ITPB2/4511-560/15/MM | Interpretacja indywidualna

Czy nakłady na mieszkanie położone w XXX przy ul. YYY, odsetki od kredytu, wydatki na adaptację i wykończenie Wnioskodawca może uznać jako wydatki na własne cele mieszkaniowe w rozumieniu art. 21 ust. 25-30 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych uprawniające do zastosowania zwolnienia przedmiotowego?
ITPB2/4511-560/15/MMinterpretacja indywidualna
 1. cele mieszkaniowe
 2. lokal mieszkalny
 3. odpłatne zbycie
 4. odsetki od kredytu
 5. sprzedaż
 6. wydatki mieszkaniowe
 7. zbycie
 8. zwolnienia przedmiotowe
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Przedmiot opodatkowania
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.), w związku z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 4 maja 2015 r. (data wpływu 7 maja 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 12 sierpnia 2015 r. (wpływ do tutejszego organu dnia 18 sierpnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży lokalu mieszkalnego – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 maja 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży lokalu mieszkalnego.

Z uwagi na stwierdzone we wniosku braki formalne, pismem z dnia 28 lipca 2015 r. Nr ITPB2/4511-560/15-2/MM wezwano Wnioskodawcę do ich usunięcia. Wniosek uzupełniono pismem z dnia 12 sierpnia 2015 r. (wpływ do tutejszego organu dnia 18 sierpnia 2015 r.).

W przedmiotowym wniosku oraz piśmie uzupełniającym przedstawiono następujący stan faktyczny:

W dniu 5 lipca 2005 r. Wnioskodawca nabył mieszkanie przy ul. XXX w XXX za cenę 112.154 zł. Ww. nabycie w całości zostało sfinansowane z kredytu o numerze 2005/zzz udzielonego przez bank. Właścicielami tego mieszkania był Wnioskodawca wraz z małżonką. W dniu 18 października 2010 r. – wyrokiem Sądu Okręgowego - rozwiązano małżeństwo Wnioskodawcy. Na mocy wyroku nastąpiło odkupienie od byłej żony 50% ww. lokalu mieszkalnego za cenę 86.500 zł. Transakcja ta w całości została sfinansowana kredytem bankowym o numerze xxx/2011 w wysokości 88.230 zł. Kredyt ten Wnioskodawca uzyskał dnia 22 marca 2011 r. i wtedy to nastąpiło przekazanie 50% wartości nieruchomości. Od tego momentu Wnioskodawca posiadał 100% wartości ww. lokalu mieszkalnego.

W 2013 r. Wnioskodawca zakupił mieszkanie w XXX przy ul. YYY sfinansowane kredytem bankowym.

W dniu 29 stycznia 2014 r. Wnioskodawca sprzedał lokal mieszkalny położony w XXX przy ul. XXX za cenę 220.000 zł.

W dniu 29 stycznia 2014 r. Wnioskodawca dokonał spłaty kredytu nr xxx/2011 wraz z odsetkami na sumę 102.635 zł 43 gr. oraz kredytu nr 2005/zzz. Od dnia sprzedaży ww. lokalu mieszkalnego Wnioskodawca z przychodu dokonywał również bieżącej spłaty kredytu hipotecznego o numerze yyy/2013 udzielonego na nieruchomość w XXX przy ul. YYY. Kredyt ten zaciągnięty został tylko na zakup ww. nieruchomości.

Wnioskodawca nie dokonywał remontów i adaptacji mieszkania w XXX przy ul. XXX, jak również nie dokonywał remontów i adaptacji mieszkania w XXX przy ul. YYY z przychodu uzyskanego ze sprzedaży ww. lokalu mieszkalnego.

Z przychodu uzyskanego z ww. sprzedaży Wnioskodawca dokonał jedynie spłaty ww. kredytów wraz z odsetkami oraz bieżącą spłatę kredytu.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy nakłady na mieszkanie położone w XXX przy ul. YYY, odsetki od kredytu, wydatki na adaptację i wykończenie Wnioskodawca może uznać jako wydatki na własne cele mieszkaniowe w rozumieniu art. 21 ust. 25-30 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych uprawniające do zastosowania zwolnienia przedmiotowego...

Zdaniem Wnioskodawcy wydatki poniesione na spłatę kredytu wraz z odsetkami zaciągniętego w 2011 r., remont tegoż mieszkania, spłatę kredytu zaciągniętego w 2013 r. na zakup nieruchomości położonej w XXX przy ul. YYY, adaptację i wykończenie może uznać jako wydatki na własne cele mieszkaniowe uprawniające do zwolnienia przedmiotowego, w sytuacji gdy suma wydatków jest równa sumie osiągniętego przychodu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

W myśl art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zmianami) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z treścią art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy, źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,
 4. innych rzeczy,

- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a)-c) - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy - przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany.

W świetle powyższego, jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości lub ww. praw majątkowych następuje przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie i nie zostaje dokonane w wykonywaniu działalności gospodarczej stanowi źródło przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego, w dniu 5 lipca 2005 r. Wnioskodawca nabył mieszkanie przy ul. XXX w XXX za cenę 112.154 zł. Ww. nabycie w całości zostało sfinansowane z kredytu o numerze 2005/zzz udzielonego przez bank. Właścicielami tego mieszkania był Wnioskodawca wraz z małżonką. W dniu 18 października 2010 r. – wyrokiem Sądu Okręgowego - rozwiązano małżeństwo Wnioskodawcy. Na mocy wyroku nastąpiło odkupienie od byłej żony 50% ww. lokalu mieszkalnego za cenę 86.500 zł. Transakcja ta w całości została sfinansowana kredytem bankowym o numerze xxx/2011 w wysokości 88.230 zł. Kredyt ten Wnioskodawca uzyskał dnia 22 marca 2011 r. i wtedy to nastąpiło przekazanie 50% wartości nieruchomości. Od tego momentu Wnioskodawca posiadał 100% wartości ww. lokalu mieszkalnego.

W 2013 r. Wnioskodawca zakupił mieszkanie w XXX przy ul. YYY sfinansowane kredytem bankowym.

W dniu 29 stycznia 2014 r. Wnioskodawca sprzedał lokal mieszkalny położony w XXX przy ul. YYY za cenę 220.000 zł.

W dniu 29 stycznia 2014 r. Wnioskodawca dokonał spłaty kredytu nr xxx/2011 wraz z odsetkami na sumę 102.635 zł 43 gr. oraz kredytu nr 2005/zzz. Od dnia sprzedaży ww. lokalu mieszkalnego Wnioskodawca z przychodu dokonywał również bieżącej spłaty kredytu hipotecznego o numerze yyy/2013 udzielonego na nieruchomość w XXX przy ul. YYY. Kredyt ten zaciągnięty został tylko na zakup ww. nieruchomości.

Wnioskodawca nie dokonywał remontów i adaptacji mieszkania w XXX przy ul. XXX, jak również nie dokonywał remontów i adaptacji mieszkania w XXX przy ul. YYY z przychodu uzyskanego ze sprzedaży ww. lokalu mieszkalnego.

Z przychodu uzyskanego z ww. sprzedaży Wnioskodawca dokonał jedynie spłaty ww. kredytów wraz z odsetkami oraz bieżącą spłatę kredytu.

Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, że skoro sprzedaż w dniu 29 stycznia 2014 r. udziałów w lokalu mieszkalnym, które Wnioskodawca zakupił do majątku wspólnego małżonków w dniu 5 lipca 2005 r. została dokonana po upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło ich nabycie nie stanowi źródła przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a w konsekwencji nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Natomiast sprzedaż w dniu 29 stycznia 2014 r. udziałów w lokalu mieszkalnym, które Wnioskodawca odkupił od byłej małżonki na podstawie wyroku Sądu Okręgowego z dnia 18 października 2010 r. została dokonana przed upływem terminu określonego w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) – c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a zatem dochód z tej sprzedaży podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Zgodnie bowiem z art. 30e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku. Z art. 30e ust. 2 ww. ustawy wynika, że podstawą obliczenia podatku, o której mowa w ust. 1, jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw określonym zgodnie z art. 19, a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw.

Stosownie do art. 30e ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 3, wykazać:

 1. dochody uzyskane w roku podatkowym z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c i obliczyć należny podatek dochodowy od dochodu, do którego nie ma zastosowania art. 21 ust. 1 pkt 131, lub
 2. dochody, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131.

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku dochodowego są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych.

W myśl art. 21 ust. 25 ww. ustawy za wydatki poniesione na cele, o których mowa w ust. 1 pkt 131, uważa się m.in.:

 1. wydatki poniesione na:
 1. nabycie budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem,
 2. nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie,
 3. nabycie gruntu pod budowę budynku mieszkalnego lub udziału w takim gruncie, prawa użytkowania wieczystego takiego gruntu lub udziału w takim prawie, w tym również z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego, oraz nabycie innego gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, jeżeli w okresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 131, grunt ten zmieni przeznaczenie na grunt pod budowę budynku mieszkalnego,
 4. budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub remont własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego,
 5. rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub adaptację na cele mieszkalne własnego budynku niemieszkalnego, jego części, własnego lokalu niemieszkalnego lub własnego pomieszczenia niemieszkalnego
  - położonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej;

2. wydatki poniesione na:

 1. spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c, na cele określone w pkt 1,
 2. spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c, na spłatę kredytu (pożyczki), o którym mowa w lit. a,
 3. spłatę każdego kolejnego kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c, na spłatę kredytu (pożyczki), o których mowa w lit. a lub b

- w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, mających siedzibę w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem ust. 29 i 30.

Przez własny budynek, lokal lub pomieszczenie, o których mowa w ust. 25 pkt 1 lit. d) i e), rozumie się budynek, lokal lub pomieszczenie stanowiące własność lub współwłasność podatnika lub do którego podatnikowi przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udział w takich prawach (art. 21 ust. 26 cytowanej ustawy).

W przypadku ponoszenia wydatków na cele mieszkaniowe w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej, zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 131, stosuje się pod warunkiem istnienia podstawy prawnej wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, do uzyskania przez organ podatkowy informacji podatkowych od organu podatkowego państwa, na którego terytorium podatnik ponosi wydatki na cele mieszkaniowe (art. 21 ust. 27 ww. ustawy).

Zgodnie z art. 21 ust. 28 ww. ustawy za wydatki, o których mowa w ust. 25, nie uważa się wydatków poniesionych na:

 1. nabycie gruntu lub udziału w gruncie, prawa wieczystego użytkowania gruntu lub udziału w takim prawie, budynku, jego części lub udziału w budynku, lub
 2. budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę, adaptację lub remont budynku albo jego części

- przeznaczonych na cele rekreacyjne.

Stosownie do art. 21 ust. 29 ustawy w przypadku gdy kredyt (pożyczka), o którym mowa w ust. 25 pkt 2 lit. a-c, stanowi część kredytu (pożyczki) przeznaczonego na spłatę również innych niż wymienione w tych przepisach zobowiązań kredytowych (pożyczkowych) podatnika, za wydatki poniesione na cele, o których mowa w ust. 1 pkt 131, uważa się wydatki przypadające na spłatę kredytu (pożyczki) określonego w ust. 25 pkt 2 lit a-c oraz zapłacone odsetki od tej części kredytu (pożyczki), która proporcjonalnie przypada na spłatę kredytu (pożyczki), o których mowa w ust. 25 pkt 2 lit. a)-c).

Przepis ust. 1 pkt 131 nie ma zastosowania do tej części wydatków, o których mowa w ust. 25 pkt 2, które podatnik uwzględnił korzystając z ulg podatkowych, w rozumieniu Ordynacji podatkowej, przy opodatkowaniu podatkiem dochodowym oraz do tej części wydatków, o których mowa w ust. 25 pkt 2, którymi sfinansowane zostały wydatki określone w ust. 25 pkt 1, uwzględnione przez podatnika korzystającego z ulg podatkowych, w rozumieniu Ordynacji podatkowej, przy opodatkowaniu podatkiem dochodowym (art. 21 ust. 30 ustawy).

Zwolnienie wynikające z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest wyjątkiem od zasady powszechności opodatkowania, co oznacza, że wszelkie odstępstwa od tej zasady, muszą bezwzględnie wynikać z przepisów prawa i być interpretowane ściśle z jego literą.

Odnosząc zatem przedstawione powyżej uregulowania prawne na grunt rozpatrywanej sprawy stwierdzić należy, że z powołanego powyżej art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że okolicznością decydującą o jego zastosowaniu jest przeznaczenie przychodów uzyskanych z odpłatnego zbycia nieruchomości i określonych praw majątkowych - począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie - na własne cele mieszkaniowe, które zgodnie z art. 21 ust. 25 pkt 2 ww. ustawy obejmują m.in. spłatę kredytu oraz odsetek od tego kredytu udzielonego na nabycie lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym lokalem oraz nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie.

Jednakże podkreślić należy, że jak wynika z art. 21 ust. 30 ww. ustawy, przepis ust. 1 pkt 131 nie ma zastosowania do tej części wydatków, o których mowa w ust. 25 pkt 2, które podatnik uwzględnił korzystając z ulg podatkowych, w rozumieniu Ordynacji podatkowej, przy opodatkowaniu podatkiem dochodowym oraz do tej części wydatków, o których mowa w ust. 25 pkt 2, którymi sfinansowane zostały wydatki określone w ust. 25 pkt 1, uwzględnione przez podatnika korzystającego z ulg podatkowych, w rozumieniu Ordynacji podatkowej, przy opodatkowaniu podatkiem dochodowym (art. 21 ust. 30 ww. ustawy). Innymi słowy, przepis ten zapobiega sytuacji, kiedy podatnik dwukrotnie odliczyłby ten sam wydatek – raz zaliczając wydatek na zakup udziału w lokalu mieszkalnym w koszty uzyskania przychodu, za drugim zaś razem jako wydatek na spłatę kredytu którym sfinansował te właśnie cele. W przepisie tym ustanowiono zatem zakaz dwukrotnego odliczania i korzystania z ulg w odniesieniu do tych samych wydatków.

Tak więc, wydatki - na spłatę tej części kredytu, którą Wnioskodawca uwzględnił w kosztach uzyskania przychodu w postaci sfinansowanych z tego kredytu wydatków na nabycie od małżonki udziału w lokalu mieszkalnym – wbrew jego stanowisku - nie mogą być jednocześnie traktowane jako wydatki na cele mieszkaniowe, o których mowa w art. 21 ust. 1 ust. 25 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wobec powyższego wydatkowanie przychodu ze sprzedaży udziału w lokalu mieszkalnym nabytego od małżonki na spłatę kredytu udzielonego na odkupienie od małżonki tego udziału, nie uprawnia do zastosowania przedmiotowego zwolnienia w zakresie, w jakim wydatki poniesione na te cele stanowią koszt uzyskania przychodu.

Do wydatków na cele mieszkaniowe, o których mowa w art. 21 ust. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Wnioskodawca może natomiast zakwalifikować wydatki - poniesione począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie - na spłatę kredytu mieszkaniowego udzielonego w 2013 r. na nabycie lokalu mieszkalnego położonego w XXX przy ul. YYY. Powyższe zwolnienie obejmuje taką część dochodu uzyskanego z tytułu sprzedaży udziałów w lokalu mieszkalnym odkupionych od małżonki jaka proporcjonalnie odpowiada udziałowi ww. wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w osiągniętym z odpłatnego zbycia przychodzie

Odnosząc się natomiast do wydatków na adaptacje i wykończenie lokalu mieszkalnego stwierdzić należy, że dla obliczenia dochodu zwolnionego z opodatkowania uwzględnione mogą być jedynie wydatki poniesione z przychodu z odpłatnego zbycia.

Z opisanego stanu faktycznego wynika jednoznacznie, że Wnioskodawca nie dokonywał remontów i adaptacji mieszkalnia położonego w XXX przy ul. YYY z przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości.

Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, że w przedstawionym stanie faktycznym nie zostały spełnione przesłanki niezbędne dla zastosowania przedmiotowego zwolnienia, tj. Wnioskodawca nie wydatkował przychodu z odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego na własne cele mieszkaniowe wskazane w art. 21 ust. 25 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. na remont własnego lokalu mieszkalnego. Zatem wydatki poniesione na ten cel nie uprawniają do zastosowania zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/1 80-219 Gdańsk po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.