IPTPB2/4511-35/15-4/AK | Interpretacja indywidualna

Czy pieniądze, które Wnioskodawczyni otrzymała po podpisaniu w formie aktu notarialnego przedwstępnej umowy sprzedaży darowanego przez rodziców 1/2 części udziału w lokalu mieszkalnym, a które wydatkowane były stricte na cele mieszkaniowe związane z budową 1/2 części domu mieszkalnego lecz wydawane po dacie podpisania umowy przedwstępnej ale przed całkowitym zbyciem darowanego lokalu, które nastąpiło 28 lutego 2011 r. wyczerpuje przepisy art. 21 ust. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i nie podlega opodatkowaniu?
IPTPB2/4511-35/15-4/AKinterpretacja indywidualna
 1. budowa
 2. lokal mieszkalny
 3. odpłatne zbycie
 4. umowa sprzedaży
 5. wydatki mieszkaniowe
 6. zadatek
 7. zwolnienia przedmiotowe
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 21 stycznia 2015 r. (data wpływu 23 stycznia 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 17 kwietnia 2015 r., (data wpływu 21 kwietnia 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych odpłatnego zbycia udziału w nieruchomości – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 stycznia 2015 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych odpłatnego zbycia udziału w nieruchomości.

Wniosek nie spełniał wymogów określonych w art. 14b § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.). Pismem z dnia 9 kwietnia 2015 r., nr IPTPB2/4511-35/15-2/AK Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów, na podstawie art. 169 § 1 w zw. z art. 14h ww. ustawy, wezwał Wnioskodawczynię do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia. Wezwanie wysłano w dniu 9 kwietnia 2015 r. (data doręczenia 13 kwietnia 2015 r.), natomiast w dniu 21 kwietnia 2015 r. do tutejszego Organu wpłynęła odpowiedź na ww. wezwanie (data nadania 18 kwietnia 2015 r.).

We wniosku oraz uzupełnieniu przedstawiono następujący stan faktyczny.

W dniu 14 września 2010 r. Wnioskodawczyni otrzymała od rodziców darowiznę w postaci 1/2 części udziału w lokalu mieszkalnym, który stanowił majątek osobisty. Dla tego lokalu mieszkalnego, urządzona jest w Sądzie Rejonowym Księga Wieczysta, i do dnia sprzedaży lokalu Wnioskodawczyni figurowała w niej jako współwłaściciel w 1/2 części udziału.

W dniu 30 września 2010 r. Wnioskodawczyni podpisała w formie aktu notarialnego przedwstępną umowę sprzedaży 1/2 części udziału w darowanym lokalu mieszkalnym i otrzymała 50% sumy umówionej za sprzedaż ww. lokalu mieszkalnego w postaci zadatku z 1/2 części Jej udziału. Drugie 50% sumy umówionej otrzymała dopiero po podpisaniu w dniu 28 lutego 2011 r. w formie aktu notarialnego umowy sprzedaży 1/2 części udziału w lokalu mieszkalnym, całkowicie przenosząc własność lokalu położonego przy ul. x na nowych właścicieli. Wnioskodawczyni jest osobą fizyczną i nie prowadzi działalności gospodarczej. Zbycie udziałów we współwłasności nabytego w darowiźnie lokalu mieszkalnego nie nastąpiło w drodze działalności gospodarczej.

Pieniądze uzyskane ze sprzedaży 1/2 części udziału lokalu mieszkalnego w drodze przedwstępnej umowy sprzedaży w dniu 30 września 2010 r. w postaci zadatku w całości przeznaczyła na budowę 1/2 części domu mieszkalnego powstającego na działce budowlanej przy ul. y. Działka budowlana jest w 1/2 części udziału własnością Wnioskodawczyni, a w Sądzie Rejonowym urządzona jest dla niej Księga Wieczysta pod numerem, w której jest wpisana jako współwłaściciel w 1/2 części udziału od 1996 r. Pieniądze otrzymane z zadatku w dniu 30 września 2010 r. spożytkowała w całości na budowę domu mieszkalnego, zaczynając od kupowania materiałów budowlanych oraz usług budowlanych po dacie zawarcia przedwstępnej umowy sprzedaży darowanego lokalu, czyli od dnia 1 października 2010 r.

Wydawanie pieniędzy z zadatku Wnioskodawczyni zakończyła przed popisaniem umowy sprzedaży lokalu czyli przed dniem 28 lutego 2011 r. Wszystko jest poparte rachunkami i fakturami za zakupy i wydatki, które poniosła w tym czasie. Drugie 50% pieniędzy uzyskanych po podpisaniu w formie aktu notarialnego definitywnej umowy sprzedaży 1/2 części darowanego lokalu mieszkalnego wydatkowała po dniu podpisania ww. umowy sprzedaży począwszy od 2 marca 2011 r., przeznaczając je jak poprzednio w całości na budowę 1/2 części domu mieszkalnego powstającego przy ul. y. Dom mieszkalny został wybudowany przed końcem 2013 r. i obecnie w nim zamieszkuje będąc wraz z siostrą jego współwłaścicielem po 1/2 części każda, zaspokajając własne potrzeby mieszkaniowe.

Wnioskodawczyni posiada wszystkie rachunki i faktury, które potwierdzają poniesione przez Nią wydatki związane z budową 1/2 części domu mieszkalnego powstałego przy ul. y, oraz jednocześnie są potwierdzeniem, że pieniądze uzyskane ze zbycia 1/2 części udziału darowanego przez rodziców lokalu mieszkalnego znajdującego się przy ul. x, zostały poniesione proporcjonalnie do udziałów współwłasności nieruchomości, czyli po 1/2 części udziału przypadającemu każdemu współwłaścicielowi tej nowo wybudowanej nieruchomości.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku).

Czy pieniądze, które Wnioskodawczyni otrzymała po podpisaniu w formie aktu notarialnego przedwstępnej umowy sprzedaży darowanego przez rodziców 1/2 części udziału w lokalu mieszkalnym, a które wydatkowane były stricte na cele mieszkaniowe związane z budową 1/2 części domu mieszkalnego lecz wydawane po dacie podpisania umowy przedwstępnej ale przed całkowitym zbyciem darowanego lokalu, które nastąpiło 28 lutego 2011 r. wyczerpuje przepisy art. 21 ust. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i nie podlega opodatkowaniu...

Zdaniem Wnioskodawczyni, przyjęcie przez Nią części pieniędzy w postaci zadatku z umówionej ceny sprzedaży 1/2 części udziału w lokalu mieszkalnym po podpisaniu w formie aktu notarialnego przedwstępnej umowy sprzedaży, która jest równoczesnym zobowiązaniem do całkowitego zbycia w konkretnym terminie ww. lokalu i wydatkowana li tylko na cele związane z budową Jej 1/2 części domu, oraz zgodnie z umową doprowadzenie do całkowitego zbycia darowanego przez rodziców lokalu a za pozostałe pieniądze dokończenie w przypisanym terminie budowy domu na zaspokajanie swoich potrzeb mieszkaniowych, winno skutkować zwolnieniem Jej od podatku dochodowego, wyczerpując warunki określone w przepisie art. 21 ust. l pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

W myśl art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy, źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,
 4. innych rzeczy,
  - jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a-c - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy - przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany.

W świetle powyższego, jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości, ich części oraz udziału w nieruchomości lub ww. praw majątkowych następuje przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie i nie zostaje dokonane w wykonywaniu działalności gospodarczej stanowi źródło przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Dla określenia skutków podatkowych tego typu transakcji istotne jest zatem ustalenie daty, od jakiej należy liczyć bieg pięcioletniego terminu, o którym mowa w powołanym wyżej przepisie.

Z treści złożonego wniosku wynika, że Wnioskodawczyni w dniu 14 września 2010 r. nabyła w drodze darowizny od rodziców udział 1/2 części lokalu mieszkalnego.

Biorąc pod uwagę powyższe i dokonując oceny skutków prawnych przedstawionego stanu faktycznego należy uznać, że odpłatne zbycie 1/2 części udziału lokalu mieszkalnego nabytego w 2010 r. jest źródłem przychodu, w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i w związku z tym podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

W myśl art. 30e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku.

Podstawą obliczenia podatku, o której mowa w ust. 1, jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw określonym zgodnie z art. 19, a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw (art. 30e ust. 2 ww. ustawy).

Przy czym w myśl art. 19 ust. 1 ww. ustawy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8, jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Jeżeli jednak cena, bez uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej w wysokości wartości rynkowej. Przepis art. 14 ust. 1 zdanie drugie stosuje się odpowiednio.

Wartość rynkową, o której mowa w ust. 1, rzeczy lub praw majątkowych określa się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca odpłatnego zbycia (art. 19 ust. 3 ww. ustawy).

Za koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c, nabytych w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób, uważa się udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania oraz kwotę zapłaconego podatku od spadków i darowizn w takiej części, w jakiej wartość zbywanej rzeczy lub prawa przyjęta do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn odpowiada łącznej wartości rzeczy i praw majątkowych przyjętej do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn (art. 22 ust. 6d cytowanej ustawy).

Wysokość nakładów, o których mowa w ust. 6c i 6d, ustala się na podstawie faktur VAT w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług oraz dokumentów stwierdzających poniesienie opłat administracyjnych (art. 22 ust. 6e ww. ustawy).

W myśl art. 30e ust. 4 ww. ustawy po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 3, wykazać:

 1. dochody uzyskane w roku podatkowym z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c i obliczyć należny podatek dochodowy od dochodu, do którego nie ma zastosowania art. 21 ust. 1 pkt 131, lub
 2. dochody, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131.

Dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c nie łączy się z dochodami (przychodami) z innych źródeł (art. 30e ust. 5 ww. ustawy).

W przypadku niewypełnienia warunków określonych w art. 21 ust. 1 pkt 131 podatnik jest obowiązany do złożenia korekty zeznania, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 3, i do zapłaty podatku wraz z odsetkami za zwłokę; odsetki nalicza się od następnego dnia po upływie terminu płatności, o którym mowa w art. 45 ust. 4 pkt 4, do dnia zapłaty podatku włącznie (art. 30e ust. 7 ww. ustawy).

Przepis art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, że wolne od podatku dochodowego są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych

Stosownie do art. 21 ust. 25 pkt 1 za wydatki poniesione na cele, o których mowa w ust. 1 pkt 131, uważa się wydatki poniesione na:

 1. nabycie budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem,
 2. nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie,
 3. nabycie gruntu pod budowę budynku mieszkalnego lub udziału w takim gruncie, prawa użytkowania wieczystego takiego gruntu lub udziału w takim prawie, w tym również z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego, oraz nabycie innego gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, jeżeli w okresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 131, grunt ten zmieni przeznaczenie na grunt pod budowę budynku mieszkalnego,
 4. budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub remont własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego,
 5. rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub adaptację na cele mieszkalne własnego budynku niemieszkalnego, jego części, własnego lokalu niemieszkalnego lub własnego pomieszczenia niemieszkalnego,

- położonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej.

Z treści art. 21 ust. 26 ww. ustawy wynika, że przez własny budynek, lokal lub pomieszczenie, o których mowa w ust. 25 pkt 1 lit. d i e, rozumie się budynek, lokal lub pomieszczenie stanowiące własność lub współwłasność podatnika lub do którego podatnikowi przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udział w takich prawach.

W przypadku ponoszenia wydatków na cele mieszkaniowe w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej, zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 131, stosuje się pod warunkiem istnienia podstawy prawnej wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, do uzyskania przez organ podatkowy informacji podatkowych od organu podatkowego państwa, na którego terytorium podatnik ponosi wydatki na cele mieszkaniowe (art. 21 ust. 27 ww. ustawy).

Zgodnie z art. 21 ust. 28 cytowanej ustawy za wydatki, o których mowa w ust. 25, nie uważa się wydatków poniesionych na:

 1. nabycie gruntu lub udziału w gruncie, prawa wieczystego użytkowania gruntu lub udziału w takim prawie, budynku, jego części lub udziału w budynku, lub
 2. budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę, adaptację lub remont budynku albo jego części,

- przeznaczonych na cele rekreacyjne.

Z przedstawionego przez Wnioskodawczynię stanu faktycznego wynika, że w dniu 14 września 2010 r. otrzymała od rodziców darowiznę w postaci 1/2 części udziału w lokalu mieszkalnym. W dniu 30 września 2010 r. Wnioskodawczyni zawarła umowę przedwstępną sprzedaży lokalu mieszkalnego nabytego w drodze darowizny, na mocy której otrzymała 50% sumy umówionej za sprzedaż ww. lokalu mieszkalnego w postaci zadatku z 1/2 części Jej udziału. Drugie 50% sumy umówionej otrzymała dopiero po podpisaniu w dniu 28 lutego 2011 r. w formie aktu notarialnego umowy sprzedaży 1/2 części udziału w lokalu mieszkalnym, całkowicie przenosząc własność lokalu na nowych właścicieli. Pieniądze uzyskane ze sprzedaży 1/2 części udziału lokalu mieszkalnego w drodze przedwstępnej umowy sprzedaży w dniu 30 września 2010 r. w postaci zadatku w całości przeznaczyła na budowę 1/2 części domu mieszkalnego powstającego na działce budowlanej. Działka budowlana jest w 1/2 części udziału własnością Wnioskodawczyni, a w Sądzie Rejonowym urządzona jest dla niej Księga Wieczysta, w której Wnioskodawczyni jest wpisana jako współwłaściciel w 1/2 części udziału od 1996 r. Pieniądze otrzymane z zadatku w dniu 30 września 2010 r. spożytkowała w całości na budowę domu mieszkalnego, zaczynając od kupowania materiałów budowlanych oraz usług budowlanych po dacie zawarcia przedwstępnej umowy sprzedaży darowanego lokalu, czyli od dnia 1 października 2010 r.

Następnie w dniu 28 lutego 2011 r. Wnioskodawczyni zawarła ostateczną umowę sprzedaży 1/2 udziału lokalu mieszkalnego, na mocy której uzyskała pozostałe 50% ceny.

W tym miejscu należy wyjaśnić, że stosownie do art. 535 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121, z późn. zm.), przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę.

Umowa tego rodzaju w rozumieniu cywilnoprawnym ma charakter umowy wzajemnej, do której odnosi się wyrażona w art. 488 Kodeksu cywilnego zasada jednoczesnego wykonywania świadczeń, tj. przeniesienia własności nieruchomości lub prawa majątkowego i zapłacenia sprzedawcy ceny. Jednakże przepis ten przewiduje również wyjątki, z których najważniejsze znaczenie ma treść umowy pomiędzy stronami, albowiem w granicach zasady swobody umów ustanowionej w art. 3531 Kodeksu cywilnego strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego. Stosownie do powyższego, strony mogą ustalić, że przed zawarciem definitywnej umowy sprzedaży kupujący może zapłacić część lub całość ceny. Przyjęcie przez sprzedawcę części ceny (zadatku, przedpłaty, zaliczki) z tytułu sprzedaży nieruchomości następuje na podstawie umowy przedwstępnej, zobowiązującej do przeniesienia własności nieruchomości.

Umowa przedwstępna jest instytucją prawa zobowiązań służącą stronom, które dążą do zawarcia określonej umowy, ale z różnych powodów nie chcą lub nie mogą jej zawrzeć, a pragną zapewnić sobie jej zawarcie w przyszłości. Można powiedzieć, że umowa przedwstępna tworzy swoisty mechanizm obligacyjny i organizuje tym samym proces zawierania umowy.

Jednakże zgodnie z normami prawa cywilnego ani umowa przedwstępna ani wpłata zaliczki, zadatku czy przedpłaty nie przenosi własności nieruchomości. Moment przeniesienia własności nieruchomości został określony w art. 155 § 1 Kodeksu cywilnego, a art. 158 Kodeksu cywilnego określa wyraźnie formę tej czynności prawnej.

Zgodnie z art. 158 Kodeksu cywilnego umowa zobowiązująca do przeniesienia własności nieruchomości powinna być zawarta w formie aktu notarialnego. To samo dotyczy umowy przenoszącej własność, która zostaje zawarta w celu wykonania istniejącego uprzednio zobowiązania do przeniesienia własności nieruchomości; zobowiązanie powinno być w akcie wymienione. Stosownie zaś do przepisu art. 389 Kodeksu cywilnego umowa, przez którą jedna ze stron lub obie zobowiązują się do zawarcia oznaczonej umowy (umowa przedwstępna), powinna określać istotne postanowienia umowy przyrzeczonej.

Z analizowanego przepisu art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że dochód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości może zostać zwolniony z opodatkowania jeżeli przychód zostanie wydatkowany na cele mieszkaniowe określone w art. 21 ust. 25 ww. ustawy. Skoro zatem w celu skorzystania ze zwolnienia podatnik ma wydatkować uzyskane ze sprzedaży udziału w nieruchomości przychody na cele mieszkaniowe, w tym m.in. na budowę domu mieszkalnego, to uznać należy, że warunek ten będzie spełniony wówczas, gdy zarówno nabycie jak i wydatki związane z tym nabyciem będą dokonane po sprzedaży udziału w nieruchomości.

Przenosząc powyższe na grunt przedmiotowej sprawy stwierdzić należy, że wydatkowanie zadatku uzyskanego przy zawarciu przedwstępnej umowy sprzedaży 1/2 części lokalu mieszkalnego na budowę domu mieszkalnego, w którym Wnioskodawczyni zamieszkała nie spełnia przesłanki, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowego od osób fizycznych, ponieważ Wnioskodawczyni wydatkowała środki pochodzące z zadatku na budowę domu mieszkalnego przed datą odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego nabytego w drodze darowizny.

W związku z powyższym, przedstawione przez Wnioskodawczynię stanowisko w sprawie oceny prawnej zaistniałego stanu faktycznego należało uznać za nieprawidłowe.

Wnioskodawczyni dołączyła dokumenty (akty notarialne). Organ wydając interpretację w trybie art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z póżn. zm.) nie przeprowadza postepowania dowodowego w związku z czym nie dokonuje analizy i oceny załączonych do wniosku dokumentów, a jedynie opiera się na przedstawionym we wniosku stanie faktycznym.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.