IPPP2/443-1165/14-2/MT | Interpretacja indywidualna

Stawka podatku VAT dla sprzedaży wyodrębnionych lokali mieszkalnych zlokalizowanych w ramach budynków pensjonatowych
IPPP2/443-1165/14-2/MTinterpretacja indywidualna
 1. lokal mieszkalny
 2. sprzedaż
 3. stawki podatku
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy - przedstawione we wniosku z 17 listopada 2014 r. (data wpływu 27 listopada 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT dla sprzedaży wyodrębnionych lokali mieszkalnych zlokalizowanych w ramach budynków pensjonatowych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 listopada 2014 r. wpłynął do Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT dla sprzedaży wyodrębnionych lokali mieszkalnych zlokalizowanych w ramach budynków pensjonatowych.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca, jako inwestor, w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz na podstawie ostatecznej i prawomocnej decyzji właściwego starosty zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę realizuje inwestycję polegającą na wybudowaniu dwóch budynków pensjonatowych wraz z garażami podziemnymi oraz infrastrukturą towarzyszącą. Budynki te zgodnie z Polską Klasyfikacją Obiektów Budowlanych znajdują się w sekcji 1, dział 12, grupa 121, klasa 1211 tejże Klasyfikacji.

W obrębie ww. budynków pensjonatowych, oprócz lokali użytkowych tj. zaplecza obsługi technicznej i garaży, istnieją również lokale mieszkalne ozn. nr 1-19 oraz 1-20 – zgodnie z zaświadczeniem właściwego starosty spełniające wymagania samodzielnych lokali określone w art. 2 ustawy o własności lokali.

Po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie ww. dwóch budynków pensjonatowych wraz z garażami podziemnymi oraz infrastrukturą towarzyszącą Wnioskodawca planuje rozpoczęcie wyodrębniania i sprzedaży ww. lokali mieszkalnych i użytkowych. Żaden z lokali mieszkalnych nie będzie przekraczał 150 m kwadratowych powierzchni użytkowej (art. 41 ust. 12b pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w wypadku rozpoczęcia wyodrębniania i sprzedaży lokali mieszkalnych zlokalizowanych w ramach budynków pensjonatowych opisanych w rubryce 68 Wnioskodawca powinien przy ich sprzedaży zastosować podstawową stawkę podatku od towarów i usług, o której mowa w art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (23%) czy też może zastosować stawkę obniżoną wynikającą z art. 41 ust. 12 w zw. z ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług (8%)...

Zdaniem Wnioskodawcy, w wypadku rozpoczęcia wyodrębniania i sprzedaży lokali mieszkalnych zlokalizowanych w ramach budynków pensjonatowych opisanych w rubryce 68 Wnioskodawca powinien przy ich sprzedaży zastosować stawkę obniżoną, o której mowa w art. 41 ust. 12 w zw. z ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług.

Zgodnie z brzmieniem art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług stawka podatku wynosi 22% (czasowo 23%), z zastrzeżeniem m.in. ust. 2 -12 c.

Zgodnie z brzmieniem art. 41 ust. 12 ustawy o podatku od towarów i ustug stawkę podatku, o której mowa w ust. 2 (tj. stawkę obniżoną 8%) stosuje się do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. Przez dostawę rozumieć należy m.in. sprzedaż istniejących lokali mieszkalnych.

Zgodnie z brzmieniem art. 41 ust. 12a ustawy o podatku od towarów i usług przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym rozumie się również m.in. lokale mieszkalnew budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12.

Zgodnie z Polską Klasyfikacją Obiektów Budowlanych pensjonaty znajdują się w sekcji 1, dział 12, grupie 121, klasa 1211 tejże Klasyfikacji.

W tym stanie rzeczy, lokale mieszkalne (zgodnie z zaświadczeniem właściwego starosty spełniające wymagania samodzielnych lokali mieszkalnych) wyodrębnione w ramach budynków pensjonatowych, które to budynki sklasyfikowano w dziale 12 Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych powinny zostać zaliczone do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, a jako takie winny być przedmiotem dostawy (sprzedaży) przy zastosowaniu stawki obniżonej, o której mowa w art. 41 ust. 12 w zw. z ust 2 ustawy o podatku od towarów i usług (stawka 8%).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o VAT” opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Zgodnie z art. 5a ustawy o VAT towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów i usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Na podstawie art. 41 ust. 1 ww. ustawy o VAT, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

W myśl art. 41 ust. 2 ustawy o VAT, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Natomiast stosownie do treści art. 146a ustawy o VAT, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

 1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23 %;
 2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8 %.

Stawkę podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2 ustawy o VAT, stosuje się - w myśl ust. 12 wskazanego artykułu - do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym, zgodnie z ust. 12a tego artykułu, rozumie się obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiekty sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale ex 1264 - wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych, z zastrzeżeniem ust. 12b.

Według art. 2 pkt 12 ustawy o VAT, przez obiekty budownictwa mieszkaniowego rozumie się budynki mieszkalne stałego zamieszkania sklasyfikowane w PKOB w dziale 11.

Zgodnie z art. 41 ust. 12b ustawy o VAT, do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym określonego w ust. 12a nie zalicza się:

 1. budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 300 m2;
 2. lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m2.

W myśl ust. 12c ww. artykułu, w przypadku budownictwa mieszkaniowego o powierzchni przekraczającej limity określone w ust. 12b stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się tylko do części podstawy opodatkowania odpowiadającej udziałowi powierzchni użytkowej kwalifikującej do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w całkowitej powierzchni użytkowej.

Jak wynika z ww. art. 2 pkt 12 ustawy o VAT poprzez podanie klasyfikacji, ustawodawca odwołuje się do Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych, która stanowi usystematyzowany wykaz obiektów budowlanych. Zatem, dla celów podatku od towarów i usług stosuje się przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz.U. Nr 112, poz. 1316 z późn. zm.), stanowiącego usystematyzowany wykaz obiektów budowlanych.

Ponadto, na podstawie § 3 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania stawek obniżonych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1719) zwanego dalej rozporządzeniem, stawkę podatku wymienioną w art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zwanej dalej „ustawą”, obniża się do wysokości 8% dla:

 • robót konserwacyjnych dotyczących budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym;
 • robót konserwacyjnych dotyczących:
  1. obiektów budownictwa mieszkaniowego, o których mowa w art. 2 pkt 12 ustawy, lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych;
  2. lokali mieszkalnych w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji

Obiektów Budowlanych w dziale 12;

 • w zakresie, w jakim wymienione roboty nie są objęte tą stawką na podstawie pkt 2.

Budynki sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, o których mowa w cyt. art. 2 pkt 12a ustawy o podatku od towarów i usług, to:

 • hotele i budynki zakwaterowania turystycznego - grupa 121,
 • budynki biurowe - grupa 122,
 • budynki handlowo-usługowe - grupa 123,
 • budynki transportu i łączności - grupa 124,
 • budynki przemysłowe i magazynowe - grupa 125,
 • ogólnodostępne obiekty kulturalne, budynki o charakterze edukacyjnym, budynki szpitali i zakładów opieki medycznej oraz budynki kultury fizycznej-grupa 126,
 • pozostałe budynki niemieszkalne-grupa 127.

Klasa 1211 - Budynki hoteli, obejmuje z kolei m.in. hotele, motele, gospody, pensjonaty i podobne budynki oferujące zakwaterowanie, z restauracjami lub bez.

Definicję lokalu mieszkalnego zawiera natomiast art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.). Zgodnie z nim samodzielnym lokalem mieszkalnym jest wydzielona trwałymi ścianami w obrębie budynku izba lub zespół izb przeznaczonych na stały pobyt ludzi, które wraz z pomieszczeniami pomocniczymi służą zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych. Ponadto ustawa o własności lokali w ust. 4 powołanego artykułu stanowi, iż do lokalu mogą przynależeć, jako jego części składowe, pomieszczenia, choćby nawet do niego bezpośrednio nie przylegały lub były położone w granicach nieruchomości gruntowej poza budynkiem, w którym wyodrębniono dany lokal, a w szczególności: piwnice, strych, komórka, garaż, zwane dalej „pomieszczeniami przynależnymi”.

Celem właściwego zdefiniowania pojęcia budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym i co się z tym wiąże stosowania odpowiedniej stawki podatkowej, Wnioskodawca powinien uwzględniać regulacje wynikające z przywołanego art. 2 pkt 12 ustawy o VAT w zw. z art. 12a tej ustawy.

Podkreślić należy, że obniżone stawki podatku mają charakter wyjątkowy, zatem powinny mieć zastosowanie do towarów i usług wskazanych wprost przez ustawodawcę w ustawie o podatku od towarów i usług lub w przepisach wykonawczych do tej ustawy. Preferencyjna stawka podatku ma zastosowanie do wskazanych w przepisach czynności dotyczących obiektów budownictwa mieszkaniowego. Decydujące znaczenie ma określenie, co jest przedmiotem sprzedaży, czy podatnik dokonuje dostawy towarów, czy świadczy usługę oraz czy czynność wykonywana przez podatnika mieści się w zakresie czynności wymienionych w art. 41 ust. 12 ustawy (dostawa, budowa, remont, modernizacja, termomodernizacja, przebudowa obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym).

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca, jako inwestor, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej oraz na podstawie ostatecznej i prawomocnej decyzji właściwego starosty zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę realizuje inwestycję polegającą na wybudowaniu dwóch budynków pensjonatowych wraz z garażami podziemnymi oraz infrastrukturą towarzyszącą. Budynki te zgodnie z Polską Klasyfikacją Obiektów Budowlanych znajdują się w sekcji 1, dział 12, grupa 121, klasa 1211 tejże Klasyfikacji w obrębie których, oprócz lokali użytkowych tj. zaplecza obsługi technicznej i garaży, istnieją również lokale mieszkalne ozn. nr 1-19 oraz 1-20 – zgodnie z zaświadczeniem właściwego starosty spełniające wymagania samodzielnych lokali określone w art. 2 ustawy o własności lokali. Po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie ww. dwóch budynków pensjonatowych wraz z garażami podziemnymi oraz infrastrukturą towarzyszącą Wnioskodawca planuje rozpoczęcie wyodrębniania i sprzedaży ww. lokali mieszkalnych i użytkowych. Żaden z lokali mieszkalnych nie będzie przekraczał 150 m2 kwadratowych powierzchni użytkowej.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą zastosowania właściwej stawki VAT dla sprzedaży lokali mieszkalnych zlokalizowanych w ramach budynków pensjonatowych.

W myśl przytoczonego wyżej art. 41 ust. 12a ustawy o VAT przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym rozumie się obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (dalej: PKOB) w dziale 12 (budynki niemieszkalne). Przy czym, do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym nie zalicza się jednak, według art. 41 ust. 12b ustawy o VAT lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m2.

Z uwagi na przedstawiony opis sprawy oraz powołane przepisy prawa należy stwierdzić, że Wnioskodawca będzie mógł zastosować preferencyjną stawkę podatku VAT dla sprzedaży lokali mieszkalnych zlokalizowanych w ramach budynków pensjonatowych. Jak wynika z wniosku w obrębie ww. budynków pensjonatowych, zaklasyfikowanych do PKOB 1211, oprócz lokali użytkowych istnieją lokale mieszkalne, z których żaden nie przekracza powierzchni 150 m2 w myśl art. 41 ust. 12b ustawy o VAT. Ponadto zgodnie z zaświadczeniem właściwego starosty przedmiotowe lokale spełniają warunki do uznania ich za lokale mieszkalne, co oznacza spełnienie warunków wynikających z art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali. W konsekwencji należy stwierdzić, że przedmiotowe lokale mieszkalne powinny zostać zaklasyfikowane do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym i tym samym dla ich sprzedaży znajdzie zastosowanie obniżona stawka podatku VAT w wysokości 8% zgodnie z art. 41 ust. 12 w zw. z art. 41 ust. 2 ustawy o VAT.

Zatem Wnioskodawca w wyniku rozpoczęcia wyodrębniania i sprzedaży lokali mieszkalnych zlokalizowanych w ramach budynków pensjonatowych powinien przy ich sprzedaży zastosować stawkę obniżoną wynikającą z art. 41 ust. 12 w zw. z ust. 2 ustawy o VAT.

W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.