskodawczyni wraz z mężem zawarła ze Spółdzielnią Mieszkaniową umowę notarialną o ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego i przeniesienia własności lokalu.

Związane to było z faktem, iż dnia 20 maja 2015 r. została całkowicie spłacona odpowiednia część zadłużenia kredytowego wraz z odsetkami oraz część umorzenia kredytu w kwocie nominalnej przypadająca na lokal nr ... .

W dniu 29 lipca 2015 r. Wnioskodawczyni wraz z mężem zawarła umowę sprzedaży ww. lokalu mieszkalnego.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy okres upływu pięciu lat dla zbycia nieruchomości należy liczyć od nabycia lokatorskiego prawa do lokalu w dniu 29 listopada 2001 r., z którym wiązało się zobowiązanie do wniesienia zaliczki na ww. lokal oraz zgoda na zaciągnięcie kredytu oraz spłata ww. kredytu wraz z odsetkami czy od przeniesienia własności lokalu w dniu 9 lipca 2015 r....

Wnioskodawczyni wskazuje, iż zgodnie ze stanem faktycznym mieszkanie było w jej władaniu od dnia 29 listopada 2001 r. Ze względu na kredyt hipoteczny zaciągnięty przez Spółdzielnię Mieszkaniową na pokrycie wydatków związanych z wybudowaniem budynku mieszkalnego, ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego i przeniesienie własności lokalu mogło nastąpić po całkowitym spłaceniu kredytu przez członków ww. Spółdzielni, co nastąpiło w dniu 20 maja 2015 r. Dopiero po spłacie kredytu, zgodnie z umową, z której wynikało zobowiązanie wobec Wnioskodawczyni i jej męża do uczestniczenia w ponoszeniu kosztów budowy przedmiotowego lokalu, przysługiwało jej wobec Spółdzielni roszczenie o przeniesienie odrębnej własności lokalu nr ... wraz z przynależnym do niego odpowiednim udziałem w nieruchomości. W związku z powyższym, zasadne jest twierdzenie, że okres upływu pięciu lat dla zbycia nieruchomości należy liczyć w jej sytuacji od nabycia lokatorskiego prawa do lokalu w dniu 29 listopada 2001 r., ponieważ wiązało się z nim roszczenie o ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego oraz przeniesienie własności lokalu po całkowitej spłacie odpowiedniej części zadłużenia kredytowego wraz z odsetkami przypadającej na lokal nr ... .

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

W myśl art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy, źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,
 4. innych rzeczy,

- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a)-c) - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy - przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany.

W świetle powyższego, jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości lub ww. praw majątkowych następuje przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie i nie zostaje dokonane w wykonaniu działalności gospodarczej stanowi źródło przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Jak wynika z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego w dniu 27 września 2000 r. mąż Wnioskodawczyni zawarł umowę ze Spółdzielnią Mieszkaniową, mocą której Spółdzielnia zobowiązała się wybudować lokal mieszkalny nr ... na trzecim piętrze o powierzchni 45,1 m2 oraz przydzielić mężowi Wnioskodawczyni mieszkanie na zasadzie lokatorskiego prawa do lokalu. Podpisując ww. umowę mąż Wnioskodawczyni zobowiązał się do wpłaty zaliczki na wkład mieszkaniowy oraz wyraził zgodę na zaciągnięcie przez Spółdzielnię kredytu ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego w Banku ... . Zobowiązał się do spłaty tego kredytu wraz z odsetkami oraz opłatami eksploatacyjnymi, naliczonymi za przydzielony lokal. Po spłaceniu kredytu Spółdzielnia zobowiązała się ustanowić odrębną własność lokalu mieszkalnego i przenieść jego własność.

Wnioskodawczyni oraz jej mężowi przysługuje prawo do ww. lokalu mieszkalnego nabyte podczas trwania wspólności ustawowej umową z dnia 29 listopada 2001 r. o spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego. Podpisując ww. umowę mąż Wnioskodawczyni był obowiązany do wniesienia wkładu mieszkaniowego oraz dalszego spłacania kredytu, na który wyraził zgodę na podstawie umowy ze Spółdzielnią z dnia 27 września 2000 r.

W dniu 9 lipca 2015 r. Wnioskodawczyni wraz z mężem zawarła ze Spółdzielnią Mieszkaniową umowę notarialną o ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego i przeniesienia własności lokalu.

Związane to było z faktem, iż dnia 20 maja 2015 r. została całkowicie spłacona odpowiednia część zadłużenia kredytowego wraz z odsetkami oraz część umorzenia kredytu w kwocie nominalnej przypadająca na lokal nr ... .

W dniu 29 lipca 2015 r. Wnioskodawczyni wraz z mężem zawarła umowę sprzedaży ww. lokalu mieszkalnego.

Ponieważ w przypadku sprzedaży nieruchomości i praw wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ww. ustawy decydujące znaczenie w kwestii opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych ma moment ich nabycia wskazać, należy, że w prawie podatkowym określony jest on zgodnie z normami prawa cywilnego. Stosownie do art. 155 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 121 z późn.zm.) – umowa sprzedaży, zamiany, darowizny lub inna umowa zobowiązująca do przeniesienia własności rzeczy co do tożsamości oznaczonej przenosi własność na nabywcę, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej albo że strony inaczej postanowiły.

W przypadku spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego właścicielem mieszkania i zarządzającym jest spółdzielnia mieszkaniowa. Stosownie do art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. z 2013 r., poz. 1222 z późn.zm.) przez umowę o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego spółdzielnia zobowiązuje się oddać członkowi lokal mieszkalny do używania, a członek zobowiązuje się wnieść wkład mieszkaniowy oraz uiszczać opłaty określone w ustawie i w statucie spółdzielni.

Natomiast zgodnie z art. 9 ust. 3 ww. ustawy, spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego jest niezbywalne, nie przechodzi na spadkobierców i nie podlega egzekucji.

Skoro zatem ww. prawo jest niezbywalne, to nie można mówić o jego nabyciu ani zbyciu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy. Osoby zamieszkujące w takich mieszkaniach jedynie je użytkują, nie posiadają do nich tytułu własności. Mogą używać mieszkania, ale nie są jego właścicielami.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ww. ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych na pisemne żądanie członka, któremu przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielnia jest obowiązana zawrzeć z tym członkiem umowę przeniesienia własności lokalu po dokonaniu przez niego:

 1. spłaty przypadającej na ten lokal części zobowiązań spółdzielni związanych z budową, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1, w tym w szczególności odpowiedniej części zadłużenia kredytowego spółdzielni wraz z odsetkami, a jeżeli spółdzielnia skorzystała z pomocy uzyskanej ze środków publicznych lub z innych środków - spłaty przypadającej na ten lokal części umorzenia kredytu w kwocie podlegającej odprowadzeniu przez spółdzielnię do budżetu państwa;
 2. spłaty zadłużenia z tytułu opłat, o których mowa w art. 4 ust. 1.

Treść powyższych przepisów jednoznacznie wskazuje, że do nabycia przez Wnioskodawczynię prawa własności sprzedanego lokalu mieszkalnego doszło dopiero na podstawie podpisanej ze spółdzielnią mieszkaniową umowy o ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego i przeniesienia jego własności w dniu 9 lipca 2015 r. Nie sposób za datę nabycia prawa własności lokalu mieszkalnego uznać daty nabycia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego jak chciałaby Wnioskodawczyni, albowiem ww. prawo nie jest prawem zbywalnym, a właścicielem mieszkania pozostaje dalej spółdzielnia mieszkaniowa. Fakt zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym, co oczywiste, nie stanowi jeszcze o prawie własności do tego mieszkania po stronie lokatora. Wnioskodawczyni błędnie utożsamia posiadanie lokalu mieszkalnego na zasadzie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu z nabyciem prawa własności do tego lokalu.

Powyższe oznacza, że rok 2015 jest rokiem, od końca którego należy liczyć pięcioletni okres, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W związku z tym, iż odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną własność dokonano w dniu 29 lipca 2015 r. tj. przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego i przeniesienie własności tego lokalu., stanowi ono źródło przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i podlega opodatkowaniu tym podatkiem, według zasad określonych w art. 30e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2009 r.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, ul. H. Sienkiewicza 84, 15-950 Białystok, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.