IPTPB2/4511-307/15-4/PK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
Możliwość zastosowania zwolnienia przedmiotowego

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w związku z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 4 maja 2015 r. (data wpływu 12 maja 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 29 lipca 2015 r. (data wpływu 7 sierpnia 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie:

 • możliwości zastosowania zwolnienia przedmiotowego (pytanie nr 1) – jest nieprawidłowe,
 • utraty prawa do zwolnienia przedmiotowego w sytuacji przyszłego przeznaczenia lokalu mieszkalnego wyłącznie na cele mieszkaniowe córek Wnioskodawczyni (pytanie nr 2) – jest bezprzedmiotowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 maja 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zastosowania zwolnienia przedmiotowego.

Wniosek nie spełniał wymogów, określonych w art. 14b § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.

Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613), w związku z powyższym, pismem z dnia 21 lipca 2015 r., Nr IPTPB2/4511-307/15-2/PK, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów, na podstawie art. 169 § 1 w zw. z art. 14h ustawy Ordynacja podatkowa, wezwał Wnioskodawczynię do usunięcia braków wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie wysłano w dniu 22 lipca 2015 r. (skutecznie doręczono dnia 28 lipca 2015 r.), zaś w dniu 7 sierpnia 2015 r. Wnioskodawczyni uzupełniła ww. wniosek (data nadania 4 sierpnia 2015 r.).

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawczyni jest osobą fizyczną. Od 1995 r. jest współwłaścicielem lokalu mieszkalnego przy ul. X w XX o powierzchni 47,88 m2 na prawie wspólności ustawowej wraz ze swoim mężem. Wnioskodawczym jest nadal zameldowana w ww. lokalu.

Ponadto, Wnioskodawczyni nabyła w drodze dziedziczenia i darowizny spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego w miejscowości XX, w budynku przy ul. Z o powierzchni 45,9 m2 (dalej: lokal), co miało miejsce poprzez następujące zdarzenia. Wnioskodawczyni nabyła w drodze dziedziczenia po bracie S. D. zmarłym dnia 16 września 2013 r. 1/6 części spadku. Pozostałą część spadku po S. D. nabyli: w 1/2 części J. D., w 1/6 części A. G., w 1/6 części J. D. Przedmiot majątku osobistego S. D. stanowiło spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. Następnie w drodze dziedziczenia po ojcu Wnioskodawczyni J. D. zmarłym dnia 13 stycznia 2014 r. spadek nabyli: Wnioskodawczyni, A. G. i J. D. po 1/3 części każdy z nich. Wskutek powyższych zdarzeń Wnioskodawczyni nabyła łącznie 1/3 części spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. W dniu 8 kwietnia 2014 r. Wnioskodawczyni nabyła w drodze darowizny od jej rodzeństwa A. G. i J. D. 2/3 części spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu (po 1/3 części od każdego z nich) o łącznej wartości 80 000,00 zł. Wskutek wszystkich tych zdarzeń Wnioskodawczyni nabyła spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu jako jedyny jego właściciel. Nabycia zgłoszono w stosownych deklaracjach i w ustawowym terminie właściwemu urzędowi skarbowemu, co pozwoliło na skorzystanie ze zwolnienia od podatku od spadków i darowizn.

W dniu 8 kwietnia 2014 r. Wnioskodawczyni sprzedała osobie trzeciej spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu za cenę 120 000,00 zł (stu dwudziestu tysięcy złotych).

W dniu 28 lipca 2014 r. środki uzyskane z ww. sprzedaży Wnioskodawczyni przeznaczyła w całości na zakup innego spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu przy ul. Y w XX o powierzchni 52,50 m2, które nabyła na prawie wspólności ustawowej z Jej mężem od osoby trzeciej. Zakup dokonany został za cenę 200 000,00 zł (dwieście tysięcy złotych), z czego 120 000,00 zł zostało pokryte z majątku osobistego Wnioskodawczyni pochodzącego ze sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, zaś 80 000,00 zł pochodziło z majątku wspólnego Wnioskodawczyni i Jej męża.

Następnie dnia 28 lipca 2014 r. Wnioskodawczyni dokonała darowizny zakupionego spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu przy ul. Y w XX na rzecz swoich córek M. O. i A. O., po 1/2 części każdej z nich.

Podsumowując, aktualnie lokal przy ul. X stanowi współwłasność Wnioskodawczyni i Jej męża, zaś spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego przy ul. Y stanowi współwłasność córek Wnioskodawczyni.

Wnioskodawczyni wskazuje przy tym, że wraz z mężem i córkami wspólnie zamieszkują w lokalu przy ul. Y w XX, z uwagi na jego większą powierzchnię. Mieszkanie to spełnia ich wspólne cele mieszkaniowe. Wyłącznie z troski o przyszłość córek Wnioskodawczyni dokonała darowizny na ich rzecz spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, pomimo faktu, że to właśnie w tym nowo nabytym mieszkaniu zaspokajane są potrzeby mieszkaniowe Wnioskodawczyni i całej jej rodziny.

W 2015 r. Wnioskodawczyni złożyła deklarację PIT-39 za rok podatkowy 2014, ze wskazaniem przeznaczenia całości przychodu (i dochodu) uzyskanego w 2014 r. ze sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu (tj. kwoty 120 000,00 zł) na cele mieszkaniowe przed upływem 2 lat. Wskutek powyższego zdarzenia, przychód ze sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu (120 000,00 zł) został zwolniony w całości od podatku dochodowego.

Wnioskodawczyni oświadcza, że pozostawała w momencie dokonywania wszystkich czynności opisanych we wniosku we wspólności ustawowej ze swoim małżonkiem i pozostaje w niej nadal.

Pomimo zamiaru nabycia prawa do lokalu na aktualne zaspokajanie własnych celów mieszkaniowych Wnioskodawczyni i Jej rodziny, Wnioskodawczyni rozważa w przyszłości (po usamodzielnieniu się córek) wraz z mężem przeprowadzenie się do mniejszego lokalu przy ul. X w XX i pozostawienie córkom do wyłącznego korzystania większego lokalu przy ul. Y w XX. Wnioskodawczyni nie posiada wiedzy o tym czy i kiedy nastąpi zmiana okoliczności umożliwiająca córkom ich samodzielne utrzymanie i zamieszkiwanie w przedmiotowym lokalu.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku):
 1. Czy w opisanych okolicznościach przychód uzyskany przez Wnioskodawczynię ze sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego przy ul. Z w XX podlega zwolnieniu podatkowemu na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych w związku z jego wydatkowaniem przez Wnioskodawczynię na zakup spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu przy ul. Y w XX...
 2. Czy późniejsza (po uzyskaniu przez córki Wnioskodawczyni samodzielności w bliżej nieokreślonej przyszłości) zmiana przeznaczenia lokalu mieszkalnego przy ul. Y w XX i przeznaczenie go wyłącznie na cele mieszkaniowe córek Wnioskodawczyni spowodowałoby utratę przez Wnioskodawczynię prawa do zwolnienia podatkowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dotyczącego przychodu uzyskanego przez Wnioskodawczynię ze sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego przy ul. Z w XX...

Zdaniem Wnioskodawczyni, odnośnie pytania nr 1, zamieszkanie w nabytym mieszkaniu i korzystanie z niego w opisanym zakresie spełnia kryteria „wydatkowania na własne cele mieszkaniowe” wskazane w treści art. 21 ust. l pkt 131 ustawy o podatku dochodowym, pomimo dokonania darowizny spółdzielczego własnościowego prawa do tego lokalu na rzecz Jej córek. W ocenie Wnioskodawczyni, zwolnienie to obejmowało będzie całą kwotę uzyskaną ze sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu (120 000,00 zł) z uwagi na jej wydatkowanie w całości na zakup innego spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu za cenę 200 000,00 zł, z czego 120 000,00 zł zostało pokryte z majątku odrębnego Wnioskodawczyni.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem dochodów zwolnionych na podstawie art. 21, 52, 52a i 52c wymienionej ustawy oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Stosownie do treści art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, źródłem przychodów jest odpłatne zbycie z zastrzeżeniem ust. 2: nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, prawa wieczystego użytkowania gruntów, innych rzeczy - jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalność, gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit a)-c) - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy - przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie.

Przepis art. 21 ust. 1 pkt 131 ww. ustawy z kolei stanowi, że wolne od podatku dochodowego są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele, uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych.

Z postanowień art. 21 ust. 25 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że za wydatki poniesione na cele, o których mowa w ust. 1 pkt 131, uważa się wydatki poniesione na: nabycie budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem, nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie, nabycie gruntu pod budowę budynku mieszkalnego lub udziału w takim gruncie, prawa użytkowania wieczystego takiego gruntu lub udziału w takim prawie, w tym również z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego, oraz nabycie innego gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, jeżeli w okresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 131, grunt ten zmieni przeznaczenie na grunt pod budowę budynku mieszkalnego, budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub remont własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub adaptację na cele mieszkalne własnego budynku niemieszkalnego, jego części, własnego lokalu niemieszkalnego lub własnego pomieszczenia niemieszkalnego.

Należy przy tym podkreślić, że przepisy nie precyzują co należy rozumieć dokładnie pod pojęciem „własnych celów mieszkaniowych” wskazanych w art. 21 ust. 1 pkt 131 ww. ustawy. Przepisy nie wskazują również, że spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu po jego nabyciu musi pozostawać przez określony czas własnością lub współwłasnością podatnika w celu realizacji tych celów.

W związku z powyższym, Wnioskodawczyni uważa, że miała możliwość skorzystania ze zwolnienia podatkowego na podstawie ww. przepisów w opisanym stanie faktycznym.

W ocenie Wnioskodawczyni, nie ma przy tym znaczenia, że:

 1. spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu przy ul. Y w XX zostało darowane w dniu jego zakupu córkom Wnioskodawczyni, w sytuacji gdy aktualnie zamieszkują w tym lokalu: Wnioskodawczyni, Jej mąż oraz Jej córki, a zatem zaspokajane są własne cele mieszkaniowe Wnioskodawczyni;
 2. Wnioskodawczyni była współwłaścicielem innej nieruchomości w chwili wydatkowania środków ze sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, ważne jest jedynie, że ten kolejny zakup służył faktycznie zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych Jej i Jej rodziny;
 3. Wnioskodawczyni nie jest zameldowania w mieszkaniu przy ul. Y w XX, z uwagi na to, że zameldowanie jest czynnością z zakresu prawa administracyjnego i nie zmienia faktu realizowania własnych celów mieszkaniowych w nowo nabytym mieszkaniu;
 4. oprócz Wnioskodawczyni z lokalu przy ul. Y w XX korzystają również Jej najbliżsi członkowie rodziny, co nie pozbawia Wnioskodawczyni możliwości realizowania w nim również własnych celów mieszkaniowych.

Zdaniem Wnioskodawczyni, odnośnie pytania nr 2, w świetle wskazanych powyżej przepisów, zakup i korzystanie przez Wnioskodawczynię i Jej rodzinę z mieszkania przy ul. Y w XX, w opisanych okolicznościach, a następne w przyszłości (po uzyskaniu przez córki samodzielności) przeprowadzenie się przez Wnioskodawczynię do lokalu przy ul. X i rozpoczęcie wyłącznego korzystania z lokalu przy ul. Y przez córki Wnioskodawczyni, nie spowodowałoby utraty prawa do skorzystania ze zwolnienia podatkowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu zakupu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu przy ul. Y w XX.

Przepisy nie precyzują kiedy i przez jaki czas „własne cele mieszkaniowe” muszą być przez podatnika realizowane w nowo zakupionym lokalu. W ocenie Wnioskodawczyni możliwa jest zatem taka wykładnia, która zakłada czasowe przeznaczenie nieruchomości do zamieszkania w niej przez podatnika. Tym bardziej, że Wnioskodawczyni aktualnie nie dysponuje wiedzą kiedy i czy w ogóle nastąpi Jej przeprowadzenie się wraz z mężem do lokalu przy ul. X.

W ocenie Wnioskodawczyni dla prawa do skorzystania z przedmiotowego zwolnienia wystarczającym jest zatem, że Wnioskodawczyni nabyła spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego przy ul. Y z zamiarem aktualnego przeznaczenia lokalu na własny cel mieszkaniowy Wnioskodawczyni i Jej rodziny. Możliwości skorzystania z przedmiotowej ulgi nie wyklucza późniejsze inne przeznaczenie zakupionego prawa do lokalu mieszkalnego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego jest:
 • nieprawidłowe w części dotyczącej możliwości zastosowania zwolnienia przedmiotowego (pytanie nr 1);
 • bezprzedmiotowe w części dotyczącej utraty prawa do zwolnienia przedmiotowego w sytuacji przyszłego przeznaczenia lokalu mieszkalnego wyłącznie na cele mieszkaniowe córek Wnioskodawczyni (pytanie nr 2).

Zgodnie z przepisem art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji Podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z treścią art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) - c) ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, źródłem przychodów jest odpłatne zbycie:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,

- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Wobec powyższego odpłatne zbycie nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości i praw majątkowych stanowi źródło przychodu podlegające opodatkowaniu, jeżeli zbycie to ma miejsce przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Zatem w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) - c) ww. ustawy decydujące znaczenie w kwestii opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych ma forma prawna ich nabycia oraz moment nabycia z uwagi na fakt, że przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ulegały zmianie.

Zgodnie z art. 922 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121), spadek to prawa i obowiązki zmarłego wynikające ze stosunków cywilnoprawnych, które z chwilą jego śmierci przechodzą na następców prawnych.

W myśl art. 924 powyższej ustawy, spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy, natomiast spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku (art. 925 Kodeksu cywilnego).

Oznacza to, że dniem nabycia przez spadkobiercę spadku jest data śmierci spadkodawcy. Natomiast postanowienie sądu o nabyciu spadku potwierdza jedynie prawo spadkobiercy do tego spadku od momentu jego otwarcia.

Zgodnie z przepisem art. 888 § 1 ww. Kodeksu przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Podstawowym elementem umowy darowizny, niezbędnym do uznania, że dane świadczenie jest darowizną, jest jej nieodpłatność. Świadczenie jest nieodpłatne wówczas, gdy otrzymujący świadczenie nie świadczy nic w zamian, ani też nie zobowiązuje się do innego świadczenia w przyszłości. Przy czym to świadczenie drugiej strony nie musi mieć charakteru majątkowego, może być np. korzyścią osobistą. Jedynym celem, jaki leży u podstaw darowizny, jest chęć przysporzenia majątkowego na rzecz drugiej strony. Jeżeli podatnik dokonuje świadczenia, mając nadzieję uzyskania w zamian, w przyszłości jakiejś korzyści majątkowej lub osobistej, to nie można mówić o darowiźnie.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że w Wnioskodawczynią jest osobą fizyczną. Od 1995 r. jest współwłaścicielem lokalu mieszkalnego przy ul. X w XX o powierzchni 47,88 m2 na prawie wspólności ustawowej wraz ze swoim mężem. Wnioskodawczyni jest nadal zameldowana w ww. lokalu. Ponadto, Wnioskodawczyni nabyła w drodze dziedziczenia i darowizny spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego w miejscowości XX, w budynku przy ul. Z o powierzchni 45,9 m2 (dalej: lokal), co miało miejsce poprzez następujące zdarzenia. Wnioskodawczyni nabyła w drodze dziedziczenia po bracie zmarłym dnia 16 września 2013 r. 1/6 części spadku. Pozostałą część spadku nabyli: w 1/2 części J. D., w 1/6 części A. G., w 1/6 części J. D. Przedmiot majątku osobistego spadkodawcy stanowiło spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. Następnie w drodze dziedziczenia po ojcu Wnioskodawczyni J. D. zmarłym dnia 13 stycznia 2014 r. spadek nabyli: Wnioskodawczyni, A. G. i J. D. po 1/3 części każdy z nich. Wskutek powyższych zdarzeń Wnioskodawczyni nabyła łącznie 1/3 części spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. W dniu 8 kwietnia 2014 r. Wnioskodawczyni nabyła w drodze darowizny od jej rodzeństwa 2/3 części spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu (po 1/3 części od każdego z nich) o łącznej wartości 80 000,00 zł. Wskutek wszystkich tych zdarzeń Wnioskodawczyni nabyła spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu jako jedyny jego właściciel. W dniu 8 kwietnia 2014 r. Wnioskodawczyni sprzedała osobie trzeciej spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu za cenę 120 000,00 zł (stu dwudziestu tysięcy złotych). W dniu 28 lipca 2014 r. środki uzyskane z ww. sprzedaży Wnioskodawczyni przeznaczyła w całości na zakup innego spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu przy ul. Y w XX o powierzchni 52,50 m2, które nabyła na prawie wspólności ustawowej z Jej mężem od osoby trzeciej. Zakup dokonany został za cenę 200 000,00 zł (dwieście tysięcy złotych), z czego 120 000,00 zł zostało pokryte z majątku osobistego Wnioskodawczyni pochodzącego ze sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, zaś 80 000,00 zł pochodziło z majątku wspólnego Wnioskodawczyni i jej męża. W dniu 28 lipca 2014 r. Wnioskodawczyni dokonała darowizny zakupionego spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu przy ul. Y w XX na rzecz swoich córek, po 1/2 części każdej z nich. Aktualnie lokal przy ul. X stanowi współwłasność Wnioskodawczyni i Jej męża, zaś spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego przy ul. Y stanowi współwłasność córek Wnioskodawczyni. Wnioskodawczyni wskazuje przy tym, że wraz z mężem i córkami wspólnie zamieszkują w lokalu przy ul. Y w XX, z uwagi na jego większą powierzchnię. Mieszkanie to spełnia ich wspólne cele mieszkaniowe. Wyłącznie z troski o przyszłość córek Wnioskodawczyni dokonała darowizny na ich rzecz spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, pomimo faktu, że to właśnie w tym nowo nabytym mieszkaniu zaspokajane są potrzeby mieszkaniowe Wnioskodawczyni i całej jej rodziny. W 2015 r. Wnioskodawczyni złożyła deklarację PIT-39 za rok podatkowy 2014, ze wskazaniem przeznaczenia całości przychodu (i dochodu) uzyskanego w 2014 r. ze sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu (tj. kwoty 120 000,00 zł) na cele mieszkaniowe przed upływem 2 lat. Wskutek powyższego zdarzenia, przychód ze sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu został zwolniony w całości od podatku dochodowego. Wnioskodawczyni oświadcza, że pozostawała w momencie dokonywania wszystkich czynności opisanych we wniosku we wspólności ustawowej ze swoim małżonkiem i pozostaje w niej nadal. Pomimo zamiaru nabycia prawa do lokalu na aktualne zaspokajanie własnych celów mieszkaniowych Wnioskodawczyni i Jej rodziny, Wnioskodawczyni rozważa w przyszłości (po usamodzielnieniu się córek) wraz z mężem przeprowadzenie się do mniejszego lokalu przy ul. X w XX i pozostawienie córkom do wyłącznego korzystania większego lokalu przy ul. Y w XX. Wnioskodawczyni nie posiada wiedzy o tym czy i kiedy nastąpi zmiana okoliczności umożliwiająca córkom ich samodzielne utrzymanie i zamieszkiwanie w przedmiotowym lokalu.

Biorąc pod uwagę powyższy opis należy stwierdzić, że nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego będącego przedmiotem odpłatnego zbycia w 2014 r. nastąpiło w następujących datach:

 • w 2013 r. – udział 1/6 części nieruchomości został nabyty w drodze spadku po bracie,
 • w 2014 r. – udział 1/6 części nieruchomości został nabyty w drodze spadku po ojcu,
 • w 2014 r. – udział 2/3 części nieruchomości został nabyty w drodze umowy darowizny od rodzeństwa Wnioskodawczyni.

Wnioskodawczyni nabyła spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego w trzech datach w latach 2013 – 2014, więc zbycie w 2014 r. ww. prawa do lokalu mieszkalnego dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie – podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, gdyż stanowi ono źródło przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 30e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) c) podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku.

W myśl art. 30e ust. 4 ww. ustawy, po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 3, wykazać:

 1. dochody uzyskane w roku podatkowym z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) c) i obliczyć należny podatek dochodowy od dochodu, do którego nie ma zastosowania art. 21 ust. 1 pkt 131, lub
 2. dochody, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131.

Zgodnie z art. 45 ust. 1a pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w terminie określonym w ust. 1 (do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym) podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym odrębne zeznania, według ustalonych wzorów, o wysokości osiągniętego w roku podatkowym dochodu (poniesionej straty) z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30e.

Stosownie do art. 30e ust. 2 ww. ustawy, podstawą obliczenia podatku, o której mowa w ust. 1, jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw określonym zgodnie z art. 19, a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw.

W świetle art. 19 ust. 1 ww. ustawy, przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8, jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Jeżeli jednak cena określona w umowie, bez uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej w wysokości wartości rynkowej.

Zgodnie natomiast do art. 22 ust. 6c powołanej ustawy, koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) c), z zastrzeżeniem ust. 6d, stanowią udokumentowane koszty nabycia lub udokumentowane koszty wytworzenia, powiększone o udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania.

Za koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)–c), nabytych w drodze spadku, darowizny lub inny nieodpłatny sposób, uważa się udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania oraz kwotę zapłaconego podatku od spadku i darowizn w takiej części, w jakiej wartość zbywanej rzeczy lub prawa przyjęta do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn odpowiada łącznej wartości rzeczy i praw majątkowych przyjętej do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn (art. 22 ust. 6d). Nadto zgodnie z art. 22 ust. 6e ww. ustawy, wysokość nakładów, o których mowa w ust. 6c i 6d ustala się na podstawie faktur VAT w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług oraz dokumentów stwierdzających poniesienie opłat administracyjnych.

Dochód z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)–c) może jednak na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – podlegać zwolnieniu z opodatkowania. Stosownie do treści tego przepisu, wolne od podatku dochodowego są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych.

Dochód zwolniony należy zatem obliczyć według następującego wzoru:

dochód zwolniony = D x (W/P)

gdzie:

D – dochód ze sprzedaży,

W – wydatki poniesione na cele mieszkaniowe wymienione w art. 21 ust. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,

P – przychód ze sprzedaży.

Cele mieszkaniowe, których sfinansowanie przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych uprawnia do skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania, wymienione zostały w art. 21 ust. 25 ww. ustawy.

Stosownie do art. 21 ust. 25 pkt 1 i 2 ww. ustawy, za wydatki poniesione na cele, o których mowa w ust. 1 pkt 131, uważa się:

 1. wydatki poniesione na:
  1. nabycie budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem,
  2. nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie,
  3. nabycie gruntu pod budowę budynku mieszkalnego lub udziału w takim gruncie, prawa użytkowania wieczystego takiego gruntu lub udziału w takim prawie, w tym również z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego, oraz nabycie innego gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, jeżeli w okresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 131, grunt ten zmieni przeznaczenie na grunt pod budowę budynku mieszkalnego,
  4. budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub remont własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego,
  5. rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub adaptację na cele mieszkalne własnego budynku niemieszkalnego, jego części, własnego lokalu niemieszkalnego lub własnego pomieszczenia niemieszkalnego,

- położonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej,

 1. wydatki poniesione na:
  1. spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), na cele określone w pkt 1,
  2. spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), na spłatę kredytu (pożyczki), o którym mowa w lit. a),
  3. spłatę każdego kolejnego kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), na spłatę kredytu (pożyczki), o których mowa w lit. a) lub b)

- w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, mających siedzibę w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem ust. 29 i 30.

Przez własny budynek, lokal lub pomieszczenie, o których mowa w ust. 25 pkt 1 lit. d) i e), rozumie się budynek, lokal lub pomieszczenie stanowiące własność lub współwłasność podatnika lub do którego podatnikowi przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udział w takich prawach (art. 21 ust. 26 ww. ustawy).

Zgodnie z art. 21 ust. 28 ww. ustawy za wydatki, o których mowa w ust. 25, nie uważa się wydatków poniesionych na:

 1. nabycie gruntu lub udziału w gruncie, prawa wieczystego użytkowania gruntu lub udziału w takim prawie, budynku, jego części lub udziału w budynku, lub
 2. budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę, adaptację lub remont budynku albo jego części

- przeznaczonych na cele rekreacyjne.

Należy również wskazać, że przepis art. 21 ust. 1 pkt 131 nie ma zastosowania do tej części wydatków, o których mowa w ust. 25 pkt 2, które podatnik uwzględnił korzystając z ulg podatkowych, w rozumieniu Ordynacji podatkowej, przy opodatkowaniu podatkiem dochodowym oraz do tej części wydatków, o których mowa w ust. 25 pkt 2, którymi sfinansowane zostały wydatki określone w ust. 25 pkt 1, uwzględnione przez podatnika korzystającego z ulg podatkowych, w rozumieniu Ordynacji podatkowej, przy opodatkowaniu podatkiem dochodowym (art. 21 ust. 30 ww. ustawy).

Natomiast w przypadku niewypełnienia warunków określonych w art. 21 ust. 1 pkt 131 podatnik jest obowiązany do złożenia korekty zeznania, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 3, i do zapłaty podatku wraz z odsetkami za zwłokę; odsetki nalicza się od następnego dnia po upływie terminu płatności, o którym mowa w art. 45 ust. 4 pkt 4, do dnia zapłaty podatku włącznie (art. 30e ust. 7 ww. ustawy).

Jak wynika z powyższego, podstawową okolicznością decydującą o zastosowaniu zwolnienia wynikającego z powołanego wyżej art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym jest fakt wydatkowania (począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie) środków z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych na wskazane w ustawie własne cele mieszkaniowe podatnika. Katalog wydatków stanowiących własne cele mieszkaniowe podatnika wskazany w art. 25 ust. 25 ustawy ma charakter zamknięty – jest to wyliczenie enumeratywne. Ustawodawca formułując przedmiotowe zwolnienie w sposób jednoznaczny wskazał realizację celów mieszkaniowych, które pozwalają na skorzystanie ze zwolnienia z opodatkowania dochodu.

Zgodnie z wyżej cytowanym art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. c) ww. ustawy, za wydatki poniesione na własne cele mieszkaniowe, o których mowa w ust. 1 pkt 131, uważa się m.in. wydatki poniesione na nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie. Zatem celem mieszkaniowym niewątpliwie jest przeznaczenie środków ze sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego na nabycie innego spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego.

Oznacza to, że przeznaczenie przez Wnioskodawczynię środków z odpłatnego zbycia nabytego w drodze spadku oraz w drodze umowy darowizny spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego na nabycie innego spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego uprawniałoby co do zasady do skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie ww. przepisu.

Podkreślić jednak trzeba, że dla zwolnienia określonego w ww. przepisie istotne jest, aby w nabytym lokalu podatnik realizował własny cel mieszkaniowy. Przedmiotowe zwolnienie jest regulacją, która nie ma na celu zwalniać każdego wydatkowania środków na zakup nieruchomości, nawet jeżeli spełnia ona wymogi określone w art. 21 ust. 25 ww. ustawy. Ze zwolnienia tego wypływa daleko idąca konsekwencja zawarta w stwierdzeniu „własne cele mieszkaniowe”. Zamiarem ustawodawcy tworzącego zwolnienie przedmiotowe w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych było zachęcanie podatników do nabywania w miejsce zbywanych praw majątkowych czy nieruchomości, innych nieruchomości lub praw przeznaczonych do zaspokajania ich indywidualnych potrzeb mieszkaniowych. U podstaw omawianego zwolnienia legło założenie, że nie powinny być opodatkowane środki wydatkowane na realizację nowego – szeroko rozumianego – celu mieszkaniowego. Powyższe wynika wprost z brzmienia przepisu normującego omawiane zwolnienie.

Przewidując przedmiotowe zwolnienie ustawodawca w przepisie art. 21 ust. 1 pkt 131 w sposób niebudzący wątpliwości podkreślił, że zwolnieniu podlegać będzie tylko taki dochód, który wydatkowany zostanie na „własne cele mieszkaniowe”. W tym miejscu podkreślić należy, że uregulowane w art. 21 ust. 1 pkt 131 ww. ustawy zwolnienie od podatku dochodowego dochodu uzyskanego z odpłatnego zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego jest normą celu społecznego, która w zamierzeniach ustawodawcy realizować ma cel, jakim jest zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych podatnika. Przy czym „własne cele mieszkaniowe” w takim przypadku należy rozumieć jednoznacznie, zgodnie z wykładnią literalną. Realizacja własnych celów mieszkaniowych winna polegać na tym, że w przypadku nabycia nowej nieruchomości (lub praw majątkowych) to w niej podatnik faktycznie winien takie cele realizować.

Tymczasem w opisanym we wniosku stanie faktycznym Wnioskodawczyni wskazała, że nabyte w 2014 r. spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego na podstawie umowy darowizny przekazała córkom, w wyniku czego zmienił się właściciel ww. lokalu. Umowa zakupu i umowa darowizny zostały zawarte w tym samym dniu.

Uwzględniając powyższe wskazać należy, że niedopuszczalna jest sytuacja, w której podatnik w celu skorzystania ze zwolnienia na podstawie wspomnianego przepisu najpierw nabędzie spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, po czym dokona jego zbycia. Prowadziłoby to do uchylenia się od opodatkowania i pomijałoby cel przedmiotowego zwolnienia. Celem ustawodawcy nie było zwolnienie z opodatkowania środków przeznaczonych na nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, które następnie podatnik zbywa, w tym przypadku daruje innej osobie. Zatem podatnik, który przeznaczy środki z odpłatnego zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego na nabycie innego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, które następnie zbywa (w tym również w drodze darowizny), przy obliczaniu dochodu zwolnionego z opodatkowania nie ma prawa uwzględnić wydatków poniesionych na nabycie takiego prawa. Zbywając spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, nabyte ze środków z odpłatnego zbycia innego spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nie spełni przesłanki określonej w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych obligującej go do zaspokajania własnych potrzeb mieszkaniowych w nabytej nieruchomości.

Podsumowując, o prawie do skorzystania ze zwolnienia wymienionego w art. 21 ust. 1 pkt 131 ww. ustawy decyduje wydatkowanie począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie środków z tego odpłatnego zbycia na realizację własnych celów mieszkaniowych. Jednakże w przypadku, gdy Wnioskodawczyni pisze wprost we wniosku, że przeznaczyła środki z odpłatnego zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego na zakup innego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, które następnie (w tym samym dniu) zbyła na podstawie umowy darowizny, to nie można uznać, że Wnioskodawczyni ma prawo do skorzystania ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nie jest to bowiem realizacja własnego celu mieszkaniowego Wnioskodawczyni.

Reasumując, mając na uwadze przedstawiony we wniosku stan faktyczny oraz przywołane przepisy prawa podatkowego, stwierdzić należy, że dochód uzyskany z odpłatnego zbycia w 2014 r. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nabytego w latach 2013 – 2014 na podstawie spadku i umowy darowizny podlega opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym, ponieważ wbrew temu co Wnioskodawczyni podnosi w swojej ocenie zaistniałego stanu faktycznego nie będzie korzystał ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z uwagi na niespełnienie wynikającej z tego przepisu przesłanki realizacji własnego celu mieszkaniowego Wnioskodawczyni.

W konsekwencji, bezprzedmiotowym jest odnoszenie się do potencjalnej utraty prawa do zwolnienia przedmiotowego w sytuacji mogącego nastąpić w przyszłości przeznaczenia lokalu mieszkalnego wyłącznie na cele mieszkaniowe córek Wnioskodawczyni skoro dochód z odpłatnego zbycia w 2014 r. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nabytego w latach 2013 – 2014 na podstawie spadku i umowy darowizny nie korzystał z ww. zwolnienia.

Tutejszy Organ informuje jednocześnie, że w związku z dokonaniem przez Wnioskodawczynię w dniu 7 maja 2015 r. wpłaty w kwocie 120 zł, na konto bankowe Izby Skarbowej w Łodzi, tytułem opłaty od wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej, nienależna opłata w kwocie 40 zł zostanie zwrócona na adres zamieszkania Wnioskodawczyni wskazany we wniosku

ORD-IN w części B.3, stosownie do art. 14f § 2a z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613).

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienie zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym, a także zdarzenia przyszłego przedawnionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.