IPPP1-443-531/07-2/JF | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Dalsza odsprzedaż lokali mieszkalnych, dokonywana w ramach prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej, będzie korzystała ze zwolnienia z podatku od towarów i usług.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 05.11.2007 r. (data wpływu 20.11.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania stawki podatkowej do dostawy lokali mieszkalnych - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15.11.2007 r. (data stempla pocztowego) został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania stawki podatkowej do dostawy lokali mieszkalnych.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest płatnikiem podatku od towarów i usług. Przedmiotem działalności Strony jest, zgodnie z wpisem do ewidencji działalności gospodarczej, kupno, sprzedaż i najem nieruchomości. Strona zakupiła nowe lokale mieszkalne wymagające wykończenia, dokonała niezbędnych prac wykończeniowych przystosowując powyższe lokale do zamieszkania. Przedmiotowe lokale dla Wnioskodawcy jako towar handlowy w najbliższym czasie zostaną sprzedane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Potencjalny nabywca uważa, iż sprzedawane przez Wnioskodawcę lokale są zwolnione z podatku od towarów i usług, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10, gdyż został spełniony warunek ich pierwszego zasiedlenia.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Jaką stawką opodatkować sprzedaż lokali mieszkalnych zakupionych wcześniej od developera, w których w celu podwyższenia ich wartości przeprowadzono prace wykończeniowe przystosowujące je do pierwszego zasiedlenia...

Zdaniem Wnioskodawcy lokale, które zakupił w celu dalszej odsprzedaży i potraktowałem jako towar handlowy nie spełniają warunku zasiedlenia. Są to lokale nowe, w których dokonano niezbędnych prac wykończeniowych przystosowując je do pierwszego zasiedlenia. W związku z powyższym nie spełniają warunku do zwolnienia z VAT. Zgodnie z art. 43 ust. 1, pkt 10 i w momencie ich sprzedaży podlegają opodatkowaniu VAT o stawce 7%.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Towarem. w myśl art. 2 pkt 6 ustawy, są rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty. W myśl przepisu art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa wyżej, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Stawka podatku w myśl art. 41 ust. 1 ustawy wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2 - 12, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1 ustawy. Jednakże, zarówno w treści ustawy, jak i przepisów wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie z podatku. I tak, stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę obiektów budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyjątkiem obiektów i ich części, które mają być zasiedlone lub zamieszkane po raz pierwszy, przy czym zwolnienie nie dotyczy części budynków przeznaczonych na cele inne niż mieszkaniowe.

Przez obiekt budownictwa mieszkaniowego, zgodnie z art. 2 pkt 12 ustawy, rozumie się budynki mieszkalne stałego zamieszkania sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 11. Pierwsze zasiedlenie zostało zdefiniowane w art. 2 pkt 14 ustawy, jako wydanie pierwszemu nabywcy lub pierwszemu użytkownikowi obiektów budownictwa mieszkaniowego lub ich części do użytkowania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu.

Jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego Wnioskodawca, w ramach prowadzonej działalności, nabył nowe lokale mieszkalne wymagające prac wykończeniowych. Transakcja nabycia przez Stronę lokali mieszkalnych od dewelopera spełnia wszystkie przesłanki definicji pierwszego zasiedlenia. W wyniku transakcji zakupu przedmiotowych lokali mieszkalnych Wnioskodawca stał się ich właścicielem, a więc pierwszym nabywcą. Nastąpiło również wydanie nabytych lokali mieszkalnych. Wnioskodawca korzystając z przysługującego prawa własności wykonuje prace wykończeniowe i następnie zamierza je sprzedać. Powyższe oznacza, iż lokal został zasiedlony. Z przedstawionych okoliczności oraz analizy przepisów ustawy wynika, iż dostawa przez Wnioskodawcę przedmiotowych lokali spełnia wymogi art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy i nie występują przesłanki wyłączające zwolnienie, o których mowa w powyższym artykule.

Zatem, w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, dalsza odsprzedaż lokali mieszkalnych, dokonywana w ramach prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej, będzie korzystała ze zwolnienia z podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zaistniałego zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.