IPPP1/4512-643/16-4/AW | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Opodatkowanie sprzedaży lokalu mieszkalnego – zwolnienie 43.1.10 i 43.1.10a

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 8 sierpnia 2016 r. (data wpływu 11 sierpnia 2016 r.), uzupełnionym pismem z dnia 29 sierpnia 2016 r. (data wpływu 31 sierpnia 2016 r.) nadanym w odpowiedzi na wezwanie z dnia 23 sierpnia 2016 r.; o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży lokalu mieszkalnego – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 sierpnia 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczący podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży lokalu mieszkalnego.

Przedmiotowy wniosek został uzupełniony pismem z dnia 29 sierpnia 2016 r. (data wpływu 31 sierpnia 2016 r.) nadesłanym jako odpowiedź na wezwanie z dnia 23 sierpnia 2016 r. - doręczone Wnioskodawcy w dniu 29 sierpnia 2016 r.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

W ramach postępowania upadłościowego Pani Agaty G. prowadzonego przez Sąd Rejonowy, Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych - zwanego dalej „Upadłością”), 25 maja 2016 roku Wnioskodawca zakupił od syndyka masy upadłości prawa i roszczenia wynikające z przedwstępnej umowy sprzedaży wyodrębnionego lokalu mieszkalnego wybudowanego w ramach inwestycji pod nazwą X. (zwanego dalej „Lokalem Mieszkalnym”). Wnioskodawca za wyżej wymienione prawo zapłacił 94.121,80 złotych. Upadła (Pani Agata G.) nie prowadziła działalności gospodarczej, wobec czego transakcja ta nie była opodatkowana podatkiem od towarów i usług (VAT).

W opisanej powyżej przedwstępnej umowie sprzedaży Lokalu Mieszkalnego strona Kupująca (tj. Wnioskodawca po zakupie tego prawa od syndyka - jak opisane powyżej), była zobowiązana do zapłacenia stronie Sprzedającej (tj. Y.) ostatnią ratę płatności za Lokal Mieszkalny w kwocie 27.878,20 złotych brutto. Na wniosek Y., dnia 24 czerwca 2016 roku, Wnioskodawca dokonał płatności wspomnianej brakującej kwoty. Kwota ta była opodatkowana podatkiem VAT w wysokości 8%.

Zgodnie z umową opisaną powyżej, do końca września 2016 roku nastąpi przekazanie przez Y. Lokalu Mieszkalnego Wnioskodawcy. Lokal ten nie był wcześniej zasiedlony i nie był przedmiotem najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze. Wnioskodawca nie planuje żadnych prac remontowych (lub innych) w Lokalu Mieszkalnym po jego odbiorze i zamierza sprzedać ten lokal osobie fizycznej do końca 2016 roku (transakcja ta zwana dalej “Zdarzeniem Przyszłym”).

W nadesłanym uzupełnieniu do wniosku Zainteresowany wskazał, że w związku z dokonaniem płatności ostatniej raty za lokal mieszkalny, Wnioskodawcy przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy transakcja w Zdarzeniu Przyszłym (jak opisana wcześniej) jest zwolniona z podatku VAT?

Zdaniem Wnioskodawcy

Opisana powyżej transakcja sprzedaży Lokalu Mieszkalnego osobie fizycznej (tj. Zdarzenie Przyszłe) powinna być zwolniona z podatku VAT.

Z przepisów Ustawy VAT wynika, że sprzedaż lokalu mieszkalnego jako dostawa towarów podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Dostawa ta korzysta jednak ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10a Ustawy VAT. Zwolniona od podatku jest dostawa budynków, budowli lub ich części nieobjęta zwolnieniem, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 Ustawy VAT, pod warunkiem, że w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Pierwotna transakcja zakupu od syndyka masy Upadłości praw i roszczeń wynikających z przedwstępnej umowy sprzedaży Lokalu Mieszkalnego (jak opisana wcześniej) nie była opodatkowana podatkiem VAT i z jej tytułu Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Dodatkowo, Wnioskodawca nie planuje żadnych wydatków na ulepszenie wartości Lokalu Mieszkalnego. W związku z powyższym Wnioskodawca uważa, że opisana powyżej transakcja w Zdarzeniu Przyszłym powinna być zwolniona z podatku VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

W myśl art. 2 pkt 6 ustawy o VAT przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Na mocy art. 41 ust. 1 ustawy o VAT stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Przy czym, stosownie do art. 146a pkt 1 ww. ustawy w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ww. ustawy zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

  1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
  2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Na podstawie powyższego przepisu dostawa budynków, budowli lub ich części, spełniających określone w przepisie warunki, może korzystać ze zwolnienia od podatku VAT. Wykluczenie z tego zwolnienia następuje w sytuacji, gdy dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim oraz w sytuacji, gdy od momentu pierwszego zasiedlenia do dostawy upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Przez pierwsze zasiedlenie – zgodnie z art. 2 pkt 14 ustawy o VAT - rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

  1. wybudowaniu lub
  2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

W przypadku nieruchomości niespełniających przesłanek do zwolnienia od podatku na podstawie powołanego wyżej art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT ustawodawca umożliwił podatnikom – po spełnieniu określonych warunków – skorzystanie ze zwolnienia wskazanego w pkt 10a tego przepisu.

Zgodnie do art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o podatku od towarów i usług zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem że:

  1. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
  2. dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Stosownie do art. 43 ust. 7a ww. ustawy warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10a lit. b, nie stosuje się, jeżeli budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.

Ponadto, stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o o podatku od towarów i usług zwalnia się od podatku dostawę towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Jak wynika z przedstawionego we wniosku opisu sprawy, Wnioskodawca 25 maja 2016 r. zakupił od syndyka masy upadłości prawa i roszczenia wynikające z przedwstępnej umowy sprzedaży wyodrębnionego lokalu mieszkalnego. Wskazana transakcja nie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT. Po zakupie prawa do lokalu mieszkalnego Wnioskodawca był ponadto zobowiązany do zapłacenia ostatniej raty płatności w dniu 24 czerwca 2016 r.. Uregulowanie wskazanej należności podlegało opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki podatku od towarów i usług w wysokości 8%. W związku z dokonaniem płatności ostatniej raty za lokal mieszkalny Zainteresowanemu przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego VAT. Jak wynika z treści wniosku do końca września 2016 r. lokal zostanie przekazany Wnioskodawcy. Lokal nie był wcześniej zasiedlony i nie był przedmiotem najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze. Wnioskodawca nie planuje żadnych prac remontowych w lokalu po jego odbiorze i zamierza sprzedać ten lokal osobie fizycznej do końca 2016 r.

Wątpliwości Wnioskodawcy odnoszą się do zastosowania zwolnienia od podatku VAT dla planowanej transakcji sprzedaży nabytego lokalu mieszkalnego.

Jak wynika z powołanych wyżej uregulowań, zwolnienie wynikające z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy stosuje się w odniesieniu do dostawy całości lub części budynków, budowli, jeżeli w stosunku do nich powstało pierwsze zasiedlenie, przy czym okres pomiędzy pierwszym zasiedleniem, a dostawą nie jest krótszy niż 2 lata. Wykluczenie z tego zwolnienia następuje w sytuacjach, gdy dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim oraz w sytuacji, gdy od momentu pierwszego zasiedlenia do chwili sprzedaży nie minęły co najmniej 2 lata.

Opisany we wniosku lokal mieszkalny Wnioskodawca nabył ostatecznie 24 czerwca 2016 r. dokonując płatności ostatniej raty należności, która to czynność była opodatkowana podatkiem VAT w wysokości 8 %. Zatem należy wskazać, że w tym momencie doszło do pierwszego zasiedlenia tego lokalu. Jednak jak wskazał Zainteresowany planowana sprzedaż na rzecz osoby fizycznej zostanie dokonana przed końcem 2016 r. tym samym od chwili pierwszego zasiedlenia nie upłyną 2 lata, co prowadzi do wniosku że przyszła transakcja sprzedaży lokalu mieszkalnego nie może zostać objęta zwolnieniem od podatku VAT wskazanym w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.

Należy zatem rozważyć możliwość zastosowania art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy. Aby dostawa budynków, budowli lub ich części mogła korzystać ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy, muszą być spełnione łącznie dwa warunki występujące w tym przepisie, tj. dokonującemu dostawy obiektów nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego oraz nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawcy przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego VAT związanego z nabyciem lokalu mieszkalnego tj. od zapłaty ostatniej raty należności, zatem planowana sprzedaż nie może korzystać ze zwolnienia od podatku VAT przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy.

Dla dostawy nieruchomości, które nie spełniają przesłanek do objęcia ich zwolnieniem od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 i pkt 10a ustawy, ustawodawca przewidział możliwość zastosowania zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy.

Zwolnienie od podatku określone w ww. przepisie dotyczy wszystkich towarów – zarówno nieruchomości, jak i ruchomości – przy nabyciu (imporcie lub wytworzeniu) których nie przysługiwało podatnikowi prawo do odliczenia podatku VAT i wykorzystywanych – niezależnie od okresu ich używania przez podatnika – wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku VAT.

Jak wynika, z treści wniosku Wnioskodawcy przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego VAT od nabycia wskazanego lokalu mieszkalnego tj. od zapłaty ostatniej raty należności, zatem wyłączenie z opodatkowania podatkiem VAT wskazane w art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy nie może mieć zastosowania do planowanej przez Zainteresowanego sprzedaży lokalu mieszkalnego.

Tym samym planowana dostawa lokalu mieszkalnego opodatkowana będzie właściwą dla przedmiotu dostawy stawką podatku VAT.

Zatem należy wskazać, że Wnioskodawca zaprezentował nieprawidłowe stanowisko w sprawie.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skarga powinna czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym, a ponadto zawierać: wskazanie zaskarżonej decyzji, postanowienia, innego aktu lub czynności, oznaczenie organu, którego działania, bezczynności lub przewlekłego prowadzenia postępowania skarga dotyczy, określenie naruszenia prawa lub interesu prawnego, w przypadkach, o których mowa w art. 52 § 3 i 4, dowód, że skarżący wezwał właściwy organ do usunięcia naruszenia prawa (art. 57 § 1 pkt 1 - 4 ww. ustawy). Skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.