IPPB4/4511-909/15-2/PP | Interpretacja indywidualna

Czy po stronie nabywców lokali mieszkalnych (zarówno osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, jak i prowadzących taką działalność), korzystających z organizowanej przez Spółkę sprzedaży promocyjnej polegającej na umożliwieniu im zakupu tzw. smart house w cenie 1 zł netto, powstanie przychód z tytułu uzyskania częściowo nieodpłatnego świadczenia w rozumieniu ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. Nr 361, zw. dalej: „Ustawa PIT”) i czy na Spółce będą ciążyły obowiązki związane z funkcją płatnika, bądź obowiązek wystawienia informacji PIT-8C?
IPPB4/4511-909/15-2/PPinterpretacja indywidualna
  1. lokal mieszkalny
  2. lokale
  3. obowiązek płatnika
  4. świadczenie nieodpłatne
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Pojęcie przychodu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietni 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 21 lipca 2015 r. (data wpływu 27 lipca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie powstania po stronie nabywców (osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej) lokali mieszkalnych przychodu z tytułu częściowo nieodpłatnego świadczenia związku z nabyciem tzw. smart house oraz ciążących na Spółce obowiązkach płatnika – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 lipca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie powstania po stronie nabywców lokali mieszkalnych przychodu z częściowo nieodpłatnego świadczenia w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu promocyjnego nabycia tzw. smart house oraz ciążących na Spółce obowiązkach płatnika.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie budowy oraz sprzedaży lokali mieszkalnych oraz użytkowych. W ramach prowadzonej działalności Wnioskodawca umożliwia Klientom, którzy nabędą lokal mieszkalny, zakup towaru dodatkowego w promocyjnej cenie. Zgodnie z planami Wnioskodawcy, promocyjnym towarem będzie sprzedaż tzw. smart house, tj. urządzenia obejmującego czujniki, wskaźniki, a także inne urządzenia sterujące, pozwalającego zdalnie zaprogramować i kontrolować sprzęty elektryczne i elektroniczne znajdujące się w lokalu.

Wskazany sprzęt nie stanowi części składowej lokalu w rozumieniu Kodeksu cywilnego, bowiem może być odłączony od mieszkania bez uszkodzenia lub istotnej zmiany całości lub wskazanego sprzętu.

Zgodnie z planami Wnioskodawcy, cena sprzedaży wskazanego towaru w promocji wyniesie 1 zł netto.

Wskazana sprzedaż wiązana będzie prowadzona w celu zwiększenia obrotów Wnioskodawcy z tytułu sprzedaży mieszkań i pozyskania nowych klientów.

Zasady akcji promocyjnej zostaną opisane w stosownym regulaminie, w którym określone zostaną warunki pozwalające na nabycie tzw. smart house w promocyjnej cenie 1 zł netto, czas trwania akcji promocyjnej itp.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy po stronie nabywców lokali mieszkalnych (zarówno osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, jak i prowadzących taką działalność), korzystających z organizowanej przez Spółkę sprzedaży promocyjnej polegającej na umożliwieniu im zakupu tzw. smart house w cenie 1 zł netto, powstanie przychód z tytułu uzyskania częściowo nieodpłatnego świadczenia w rozumieniu ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. Nr 361, zw. dalej: „Ustawa PIT”) i czy na Spółce będą ciążyły obowiązki związane z funkcją płatnika, bądź obowiązek wystawienia informacji PIT-8C...

Przedmiotowa interpretacja indywidualna została wydana w zakresie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w części dotyczącej osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub prowadzących taką działalność, ale nabywających lokal do majątku prywatnego. W zakresie części pytania dotyczącej osób prowadzących działalność działalność gospodarczą i nabywających lokal dla potrzeb tej działalności została wydana odrębna interpretacja indywidualna.

Zdaniem Wnioskodawcy.

Zdaniem Wnioskodawcy, u nabywców lokali zarówno osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, jak i prowadzących taką działalność), korzystających z organizowanej przez Spółkę sprzedaży promocyjnej, która obejmuje możliwość nabycia sprzętu tzw. smart house w cenie 1 zł netto nie powstanie jakikolwiek przychód z tytułu uzyskania częściowo (nieodpłatnego świadczenia w rozumieniu Ustawy PIT, a tym samym na Spółce nie będą ciążyły obowiązki płatnika ną gruncie Ustawy PIT. W ocenie Wnioskodawcy, nie będzie ona również zobowiązania do sporządzenia informacji PIT-8C w związku z opisaną powyżej akcją promocyjną.

Uzasadnienie

Charakterystyczną cechą rynku nieruchomości, na którym działa Spółka, jest duża wrażliwość na wszelkie zmiany sytuacji gospodarczej. Biorąc pod uwagę fakt, że wybudowanie obiektów budownictwa mieszkaniowego wymaga dużego nakładu środków finansowych, w interesie deweloperów zdecydowanie leży jak najszybszy zwrot inwestycji. Dlatego też strategia marketingowa dewelopera musi zakładać dobór takich środków, które zapewnią jak najszybsze znalezienie nabywców na lokale mieszkalne. Temu właśnie celowi służy akcja promocyjna, którą Spółka ma zamiar zorganizować. Omawiana akcja promocyjna jest przejawem takiej właśnie strategii marketingowej i zostanie przez Spółkę wprowadzona w celu uatrakcyjnienia jej oferty handlowej, a tym samym zwiększenia przewagi konkurencyjnej Spółki na rynku.

Zgodnie z treścią art. 9 ust. 1 Ustawy PIT, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju, dochody. Z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz . dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W świetle art. 11 ust. 1 Ustawy PIT, (...) przychodami są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych i świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Jeżeli świadczenia są częściowo odpłatne, zgodnie z treścią ust. 2b cytowanego) artykułu, przychodem podatnika jest różnica pomiędzy i wartością tych świadczeń, ustaloną według zasad określonych w ust. 2 lub 2a, a odpłatnością ponoszoną przez podatnika.

Zdaniem Wnioskodawcy, możliwość zakupu przez nabywców lokali mieszkalnych dodatkowego wyposażenia w postaci tzw. smart house w ramach organizowanej przez Wnioskodawcę akcji promocyjnej nie będzie stanowić dla klientów Spółki częściowo nieodpłatnego świadczenia w rozumieniu Ustawy PIT, ponieważ promocyjna cena dodatkowego wyposażenia w rzeczywistości nie odbiega od jego wartości rynkowej. Należy podkreślić, iż omawiana oferta będzie skierowana do wszystkich potencjalnych nabywców lokali mieszkalnych i w tym znaczeniu będzie ona miała charakter ogólnodostępny. Dodatkowo, należy wskazać, że wartość dodatkowego wyposażenia (w postaci tzw. smart house) w rzeczywistości zostanie wkalkulowana w cenę 1 m2 lokalu mieszkalnego będącego przedmiotem dostawy, a tym samym potencjalni nabywcy w rzeczywistości poniosą koszt tego świadczenia.

Zdaniem Wnioskodawcy, wskazane powyżej okoliczności przemawiają za uznaniem, że uczestnictwo przez nabywców lokali mieszkalnych w akcji promocyjnej organizowanej przez Spółkę nie rodzi po ich stronie przychodu w rozumieniu Ustawy PIT.

W ocenie Spółki, nieodpłatne lub częściowo nieodpłatne świadczenie na rzecz klienta mogłoby wystąpić w przypadku, gdyby oferowana cena była zaniżona w stosunku do wartości rynkowej sprzedawanych towarów. Natomiast w ocenie Wnioskodawcy oferowana przez niego w ramach analizowanej promocji obniżona cena dodatkowego wyposażenia mieszkania odzwierciedla jego rynkową wartość. Należy przy tym wskazać, że pojęcie wartości rynkowej nie jest pojęciem obiektywnym i należy je rozpatrywać każdorazowo w kontekście charakteru danej transakcji i jej uwarunkowań ekonomicznych. Takie rozumienie pojęcia "wartości rynkowej" jest powszechnie akceptowane przez organy podatkowe.

Promocyjna oferta, polegająca na umożliwieniu klientom nabycia dodatkowego wyposażenia lokalu mieszkalnego po preferencyjnej cenie jest elementem strategii marketingowej Wnioskodawcy, mającej na celu uatrakcyjnienie oferty i pozyskanie nabywców na mieszkania w jak najkrótszym czasie. Niewątpliwie prowadzona przez Wnioskodawcę akcja promocyjna, polegająca na umożliwieniu nabycia określonego świadczenia w cenie 1 zł netto, posiada uzasadnienie ekonomiczne, które świadczy o zachowaniu rynkowego charakteru warunków transakcji (w tym ceny).

Dodatkowo, należy także wskazać, że przedstawiona w opisie zdarzenia przyszłego akcja promocyjna skierowana będzie do podmiotów niepowiązanych z Wnioskodawcą, co wykluczałoby ewentualne zarzuty o nie rynkowe kształtowanie transakcji wynikające z istniejących powiązań.

W związku z powyższym, w ocenie Wnioskodawcy, należy uznać, że w ramach analizowanej transakcji po stronie nabywców mieszkań korzystających z organizowanej przez Spółkę akcji promocyjnej, obejmującej nabycie dodatkowego wyposażenie w postaci tzw. smart house po cenie promocyjnej 1 zł netto, będących tak osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej jak i prowadzącymi taką działalność, nie powstanie przychód polegający opodatkowaniu PIT. W konsekwencji, na Spółce nie będą ciążyły tak obowiązki płatnika jak obowiązek wystawienia informacji PIT-8C związane z opisaną transakcją.

Zaprezentowane powyżej stanowisko, zdaniem Wnioskodawcy, potwierdza ugruntowana linia interpretacyjna organów skarbowych, w szczególności:

Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 9 września 2014 r., sygn. IPPB4/415- 593/14-2/AM, w której organ uznał za prawidłowe stanowisko wnioskodawcy, zgodnie z którym: „(...) w ocenie Spółki oferowana przez nią w ramach analizowanej promocji obniżona cena części wykończenia i wyposażenia mieszkania lub miejsca postojowego odzwierciedla jego rynkową wartość, w szczególności rozpatrywane w całości, łącznie z ceną za dany lokal. Pojęcie wartości rynkowej nie jest bowiem pojęciem obiektywnym i należy je rozpatrywać każdorazowo w kontekście charakteru danej transakcji i jej uwarunkowań ekonomicznych. W związku z powyższym, zdaniem Wnioskodawcy, należy uznać, że w ramach analizowanej transakcji po stronie nabywców mieszkań korzystających z organizowanych przez Spółkę akcji promocyjnych, obejmujących wykończenie i wyposażenie oraz/lub miejsce postojowe, będących osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej (lub prowadzących taką działalność, lecz nabywających lokal mieszkalny do majątku prywatnego), nie powstanie przychód polegający opodatkowaniu PIT.

Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 4 listopada 2013 r., sygn. IBPBII/1/415-730/137AA, w której organ potwierdził, iż „należy uznać, że w ramach analizowanej transakcji po stronie nabywców mieszkań "pod klucz", będących osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej (lub prowadzących taką działalność lecz nabywających lokal mieszkalny do majątku prywatnego), nie powstanie przychód polegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji, na Wnioskodawcy nie będą ciążyły żadne obowiązki płatnika (w tym dokumentacyjne) na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych związane z tą transakcją.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

W odniesieniu do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnych należy wyjaśnić, że dotyczą one konkretnych spraw podatników osądzonych w określonym stanie faktycznym i w tych sprawach rozstrzygnięcia w nich zawarte są wiążące. Natomiast Organy podatkowe mimo że w ocenie indywidualnych spraw podatników posiłkują się wydanymi rozstrzygnięciami innych organów podatkowych, to nie mają możliwości zastosowania ich wprost z tego powodu, że nie stanowią materialnego prawa podatkowego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisówprawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanielub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowaw Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.