IPPP1/4512-146/16-2/IGo | Interpretacja indywidualna

Zwolnienie z podatku VAT dostawy energii cieplnej oraz gorącej wody do lokali mieszkalnych będących w zasobach mieszkaniowych wspólnot mieszkaniowych, jak również czynszu za budynki gospodarcze przynależne do lokali mieszkalnych.
IPPP1/4512-146/16-2/IGointerpretacja indywidualna
 1. czynsz
 2. dostarczanie wody
 3. dostawa
 4. energia
 5. lokal mieszkalny
 6. wspólnota mieszkaniowa
 7. zwolnienia z podatku od towarów i usług
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony, przedstawione we wniosku z dnia 19 lutego 2016 r. (data wpływu 22 lutego 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z podatku VAT dostawy energii cieplnej oraz gorącej wody do lokali mieszkalnych będących w zasobach mieszkaniowych wspólnot mieszkaniowych, jak również czynszu za budynki gospodarcze przynależne do lokali mieszkalnych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 lutego 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z podatku VAT dostawy energii cieplnej oraz gorącej wody do lokali mieszkalnych będących w zasobach mieszkaniowych wspólnot mieszkaniowych, jak również czynszu za budynki gospodarcze przynależne do lokali mieszkalnych.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe:

Spółdzielnia mieszkaniowa jest podmiotem prawnym wpisanym do KRS. Przedmiotem działalności spółdzielni jest między innymi:

 • wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych, klasyfikacja PKD 35.30.Z,
 • zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie, klasyfikacja PKD 68.32.Z,
 • wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, klasyfikacja PKD 68.20.Z.

Spółdzielnia mieszkaniowa w swoich zasobach posiada 4 lokale mieszkalne z przynależnymi do nich pomieszczeniami gospodarczymi oraz kotłownię osiedlową wraz z gruntami związanymi z nieruchomościami.

Spółdzielnia mieszkaniowa głównie wytwarza i dostarcza energię cieplną oraz gorącą wodę do społeczności mieszkaniowej osiedla mieszkaniowego, w której:

 • 4 lokale mieszkalne są własnością spółdzielni (w tym trzy są wynajmowane na podstawie umów najmu osobom fizycznym na cele mieszkaniowe, jeden lokal jest wykorzystywany na potrzeby własne - biuro spółdzielni mieszkaniowej)
 • w przypadku 88 lokali osoby fizyczne są właścicielami lokali mieszkalnych o statusie odrębnej własności tychże lokali.

Właściciele w/w 92 lokali tworzą wspólnoty mieszkaniowe, zatem spółdzielnia dostarcza energię cieplną i gorącą wodę wspólnotom mieszkaniowym.

Jednocześnie Strona nadmienia, że znaczna część właścicieli lokali mieszkalnych należących do zasobów mieszkaniowych wspólnot są jedynie członkami spółdzielni mieszkaniowej. Spółdzielnia nie zarządza wspólnotami, a wyodrębnione wspólnoty posiadają własne zarządy.

Zaopatrywanie w energię cieplną i gorącą wodę realizowane jest w oparciu o umowę na dostawę energii cieplnej zawartą z właścicielem danego lokalu jak również na podstawie umów najmu do lokali własnych spółdzielni, a nie ze wspólnotami mieszkaniowymi.

Za dostarczaną energię cieplną i gorącą wodę spółdzielnia pobiera opłaty, które stanowią podstawowe przychody spółdzielni. Spółdzielnia mieszkaniowa w przypadku trzech własnych lokali pobiera również na podstawie umów najmu czynsz za lokale mieszkaniowe oraz przynależne do tych lokali pomieszczenia gospodarcze.

W/w opłaty pobierane są zgodnie z art. 4 ust. 1, 2, 4 i 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1222 z późn. zm.).

Obecnie spółdzielnia mieszkaniowa nie prowadzi innej działalności.

Spółdzielnia ponieważ dostarcza energię cieplną i gorącą wodę oraz wynajmuje lokale mieszkaniowe z przynależnymi do tych lokali pomieszczeniami gospodarczymi osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej nie wystawia faktur VAT. Jednakże na żądanie tych osób podatnicy są zobowiązani do wystawienia faktury.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy dostarczana przez Spółdzielnię Mieszkaniową energia cieplna oraz gorąca woda do lokali mieszkalnych będących w zasobach mieszkaniowych wspólnot mieszkaniowych, jak również czynsz za budynki gospodarcze przynależne do lokali mieszkalnych podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, czy korzysta ze zwolnienia od podatku w oparciu o art. 43 ust. 1 pkt 11 ustawy...

Zdaniem wnioskodawcy, w ustawie brak jest definicji w jaki sposób należy rozumieć pojęcie gospodarki zasobami mieszkaniowymi, jak również definicji tego pojęcia nie zamieszczono wprost w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych.

W oparciu o przedstawione przepisy Strona uważa, że przez zasoby mieszkaniowe należy rozumieć nie tylko same lokale mieszkalne, ale także pozostałe pomieszczenia i urządzenia wchodzące w skład budynku mieszkalnego lub znajdujące się poza nim, których istnienie jest niezbędne dla prawidłowego korzystania z mieszkań przez mieszkańców, jak również ułatwiające im dostęp do budynku mieszkalnego oraz zapewniające sprawne jego funkcjonowanie. Właśnie w tym celu powstała spółdzielnia mieszkaniowa, której własnością jest kotłownia osiedlowa dostarczająca energię cieplną oraz gorącą wodę do lokali mieszkalnych będących w zasobach wspólnot mieszkaniowych. Dostarczanie energii cieplnej oraz gorącej wody następuje w oparciu o podpisaną umowę pomiędzy właścicielem lokalu, a zarządem spółdzielni. 3 lokale mieszkalne wraz z przynależnymi pomieszczeniami gospodarczymi wynajmowane są do celów mieszkaniowych na podstawie umów najmu zawartych pomiędzy wynajmującymi, a zarządem spółdzielni.

Spółdzielnia mieszkaniowa jest czynnym podatnikiem VAT i od pobieranych opłat za:

 • dostarczaną energię cieplną, podgrzanie wody oraz czynsz za budynki gospodarcze przynależne do lokali mieszkalnych odprowadza podatek VAT w wysokości 23%,
 • zużywaną w lokalach mieszkalnych wodę i odprowadzenie ścieków w ramach dostawy gorącej wody z kotłowni osiedlowej będącej własnością spółdzielni (spółdzielnia obciążana jest za te media przez dostawcę wody i odbiorcę ścieków t.j. urząd gminy) odprowadza podatek VAT w wysokości 8%.

Uważa jednak, że w przypadku tych opłat może zastosować zwolnienie w oparciu o art. 43 ust. 1 pkt 11 ustawy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Z art. 7 ust. 1 cyt. ustawy wynika, że przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Zgodnie z art. 2 pkt 22 ustawy, sprzedaż to odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Natomiast, przez świadczenie usług, w myśl art. 8 ust. 1 ustawy, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów, w tym również:

 1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej,
 2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji,
 3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Z tak szeroko sformułowanej definicji wynika, że przez świadczenie usług należy przede wszystkim rozumieć określone zachowanie podatnika na rzecz odrębnego podmiotu, które zasadniczo wynika z dwustronnego stosunku zobowiązaniowego, zakładającego istnienie podmiotu będącego odbiorcą (nabywcą usługi), jak również podmiotu świadczącego usługę.

Podkreślenia jednak wymaga, że aby dana czynność – stanowiąca świadczenie usług w rozumieniu ustawy – podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług musi być wykonywana przez podatnika (działającego w takim charakterze).

W myśl art. 15 ust. 1 ww. ustawy o VAT podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Z kolei pod pojęciem działalności gospodarczej, na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, rozumie się wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Z przytoczonych wyżej przepisów wynika, że dla uznania danego podmiotu za podatnika w rozumieniu art. 15 ust. 1 i 2 ustawy nie ma znaczenia rezultat prowadzonej działalności. Oznacza to, że aby uznać działalność podmiotu za działalność gospodarczą nie jest konieczne, aby przyniosła ona jakiekolwiek efekty. Podatnikiem jest zatem również podmiot prowadzący działalność generującą straty, a nawet podmiot, który w ogóle nie dokona żadnej sprzedaży.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Wskazać przy tym należy, że zgodnie z art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednakże zarówno w treści ustawy, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie od podatku.

W myśl art. 43 ust. 1 pkt 11 ustawy, zwalnia się od podatku czynności wykonywane na rzecz członków spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali mieszkalnych, członków spółdzielni będących właścicielami lokali mieszkalnych lub na rzecz właścicieli lokali mieszkalnych niebędących członkami spółdzielni, za które są pobierane opłaty, zgodnie z art. 4 ust. 1, 2, 4 i 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1222).

Powołany powyżej przepis art. 4 ust. 1, ust. 2, ust. 4 i ust. 5 ww. ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych stanowi, że:

 • członkowie spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali, są obowiązani uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na ich lokale, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni przez uiszczanie opłat zgodnie z postanowieniami statutu (ust. 1);
 • członkowie spółdzielni będący właścicielami lokali są obowiązani uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem ich lokali, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości wspólnych, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni przez uiszczanie opłat zgodnie z postanowieniami statutu (ust. 2);
 • właściciele lokali niebędący członkami spółdzielni są obowiązani uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem ich lokali, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości wspólnych. Są oni również obowiązani uczestniczyć w wydatkach związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni, które są przeznaczone do wspólnego korzystania przez osoby zamieszkujące w określonych budynkach lub osiedlu. Obowiązki te wykonują przez uiszczanie opłat na takich samych zasadach, jak członkowie spółdzielni, z zastrzeżeniem art. 5 (ust. 4);
 • członkowie spółdzielni uczestniczą w kosztach związanych z działalnością społeczną, oświatową i kulturalną prowadzoną przez spółdzielnię, jeżeli uchwała walnego zgromadzenia tak stanowi. Właściciele lokali niebędący członkami oraz osoby niebędące członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, mogą odpłatnie korzystać z takiej działalności na podstawie umów zawieranych ze spółdzielnią (ust. 5).

Opłatami pobieranymi zgodnie z ww. przepisami ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych są:

 1. w przypadku członków spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali, opłaty za:
  • eksploatację i utrzymanie nieruchomości w częściach przypadających na ich lokale (m. in. woda, energia elektryczna, energia cieplna, odbiór ścieków, oczyszczania),
  • eksploatację i utrzymanie nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni (m. in. zarządzanie, media, windy, utrzymanie porządku i czystości, bieżąca konserwacja urządzeń technicznych położonych w obrębie nieruchomości),
  • fundusz remontowy,
 2. w przypadku członków spółdzielni będących właścicielami lokali, opłaty za:
  • eksploatację i utrzymanie ich lokali (m. in. woda, energia elektryczna, energia cieplna, odbiór ścieków, oczyszczania),
  • eksploatację i utrzymanie nieruchomości wspólnych (m. in. zarządzanie, media, windy, utrzymanie porządku i czystości, bieżąca konserwacja urządzeń technicznych położonych w obrębie nieruchomości),
  • eksploatację i utrzymanie nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni,
  • fundusz remontowy,
 3. w przypadku właścicieli lokali niebędących członkami spółdzielni, opłaty za:
  • eksploatację i utrzymanie ich lokali (m. in. woda, energia elektryczna, energia cieplna, odbiór ścieków, oczyszczania),
  • eksploatację i utrzymanie nieruchomości wspólnych (m. in. zarządzanie, media, windy, utrzymanie porządku i czystości, bieżąca konserwacja urządzeń technicznych położonych w obrębie nieruchomości),
  • eksploatację i utrzymanie nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni, które są przeznaczone do wspólnego korzystania przez osoby zamieszkujące w określonych budynkach lub osiedlu,
  • fundusz remontowy,
  • inne koszty zarządu tymi nieruchomościami na takich samych zasadach, jak członkowie spółdzielni.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz. U. z 2015 r., poz. 736 z późn. zm.), zwalnia się od podatku czynności wykonywane na rzecz osób niebędących członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali mieszkalnych, za które są pobierane opłaty zgodnie z art. 4 ust. 1, 2, 4 i 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1222 oraz z 2015 r. poz. 201).

Zatem, z powyższych przepisów jasno wynika, że ze zwolnienia od podatku VAT mogą korzystać czynności wykonywane na rzecz członków spółdzielni lub osób niebędących członkami spółdzielni, za które to spółdzielnia pobiera opłaty zgodnie z art. 4 ust. 1, 2, 4 i 5 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ale tylko w stosunku do lokali mieszkalnych.

W tym miejscu warto nadmienić, że wprowadzenie przez ustawodawcę ww. zwolnienia od podatku dla usług świadczonych przez spółdzielnie mieszkaniowe, podyktowane zostało po pierwsze specyfiką podmiotów jakimi są spółdzielnie mieszkaniowe, a po drugie charakterem i celem usług (zaspokajanie potrzeb lokalowych) jakie spółdzielnie świadczą na rzecz podmiotów korzystających z ich zasobów lokalowych.

Powinność ponoszenia ww. płatności przez podmioty wymienione w art. 4 ust. 1-4 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych związana jest z wynikającym z art. 1 ust. 3 ustawy obowiązkiem spółdzielni mieszkaniowych zarządzania nieruchomościami stanowiącymi mienie samej spółdzielni lub mienie członków spółdzielni nabyte na podstawie ww. ustawy. Przepis ten czyni ze spółdzielni mieszkaniowej instytucjonalnego zarządcę nieruchomości, który zarządza nieruchomościami swoimi i swoich członków; może także zarządzać innymi nieruchomościami o dowolnych funkcjach na mocy umowy zawartej z ich właścicielami. Działalność spółdzielni mieszkaniowej w zakresie zarządzania nieruchomościami stanowiącymi jej mienie i nabyte na podstawie ustawy mienie jej członków jest obligatoryjną działalnością gospodarczą takiej spółdzielni (zob. uchwała Sądu Najwyższego z dnia 26 kwietnia 2006 r., sygn. akt III CZP 21/02). W różnych sprawach dotyczących takiego zarządu spółdzielnia będzie więc traktowana jak przedsiębiorca (por. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 6 listopada 2002 r., sygn. akt II CK 374/02).

Z opisu sprawy przedstawionej we wniosku wynika, że Spółdzielnia mieszkaniowa głównie wytwarza i dostarcza energię cieplną oraz gorącą wodę do społeczności mieszkaniowej osiedla mieszkaniowego, w której:

 • 4 lokale mieszkalne są własnością spółdzielni (w tym trzy są wynajmowane na podstawie umów najmu osobom fizycznym na cele mieszkaniowe, jeden lokal jest wykorzystywany na potrzeby własne - biuro spółdzielni mieszkaniowej)
 • w przypadku 88 lokali osoby fizyczne są właścicielami lokali mieszkalnych o statusie odrębnej własności tychże lokali.

Właściciele w/w 92 lokali tworzą wspólnoty mieszkaniowe, zatem spółdzielnia dostarcza energię cieplną i gorącą wodę wspólnotom mieszkaniowym.

Zaopatrywanie w energię cieplną i gorącą wodę realizowane jest w oparciu o umowę na dostawę energii cieplnej zawartą z właścicielem danego lokalu jak również na podstawie umów najmu do lokali własnych spółdzielni, a nie ze wspólnotami mieszkaniowymi. Za dostarczaną energię cieplną i gorącą wodę spółdzielnia pobiera opłaty, które stanowią podstawowe przychody spółdzielni. Spółdzielnia mieszkaniowa w przypadku trzech własnych lokali pobiera również na podstawie umów najmu czynsz za lokale mieszkaniowe oraz przynależne do tych lokali pomieszczenia gospodarcze. W/w opłaty pobierane są zgodnie z art. 4 ust. 1, 2, 4 i 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych.

Przedmiotem wątpliwości Wnioskodawcy jest, czy dostarczana przez Spółdzielnię energia cieplna oraz gorąca woda do lokali mieszkalnych będących w zasobach mieszkaniowych wspólnot mieszkaniowych, jak również czynsz za budynki gospodarcze przynależne do lokali mieszkalnych podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, czy korzysta ze zwolnienia od podatku w oparciu o art. 43 ust. 1 pkt 11 ustawy.

Biorąc pod uwagę powołane przepisy prawa, jak również przedstawione we wniosku okoliczności sprawy, stwierdzić należy, że w sytuacji, gdy podstawą prawną pobieranych opłat za dostawę energii cieplnej (pochodzącej z własnej kotłowni) oraz gorącej wody, jak również za budynki gospodarcze w ramach opłaty za czynsz, do mieszkań członków Spółdzielni są przepisy art. 4 ust. 1, 2, 4 lub 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, to opłaty te korzystają ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie przepisu art. 43 ust. 1 pkt 11 ustawy o VAT.

W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym oraz zdarzenia przyszłego i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.