IPPP1/4512-387/15-4/KC | Interpretacja indywidualna

W zakresie zwolnienia z podatku dostawy lokalu mieszkalnego przez Spółdzielnię Mieszkaniową.
IPPP1/4512-387/15-4/KCinterpretacja indywidualna
 1. grunty
 2. lokal mieszkalny
 3. pierwsze zasiedlenie
 4. podatek od towarów i usług
 5. zwolnienia z podatku od towarów i usług
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Z 2015 r. poz. 613) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółdzielni, przedstawione we wniosku z dnia 20 kwietnia 2015 r. (data wpływu 24 kwietnia 2015 r.) uzupełnione w dniu 27 lipca 2015 r. (data wpływu 28 lipca 2015 r.) na wezwanie tut. Organu z dnia 14 lipca 2015 r. (skutecznie doręczone w dniu 20 lipca 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z podatku dostawy lokalu mieszkalnego przez Spółdzielnię Mieszkaniową - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 kwietnia 2015 r. wpłynął wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z podatku dostawy lokalu mieszkalnego przez Spółdzielnię Mieszkaniową. Wniosek uzupełniony został pismem z dnia 27 lipca 2015 r., złożonym w dniu 27 lipca 2015 r. (data wpływu 28 lipca 2015 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie Organu z dnia 14 lipca 2015 r.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Osoba posiadała spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu. Lokal ten został zasiedlony po raz pierwszy w 1993 r. Osoba ta nie opłacała opłat czynszowych o których mowa w art. 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.(tekst jednolity - Dz. U. z 2013 r., poz. 1222 z późn. zm. - dalej jako u.s.m.) przez okres przekraczający 6 miesięcy. Spółdzielnia w związku z tym wygasiła spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu przysługujące tej osobie zgodnie z art. 11 ust. 1(1) u.s.m. oraz przeprowadziła przetarg na ten lokal zgodnie z art. 11 ust. 2-3 u.s.m.

Uczestnik przetargu zadeklarował zakup lokalu za kwotę pieniężną 231.000 zł (słownie - dwieście trzydzieści jeden tysięcy) i wygrał przetarg. W związku z tym Spółdzielnia dokonała notarialnego wyodrębnienia tego lokalu i jego sprzedaży na rzecz osoby, która wygrała przetarg. Osoba ta jest drugim nabywcą tego lokalu, a transakcję tę można traktować jako drugie zasiedlenie. Spółdzielnia po otrzymaniu kwoty 231.000 zł od zwycięzcy przetargu, dokonała potrąceń na swoją rzecz zgodnie z art. 11 ust. 2<1> - 2<2> u.s.m. i pozostałą kwotę wypłaciła osobie, która posiadała spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu.

W uzupełnieniu nadesłanym w dniu 27 lipca 2015 r. (data wpływu pisma 28 lipca 2015 r.) Spółdzielnia wskazała, że:

 • pierwsze zasiedlenie lokalu mieszkalnego w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy o VAT, przez które rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:
 1. wybudowaniu lub
 2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej,
 • nastąpiło w dniu 1 lipca 1993 r.,
 • ustanowienie spółdzielczego prawa do lokalu w 1993 r. nie podlegało opodatkowaniu VAT, gdyż ustawa z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym weszła w życie 7 lipca 1993 r., a ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu nastąpiło dnia 1 lipca 1993 r;
 • Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego w stosunku do tego lokalu mieszkalnego. Nabycie lokalu przez Wnioskodawcę nastąpiło w drodze wygaszenia spółdzielczego lokatorskiego prawa do tego lokalu,
 • Wnioskodawca nie ponosił wydatków na ulepszenie lokalu mieszkalnego przekraczające 30% wartości początkowej obiektu, w stosunku do których przysługiwało mu prawo do odliczenia podatku naliczonego,
 • lokal mieszkalny w stanie ulepszonym nie był wykorzystywany przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat; lokal nie był ulepszany po jego wybudowaniu w zakresie, w którym wydatki na ten cel przekraczałyby 30 procent jego wartości początkowej,
 • lokal mieszkalny nie był wykorzystywany przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności opodatkowanych i nie był przedmiotem umów najmu, dzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze (żadne umowy nie były zawierane),
 • sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz zwycięzcy przetargu dokonano w dniu 19 marca 2015 r.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy spółdzielnia powinna zapłacić podatek od towarów i usług (VAT) od wyodrębnienia i sprzedaży lokalu na rzecz zwycięzcy przetargu i w jakiej stawce...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (tekst jednolity - Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 z późn. zm. - dalej jako u.p.t.u.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej „podatkiem”, podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 5 u.p.t.u. przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym również ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu oraz przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, a także ustanowienie na rzecz członka spółdzielni mieszkaniowej odrębnej własności lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu oraz przeniesienie na rzecz członka spółdzielni własności lokalu lub własności domu jednorodzinnego.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 lit. a i b zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

 1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
 2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Zgodnie z art. 2 pkt 14 u.p.t.u. przez pierwsze zasiedlenie rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

 1. wybudowaniu lub
 2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Według wnioskodawcy wyodrębnienie i sprzedaż lokalu na rzecz zwycięzcy przetargu podlega zwolnieniu od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10, ponieważ transakcja wyodrębnienia i sprzedaży lokalu dokonana na rzecz zwycięzcy przetargu nie stanowi pierwszego zasiedlenia, a stanowi drugie zasiedlenie oraz zwycięzca przetargu nie jest pierwszym lecz drugim nabywcą.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosownie do art. 2 pkt 6 ustawy, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii. Na podstawie wskazanych przepisów, zarówno grunt, jak i budynek czy budowla spełniają definicję towaru wynikającą z art. 2 pkt 6 ustawy.

W myśl art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym również ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu oraz przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, a także ustanowienie na rzecz członka spółdzielni mieszkaniowej odrębnej własności lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu oraz przeniesienie na rzecz członka spółdzielni własności lokalu lub własności domu jednorodzinnego.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Jednak w myśl art. 146a pkt 1 tej ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

W treści ustawy ustawodawca przewidział dla niektórych czynności zwolnienie od podatku.

I tak, w myśl art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

 1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
 2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Definicja pierwszego zasiedlenia, o której mowa powyżej została zawarta w art. 2 pkt 14 ustawy.

Przez pierwsze zasiedlenie rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

 1. wybudowaniu lub
 2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem że:

 1. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
 2. dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10a lit. b, nie stosuje się, jeżeli budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat (art. 43 ust. 7a ustawy).

Ponadto należy zaznaczyć, że zgodnie z treścią art. 29a ust. 8 ustawy, w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

Z opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca jako spółdzielnia mieszkaniowa, wygasiła spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu, z powodu zaległości w opłatach czynszowych i zgodnie z art. 11 ust. 2-3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1222 z późn. zm. - dalej jako u.s.m.) przeprowadziła przetarg na ten lokal. Uczestnik przetargu zadeklarował zakup lokalu za kwotę pieniężną 231.000 zł (słownie - dwieście trzydzieści jeden tysięcy) i wygrał przetarg. W związku z tym Wnioskodawca dokonał notarialnego wyodrębnienia tego lokalu i jego sprzedaży na rzecz osoby, która wygrał przetarg. Osoba ta jest drugim nabywcą tego lokalu, a transakcję tę można traktować jako drugie zasiedlenie. Wnioskodawca po otrzymaniu kwoty 231.000 zł od zwycięzcy przetargu, dokonał potrąceń na swoją rzecz zgodnie z art. 11 ust. 2<1> - 2<2> u.s.m. i pozostałą kwotę wypłacił osobie, która posiadała spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu.

W uzupełnieniu nadesłanym w dniu 27 lipca 2015 r. (data wpływu pisma 28 lipca 2015 r.) Wnioskodawca wskazał, że pierwsze zasiedlenie lokalu mieszkalnego w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy o VAT, nastąpiło w dniu 1 lipca 1993 r. Z kolei ustanowienie spółdzielczego prawa do lokalu w 1993 r. nie podlegało opodatkowaniu VAT, gdyż ustawa z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym weszła w życie 7 lipca 1993 r., a ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu nastąpiło dnia 1 lipca 1993 r. Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego w stosunku do tego lokalu mieszkalnego, nabycie lokalu przez Wnioskodawcę nastąpiło w drodze wygaszenia spółdzielczego lokatorskiego prawa do tego lokalu. Wnioskodawca nie ponosił wydatków na ulepszenie lokalu mieszkalnego przekraczające 30% wartości początkowej obiektu, w stosunku do których przysługiwało mu prawo do odliczenia podatku naliczonego. Lokal mieszkalny w stanie ulepszonym nie był wykorzystywany przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat; lokal nie był ulepszany po jego wybudowaniu w zakresie, w którym wydatki na ten cel przekraczałyby 30 procent jego wartości początkowej. Lokal mieszkalny nie był wykorzystywany przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności opodatkowanych i nie był przedmiotem umów najmu, dzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze (żadne umowy nie były zawierane). Sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz zwycięzcy przetargu nastąpiła w dniu 19 marca 2015 r.

W związku z tak przedstawionym opisem sprawy, wątpliwości Wnioskodawcy wiążą się z ustaleniem, czy powinien zapłacić podatek od towarów i usług od wyodrębnienia i sprzedaży lokalu na rzecz zwycięzcy przetargu i w jakiej stawce.

Jak wskazano powyżej, dostawa nieruchomości może korzystać ze zwolnienia z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 lub 10a ustawy, które to przepisy zawierają warunki jakie muszą być spełnione do zastosowania tego zwolnienia. Warunkiem zastosowania zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy jest to, aby dostawa nie była dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia, rozumianego jako oddanie budynku, budowli lub ich części do użytkowania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu pierwszemu użytkownikowi po wybudowaniu tego budynku, budowli lub ich części lub też po ich ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej. Dostawa nie może także odbywać się przed pierwszym zasiedleniem. Ponadto ze zwolnienia na podstawie tego przepisu nie może korzystać dostawa budynku, budowli lub ich części w sytuacji gdy pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Odnosząc się do powołanej wcześniej definicji pierwszego zasiedlenia stwierdzić należy, że aby można było mówić o pierwszym zasiedleniu obiekt musi zostać oddany do użytkowania, a ponadto czynność ta powinna podlegać opodatkowaniu. Z powyższej definicji wynika zatem, że oddanie do użytkowania powinno nastąpić w ramach czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, a za taką należy uznać umowę sprzedaży, najmu czy dzierżawy, pod warunkiem, że jest to czynność objęta zakresem ustawy o podatku od towarów i usług, nawet jeśli na podstawie przepisów szczególnych korzysta ze zwolnienia od podatku VAT.

Należy podkreślić, że sformułowanie w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu – dotyczy czynności wymienionych w art. 5 obecnie obowiązującej ustawy i dokonywanych w okresie jej obowiązywania, jak również dokonanej pod rządami ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.). Zatem, nie dotyczy czynności dokonywanych przed dniem 5 lipca 1993 r.

Jak wynika z opisu sprawy dostawa lokalu mieszkalnego będzie dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia, w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy, bowiem w stosunku do lokalu nie nastąpiło pierwsze zasiedlenie. Zatem nie spełnia ona przesłanek do zastosowania zwolnienia określonego w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy.

W związku z powyższym należy przeanalizować przesłanki zwolnienia określone w art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy.

Wnioskodawca wskazał we wniosku, że nie przysługiwało mu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w stosunku do ww. lokalu, nie ponosił również wydatków na ulepszenie lokalu przekraczające 30% wartości początkowej obiektu oraz lokal w stanie ulepszonym nie był wykorzystywany przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.

Mając na uwadze treść wniosku oraz powołanych przepisów prawa należy stwierdzić, że dostawa lokalu mieszkalnego będzie korzystała ze zwolnienia od podatku, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy.

Co do zasady, grunt będący przedmiotem sprzedaży podlega opodatkowaniu według takiej stawki VAT, jaką opodatkowane są budynki/budowle na nim posadowione. Oznacza to, że w sytuacji, gdy budynki, budowle lub ich części korzystają ze zwolnienia od VAT, również sprzedaż gruntu korzysta ze zwolnienia od podatku. Zatem zwolnienie, z uwagi na regulację art. 29a ust. 8 ustawy, będzie miało również zastosowanie do dostawy gruntu, przyporządkowanego do przedmiotowego lokalu mieszkalnego.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.