IPPB4/4511-691/15-4/AK | Interpretacja indywidualna

1. Wnioskodawca zastanawia się czy podpisanie umowy oraz dokonanie płatności z tytułu wkładów na poczet budowy lokalu mieszkalnego jest (może być) uznana jako wydatek na cel mieszkaniowy i spełnia warunek zwolnienia z podatku z tytułu zbycia nieruchomości na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy?2. Czy muszą być spełnione jakieś dodatkowe warunki, a jeśli tak, to jakie?
IPPB4/4511-691/15-4/AKinterpretacja indywidualna
 1. akt notarialny
 2. cele mieszkaniowe
 3. lokal mieszkalny
 4. spadek
 5. sprzedaż nieruchomości
 6. umowa przedwstępna
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 11 maja 2015 r. (data wpływu 14 maja 2015 r.) uzupełnionym pismem z dnia 22 lipca 2015 r. (data nadania 22 lipca 2015 r, data wpływu 23 lipca 2015 r.) stanowiącym odpowiedź na wezwanie z dnia 15 lipca 2015 r. Nr IPPB4/4511-691/15-2/AK (data nadania 16 lipca 2015 r., data doręczenia 21 lipca 2015 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 maja 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości.

Z uwagi na braki formalne, pismem z dnia 15 lipca 2015 r. Nr IPPB4/4511-691/15-2/AK (data nadania 16 lipca 2015 r., data doręczenia 21 lipca 2015 r.), wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia braków formalnych wniosku.

Pismem z dnia 22 lipca 2015 r. (data nadania 22 lipca 2015 r., data wpływu 23 lipca 2015 r.) Wnioskodawca uzupełnił wniosek w terminie.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca nabył w drodze dziedziczenia w 2013 roku udział w 1/2 w lokalu mieszkalnym stanowiącym odrębną nieruchomość (powierzchnia lokalu 45,98 metra kwadratowego). Na podstawie art. 4a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn Wnioskodawca skorzystał ze zwolnienia z ww. podatku jako osoba należąca do I grupy podatkowej.

W październiku 2013 roku Wnioskodawca wraz z bratem, który był drugim spadkobiercą sprzedał swój udział w odziedziczonej nieruchomości za kwotę 55.000,00 zł (wartość sprzedaży wg aktu notarialnego to kwota 110.000,00 zł za całą nieruchomość). W uzupełnieniu do wniosku Wnioskodawca doprecyzował, że przedmiotowy spadek nabył po śmierci swojej matki, która zmarła w dniu 22 marca 2013 roku. Zbycie przedmiotowej nieruchomości nastąpiło przed upływem 5 lat od dnia nabycia spadku.

Mając na uwadze fakt, że Wnioskodawca zamierzał zabezpieczyć swoją przyszłość i warunki mieszkaniowe poprzez zakup lokalu mieszkalnego oraz przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a w szczególności art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a Wnioskodawca złożył w 2014 roku zeznanie PIT-39 w którym skorzystał ze zwolnienia z podatku dochodowego na mocy przepisów art. 21 ust. 1 pkt 131 cyt. ustawy.

Z uwagi na fakt, że w 2014 roku nie prowadzono inwestycji budowlanych, których lokalizacja odpowiadałaby Wnioskodawcy i jego rodzinie uwzględniająca dogodność dojazdu do pracy oraz dalszego zamieszkania i życia dopiero w 2015 roku podpisano umowę o budowę lokalu.

W dniu 19 stycznia 2015 r. Wnioskodawca i jego małżonek zawarli umowę o budowę lokalu mieszkalnego w celu ustanowienia jego odrębnej własności ze Spółdzielnią Budownictwa Mieszkaniowego . W przedmiotowej umowie zostały zawarte takie zobowiązania jak określenie nr lokalu i jego wielkości oraz warunki finansowania przedmiotowej nieruchomości, tj. wysokości poszczególnych rat i terminy ich wnoszenia. Umowa powyższa zawarta została na mocy przepisów art. 18 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o spółdzielniach mieszkaniowych. Ponadto umowa została zawarta przez Wnioskodawcę i jego małżonkę Małgorzatę, gdyż zakup nastąpi na zasadzie wspólności ustawowej małżeńskiej. Ponadto w przedmiotowej umowie określono wartość lokalu na kwotę 233.426,00 zł oraz termin przekazania lokalu mieszkalnego, który Spółdzielnia określiła na II kwartał 2016 roku, a także warunki i termin podpisania aktu notarialnego.

Na mocy przedmiotowej umowy Wnioskodawca zobowiązał się do dokonywania ustalonych wpłat w poszczególnych terminach. Pierwsza transza została opłacona w wysokości 56.000,00 zł jako wniesienie wkładu przed podpisaniem umowy (wpłaty zostały dokonane w wysokości 18.000,00 zł w dniu 10 lipca 2014 r. oraz 38.000,00 zł w dniu 15 stycznia 2015 r.). Środki te pochodziły ze sprzedaży odziedziczonych udziałów.

II transzę w wysokości 38.000,00 zł Wnioskodawca zobowiązany był opłacić do dnia 30 marca 2015 r. co też uczynił. Kolejne transze określone zostały na 30 maja 2015, 31 lipca 2015, 31 października 2015 oraz 31 stycznia 2016 roku. Tak więc umowa zawiera obowiązek wniesienia kwoty odpowiadającej wartości lokalu jeszcze przed jego oddaniem i podpisaniem aktu notarialnego. Wnioskodawca, w uzupełnieniu do wniosku, poinformował, że umowa ze Spółdzielnią mieszkaniową w formie aktu notarialnego określa termin przekazania lokalu na II kwartał 2016 roku.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Wnioskodawca zastanawia się czy podpisanie umowy oraz dokonanie płatności z tytułu wkładów na poczet budowy lokalu mieszkalnego jest (może być) uznana jako wydatek na cel mieszkaniowy i spełnia warunek zwolnienia z podatku z tytułu zbycia nieruchomości na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy...
 2. Czy muszą być spełnione jakieś dodatkowe warunki, a jeśli tak, to jakie...

Niniejsza interpretacja dotyczy odpowiedzi na pytanie Nr 1. W zakresie pyt. Nr 2 zostało wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Zdaniem Wnioskodawcy.

Wnioskodawca uważa, że spełnia warunki do zwolnienia z podatku z tytułu odpłatnego zbycia mieszkania w związku z wydatkowaniem do końca 2015 r. kwoty 55.000,00 zł, otrzymanej w 2013 r. z tytułu zbycia udziałów w odziedziczonym mieszkaniu na rachunek bankowy Spółdzielni, który realizuje inwestycję mieszkaniową - jako opłatę wstępną (przedpłatę). Dokonanie wszelkich płatności udokumentowane jest fakturami VAT wystawianymi przez Spółdzielnię oraz przelewami bankowymi.

Zdaniem Wnioskodawcy, ukończenie inwestycji, które jest planowane w 2016 r. i możliwość zawarcia aktu notarialnego dokumentującego objęcie we władanie lokalu w 2016 r., nie ma znaczenia w ww. sprawie, gdyż faktycznie kwotę otrzymaną ze zbycia odziedziczonego udziału w mieszkaniu Wnioskodawca wydatkował na cel mieszkaniowy, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 131 w momencie dokonania płatności na rachunek Spółdzielni.

Zdaniem Wnioskodawcy, jeżeli formalny zakup mieszkania aktem notarialnym nastąpi później, należy uznać wniesienie przedpłaty jako wydatek na cel mieszkaniowy w czasie jego faktycznego zaistnienia, zgodnie z datą wpłaty (czyli w tym przypadku w 2014 r. i 2015 r).

Co prawda u Wnioskodawcy z tytułu odpłatnego zbycia udziałów w odziedziczonym mieszkaniu stanowiącego odrębną własność przed upływem pięciu lat od daty jego nabycia, powstało źródło przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podlegające opodatkowaniu i rozliczeniu w zeznaniu rocznym. Tym samym, dochód uzyskany z takiej sprzedaży podlegałby opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym od osób fizycznych, gdyby Wnioskodawca nie spełnił wskazanych przesłanek uprawniających do skorzystania ze zwolnienia na mocy art. 21 ust. 1 pkt 131 ww. ustawy.

W myśl art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych.

Stosownie do art. 21 ust. 25 pkt 1 i 2 ww. ustawy, za wydatki poniesione na cele, o których mowa w ust. 1 pkt 131, uważa się m.in. wydatki poniesione na:

 1. nabycie budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem,
 2. budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub remont własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego.

Katalog wydatków wymienionych w art. 21 ust. 25 pkt 1, pkt 2 oraz w pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ma charakter zamknięty, jest to wyliczenie enumeratywne.

Pojęcie kosztów odpłatnego nabycia (wybudowania) nie zostało przez ustawodawcę zdefiniowane w ustawie, należy zatem stosować językowe (potoczne) rozumienie tego wyrażenia, zgodnie z którym za koszty nabycia, sprzedaży nieruchomości lub praw majątkowych uważa się wszystkie wydatki poniesione przez kupującego lub sprzedającego, które są konieczne, aby transakcja mogła dojść do skutku (wszystkie niezbędne wydatki bezpośrednio związane z tą czynnością). Jeśli zatem nieruchomość została odpłatnie nabyta, np. kupiona, do kosztów można zaliczyć udokumentowane koszty, nabycia. W ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zdefiniowano tego pojęcia. Koszt nabycia nie jest tym samym co zapłacona cena. Pojęcie to wiąże się raczej z kosztami towarzyszącymi zakupowi, z wydatkami, jakie trzeba ponieść, żeby doszło do zakupu. Jest to więc pojęcie szersze niż zapłacona cena.

Wnioskodawca stwierdza ponadto, że odnosząc przedstawione powyżej uregulowania, prawne na grunt rozpatrywanej sprawy to zauważyć należy, że powołany przepis art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym wiąże skutki prawne w postaci zwolnienia od opodatkowania z faktem wydatkowania - w warunkach określonych w ustawie - uzyskanego z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych dochodu wyłącznie na cele wymienione w przepisie art. 21 ust. 25 ww. ustawy.

Zatem, podstawową okolicznością decydującą o zastosowaniu zwolnienia wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 131 cyt. ustawy - jest fakt wydatkowania nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, dochodu ze sprzedaży nieruchomości i praw - w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych - na wskazane w art. 21 ust. 25 ustawy cele mieszkaniowe.

Wnioskodawca uważa, że z literalnego brzmienia ww. przepisu należy wywieść, że decydujące znaczenie ma fakt wydatkowania środków pieniężnych, w tym również w formie przedpłat, na m.in. nabycie lokalu mieszkalnego lub jego budowę (wybudowanie) - co ma miejsce w omawianej sytuacji - a nie przeniesienie własności nabywanego lokalu na nabywcę. Tak też się stało w przedmiotowej sprawie. Wnioskodawca wydatkował środki uzyskane ze sprzedaży nieruchomości nabytej w drodze dziedziczenia dokonując wpłaty na poczet budowy lokalu mieszkalnego w okresie dwóch lat od dnia zbycia nieruchomości, tj. uzyskana kwota 55.000,00 zł została wydatkowana w latach 2014 i 2015 (okres dwuletni kończy się z dniem 31 grudnia 2015 r.). Poniesione wydatki są ściśle związane z wydatkami na cele mieszkaniowe Wnioskodawcy i jego żony bowiem to oni będą w zakupionym mieszkaniu zamieszkiwać i prowadzić centrum swoich interesów życiowych i rodzinnych.

Zatem zdaniem Wnioskodawcy spełnił on warunki do skorzystania ze zwolnienia z podatku dochodowego. Wnioskodawca wydatkował uzyskaną ze sprzedaży kwotę na własne cele mieszkaniowe, co zostało potwierdzone zawartą umową o budowę lokalu mieszkalnego oraz przelewami bankowymi, a także fakturami VAT wystawionymi przez Spółdzielnię, które przewyższają kwotę uzyskaną ze sprzedaży odziedziczonej nieruchomości.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

W myśl przepisu art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.) - podlegającym opodatkowaniu źródłem przychodu jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,
 4. innych rzeczy,

- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a)-c) - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy – przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie, w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany.

Zatem przychód z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości lub jej części oraz udziału w nieruchomości nie podlega, w świetle ww. przepisu, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, jeżeli spełnione są łącznie dwa warunki:

 • odpłatne zbycie nieruchomości nie następuje w wykonywaniu działalności gospodarczej (nie stanowi przedmiotu działalności gospodarczej) oraz
 • zostało dokonane po upływie pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło jej nabycie.

Jak z powyższego wynika, dla opodatkowania przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych podatkiem dochodowym od osób fizycznych, istotne znaczenie ma data nabycia przedmiotowej nieruchomości lub prawa majątkowego.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że w dniu 23 marca 2013 roku (data śmierci matki) Wnioskodawca wraz z bratem w drodze dziedziczenia nabyli spadek po mamie, tj. lokal mieszkalny. W październiku 2013 roku Wnioskodawca i jego brat sprzedali ww. lokal mieszkalny.

Jako że przepisy ustawy nie definiują pojęcia „spadek”, należy odwołać się do odpowiednich przepisów zawartych w Kodeksie cywilnym. W myśl art. 922 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 . Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121) przez spadkobranie należy rozumieć przejście praw i obowiązków majątkowych zmarłego z chwilą jego śmierci na jedną lub kilka osób. Z powyższej normy prawnej wynika, że spadkobiercy w zasadzie wchodzą w sytuację prawną, w jakiej pozostawał spadkodawca. Oznacza to, że w skład spadku wchodzą prawa i obowiązki, ale także uzasadnione prawnie nadzieje na nabycie prawa. Prawa majątkowe są składnikiem masy spadkowej dającym nabywcy w drodze dziedziczenia legitymację prawną do występowania z wnioskiem o ich dochodzenie.

W myśl art. 924 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121, z późn. zm.) - spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy, natomiast spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku (art. 925 Kodeksu cywilnego). Oznacza to, że z chwilą śmierci należące do spadkodawcy prawa i obowiązki stają się spadkiem, który podlega przepisom prawa spadkowego, a data śmierci spadkodawcy ustala, kto staje się spadkobiercą oraz co wchodzi w skład masy spadkowej. Stosownie do art. 926 § 1 Kodeksu cywilnego - powołanie do spadku, czyli przekazanie w spadku majątku, wynika z ustawy albo z testamentu, jednakże dniem nabycia spadku przez spadkobiercę jest zawsze data śmierci spadkodawcy. Z kolei postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia potwierdzają jedynie prawo spadkobiercy do tego spadku od momentu jego otwarcia. Istotny zatem dla podatku dochodowego jest dzień otwarcia spadku, czyli data śmierci spadkodawcy. W omawianej sprawie nabycie przez Wnioskodawcę spadku nastąpiło zatem w dniu śmierci matki, czyli 23 marca 2013 roku.

W świetle powyższego, sprzedaż w październiku 2013 roku lokalu mieszkalnego nabytego w marcu 2013 roku, stanowi źródło przychodu w rozumieniu powołanych przepisów.

Zgodnie z zasadą wynikającą z art. 19 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8, jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Jeżeli jednak cena, bez uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej w wysokości wartości rynkowej.

Pojęcie kosztów odpłatnego zbycia (sprzedaży) nie zostało przez ustawodawcę zdefiniowane w ustawie, należy zatem stosować językowe rozumienie tego wyrażenia, zgodnie z którym za koszty sprzedaży nieruchomości lub praw majątkowych uważa się wszystkie wydatki poniesione przez sprzedającego, które są konieczne, aby transakcja sprzedaży mogła dojść do skutku (wszystkie niezbędne wydatki bezpośrednio związane z tą czynnością np. koszty wyceny nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego, prowizje pośredników w sprzedaży nieruchomości, koszty ogłoszeń w prasie związanych z zamiarem sprzedaży nieruchomości). Pomiędzy tymi wydatkami, a dokonanym odpłatnym zbyciem, musi istnieć związek przyczynowo - skutkowy. Koszty te nie są kosztami nabycia, lecz jako koszty odpłatnego zbycia pomniejszają przychód.

Podatek dochodowy, zgodnie z art. 30e ust. 1 ustawy, wynosi 19% podstawy obliczenia podatku.

Podstawą obliczenia podatku jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw określonym zgodnie z art. 19, a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw (art. 30e ust. 2 ustawy).

Koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c, z zastrzeżeniem ust. 6d, stanowią udokumentowane koszty nabycia lub udokumentowane koszty wytworzenia, powiększone o udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania (art. 22 ust. 6c ustawy).

Za koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, nabytych w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób, uważa się udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania oraz kwotę zapłaconego podatku od spadków i darowizn w takiej części, w jakiej wartość zbywanej rzeczy lub prawa przyjęta do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn odpowiada łącznej wartości rzeczy i praw majątkowych przyjętej do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn (art. 22 ust. 6d ustawy).

Wysokość nakładów, o których mowa w ust. 6d, ustala się na podstawie faktur VAT w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług oraz dokumentów stwierdzających poniesienie opłat administracyjnych (art. 22 ust. 6e ustawy).

Stosownie do treści art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy, wprowadzonego od dnia 1 stycznia 2009 r. ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 209, poz. 1316, z późn. zm.), wolne od podatku dochodowego są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych.

W myśl art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. a-c ustawy, za wydatki poniesione na cele, o których mowa w ust. 1 pkt 131, uważa się wydatki poniesione m.in. na nabycie: budynku mieszkalnego, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, położonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej.

Jak wynika z powołanych przepisów, zwolnienie podatkowe jest uzależnione od wydatkowania przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia nieruchomości (lokalu) na enumeratywnie wskazane własne cele mieszkaniowe i dokonania tej czynności najpóźniej przed upływem dwóch lat licząc od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, jednak nie wcześniej niż uzyskany został ten przychód.

Tym samym należy uznać, że przychód z odpłatnego zbycia w 2013 r., wydatkowany w okresie dwóch lat licząc od końca roku, w którym został uzyskany na nabycie nowego lokalu mieszkalnego, podlegałby zwolnieniu na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy, jeżeli przed upływem tego okresu, nastąpiłoby przeniesienie na rzecz Wnioskodawcy prawa własności nowego mieszkania w formie aktu notarialnego.

Pojęcie „nabycie”, o którym mowa w art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. a-c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zostało zdefiniowane. Należy zatem odwołać się do przepisów prawa cywilnego, które stanowią, że „nabycie” obejmuje każde uzyskanie własności.

Wobec powyższego stwierdzić należy, że zarówno zawarcie umowy przedwstępnej, jak też dokonanie, stosownie do tej umowy, wpłat na poczet ceny, bez wątpienia mogą prowadzić do nabycia własności nieruchomości lub praw, ale nie są z nim równoważne. Treścią umowy przedwstępnej jest jedynie zobowiązanie się stron do zawarcia umowy przyrzeczonej (przenoszącej własność), lecz tej własności sama umowa nie przenosi. Brak zawartej w formie aktu notarialnego umowy przeniesienia własności nieruchomości lub lokalu mieszkalnego w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, ma oczywisty skutek w postaci braku nabycia własności tych rzeczy lub praw we wskazanym okresie, a tym samym powoduje utratę warunku do skorzystania ze zwolnienia od opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Norma prawna art. 21 ust. 1 pkt 131 i ust. 25 pkt 1 lit. a-c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a w szczególności użyte w nim słowa „...został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe...”, „...za wydatki poniesione na cele, o których mowa w ust. 1 pkt 131, uważa się wydatki poniesione na: nabycie budynku mieszkalnego (...), nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego.” jednoznacznie stanowi, że wolny od podatku jest dochód w takiej części w jakiej przychód zostanie wydatkowany na nabycie np. nieruchomości bądź lokalu mieszkalnego skutkujące przeniesieniem własności. Jednocześnie nabycie to musi nastąpić nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie.

Powyższą interpretację przepisów potwierdza ugruntowana linia orzecznicza sądów administracyjnych, np.: wyrok NSA z dnia 6 sierpnia 2013 r. sygn. akt II FSK 2418/11, wyrok NSA z dnia 26 listopada 2013 r. sygn. akt II FSK 3015/11. W wyroku z dnia 06 sierpnia 2013 r. Sąd wskazał, że „(...)"Nabycie", o którym mowa w ust. 25 lit. a/-c/ art. 21 u.p.d.o.f. oznacza uzyskanie na własność wymienionych w tym przepisie nieruchomości. W przypadku nieruchomości normodawca zastrzegł obowiązek dochowania formy aktu notarialnego (art. 158 k.c.). Czynność dokonana bez zachowania tej formy jest nieważna (art. 73 § 2 zd. 1 k.c.). Tak więc, dopiero z chwilą zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości w przewidzianej prawem formie (akt notarialny) podatnik nabywa nieruchomość (lokal mieszkalny, budynek, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego). (...) zwolnieniu, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 u.p.d.o.f. podlegają wydatki poniesione przez podatnika (...) jeżeli były poniesione w okresie dwóch lat od daty odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e u.p.d.o.f. i jeżeli w tymże dwuletnim okresie podatnik nabył od dewelopera ten konkretny lokal mieszkalny na własność.(...)”.

Mając powyższe na uwadze stwierdza się, że stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego stanu faktycznego, w zakresie zwolnienia dochodu z odpłatnego zbycia budynku mieszkalnego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy, jeżeli nabycie w formie aktu notarialnego lokalu mieszkalnego nastąpi po upływie terminu, o którym mowa w tym przepisie - jest nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.