IPPB4/4511-844/15-2/PP | Interpretacja indywidualna

Czy w przypadku sprzedaży nieruchomości Wnioskodawczyni jest zobowiązana zapłacić podatek dochodowy?
IPPB4/4511-844/15-2/PPinterpretacja indywidualna
 1. lokal mieszkalny
 2. nabycie
 3. przekształcanie
 4. sprzedaż
 5. spółdzielcze prawo do lokalu
 6. własność odrębna
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 22 lipca 2015 r. (data wpływu 24 lipca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży udziału w nieruchomości - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 lipca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży udziału w nieruchomości.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

W dniu 3 kwietnia 1997 roku zmarła matka Wnioskodawczyni Wanda K., po której na mocy ustawy nabyła spadek w udziale wynoszącym 1/2, zgodnie z aktem poświadczenia dziedziczenia sporządzonym dnia 14 maja 2014 w Kancelarii Notarialnej A. W dniu 3 czerwca 2014 r. został zgłoszony do Urzędu Skarbowego majątek spadkowy po zmarłej matce Wnioskodawczyni Wandzie K. stanowiący 1/2 spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nr 12 przy ul P. o wartości 186.615 zł.

Podatek od spadków i darowizn został opłacony w całości co zostało potwierdzone przez Urząd Skarbowy w zaświadczeniu z dnia 1 lipca 2014.

W dniu 2 lipca 2014 r. aktem notarialnym sporządzonym w tej samej Kancelarii nastąpiło ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego i przeniesienie własności lokalu nr 12 przy ul P. wraz z przynależnym do niego udziałem w nieruchomości wspólnej przez Spółdzielnię Mieszkaniową na rzecz Wnioskodawczyni w udziale wynoszącym 1/4 i ojca Wnioskodawczyni Henryka K. w udziale wynoszącym 3/4.

W dniu 16 czerwca 2015 r. została zawarta umowa sprzedaży lokalu mieszkalnego za cenę 395 tys. złotych, z czego 1/4 otrzymała Wnioskodawczyni przelewem na rachunek, a 3/4 otrzymał ojciec Wnioskodawczyni - Henryk K. - proporcjonalnie zgodnie z udziałem we własności nieruchomości.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w przypadku sprzedaży tej nieruchomości Wnioskodawczyni jest zobowiązana zapłacić podatek dochodowy...

Zdaniem Wnioskodawczyni.

Przychód uzyskany ze sprzedaży udziału w nieruchomości nabytego w drodze spadku, zdaniem Wnioskodawczyni, co do zasady podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie bowiem z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361; dalej - ustawy o PIT) podlegającym opodatkowaniu źródłem przychodu jest odpłatne zbycie m.in. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości -jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Oznacza to, że nie płaci się podatku, jeśli od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie nieruchomości lub ich części albo udziału w nieruchomości, upłynęło 5 lat.

W przypadku nabycia nieruchomości (w tym udziału w nieruchomości) w drodze spadku pięcioletni termin, o którym mowa powyżej powinien być liczony od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie spadku.

Zgodnie z art. 924 Kodeksu cywilnego spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy. Spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku (art. 925 K.C).

W związku z powyższym Wnioskodawczyni uważa, że już w momencie śmierci Wandy K. tj. 3 kwietnia 1997 roku nabyła wraz z ojcem przedmiotowe udziały w nieruchomości. Poświadczony akt dziedziczenia potwierdza jedynie prawo do tego spadku od daty zgonu spadkodawcy.

Jeśli zatem nieruchomość została sprzedana po upływie 5 lat od daty nabycia spadku liczonej od daty zgonu Wandy K. zmarłej 3 kwietnia 1997 roku, to przychód uzyskany ze sprzedaży udziału w nieruchomości odziedziczonej,zdaniem Wnioskodawczyni nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Wnioskodawczyni uważa zatem, że nie będzie zobowiązana do zapłacenia podatku dochodowego, ponieważ upłynęło więcej niż 5 lat od nabycia spadku w postaci udziału w przedmiotowym lokalu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej opisanego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy, źródłem przychodu jest- z zastrzeżeniem ust. 2- odpłatne zbycie:

 1. nieruchomości lub części oraz udziału w nieruchomości;
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów
 4. innych rzeczy
  - odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a)-c) przed upływem 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy - przed upływem pół roku licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany.

W myśl art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie rodzi obowiązek podatkowy w postaci zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych. Tym samym jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości nastąpiła po upływie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym miało miejsce nabycie lub wybudowanie- nie jest źródłem przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a przychód uzyskany z odpłatnego zbycia w ogóle nie podlega opodatkowaniu.

Zgodnie z art. 922 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny ( Dz. U. z 2014 r. poz 121), spadek stanowią prawa i obowiązki majątkowe zmarłego, które z chwilą jego śmierci przechodzą na jedną lub kilka osób, stosownie do przepisów niniejszej ustawy.

Stosownie do art. 924 i 925 Kodeksu cywilnego, spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy, natomiast spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku. Oznacza to, że z chwilą śmierci należące do spadkodawcy prawa i obowiązki stają się spadkiem, który podlega przepisom prawa spadkowego, a data śmierci (chwila śmierci) spadkodawcy ustala, kto staje się spadkobiercą oraz co wchodzi w skład masy spadkowej. Z kolei postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia potwierdzają jedynie prawo spadkobiercy do tego spadku od momentu otwarcia.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawczyni nabyła udział w spadku wynoszący 1/2 po zmarłej matce w dniu 3 kwietnia 1997 r. w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu o wartości 186.615 zł. Akt poświadczenia dziedziczenia został sporządzony w kancelarii notarialnej w dniu 14 maja 2014 r., natomiast 3 czerwca 2014 r. Wnioskodawczyni zgłosiła spadek do urzędu skarbowego oraz opłaciła podatek od spadków i darowizn co znalazło potwierdzenie w zaświadczeniu z dnia 1 lipca 2014 r. W dniu 2 lipca 2014 r. nastąpiło ustanowienie własności odrębnej nieruchomości i przeniesienie własności lokalu przez spółdzielnie mieszkaniową na rzecz Wnioskodawczyni w udziale wynoszącym 1/4 oraz jej ojca w udziale wynoszącym 3/4. W dniu 16 czerwca 2015 r. Wnioskodawczyni wraz z ojcem sprzedała nieruchomość za kwotę 395.000 zł z czego 1/4 otrzymała Wnioskodawczyni i 3/4 jej ojciec – proporcjonalnie zgodnie z udziałem w nieruchomości.

Wyjaśnić należy, że spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego jest ograniczonym prawem rzeczowym. Jest to prawo zbywalne, przechodzi na spadkobierców i podlega egzekucji. Umożliwia ono korzystanie z lokalu oraz rozporządzanie tym prawem, z pewnymi ograniczeniami, na zasadach zbliżonych do prawa własności. Świadczy o tym chociażby umiejscowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w Księdze Drugiej ustawy Kodeks cywilny – „własność i inne prawa rzeczowe”. Natomiast ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego powoduje, że osoba, której przysługuje to prawo, uzyskuje pełnię uprawnień właścicielskich do lokalu mieszkalnego oraz prawo do udziału w związanej z tym lokalem nieruchomości gruntowej.

Podkreślić należy, że w sytuacji, w której Wnioskodawczyni nabyła udział w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego, a następnie nastąpiło ustanowienie na jej rzecz prawa udziału w odrębnej własności tego lokalu w trybie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2003 r., Nr 119, poz. 1116, z późn. zm.), za datę nabycia udziału w lokalu, potrzebną do obliczenia 5-letniego terminu określonego w art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, należy uznać datę nabycia udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego.

Mając na względzie powyższe uregulowania prawne oraz opisany we wniosku stan faktyczny stwierdzić należy, że ustanowienie w 2014 r. odrębnej własności lokalu mieszkalnego wraz z udziałami we współwłasności w częściach wspólnych nieruchomości jest tylko inną formą własności, a nie nowym nabyciem. Tym samym przekształcenie lokalu mieszkalnego w odrębną własność w formie aktu notarialnego jest jedynie zmianą formy prawnej dysponowania lokalem mieszkalnym. Tak więc na gruncie art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy, datę nabycia lokalu mieszkalnego należy utożsamiać z chwilą pierwotnego nabycia prawa do tego lokalu, tj. z datą nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego. Dotyczy to również związanego z tym lokalem udziału w nieruchomości wspólnej.

Wobec powyższego, mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny, za datę nabycia udziału w lokalu mieszkalnym należy uznać datę nabycia udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego w drodze spadku, czyli 1997 r. Zatem pięcioletni termin, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych upłynął z dniem 31 grudnia 2002 r., a więc sprzedaż udziału w lokalu mieszkalnym w dniu 16 czerwca 2015 r. nie stanowi źródła przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Tym samym nie powstał obowiązek zapłaty podatku dochodowego ani od przychodu uzyskanego ze sprzedaży prawa do lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, ani od sprzedaży związanego z tym lokalem udziałem w nieruchomości wspólnej.

Biorąc pod uwagę powyższe stanowisko Wnioskodawczyni jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.