ITPB1/4511-443/16/AK | Interpretacja indywidualna

1. Czy odpłatne zbycie Lokali Mieszkalnych wynajmowanych przez Wnioskodawcę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej stanowi przychód ze źródła przychodów określonego w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
2. Czy w przypadku, gdy odpłatne zbycie Lokali mieszkalnych nastąpi po upływie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło ich nabycie, uzyskany z tego tytułu przychód podlegać będzie opodatkowaniu na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
ITPB1/4511-443/16/AKinterpretacja indywidualna
 1. działalność gospodarcza
 2. lokal mieszkalny
 3. odpłatne zbycie
 4. opodatkowanie
 5. sprzedaż
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Przedmiot opodatkowania
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów
 3. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z działalności gospodarczej

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 10 maja 2016 r. (data wpływu 16 maja 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie powstania przychodu uzyskanego ze sprzedaży lokalu mieszkalnego wykorzystywanego w działalności gospodarczej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 maja 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie powstania przychodu uzyskanego ze sprzedaży lokalu mieszkalnego wykorzystywanego w działalności gospodarczej.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest osobą fizyczną, podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych, polskim rezydentem podatkowym. Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Wnioskodawca pozostaje w związku małżeńskim, w ramach którego zawarto małżeńską umowę majątkową rozszerzającą wspólność ustawową określoną przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. kodeks rodzinny i opiekuńczy.

Wnioskodawca zamierza zakupić jeden lub kilka lokali mieszkalnych (dalej „Lokale mieszkalne”) na rynku pierwotnym lub rynku wtórnym. Nabyte Lokale mieszkalne Wnioskodawca wprowadzi do ewidencji środków trwałych, o której mowa w art. 22d ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zamiarem Wnioskodawcy nie jest nabywanie lokali mieszkalnych w celu ich bezpośredniej odsprzedaży. Wnioskodawca nie będzie zatem traktował Lokali mieszkalnych jako towary handlowe. Wnioskodawca nabywa Lokale mieszkalne celem ich wykorzystywania w działalności gospodarczej w zakresie najmu. Przed rozpoczęciem wynajmowania Lokali mieszkalnych Wnioskodawca zapewni, aby określona we wpisie do CEIDG działalność gospodarcza Wnioskodawcy obejmowała: wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (kod PKD: 68.20.Z). Od następnego miesiąca następującego po dniu wprowadzenia Lokali mieszkalnych do ewidencji środków trwałych, Wnioskodawca zaliczać będzie w ciężar kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne od wartości początkowej Lokali mieszkalnych ustalone według właściwej stawki. Istnieje możliwość, że po upływie 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie poszczególnych Lokali mieszkalnych, Wnioskodawca dokona odpłatnego zbycia jednego lub kilku Lokali mieszkalnych.

Odpłatne zbycie Lokali mieszkalnych nie będzie polegało na ich wniesieniu do w formie wkładu niepieniężnego do spółki lub spółdzielni.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy odpłatne zbycie Lokali Mieszkalnych wynajmowanych przez Wnioskodawcę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej stanowi przychód ze źródła przychodów określonego w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...
 2. Czy w przypadku, gdy odpłatne zbycie Lokali mieszkalnych nastąpi po upływie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło ich nabycie, uzyskany z tego tytułu przychód podlegać będzie opodatkowaniu na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawcy, (w zakresie pytania na 1) w przypadku odpłatnego zbycia lokali mieszkalnych wykorzystywanych na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie najmu, Wnioskodawca powinien zakwalifikować przychód uzyskany z ich odpłatnego zbycia do źródła przychodów wskazanego w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zdaniem Wnioskodawcy, (w zakresie pytania na 2) w przypadku, gdy Wnioskodawca dokona odpłatnego zbycia wszystkich lub poszczególnych lokali mieszkalnych wynajmowanych przez Wnioskodawcę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie najmu, po upływie 5 lat licząc od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło ich nabycie, uzyskany przez Wnioskodawcę przychód nie będzie podlegał opodatkowaniu na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 1.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, „Opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.”. Na gruncie wskazanego przepisu wprowadzona została ogólna zasada, zgodnie z którą przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód, zaś w przypadkach enumeratywnie wskazanych w ustawie - przychód.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, źródłami przychodów są m. in. „odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,
 4. innych rzeczy,
 • jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a-c - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy - przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany”.

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, „Przepisów ust. 1 pkt 8 nie stosuje się do odpłatnego zbycia <...>:

2. w formie wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki lub spółdzielni środków obrotowych, środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych;

3. składników majątku, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1, z zastrzeżeniem ust. 3, nawet jeżeli przed zbyciem zostały wycofane z działalności gospodarczej, a między pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składniki majątku zostały wycofane z działalności i dniem ich odpłatnego zbycia, nie upłynęło 6 lat”.

Jednakże, zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, „przepisy ust. 1 pkt 8 mają zastosowanie do odpłatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą <...> budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie”.

W art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawodawca wprowadził ogólną definicję przychodów z działalności gospodarczej. Zgodnie z art. 14 ust. 1 ww. ustawy o „Za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług”.

Zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychód z działalności gospodarczej należy uznać również „przychód z odpłatnego zbycia składników majątku będących: środkami trwałymi albo wartościami niematerialnymi i prawnymi, podlegającymi ujęciu w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, (...) - wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą <...>, z zastrzeżeniem ust. 2c”.

W konsekwencji, na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychód z tytułu odpłatnego zbycia środków trwałych ujętych w ewidencji środków trwałych stanowi co do zasady przychód z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

Jednakże w art. 14 ust. 2c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadzony został wyjątek, zgodnie z którym nie wszystkie przychody uzyskane z tytułu odpłatnego zbycia środków trwałych stanowić będą przychód zaliczany do źródła przychodów wskazanego w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Zgodnie z art. 14 ust. 2c ww. ustawy, „Do przychodów, o których mowa w ust. 2 pkt 1, nie zalicza się przychodów z odpłatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą <...>: budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie Przepis art. 30e stosuje się odpowiednio.

Przepis art. 14 ust. 2c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ściśle koresponduje z przepisem art. 10 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przytoczonym powyżej. Wynika z nich, że przychody z tytułu odpłatnego zbycia środków trwałych w postaci:

 1. budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku,
 2. lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu,
 3. gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem,
 4. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie,
 5. prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie stanowią przychody ze źródła przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a nie źródła przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 tej ustawy.

Zaprezentowane stanowisko potwierdza fakt, że ustawodawca w art. 14 ust. 2c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazał, że w przypadku odpłatnego zbycia wskazanych powyżej środków trwałych wykorzystywanych na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, przychód uzyskany z ich sprzedaży podlega opodatkowaniu zgodnie z art. 30e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wskazany przepis reguluje zasady opodatkowania przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c ww. ustawy Wobec powyższego, użyte na gruncie art. 14 ust. 2c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych odwołanie wskazuje jednocześnie na źródło przychodów, do którego należy przyporządkować przychody uzyskane z odpłatnego zbycia środków trwałych wskazanych w art. 14 ust. 2c ww. ustawy. Zaprezentowane stanowisko znajduje potwierdzenie w orzecznictwie sądów administracyjnych np.:

 1. II FSK 1129/14 - wyrok NSA (N) z dnia 27 sierpnia 2014 r.

Przychód z odpłatnego zbycia samodzielnego lokalu mieszkalnego lub udziału w nim stanowić będzie dla osoby fizycznej przychód z działalności gospodarczej wyłącznie wówczas, gdy lokal ten nie stanowił środka trwałego wykorzystywanego na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, ujętego w ewidencji środków trwałych i został zbyty w wykonaniu tej działalności W pozostałym przypadku przychód z tego tytułu może być zaliczony wyłącznie do przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2000 r Nr 14, poz 176 ze zm ) i stosuje się do niego odpowiednio zasady wynikające z art. 30 e tej ustawy (art 10 ust 3 w zw. z art. 14 ust. 2c wyżej wymienionej ustawy).”.

Odnosząc powyższe rozważania do zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku, odpłatne zbycie Lokali mieszkalnych wprowadzonych do ewidencji środków trwałych nie będzie skutkować przychodem z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, a osiągnięty z tego tytułu przychód podlegać będzie zaliczeniu do źródła przychodów wskazanego w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 2.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, „Źródłami przychodów są: (.. )8) odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów, <...>

- jeżeli odpłatne zbycie <...> zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a-c - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie <...>”.

Jak wskazano w uzasadnieniu pytania 1, odpłatne zbycie Lokali mieszkalnych wprowadzonych do ewidencji środków trwałych skutkuje powstaniem przychodu zaliczanego do źródła przychodów wskazanego w art. 10 ust 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie zaś przychodu z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej W konsekwencji, do przychodu tego stosować się będzie również ta część przepisu art. 10 ust 1 pkt 8 powołanej ustawy, która uzależnia powstanie przychodu od okresu, który upłynął pomiędzy nabyciem lub wybudowaniem nieruchomości a momentem jej odpłatnego zbycia.

W konsekwencji, nie będzie podlegać opodatkowaniu na gruncie ww. ustawy odpłatne zbycie określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 tej ustawy nieruchomości lub praw majątkowych, dokonane po upływie okresu 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło ich nabycie lub wybudowanie.

Przenosząc powyższe na grunt przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego należy stwierdzić, że nie będzie skutkowało powstaniem przychodu na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych odpłatne zbycie Lokali mieszkalnych wprowadzonych do ewidencji środków trwałych przez Wnioskodawcę dokonane po upływie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło ich nabycie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z treścią art. 10 ust. 1 ww. ustawy, odrębnymi źródłami przychodów są m.in.:

 • pozarolnicza działalność gospodarcza (pkt 3),
 • odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2 (pkt 8)
  1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
  2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
  3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,
  4. innych rzeczy,
   1. jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a)-c) - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy – przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany.

Powołany wyżej art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych formułuje generalną zasadę, że sprzedaż nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie skutkuje powstaniem przychodu. Tym samym jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości nastąpiło po upływie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie – nie jest źródłem przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a tym samym kwota uzyskana ze sprzedaży nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości w ogóle nie podlega opodatkowaniu.

Z kolei w myśl art. 10 ust. 2 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – przepisów ust. 1 pkt 8 nie stosuje się do odpłatnego zbycia składników majątku, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1, z zastrzeżeniem ust. 3, nawet jeżeli przed zbyciem zostały wycofane z działalności gospodarczej, a między pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składniki majątku zostały wycofane z działalności i dniem ich odpłatnego zbycia, nie upłynęło 6 lat.

Jednakże przepisy art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, mają zastosowanie do odpłatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą oraz przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej: budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie (art. 10 ust. 3 ww. ustawy).

Natomiast w świetle art. 14 ust. 1 ww. ustawy, za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 (pozarolniczej działalności gospodarczej), uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy, przychodem z działalności gospodarczej są również przychody z odpłatnego zbycia składników majątku będących:

  1. środkami trwałymi albo wartościami niematerialnymi i prawnymi, podlegającymi ujęciu w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
  2. składnikami majątku, o których mowa w art. 22d ust. 1, z wyłączeniem składników, których wartość początkowa ustalona zgodnie z art. 22g nie przekracza 1.500 zł,
  3. składnikami majątku, które ze względu na przewidywany okres używania równy lub krótszy niż rok nie zostały zaliczone do środków trwałych albo wartości niematerialnych i prawnych,
  4. składnikami majątku stanowiącymi spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego lub udział w takim prawie, które zgodnie z art. 22n ust. 3 nie podlegają ujęciu w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
   1. wykorzystywanych na potrzeby związane działalnością gospodarczą lub przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej, z zastrzeżeniem ust. 2c; przy określaniu wysokości przychodów przepisy ust. 1 i art. 19 stosuje się odpowiednio.

Do przychodów, o których mowa w ust. 2 pkt 1, nie zalicza się przychodów z odpłatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą oraz przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej: budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie. Przepis art. 30e stosuje się odpowiednio (art. 14 ust. 2c ww. ustawy).

Z treści art. 14 ust. 2c powoływanej ustawy jednoznacznie wynika, że do przychodów, z pozarolniczej działalności gospodarczej (art. 10 ust. 1 pkt 3) nie zalicza się przychodów z odpłatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą m.in. lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu. W takim przypadku odpowiednie zastosowanie znajdzie przepis art. 30e ustawy o podatku od osób fizycznych, który określa w jaki sposób należy ustalić koszty w przypadku odpłatnego zbycia lokalu o charakterze mieszkalnym.

Ze złożonego wniosku wynika, że Wnioskodawca jest osobą fizyczną, podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych, polskim rezydentem podatkowym. Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Wnioskodawca pozostaje w związku małżeńskim, w ramach którego zawarto małżeńską umowę majątkową rozszerzającą wspólność ustawową określoną przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. kodeks rodzinny i opiekuńczy.

Wnioskodawca zamierza zakupić jeden lub kilka lokali mieszkalnych (dalej „Lokale mieszkalne”) na rynku pierwotnym lub rynku wtórnym. Nabyte Lokale mieszkalne Wnioskodawca wprowadzi do ewidencji środków trwałych, o której mowa w art. 22d ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zamiarem Wnioskodawcy nie jest nabywanie lokali mieszkalnych w celu ich bezpośredniej odsprzedaży. Wnioskodawca nie będzie zatem traktował Lokali mieszkalnych jako towary handlowe. Wnioskodawca nabywa Lokale mieszkalne celem ich wykorzystywania w działalności gospodarczej w zakresie najmu. Przed rozpoczęciem wynajmowania Lokali mieszkalnych Wnioskodawca zapewni, aby określona we wpisie do CEIDG działalność gospodarcza Wnioskodawcy obejmowała: wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (kod PKD: 68.20.Z). Od następnego miesiąca następującego po dniu wprowadzenia Lokali mieszkalnych do ewidencji środków trwałych, Wnioskodawca zaliczać będzie w ciężar kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne od wartości początkowej Lokali mieszkalnych ustalone według właściwej stawki. Istnieje możliwość, że po upływie 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie poszczególnych Lokali mieszkalnych, Wnioskodawca dokona odpłatnego zbycia jednego lub kilku Lokali mieszkalnych.

Odpłatne zbycie Lokali mieszkalnych nie będzie polegało na ich wniesieniu do w formie wkładu niepieniężnego do spółki lub spółdzielni.

Ponadto z wniosku wynika, że zbycie lokalu nie nastąpi w ramach działalności gospodarczej polegającej na nabywaniu i sprzedaży lokali.

Mając na względzie powołane przepisy prawne oraz przedstawiony we wniosku opis zdarzenia przyszłego, stwierdzić należy, że kwota uzyskana ze sprzedaży lokali mieszkalnych, nie będzie stanowiła dla Wnioskodawcy przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej. Wobec tego sprzedaż tę należy zakwalifikować do źródła przychodu określonego w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przy czym, w rozpatrywanej sprawie, przychód ze zbycia lokali mieszkalnych w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie powstanie, albowiem – jak wskazano we wniosku – do sprzedaży ww. lokalu dojdzie po upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło jego nabycie.

Stanowisko Wnioskodawca należy więc uznać za prawidłowe.

Wskazać przy tym należy, że procedura wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego nie podlega regułom przewidzianym dla postępowania podatkowego, czy kontrolnego. Organ wydający interpretację opiera się wyłącznie na opisie stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego podanego we wniosku – nie prowadzi postępowania dowodowego. Rolą postępowania w sprawie wydania indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych nie jest bowiem ustalanie, czy przedstawiony we wniosku stan faktyczny (zdarzenie przyszłe) jest zgodny ze stanem rzeczywistym. Ustalenie stanu rzeczywistego stanowi domenę ewentualnego postępowania podatkowego. To na podatniku ciąży obowiązek udowodnienia w toku tego postępowania okoliczności faktycznych, z których wywodzi on dla siebie korzystne skutki prawne.

W przypadku gdy opis przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego nie będzie zgodny z zaistniałym stanem rzeczywistym wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawcy w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego stanu faktycznego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, ul. Jana Kazimierza 5, 85-035 Bydgoszcz po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.