IPPP2/4512-110/15-4/MT | Interpretacja indywidualna

Zwolnienie przedmiotowe z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT
IPPP2/4512-110/15-4/MTinterpretacja indywidualna
 1. egzekucja
 2. komornik
 3. lokal mieszkalny
 4. sprzedaż nieruchomości
 5. zwolnienia przedmiotowe
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni – przedstawione we wniosku z dnia 6 lutego 2015 r. (data wpływu 9 lutego 2015 r.) uzupełniony w dniu 30 kwietnia 2015 r. pismem z dnia 30 kwietnia 2015 r. (data wpływu 4 maja 2015 r.) na wezwanie tut. Organu z dnia 23 kwietnia 2015 r. znak sprawy IPPP2/4512-110/15-2/MT, o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia przedmiotowego z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 lutego 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia przedmiotowego z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT. Przedmiotowy wniosek został uzupełniony w dniu 30 kwietnia 2015 r. (data wpływu 4 maja 2015 r.) na wezwanie Organu z dnia 23 kwietnia 2015 r. znak sprawy IPPP2/4512-110/15-2/MT (data doręczenia 28 kwietnia 2015 r.).

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawczyni ... , w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zamierza nabywać w drodze licytacji komorniczej własność nieruchomości - lokali mieszkalnych - należących do dłużników będących osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej.Nieruchomości, które zostaną nabyte przez Wnioskodawczynię - nie były uprzednio wykorzystywane w celu prowadzenia działalności gospodarczej przez dłużnika.

Wnioskodawczyni prowadzi działalność gospodarczą, w chwili obecnej nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT, niemniej jednak nieruchomości będą nabywane w celu ich dalszej odsprzedaży w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, w związku z tym w chwili zawierania umowy sprzedaży z klientem należy założyć, że Wnioskodawczynie będzie posiadała status czynnego podatnika podatku VAT.

W tym miejscu Wnioskodawczyni zazacza, że będzie przystępować do licytacji tych lokali mieszkalnych w trybie egzekucji komorniczej, które nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Wnioskodawczyni nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z nabywaniem nieruchomości. Przed dokonaniem dalszej sprzedaży lokalu Wnioskodawczyni nie zamierza dokonywać ulepszeń tego lokalu lub będzie je ponosić w wysokości nieprzekraczającej 30% wartości początkowej lokalu.

W uzupełnieniu Wnioskodawczyni wskazała, co następuje:

Dłużnik nabył przedmiotowy lokal mieszkalny na podstawie umowy darowizny i ustanowienia służebności mieszkania z dnia 30 czerwca 2005 r., Repetytorium A, Notariusz – ... , (informacja z KW lokalu za nr ... ).

Wnioskodawczyni nie posiada informacji, czy sprzedaż ww. lokalu mieszkalnego na rzecz Dłużnika podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT, czy w odniesieniu do przedmiotowego lokalu miało miejsce pierwsze zasiedlenie w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy o VAT, czy i kiedy ani na jaki cel przedmiotowy lokal mieszkalny został oddany przez Dłużnika do użytkowania w wykonaniu czynności podlegającej opodatkowaniu, czy Dłużnik dokonywał ulepszeń lokalu mieszkalnego, czy poniesione wydatki przekroczyły czy nie przekroczyły 30% wartości początkowej lokalu mieszkalnego, czy Dłużnik miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony, czy po dokonaniu ewentualnych ulepszeń lokal mieszkalny był oddany przez Dłużnika do użytkowania w wykonaniu czynności podlegającej opodatkowaniu (najem, dzierżawa, itp.).

Przed sprzedażą lokal mieszkalny nie będzie wykorzystywany przez Wnioskodawczynię do wykonywania czynności opodatkowanych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy transkacja sprzedaży nieruchomości (lokalu mieszkalnego) nabytej w trybie egzekucji komorniczej przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczeą (Wnioskodawczynię) od dłużnika nieprowadzącego działalności gospodarczej, wprowadzonej później do ewidencji środków trwałych w ramach prowadzonej przez Wnioskodawczynię - nabywcę - działalności gospodarczej, będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, czy będzie podlegać zwolnieniu od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (DZ.U. Z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.)...

Stanowisko Wnioskodawczyni:

Na podstawie art . 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm) dalej jako „ustawa o VAT”, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez towary, w myśl art. 2 pkt 6 ustawy o VAT, należy rozumieć rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Natomiast art. 7 ust. 1 ustawy o VAT stanowi, iż przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym również:

 1. Przeniesienie z nakazu organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w imieniu takiego organu lub przeniesienie z mocy prawa prawa własności towarów w zamian za odszkodowanie;
 2. Wydanie towarów na podstawie umowy dzierżawy, najmu, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze zawartej na czas określony lub umowy sprzedaży na warunkach odroczonej płatności, jeżeli umowa przewiduje, że w następstwie normalnych zdarzeń przewidzianych tą umową lub z chwilą zapłaty ostatniej raty prawo własności zostanie przeniesione;
 3. Wydanie towarów na podstawie umowy komisu: między komitentem a komisantem, jak również wydanie towarów przez komisanta osobie trzeciej;
 4. Wydanie towarów komitentowi przez komisanta na podstawie umowy komisu, jeżeli komisant zobowiązany był do nabycia rzeczy na rachunek komitenta;
 5. Ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu oraz przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, a także ustanowienie na rzecz członka spółdzielni mieszkaniowej odrębnej własności lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu oraz przeniesienie na rzecz członka spółdzielni własności lokalu lub własności domu jednorodzinnego;
 6. Oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste;
 7. Zbycie praw, o których mowa w pkt 5 i 6.

W myśl przepisu art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Nie każda czynność stanowiąca dostawę towarów w rozumieniu art. 7 ustawy, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. A żeby bowiem dana czynność podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, musi być wykonana przez podatnika.

Stosownie do treści art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultattakiej działalności.

Pod pojęciem działalności gospodarczej, na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy rozumie się wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Ze wskazanych wyżej regulacji wynika, że dostawa nieruchomości, co do zasady, jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług. Wnioskodawczyni prowadzi działalność gospodarczą i w ramach prowadzonej działalności gospodarczej dokona sprzedaży przedmiotowej nieruchomości.

Mając na uwadze powyższe należy uznać, iż nieruchomość będzie oferowana do sprzedaży w drodze licytacji komorniczej prowadzonej przez komornika, jednocześnie Komornik dokonujący w imieniu Dłużnika sprzedaży tejże nieruchomości w trybie egzekucyjnym, nie wykorzystywał nieruchomości w celu prowadzenia działalności gospodarczej. Zgodnie z art . 15 ust . 2 ustawy o VAT „działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Odnosząc się do powyższego należy stwierdzić, iż sprzedaż lokali w drodze egzekucji komorniczej, z pewnością nie ma celów zarobkowych - istotą bowiem licytacji nieruchomości w drodze postępowania egzekucyjnego jest uzyskanie kwoty pieniężnej pozwalającej na pokrycie wymagalnych wierzytelności, bez względu na zarobek dłużnika czy ciągły charakter. Powyższe stanowisko potwierdzają interpretacje organów podatkowych - tak „Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, ITPP2/443-530/14/AD” z dnia 24 czerwca 2014 roku.

Ponadto dla sprawy istotny wpływ ma art. 43 pkt 1 ust. 10a ustawy o VAT zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem że:

 1. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku nauczonego,
 2. dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Mając na uwadze powyższe, Wnioskodawczyni stoi na stanowisku, iż czynność sprzedaży osobie trzeciej nieruchomości lokalowej nabytej w drodze licytacji komornicznej nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Powyższy wniosek Wnioskodawczyni wyprowadza z faktu, iż skoro sprzedaż nieruchomości lokalowej w drodze licytacji komorniczej nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, to zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT Wnioskodawczyni podczas transakcji dalszej sprzedaży będzie korzystała ze zwolnienia przedmiotowego albowiem zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT w stosunku do nieruchomości nie będzie Wnioskodawczyni przysługiwało jako dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a ponadto dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów; reasumując powyższe sprzedaż nieruchomości lokalowej będzie w opinii Wnioskodawczyni zwolniona z VAT.

Powyższe stanowisko potwierdza jednolita linia orzecznicza iintepretacyjna m.in. w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy ITPP1/443-830/14/DM z dnia 8 października 2014 r., Interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi IPTPP2/443-570/14-4/PR z dnia 6 października 2014 r., Interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w warszawie IPPP3/443-308/14-2/LK z dnia 27 czerwca 2014 r., interpretacji z dnia 18 września 2013 r., Izba Skarbowa w Łodzi, IPTPP1/443-499/13-4/AK.

Mając na uwadze powyższe, brak jest podstaw, żeby przy istnieniu identycznego stanu faktycznego i prawnego, organ podatkowy nie uwzględnił powyższego i orzekł odmiennie.

Z tych też względów, zdaniem Wnioskodawczyni planowana dostawa lokalu (sprzedaż) przez Wnioskodawczynię w opisanych we wniosku okolicznościach, będzie korzystała ze zwolnienia przedmiotowego od podatku od towarów i usług na mocy art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o podatku od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o VAT”, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Z art. 2 pkt 6 ustawy o VAT wynika, że przez towary rozumie się przez to rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Zatem należy stwierdzić, że w sytuacji, gdy przedmiotem dostawy są towary w rozumieniu powołanego wyżej przepisu i gdy czynność ta prowadzi do przeniesienia prawa do rozporządzania tymi towarami jak właściciel, mamy do czynienia z dostawą w ujęciu art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

W konsekwencji sprzedaż nieruchomości będzie czynnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT.

Należy podkreślić, że opodatkowanie podatkiem od towarów i usług będzie miało miejsce wówczas, jeżeli spełnione zostaną przesłanki o charakterze przedmiotowym, tj. wystąpi czynność podlegająca opodatkowaniu na podstawie przepisu art. 5 ust. 1 ustawy o VAT i podmiotowym, tj. gdy czynność podlegająca opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zostanie dokonana przez osobę (lub jednostkę organizacyjną) będącą podatnikiem w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, działającą w takim charakterze.

Stosownie do treści art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza – według ust. 2 powołanego artykułu – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Aby dostawę towarów uznać za działalność gospodarczą, należy wykazać, że w momencie jej realizacji podatnik zachowywał się jak profesjonalny handlowiec, a sprzedawane towary zostały nabyte w celu wykorzystania w działalności gospodarczej. Warunkiem opodatkowania danej czynności podatkiem od towarów i usług – w świetle powyższych przepisów - jest łączne spełnienie dwóch przesłanek: po pierwsze czynność powinna być ujęta w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, po drugie – musi być zrealizowana przez podmiot, który w związku z jej wykonaniem jest podatnikiem podatku od towarów i usług.

Podstawowa stawka podatku – na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, wynosi 22% z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Stosownie do art. 146a pkt 1 ustawy o VAT, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. z zastrzeżeniem art. 146f stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110 wynosi 23%.

Jednakże przepisy ustawy o VAT oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy, przewidują dla niektórych towarów i usług stawki obniżone lub zwolnienie od podatku. Jako odstępstwo od zasady powszechności i równości opodatkowania, zastosowanie obniżonej stawki podatku lub zwolnienia od podatku od towarów i usług możliwe jest jedynie w przypadku wykonywania czynności ściśle określonych w ww. ustawie oraz w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie jej upoważnienia.

Stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części z wyjątkiem gdy:

 1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
 2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Zgodnie z art. 2 pkt 14 ustawy o VAT przez pierwsze zasiedlenie - rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

 1. wybudowaniu lub
 2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Z przytoczonych przepisów wynika, że aby można było mówić o pierwszym zasiedleniu, musi dojść do oddania budynków, budowli lub ich części do użytkowania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu.

Zatem pierwsze zasiedlenie będzie miało miejsce wówczas, gdy wybudowany lub zmodernizowany w stopniu nie niższym niż 30% wartości początkowej obiekt budowlany będzie przedmiotem dostawy w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy lub np. przedmiotem najmu, dzierżawy (przedmiotem świadczenia usług, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy) gdyż zarówno dostawa, jak i najem czy dzierżawa są czynnościami podlegającymi opodatkowaniu.

Jak wynika z powyższych uregulowań, zwolnienie od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT stosuje się w odniesieniu do sprzedaży całości budynków, budowli lub ich części, jeżeli w momencie ich dostawy są one już zasiedlone, przy czym okres pomiędzy pierwszym zasiedleniem a ich dostawą jest dłuższy niż 2 lata.

Aby zastosować zwolnienie wynikające z art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy VAT dostawa budynków, budowli lub ich części nie może być objęta zwolnieniem przewidzianym w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy VAT, a ponadto spełnione muszą być łącznie następujące warunki:

 1. dokonującemu dostawy budynków (budowli) nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego w stosunku do tych obiektów;
 2. łączna wartość ulepszeń dokonanych przez dokonującego dostawy, w stosunku do których przysługiwało mu prawo do odliczenia VAT, nie przekroczyła 30% wartości początkowej budynku lub budowli.

Przy czym zgodnie z przepisem art. 43 ust. 7a ustawy VAT, drugiego z ww. warunków (tj. łączna wartość ulepszeń dokonanych przez dokonującego dostawy, w stosunku do których przysługiwało mu prawo do odliczenia VAT, nie przekroczyła 30% wartości początkowej budynku lub budowli) nie stosuje się, jeżeli budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.

Jednakże w każdym przypadku dla zastosowania zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy VAT spełniony musi być warunek przewidziany w lit. a), tj. dokonującemu dostawy budynków (budowli) nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego w stosunku do tych obiektów. Jeśli zatem ww. warunek nie jest spełniony, to niezależnie od tego czy spełniony został warunek przewidziany w lit. b w związku z art. 43 ust. 7a ustawy VAT, nie ma możliwości zastosowania zwolnienia przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy VAT.

Stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT zwalnia się od podatku dostawę towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Jeżeli dostawa budynku lub budowli nie korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy VAT, art. 43 ust. 1 pkt 10a oraz art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT, podlega opodatkowaniu wg stawki podstawowej.

Z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika, że Wnioskodawczyni w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zamierza nabywać w drodze licytacji komorniczej własność nieruchomości - lokali mieszkalnych - należących do dłużników będących osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej. Nieruchomości, które zostaną nabyte przez Wnioskodawczynię nie były uprzednio wykorzystywane w celu prowadzenia działalności gospodarczej przez dłużnika. Wnioskodawczyni prowadzi działalność gospodarczą, w chwili zawierania umowy sprzedaży z klientem należy założyć, że Wnioskodawczyni będzie posiadała status czynnego podatnika podatku VAT. Wnioskodawczyni będzie przystępować do licytacji lokali mieszkalnych w trybie egzekucji komorniczej, które nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Wnioskodawczyni nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z nabywaniem nieruchomości. Przed dokonaniem dalszej sprzedaży lokalu Wnioskodawczyni nie zamierza dokonywać ulepszeń tego lokalu lub będzie je ponosić w wysokości nieprzekraczającej 30% wartości początkowej lokalu. Dłużnik nabył przedmiotowy lokal mieszkalny na podstawie umowy darowizny i ustanowienia służebności mieszkania. Przed sprzedażą lokal mieszkalny nie będzie wykorzystywany przez Wnioskodawczynię do wykonywania czynności opodatkowanych.

Wątpliwości Wnioskodawczyni dotyczą kwestii czy dalsza sprzedaż przedmiotowego lokalu mieszkalnego będzie korzystała ze zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT.

Odnosząc się do kwestii zwolnienia od podatku VAT przedmiotowej nieruchomości w pierwszej kolejności należy rozstrzygnąć, czy Wnioskodawczyni spełnia przesłanki z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, a mianowicie, czy dostawa ww. nieruchomości nie będzie dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia oraz czy pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą nieruchomości upłynie okres dłuższy niż 2 lata. Z definicji pierwszego zasiedlenia wynika, że aby można było mówić o pierwszym zasiedleniu obiekt (w przedmiotowym przypadku lokal mieszkalny) musi zostać oddany do użytkowania w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu. Pierwsze zasiedlenie będzie miało miejsce wówczas, gdy wybudowany lub zmodernizowany obiekt zostanie sprzedany lub np. oddany w najem, dzierżawę – bowiem zarówno sprzedaż, jak i dzierżawa są czynnościami podlegającymi opodatkowaniu. Zatem za pierwsze zasiedlenie należy uznać moment oddania obiektu lub ich części do użytkowania pierwszemu nabywcy (np. najemcy, dzierżawcy). W rozpatrywanej sprawie Wnioskodawczyni nabyła lokal w drodze licytacji komorniczej jako czynność niepodlegającą opodatkowaniu. A więc w momencie nabycia lokalu nie doszło do pierwszego zasiedlenia tego lokalu. W związku z tym Wnioskodawczyni dokonując jego dostawy nie będzie mogła korzystać ze zwolnienia określonego w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.

Jednakże, należy mieć na uwadze, że zgodnie z powołanym art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT, zwolnieniem objęta jest również dostawa budynków, budowli lub ich części nieobjęta zwolnieniem na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, w stosunku do których nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego oraz dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów. Jak wynika z opisu sprawy Wnioskodawczyni nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z nabyciem lokalu i przed dokonaniem dalszej sprzedaży lokalu Wnioskodawczyni nie zamierza dokonywać ulepszeń tego lokalu lub będzie je ponosić w wysokości nieprzekraczającej 30% wartości początkowej lokalu. Z uwagi na powyższe okoliczności, tj. Wnioskodawczyni nie będzie miała prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w stosunku do przedmiotowego lokalu oraz nie będzie dokonywała ulepszeń w wysokości przekraczającej 30% wartości początkowej lokalu i od których przysługiwałoby Wnioskodawczyni prawo do odliczenia podatku VAT, przedmiotowa dostawa lokalu mieszkalnego będzie korzystała ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT.

W związku z możliwością korzystania ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT analiza zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT stała się bezzasadna.

Reasumując, transakcja sprzedaży nieruchomości (lokalu mieszkalnego) nabytej w trybie egzekucji komorniczej przez Wnioskodawczynię od Dłużnika nieprowadzącego działalności gospodarczej, wprowadzonej później do ewidencji środków trwałych w ramach prowadzonej przez Wnioskodawczynię działalności gospodarczej będzie podlegać zwolnieniu od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT.

Zatem stanowisko Wnioskodawczyni w tak przedstawionym zdarzeniu przyszłym należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi ( art . 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.