IPTPP2/443-883/14-4/AJB | Interpretacja indywidualna

Zwolnienie z opodatkowania podatkiem VAT dostawy mieszkań
IPTPP2/443-883/14-4/AJBinterpretacja indywidualna
 1. lokal mieszkalny
 2. pierwsze zasiedlenie
 3. sprzedaż nieruchomości
 4. zwolnienia podatkowe
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 26 listopada 2014 r. (data wpływu 1 grudnia 2014 r.), uzupełnionym pismem z dnia 17 lutego 2015 r. (data wpływu 23 lutego 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT dostawy mieszkań –jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 grudnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT dostawy mieszkań.

Przedmiotowy wniosek został uzupełniony pismem z dnia 17 lutego 2015 r. poprzez doprecyzowanie opisu sprawy oraz wskazania, że oczekuje rozstrzygnięcia wyłącznie w zakresie zdarzenia przyszłego.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu).

Wnioskodawca zamierza rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej na zasadach ogólnych w zakresie handlu nieruchomościami. Mieszkania będą kupowane na rynku wtórnym od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej bez podatku VAT, bądź od komornika w drodze licytacji, również bez podatku VAT (zwolnionych od podatku VAT). Następnie będą w nich przeprowadzane niewielkie remonty – jak: wymiana sanitariatów, renowacja podłogi, malowanie, wymiana skrzydeł drzwiowych itp. Ponoszone na remont wydatki nie będą przekraczały 30% wartości początkowej zakupionego mieszkania. Następnie mieszkania będą sprzedawane.

Przy dostawie mieszkań w odniesieniu do każdego odrębnie nie będzie występować czynność pierwszego zasiedlenia:

 • będą one nabywane od osób fizycznych niebędących podatnikami VAT,
 • ponoszone nakłady na remonty poszczególnych mieszkań nie przekraczają 30% ich wartości początkowej,
 • podatnik nie będzie odliczał podatku VAT od czynności związanych z pracami remontowymi poszczególnych mieszkań,
 • mieszkania nie będą wynajmowane; będą towarem handlowym.

Mieszkania te po wybudowaniu lub ulepszeniu były przedmiotem sprzedaży lub najmu aktualnym właścicielom, od których Wnioskodawca zamierza teraz lokal mieszkalny nabywać bezpośrednio.

Mieszkania będą kupowane na rynku wtórnym od właścicieli, którzy mieszkali w nich minimum 2 lata.

Według Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych przedmiotowe lokale mieszkalne znajdują się w opcji Budynki pod sekcją 1 dział 11 grupa 12 – Budynki o dwóch mieszkaniach i wielomieszkaniowe.

W ramach planowanej działalności gospodarczej w zakresie handlu nieruchomościami, Wnioskodawca będzie zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

Dostawa poszczególnych lokali mieszkalnych nie będzie dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.).

Mieszkania, o których mowa, po wybudowaniu lub ulepszeniu były przedmiotem sprzedaży lub najmu aktualnym właścicielom, od których Wnioskodawca zamierza nabywać lokale mieszkalne bezpośrednio, bądź w drodze licytacji komorniczej. Mieszkania będą kupowane na rynku wtórnym, od właścicieli, którzy mieszkali w nich minimum 2 lata. Przy dostawie mieszkań w odniesieniu do każdego odrębnie nie będzie występować czynność pierwszego zasiedlenia.

Będą to lokale mieszkalne, dla których czas między pierwszym zasiedleniem, a ich dostawą jest dłuższy niż dwa lata. Pomiędzy pierwszym zasiedleniem poszczególnych lokali mieszkalnych, a dostawą mieszkań upłynął okres dłuższy niż dwa lata.

Wydatki na ulepszenie lokali nie będą przekraczać 30% ich wartości początkowej.

W stosunku do wydatków na ulepszenie lokali mieszkalnych będzie Wnioskodawcy przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, lecz Zainteresowany nie będzie z tego prawa korzystał.

Przy nabywaniu przedmiotowych lokali mieszkaniowych nie będzie Wnioskodawcy przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Przedmiotowe lokale mieszkalne będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę wyłącznie do czynności zwolnionych z podatku od towarów i usług.

Nabycie lokali mieszkalnych, o których mowa będzie następowało wyłącznie od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

Nabycie przedmiotowych lokali mieszkalnych od osób fizycznych oraz komorników w drodze licytacji będzie dokonywane w ramach czynności zwolnionych od podatku VAT.

Pomiędzy zakupem przedmiotowych lokali mieszkalnych od osób fizycznych/od komorników z dostawą tych lokali upłynie okres krótszy niż 2 lata.

Przedstawiony powyżej opis dotyczy tylko i wyłącznie zdarzenia przyszłego.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy sprzedaż mieszkań w ramach prowadzonej działalności gospodarczej korzysta ze zwolnienia od podatku VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy, sprzedaż zakupionych lokali mieszkalnych po uprzednim ich wyremontowaniu będzie korzystała ze zwolnienia VAT, gdyż w myśl art. 43 ust. 1 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

 • dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim;
 • pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budowli lub ich części upłynął czas krótszy niż 2 lata.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez towary, w myśl art. 2 pkt 6 ustawy, należy rozumieć rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Natomiast art. 7 ust. 1 ustawy stanowi, iż przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

W myśl przepisu art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza – mocą ust. 2 powołanego artykułu – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku od towarów i usług wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Na mocy art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednakże zarówno w treści ustawy, jak i przepisach wykonawczych do niej, przewidziane zostały zwolnienia od podatku oraz obniżone stawki.

Stosownie do przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

 1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
 2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

W świetle wyżej przytoczonego przepisu, kluczowym dla ustalenia zasad opodatkowania dostawy budynku, budowli lub ich części jest ustalenie, kiedy nastąpiło jego pierwsze zasiedlenie i jaki upłynął okres od tego momentu.

Przez pierwsze zasiedlenie – art. 2 pkt 14 ustawy – rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

 1. wybudowaniu lub
 2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Aby można było mówić o pierwszym zasiedleniu, musi dojść do oddania budynku, budowli lub ich części do użytkowania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, a za takie można rozumieć m.in. objęcie we władanie budynku, budowli lub ich części przez pierwszego nabywcę lub pierwszego użytkownika. Przedmiotowa nieruchomość winna być przyjęta przez nabywcę do użytkowania. Wydanie przedmiotowego obiektu nabywcy winno nastąpić w ramach wykonania przez sprzedającego czynności podlegających opodatkowaniu. Pierwsze zasiedlenie będzie miało miejsce wówczas, gdy wybudowany lub zmodernizowany budynek (obiekt) zostanie sprzedany lub np. oddany w najem, dzierżawę, bowiem zarówno sprzedaż jak i najem, dzierżawa są czynnościami podlegającymi opodatkowaniu. Zatem należy uznać że pierwsze zasiedlenie zachodzi w momencie sprzedaży lub oddania budynku (budowli) do użytkowania pierwszemu najemcy (dzierżawcy).

Z cytowanych wyżej przepisów wynika, że dostawa nieruchomości, spełniających określone w przepisach warunki, może korzystać ze zwolnienia od podatku VAT. Wykluczenie z tego zwolnienia następuje w sytuacji, gdy dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim oraz w sytuacji, gdy od momentu pierwszego zasiedlenia nie minęły co najmniej 2 lata.

W tym miejscu należy zauważyć, iż w przypadku nieruchomości niespełniających przesłanek do zwolnienia od podatku na podstawie powołanego wyżej przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, ustawodawca umożliwia podatnikom – po spełnieniu określonych warunków – skorzystanie ze zwolnienia wskazanego w pkt 10a tego przepisu.

W myśl art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem, że:

 1. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
 2. dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Ponadto, jak wynika z art. 43 ust. 7a ustawy, warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10a lit. b, nie stosuje się, jeżeli budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.

Zgodnie z przepisem art. 43 ust. 10 ustawy podatnik może zrezygnować ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10, i wybrać opodatkowanie dostawy budynków, budowli lub ich części, pod warunkiem że dokonujący dostawy i nabywca budynku, budowli lub ich części:

 1. są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni;
 2. złożą, przed dniem dokonania dostawy tych obiektów właściwemu dla ich nabywcy naczelnikowi urzędu skarbowego, zgodne oświadczenie, że wybierają opodatkowanie dostawy budynku, budowli lub ich części.

W myśl art. 43 ust. 11 ustawy oświadczenie, o którym mowa w ust. 10 pkt 2, musi również zawierać:

 1. imiona i nazwiska lub nazwę, adresy oraz numery identyfikacji podatkowej dokonującego dostawy oraz nabywcy;
 2. planowaną datę zawarcia umowy dostawy budynku, budowli lub ich części;
 3. adres budynku, budowli lub ich części.

Tak więc, ustawodawca daje podatnikom, dokonującym dostawy budynków, budowli lub ich części, objętych na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy zwolnieniem od podatku, po spełnieniu warunków określonych w art. 43 ust. 10 i 11 ustawy, możliwość zrezygnowania z tego zwolnienia i opodatkowania dostawy na zasadach ogólnych.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, iż Wnioskodawca zamierza rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej na zasadach ogólnych w zakresie handlu nieruchomościami. W ramach planowanej działalności gospodarczej w zakresie handlu nieruchomościami, Wnioskodawca będzie zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Mieszkania będą kupowane na rynku wtórnym od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej bez podatku VAT, bądź od komornika w drodze licytacji, również bez podatku VAT (zwolnionych od podatku VAT). Pomiędzy zakupem przedmiotowych lokali mieszkalnych od osób fizycznych/od komorników z dostawą tych lokali upłynie okres krótszy niż 2 lata.

Następnie będą w nich przeprowadzane niewielkie remonty – jak: wymiana sanitariatów, renowacja podłogi, malowanie, wymiana skrzydeł drzwiowych itp. Ponoszone na remont wydatki nie będą przekraczały 30% wartości początkowej zakupionego mieszkania. Następnie mieszkania będą sprzedawane. Przy dostawie mieszkań w odniesieniu do każdego odrębnie nie będzie występować czynność pierwszego zasiedlenia:

 • będą one nabywane od osób fizycznych niebędących podatnikami VAT,
 • ponoszone nakłady na remonty poszczególnych mieszkań nie przekraczają 30% ich wartości początkowej,
 • podatnik nie będzie odliczał podatku VAT od czynności związanych z pracami remontowymi poszczególnych mieszkań,
 • mieszkania nie będą wynajmowane; będą towarem handlowym.

Dostawa poszczególnych lokali mieszkalnych nie będzie dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.). Mieszkania, o których mowa, po wybudowaniu lub ulepszeniu były przedmiotem sprzedaży lub najmu aktualnym właścicielom, od których Wnioskodawca zamierza nabywać lokale mieszkalne bezpośrednio, bądź w drodze licytacji komorniczej. Mieszkania będą kupowane na rynku wtórnym, od właścicieli, którzy mieszkali w nich minimum 2 lata. Przy dostawie mieszkań w odniesieniu do każdego odrębnie nie będzie występować czynność pierwszego zasiedlenia. Będą to lokale mieszkalne, dla których czas między pierwszym zasiedleniem, a ich dostawą jest dłuższy niż dwa lata. W stosunku do wydatków na ulepszenie lokali mieszkalnych będzie Wnioskodawcy przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, lecz Zainteresowany nie będzie z tego prawa korzystał. Przy nabywaniu przedmiotowych lokali mieszkaniowych nie będzie Wnioskodawcy przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Mając na względzie powołane przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy wskazać należy, iż planowana dostawa przedmiotowych lokali mieszkalnych będzie korzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, bowiem nie zachodzą wyjątki w nim przedstawione. Jak wskazał Wnioskodawca, dostawa poszczególnych lokali mieszkalnych nie będzie dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia oraz czas między pierwszym zasiedleniem, a ich dostawą jest dłuższy niż dwa lata.

Reasumując, sprzedaż przedmiotowych lokali mieszkalnych będzie korzystała ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, o ile strony transakcji nie wybiorą opcji opodatkowania wskazanej w art. 43 ust. 10 ustawy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Końcowo należy wskazać, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. Należy zatem zaznaczyć, iż niniejszą interpretację wydano w oparciu o zdarzenie przyszłe, w którym wskazano, iż dostawa poszczególnych lokali mieszkalnych nie będzie dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia oraz czas między pierwszym zasiedleniem, a ich dostawą jest dłuższy niż dwa lata. Powyższe zostało przyjęte jako element przedstawionego przez Wnioskodawcę opisu zdarzenia przyszłego i nie było przedmiotem oceny. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.