ITPB2/436-269/14/MK | Interpretacja indywidualna

Czy w opisanej sytuacji należy zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych?
ITPB2/436-269/14/MKinterpretacja indywidualna
  1. lokal mieszkalny
  2. sprzedaż
  3. zwolnienie
  1. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) -> Przedmiot opodatkowania -> Czynności podlegające opodatkowaniu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 6 listopada 2014 r. (data wpływu – 12 listopada 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie opodatkowania umowy sprzedaży lokalu mieszkalnego – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 listopada 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie opodatkowania umowy sprzedaży lokalu mieszkalnego.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący zdarzenie przyszłe.

Ze względu na wyprowadzkę dzieci Wnioskodawca planuje zamianę swojego dużego mieszkania (M6) na mniejsze o niższych kosztach utrzymania.

W związku z tym znalazł nabywcę na swoje mieszkanie (odrębna nieruchomość z wydzielonym gruntem) i mniejsze mieszkanie do kupienia (własność spółdzielcza). Wnioskodawca podpisał umowy wstępne i planuje podpisanie notarialnych umów sprzedaży i kupna w ciągu 1-2 dni pod koniec listopada.

Pieniądze uzyskane ze sprzedaży posłużą do zapłaty za zakup. Z uwagi na to, że Wnioskodawca planuje zakup mieszkania nowocześniejszego o niższych kosztach eksploatacji do zakupu będzie musiał dopłacić. Koszt sprzedaży 210000 zł, natomiast koszt zakupu 232500 zł. Oba mieszkania są w posiadaniu właścicieli ponad 5 lat.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w opisanej sytuacji należy zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych...

Zdaniem Wnioskodawcy, opisana wyżej sytuacja wyczerpuje wymagania ustawodawcy określone w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych konieczne do zastosowania zwolnienia podatkowego, o którym mowa w art. 9 pkt 4 lit. a) ww. ustawy.

W myśl powołanego przepisu zwalnia się od podatku sprzedaż budynku mieszkalnego lub jego części, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego lub prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym, jeżeli następuje ona w wykonaniu lub w związku z wielostronną umową o zamianie budynku lub praw do lokalu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 lit. a) ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649 ze zm.), podatkowi temu podlegają umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych.

Stosownie zaś do art. 3 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy obowiązek podatkowy, z zastrzeżeniem ust. 2, powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej. Niemniej jednak, jeżeli zawarcie umowy przenoszącej własność następuje w wykonaniu zobowiązania wynikającego z uprzednio zawartej umowy zobowiązującej do przeniesienia własności, obowiązek podatkowy powstaje – na podstawie art. 3 ust. 2 ustawy – z chwilą zawarcia umowy przenoszącej własność.

Z kolei w myśl art. 6 ust. 1 pkt 1 przytoczonej ustawy przy umowie sprzedaży, podstawę opodatkowania stanowi wartość rynkowa rzeczy lub prawa majątkowego, natomiast zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy przy sprzedaży nieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego oraz prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym stawka podatku wynosi 2%.

Jednocześnie zauważyć należy, że stosownie do art. 4 pkt 1 przy umowie sprzedaży obowiązek podatkowy, z zastrzeżeniem art. 5, ciąży na kupującym.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że ze względu na wyprowadzkę dzieci Wnioskodawca planuje zamianę swojego dużego mieszkania (M6) na mniejsze o niższych kosztach utrzymania.

W związku z tym znalazł nabywcę na swoje mieszkanie (odrębna nieruchomość z wydzielonym gruntem) i mniejsze mieszkanie do kupienia (własność spółdzielcza). Wnioskodawca podpisał umowy wstępne i planuje podpisanie notarialnych umów sprzedaży i kupna w ciągu 1-2 dni pod koniec listopada.

Pieniądze uzyskane ze sprzedaży posłużą do zapłaty za zakup. Z uwagi na to, że Wnioskodawca planuje zakup mieszkania nowocześniejszego o niższych kosztach eksploatacji do zakupu będzie musiał dopłacić. Koszt sprzedaży 210000 zł, natomiast koszt zakupu 232500 zł. Oba mieszkania są w posiadaniu właścicieli ponad 5 lat.

Oceniając tak przedstawiony zdarzenie przyszłe w kontekście zacytowanych wyżej przepisów wskazać należy, że planowane zawarcie przez Wnioskodawcę umowy sprzedaży w wykonaniu zobowiązania wynikającego z umowy przedwstępnej, w wyniku której nabędzie mniejszy lokal mieszkalny (jak określono we wniosku – własność spółdzielcza) spowoduje powstanie obowiązku podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych, który będzie ciążył na Nim jako kupującym, bowiem w myśl art. 4 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych obowiązek podatkowy przy umowie sprzedaży ciąży na kupującym. Natomiast przy sprzedaży należącego do Wnioskodawcy większego lokalu mieszkalnego obowiązek taki wobec Niego nie powstanie ze względu na to, że będzie sprzedającym.

Jednakże, w ocenie Wnioskodawcy, w przedstawionej sytuacji zastosowanie znaleźć powinno zwolnienie z opodatkowania na podstawie art. 9 pkt 4 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Odnosząc się do powyższego wyjaśnić należy, że zgodnie z art. 9 pkt 4 lit. a) ww. ustawy zwalnia się od podatku sprzedaż budynku mieszkalnego lub jego części, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego lub prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym, jeżeli następuje ona w wykonaniu lub w związku z wielostronną umową o zamianie budynku lub praw do lokalu

Z zacytowanego przepisu wynika, że zwolnieniem z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych objęte są szczególne rodzaje umów sprzedaży wskazanych w nim w sposób wyczerpujący nieruchomości i praw. Jednakże zawarta w nim sytuacja nie zajdzie w przedstawionym we wniosku zdarzeniu przyszłym.

Dla skorzystania ze zwolnienia wynikającego z art. 9 pkt 4 lit. a) ustawy konieczne jest bowiem, aby zawarcie umowy sprzedaży nastąpiło w wykonaniu lub w związku z wielostronna umową o zamianie budynku lub praw do lokalu. Nie chodzi więc tu o każdą umowę sprzedaży, ale o umowę związaną z wielostronną umową zamiany, w wyniku której dochodzi do nabycia budynku lub lokalu. Użycie w zacytowanym przepisie sformułowania „wielostronna” nie może też być utożsamiane z opisanymi we wniosku dwoma odrębnymi umowami sprzedaży (poprzedzonymi umowami wstępnymi), w wyniku których: 1) Wnioskodawca sprzeda własny lokal mieszkalny, 2) Wnioskodawca nabędzie mniejsze mieszkanie od poprzedniego.

Zatem w przedstawionej sytuacji zwolnienie, o którym mowa w jej art. 9 pkt 4 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych nie znajdzie zastosowania.

Mając na uwadze przedstawioną wyżej argumentację oraz przepisy ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych uznać należy, że planowane przez Wnioskodawcę zawarcie umowy, w wyniku której nabędzie lokal mieszkalny podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) tejże ustawy i powstały z tego tytułu obowiązek podatkowy będzie ciążył na Nim (jako kupującym).

Natomiast zbycie przez Wnioskodawcę większego lokalu mieszkalnego skutkować będzie tym, że nie będzie na nim, jako sprzedającym, ciążył obowiązek podatkowy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu datowania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.