ITPB2/4511-410/15-2/MU | Interpretacja indywidualna

Skutki podatkowe zawarcia umowy przeniesienia własności lokalu mieszkalnego.
ITPB2/4511-410/15-2/MUinterpretacja indywidualna
  1. lokal mieszkalny
  2. mieszkanie zakładowe
  3. najemcy
  4. przychód
  5. spółdzielnie mieszkaniowe
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z innych źródeł

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 10 marca 2015 r. (data wpływu 13 marca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych zawarcia umowy przeniesienia własności lokalu mieszkalnego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 marca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych zawarcia umowy przeniesienia własności lokalu mieszkalnego.

We wniosku tym przedstawiono następujący stan faktyczny.

W dniu 25 czerwca 2009 r. Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej podjęło uchwałę nr xxx w sprawie określenia zasad ustanawiania odrębnej własności lokali mieszkalnych wynajmowanych przez Spółdzielnię. W związku z powyższym Wnioskodawca wraz z małżonką w roku 2013 złożył wniosek do Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej o umożliwienie wykupu lokalu mieszkalnego, zajmowanego na podstawie umowy najmu. Nabycie przedmiotowego lokalu mieszkalnego nastąpiło w dniu 12 lutego 2014 r. Do dnia zakupu lokalu mieszkalnego Wnioskodawca był jego najemcą. Umowa najmu ww. lokalu mieszkalnego została zawarta w czasie trwania związku małżeńskiego, w którym obowiązywał ustrój wspólności majątkowej. Wartość nieruchomości zgodnie z wykonanym operatem szacunkowym wyniosła 120.900 zł. Wnioskodawca wspólnie z małżonką zobowiązany był zapłacić Spółdzielni Mieszkaniowej kwotę odpowiadającą wysokości wkładu budowlanego wynoszącą 18.135 zł (stanowiącą 15% wartości rynkowej przedmiotowego lokalu mieszkalnego). Przedmiotowy lokal mieszkalny, zajmowany na podstawie umowy najmu przez Wnioskodawcę, przed przejęciem przez Spółdzielnię Mieszkaniową był mieszkaniem zakładowym, należącym do przedsiębiorstwa państwowego, od którego, zgodnie z protokołem z dnia 16 sierpnia 1990 r., Wnioskodawca otrzymał przydział.

Wnioskodawca wskazuje, że do nabycia przedmiotowego mieszkania ma zastosowanie art. 48 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116 ze zm.), ponieważ nastąpił wykup mieszkania ze spółdzielni, które było wcześniej mieszkaniem zakładowym.

Po wykupie mieszkania od Spółdzielni Mieszkaniowej Wnioskodawca otrzymał informację o wypłaconym stypendium, o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych (PIT-8C), w której w części D została wpisana informacja o udzielonej przez Spółdzielnię Mieszkaniową bonifikacie z tytułu przeniesienia własności lokalu mieszkalnego na podstawie uchwały xxx Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni w kwocie 51.382,50 zł.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.

Czy przeniesienie własności lokalu mieszkalnego będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych...

Czy od połowy kwoty będącej różnicą pomiędzy wykonanym operatem szacunkowym (tj. 60.450 zł), a połową sumy wpłaconej przez Wnioskodawcę (tj. 9.067,50 zł), należy uiścić podatek dochodowy...

Wnioskodawca uważa, że w opisywanym stanie faktycznym przeniesienie własności lokalu mieszkalnego nie spowodowało powstania przychodu, a w konsekwencji nie powstał jakikolwiek podatek do zapłaty. Wskazuje przy tym, że stosunki pomiędzy Spółdzielnią Mieszkaniową, a jej członkami regulują przepisy ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych. W związku z powyższym Wnioskodawca uważa, że do nabycia przez Niego oraz jego małżonkę przedmiotowego lokalu mieszkalnego w opisywanym stanie faktycznym będzie miał zastosowanie art. 48 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

W związku z powyższym wykup mieszkania ze Spółdzielni Mieszkaniowej będzie zwolniony z opodatkowania. Podobne stanowisko zawarte zostało w interpretacjach znak ITPB2/15-276/10/MK, ITPB2/415-578/13/RS oraz piśmie Ministra Finansów z dnia 23 stycznia 2008 r.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie zaś do treści art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2014 r. przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

W myśl art. 11 ust. 2 ww. ustawy wartość pieniężną świadczeń w naturze, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 2, określa się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca ich uzyskania, przy czym jeżeli świadczenia są częściowo odpłatne, przychodem podatnika jest różnica pomiędzy wartością tych świadczeń, ustaloną według zasad określonych w ust. 2 lub 2a, a odpłatnością ponoszoną przez podatnika (ust. 2b).

Powyższe oznacza, że przychodem z tytułu uzyskania rzeczy lub prawa po obniżonej cenie (tj. częściowo odpłatnego) jest różnica pomiędzy ceną rynkową stosowaną w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca ich uzyskania, a kwotą zapłaconą zbywcy przez nabywcę.

W świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych warunkiem koniecznym do uznania świadczenia częściowo odpłatnego za przychód jest jego otrzymanie przez podatnika.

Kwestię ustanowienia własności lokalu na rzecz dotychczasowego najemcy regulują przepisy art. 48 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1222 z późn. zm.).

Zgodnie z przepisem ust. 1 tego artykułu, na pisemne żądanie najemcy spółdzielczego lokalu mieszkalnego, który przed przejęciem przez spółdzielnię mieszkaniową był mieszkaniem przedsiębiorstwa państwowego, państwowej osoby prawnej lub państwowej jednostki organizacyjnej, spółdzielnia jest obowiązana zawrzeć z nim umowę przeniesienia własności lokalu, po dokonaniu przez niego:

  1. spłaty zadłużenia z tytułu świadczeń wynikających z umowy najmu lokalu;
  2. wpłaty wkładu budowlanego określonego przez zarząd spółdzielni w wysokości proporcjonalnej do powierzchni użytkowej zajmowanego mieszkania wynikającej ze zwaloryzowanej ceny nabycia budynku, jeżeli spółdzielnia nabyła budynek odpłatnie.

Żądanie to przysługuje również osobie bliskiej w stosunku do najemcy (art. 48 ust. 2 ww. ustawy).

W związku z powyższym, przeniesienie własności lokalu mieszkalnego, które zostało dokonane zgodnie z przepisami art. 48 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych nie powoduje powstania przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Tym samym ustanowienie prawa własności lokalu nie rodzi skutków podatkowych w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, ul. Jana Kazimierza 5, 85-035 Bydgoszcz, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty powiązane lub podobne:

ITPB2/415-578/13/RS | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.