IPPB4/4511-62/16-4/JK | Interpretacja indywidualna

Zbycie udziału w lokalu mieszkalnym nabytego w spadku w 2007 r. nie będzie stanowiło źródła przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, z uwagi na upływ pięcioletniego terminu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) – c) ustawy o podatku dochodowy od osób fizycznych. Dochód uzyskany ze sprzedaży w 2015 r. udziału w spółdzielczo – własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego nabytego w spadku w 2013 r. będzie podlegał opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Podstawą obliczenia podatku będzie dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia udziału w lokalu mieszkalnym, określonym w art. 19 ust. 1 ustawy a kosztami uzyskania przychodów, określonych w art. 22 ust. 6d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dochód ten jednakże może korzystać ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy, jeśli środki uzyskane ze sprzedaży udziału w lokalu mieszkalnym nabytym w 2013 r. zostaną wydatkowane w ciągu dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, na własne cele mieszkaniowe, wymienione enumeratywnie w art. 21 ust. 25 pkt 1 ustawy. Za cele mieszkaniowe można zatem uznać udokumentowane rzetelnymi dowodami wydatki poniesione na wymianę instalacji na elektryczną, wymianę płytek ceramicznych na ścianach łazienki, WC oraz na podłodze, wymianę białego wnętrza, takich jak wanna, kabina prysznicowa, umywalka, sedes, zlewozmywaka w kuchni, kranu przy umywalce, wannie, zlewozmywaku. Za cele mieszkaniowe nie można natomiast uznać wydatków poniesionych na wymianę kuchni gazowej na kuchnię elektryczną oraz zabudowę stałą w formie mebli kuchennych na wymiar. Dochód uzyskany ze sprzedaży udziału w lokalu mieszkalnym oraz dochód wydatkowany na własne cele mieszkaniowe Wnioskodawczyni winna wykazać w zeznaniu podatkowym (PIT-39) złożonym do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, w którym dokonano zbycia. Od dochodu do którego nie ma zastosowanie zwolnienie przedmiotowe o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy, Wnioskodawczyni jest zobowiązana obliczyć 19% podatek, wykazać go w zeznaniu podatkowym i odprowadzić do właściwego urzędu skarbowego.
IPPB4/4511-62/16-4/JKinterpretacja indywidualna
 1. koszt
 2. lokal mieszkalny
 3. meble
 4. zbycie
 5. zwolnienie
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 20 stycznia 2016 r. (data wpływu 22 stycznia 2016 r.) uzupełniony pismem z dnia 11 lutego 2016 r. (data nadania 12 lutego 2016 r., data wpływu 15 lutego 2016 r.) stanowiącym odpowiedź na wezwanie z dnia 8 lutego 2016 r. Nr IPPB4/4511-62/16-2/JK (data nadania 8 lutego 2016 r., data doręczenia 11 lutego 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych zbycia udziału w lokalu mieszkalnym – jest:

 • nieprawidłowe – w części dotyczącej ustalenia podstawy opodatkowania oraz możliwości zwolnienia z opodatkowania części dochodu wydatkowanego na wymianę kuchni gazowej na elektryczną oraz zabudowę stałą mebli kuchennych na wymiar.
 • prawidłowe – w pozostałym zakresie.

UZASADNIENIE

W dniu 22 stycznia 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych zbycia udziału w lokalu mieszkalnym.

Z uwagi na braki formalne, pismem z dnia 8 lutego 2016 r. Nr IPPB4/4511-62/16-2/JK (data nadania 8 lutego 2016 r., data doręczenia 11 lutego 2016 r.) tut. Organ wezwał do uzupełnienia wniosku poprzez doprecyzowanie zdarzenia przyszłego oraz przedstawienie własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej zdarzenia przyszłego w odniesieniu do zadanych pytań.

Pismem z dnia 11 lutego 2016 r. (data nadania 12 lutego 2016 r., data wpływu 15 lutego 2016 r.) Wnioskodawczyni uzupełniła wniosek w terminie.

We wniosku i uzupełnieniu przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Aktem notarialnym z dnia 23 stycznia 2015 r. Andrzej Ś., Małgorzata W. i Iwona P. (Wnioskodawczyni) sprzedali spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego Nr 33 znajdujące się w budynku Nr 8 za cenę 97.000,00 zł. Z załączonego do aktu zaświadczenia Spółdzielni Mieszkaniowej – Mariannie i Wiesławowi małżonkom Ś. przysługiwało na zasadzie wspólności ustawowej spółdzielcze własnościowe prawo do ww. lokalu mieszkalnego Nr 33. Marianna Ś. zmarła dnia 27 grudnia 2007 r. i jak wynika z prawomocnego postanowienia Sądu Rejonowego Wydział Cywilny z dnia 12 lutego 2008 r. spadek po niej na podstawie ustawy nabyli: mąż Wiesław Ś. oraz dzieci: Andrzej Ś., Małgorzata W. i Iwona P. – po 1/4 części każde z nich. Następnie zmarł Wiesław Ś. dnia 23 grudnia 2013 r. i jak wynika z załączonego prawomocnego postanowienia Sądu Rejonowego Wydział Cywilny z dnia 6 maja 2014 r., spadek po nim na podstawie ustawy nabyły dzieci Andrzej Ś., Małgorzata W. i Iwona P. (Wnioskodawczyni) – po 1/3 każde z nich. Do aktu notarialnego dołączono dwa zaświadczenia wydane z upoważnienia Naczelnika Urzędu Skarbowego z dnia 15 grudnia 2014 r. stwierdzające, że nabycie majątku spadkowego obejmującego 1/2 części spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego Nr 33 w drodze dziedziczenia po Mariannie Ś. – jest zwolnione od podatku od spadku i darowizn; drugie zaświadczenie stwierdzające, że nabycie majątku spadkowego obejmującego 5/8 części spółdzielczego własnościowego prawa do ww. lokalu mieszkalnego w drodze dziedziczenia po Wiesławie Ś. – jest zwolnione od podatku od spadku i darowizn. Sprzedaż ww. lokalu mieszkalnego została dokonana przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie i stanowi źródło przychodu podlegające podatkowi dochodowemu zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (postanowienie o nabyciu spadku z dnia 6 maja 2014 r.).

W uzupełnieniu z dnia 11 lutego 2016 r., (data wpływu 15 lutego 2016 r.) wskazano, że uzyskany przychód ze sprzedaży udziału w lokalu mieszkalnym Wnioskodawczyni zamierza przeznaczyć na cele mieszkaniowe, tj. na remont lokalu mieszkalnego Nr 35 stanowiącego współwłasność Wnioskodawczyni na podstawie przydziału lokalu mieszkalnego przez SM z dnia 12 grudnia 1994 r. - numer ewidencyjny przydziału spółzielczo – własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego Nr 35 to numer 6088. Ponadto, na podstawie aktu notarialnego z dnia 3 kwietnia 2009 r. nastąpiło przeniesienie na własność męża i Wnioskodawczyni wskazanego lokalu mieszkalnego Nr 35 o pow. 67,64 m2 w celu jego wyodrębnienia wraz z udziałem do 6764/178245 części – w częściach wspólnych budynku nie służących użytku właścicieli lokali. Nabycie nastąpiło do majątku wspólnego małżonków Dariusza i Iwony P.

Zatem podsumowując:

 • remontowany lokal mieszkalny stanowi współwłasność, a drugim właścicielem jest mąż Wnioskodawczyni. Remontowany lokal mieszkalny wchodzi w skład majątku wspólnego małżonków na zasadzie ustawowej wspólności majątkowej;
 • wydatkowanie środków ze sprzedaży na własne cele mieszkaniowe nastąpi nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, tj. dnia 23 styczeń 2015 r.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy ma tu zastosowanie art. 21 ust. 1 pkt 131 – wolne od podatku dochodowego są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości (tj. wskazanego wcześniej lokalu mieszkalnego) w przypadku kiedy przychód uzyskany ze sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 33 został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe...
 2. Jakie to są cele mieszkaniowe – czy może to być np. wymiana kuchni gazowej na elektryczną i wymiana instalacji elektrycznej oraz likwidacja instalacji gazowej i licznika gazowego (w domu znajduje się tylko kuchnia gazowa i żadne inne urządzenie nie jest zasilane gazem)... Czy można wymienić kuchnię gazową na elektryczną i wymienić instalację elektryczną, aby bezpieczeństwo użytkowania było zachowane...
 3. Czy celami mieszkaniowymi mogą być wymiana płytek na ścianach łazienki i WC oraz na podłodze, wymiana białego wnętrza w łazienkach takich jak wanna, umywalka, sedes, wymiana zlewozmywaku w kuchni, krany przy umywalce, wannie, zlewozmywaku...
 4. Czy własnym celem mieszkaniowym może być też wymiana mebli kuchennych w stałej zabudowie...
 5. Aby zwolnić od podatku dochodowego przychody z odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego w całości – należy udokumentować wydatki poniesione na cele mieszkaniowe do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości (zbycia lokalu mieszkalnego), czy wystarczy udokumentować wydatki poniesione na cele mieszkaniowe do wysokości podatku dochodowego dla osób fizycznych należnego zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy...
 6. Czy w zeznaniu podatkowym PIT-37 o wysokości osiągniętego dochodu w 2015 r. Wnioskodawczyni wykazuje dochody z odpłatnego zbycia spółdzielczo – własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego (części tego prawa) i gdzie to wykazać, może w jakimś dodatkowym PIT np. PIT/D...
 7. Czy rozliczając się z podatku dochodowego za 2015 r. Wnioskodawczyni jest zobowiązana do zapłacenia podatku dochodowego w wysokości 19% podstawy obliczenia podatku – art. 30e ustawy w oparciu o art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych...
 8. Jaka będzie zatem podstawa obliczenia podatku, czy jest to akt notarialny – w opisie na początku wniosku, gdzie określono wartość przedmiotu i potwierdzono stan lokalu – wymaga kapitalnego remontu a mianowicie między innymi wymiany drzwi zewnętrznych i wewnętrznych, glazury, terakoty, armatury, urządzeń sanitarnych, parkiety w pokojach, instalacji...
 9. Czy Wnioskodawczyni może wykazać na podstawie przedłożonych zdjęć lokalu na dzień sprzedaży, że lokal wymaga kapitalnego remontu a wartość lokalu nie była zaniżona w akcie notarialnym – powierzchnia lokalu 45,94 m2 sprzedaż za cenę 97.000,00 zł (dziewięćdziesiąt siedem złotych)...

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytania od Nr 1-8, w zakresie pytania Nr 9 zostanie wydane postanowienie odmowa wszczęcia postępowania.

Zdaniem Wnioskodawczyni, we wskazanym wyżej opisie ma zastosowanie art. 21 ust. 1 pkt 131, ale brak dokładnego określenia w Urzędach Skarbowych celów mieszkaniowych nie pozwala w pełni podatnikowi na przygotowanie się do zdarzenia przyszłego, które pozwoli na zastosowanie ulgi w podatku dochodowym. Zdaniem Wnioskodawczyni wymiana elementów wyposażenia w postaci kuchni gazowej i wymienionych wyżej elementów stanowić powinna wydatki poniesione na cele mieszkaniowe. Aby zwolnić od podatku dochodowego w całości należy udokumentować wydatki na cele mieszkaniowe do wysokości uzyskanego przychodu ze sprzedaży udziału w lokalu mieszkalnym. Wnioskodawczyni nie ma stanowiska i takiej wiedzy co w przypadku wydatkowania na cele mieszkaniowe mniejszej kwoty niż uzyskany przychód ze sprzedaży udziału w lokalu mieszkalnym. Zdaniem Wnioskodawczyni w zeznaniu podatkowym PIT-37 za 2015 rok nie wykazuje ona dochodów z odpłatnego zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego (części tego prawa). Przychód uzyskany ze zbycia tego prawa Wnioskodawczyni wykazuje w PIT-39 i składa wraz z PIT-37 do Urzędu Skarbowego. Zdaniem Wnioskodawczyni rozliczając się z podatku dochodowego za 2015 r. nie będzie Ona zobowiązana do zapłacenia podatku z tytułu odpłatnego zbycia spółdzielczo – własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego. Podstawą obliczenia podatku jest wartość określona w akcie notarialnym z dnia 23 stycznia 2015 r., tj. kwota 97.000,00 złotych. Z uwagi na stan lokalu mieszkalnego o pow. 45,94 m2 wartość ta nie jest zaniżona w porównaniu do porównywalnych na rynku nieruchomości przeznaczonych do kapitalnego remontu.

Na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego, stwierdzam, co następuje:

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ww. ustawy, źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,

- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonywaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a)-c) – przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Przepis art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych formułuje generalną zasadę, że sprzedaż nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie rodzi obowiązek podatkowy w postaci zapłaty podatku dochodowego. Tym samym, jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości nastąpi po upływie 5 lat, sprzedaż ta nie jest źródłem przychodu i nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Wobec tego, w przypadku sprzedaży nieruchomości bądź udziału w niej decydujące znaczenie w kwestii opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych ma moment jej nabycia.

Z treści wniosku wynika, że aktem notarialnym z dnia 23 stycznia 2015 r. Andrzej Ś., Małgorzata W. i Iwona P. (Wnioskodawczyni) sprzedali spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego. Spółdzielcze własnościowe prawo do ww. lokalu mieszkalnego przysługiwało na zasadzie wspólności ustawowej Mariannie i Wiesławowi małżonkom Ś. Marianna Ś. zmarła dnia 27 grudnia 2007 r. a spadek po niej na podstawie ustawy nabyli: mąż Wiesław Ś. oraz dzieci: Andrzej Ś., Małgorzata W. i Iwona P. (Wnioskodawczyni) – po 1/4 części każde z nich. Następnie zmarł Wiesław Ś. dnia 23 grudnia 2013 r. i spadek po nim na podstawie ustawy nabyły dzieci Andrzej Ś., Małgorzata W. i Iwona P. (Wnioskodawczyni) – po 1/3 każde z nich.

Zgodnie z art. 922 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121), spadek to prawa i obowiązki zmarłego wynikające ze stosunków cywilnoprawnych, które z chwilą jego śmierci przechodzą na jego następców prawnych. W myśl art. 924 ustawy Kodeks cywilny, spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy, natomiast spadkobierca nabywa spadek z chwila otwarcia spadku (art. 925 Kodeksu cywilnego).

Oznacza to, że z chwilą śmierci należące do spadkodawcy prawa i obowiązki stają się spadkiem, który podlega przepisom prawa spadkowego, a data śmierci (chwila śmierci) ustala, kto staje się spadkobiercą oraz co wchodzi w skład masy spadkowej. Z kolei postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia potwierdzają jedynie prawo spadkobiercy do tego spadku od momentu jego otwarcia. Istotny zatem dla podatku dochodowego jest dzień otwarcia spadku, czyli daty śmierci spadkodawcy.

Zatem w świetle powyższego stwierdzić należy, że nabycie przez Wnioskodawczynię udziału w spółdzielczo – własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego będącego przedmiotem odpłatnego zbycia w 2015 r. nastąpiło w dwóch datach, tj. w spadku po zmarłej w 2007 r. matce oraz w spadku po zmarłym w 2013 r. ojcu.

W odniesieniu do odpłatnego zbycia w 2015 r. udziału w spółdzielczo – własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego nabytego przez Wnioskodawczynię w 2007 r. należy stwierdzić, że odpłatne zbycie tego udziału nie będzie stanowiło źródła przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) – c) ustawy o podatku dochodowy od osób fizycznych, albowiem jego zbycie zostało dokonane po upływie pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło jego nabycie. Oznacza to, że przychód z tego tytułu nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Natomiast, dochód uzyskany ze sprzedaży w 2015 r. udziału w spółdzielczo – własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego nabytego w 2013 r. podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy, z uwagi na fakt, że od końca roku kalendarzowego, w którym doszło do jego nabycia do momentu sprzedaży nie upłynęło 5 lat.

Do oceny skutków podatkowych jego sprzedaży zastosowanie znajdą przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2009 r.

Ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 209, poz. 1316, z późn. zm.) zmieniono m.in. zasady opodatkowania przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nowe zasady opodatkowania, zgodnie z art. 14 ustawy zmieniającej, mają zastosowanie do uzyskanych dochodów (poniesionej straty) od dnia 1 stycznia 2009 r.

W myśl art. 30e ust. 1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) podatek dochodowy wynosi 19% podstawy jego obliczenia.

Stosownie do art. 30e ust. 2 ww. ustawy, podstawą obliczenia podatku, jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw określonym zgodnie z art. 19, a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8, jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Jeżeli jednak cena, bez uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej w wysokości wartości rynkowej, którą zgodnie z ust. 3 tegoż artykułu określa się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca odpłatnego zbycia.

Pojęcie kosztów odpłatnego zbycia (sprzedaży) nie zostało przez ustawodawcę zdefiniowane w ustawie, należy zatem stosować językowe rozumienie tego wyrażenia, zgodnie z którym za koszty sprzedaży udziału w nieruchomości lub praw majątkowych uważa się wszystkie wydatki poniesione przez sprzedającego, które są konieczne, aby transakcja sprzedaży mogła dojść do skutku (wszystkie niezbędne wydatki bezpośrednio związane z tą czynnością). Do wydatków takich można zaliczyć przykładowo koszty wyceny nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego, prowizje pośredników w sprzedaży nieruchomości, koszty ogłoszeń w prasie związanych z zamiarem sprzedaży nieruchomości, wydatki związane ze sporządzeniem przez notariusza umowy cywilnoprawnej, koszty i opłaty sądowe, koszt uzyskania wypisu z ksiąg wieczystych itp. Pomiędzy tymi wydatkami a dokonanym odpłatnym zbyciem musi istnieć związek przyczynowo – skutkowy.

Koszty te nie są kosztami nabycia, lecz jako koszty odpłatnego zbycia pomniejszają przychód. Tym samym, przychodem Wnioskodawczyni ze sprzedaży udziału w lokalu mieszkalnym nabytym w 2013 r. jest kwota stanowiąca różnicę ceny wskazanej w akcie notarialnym sprzedaży przypadająca proporcjonalnie do sprzedanego udziału w lokalu pomniejszonej o koszty odpłatnego zbycia, które przypadają proporcjonalnie na zbywaną część lokalu mieszkalnego. Dopiero od tak obliczonego przychodu można dokonać pomniejszenia o koszty uzyskania przychodów.

Zgodnie z art. 22 ust. 6d ww. ustawy, za koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), nabytych w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób, uważa się udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania oraz kwotę zapłaconego podatku od spadków i darowizn w takiej części, w jakiej wartość zbywanej rzeczy lub prawa przyjęta do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn odpowiada łącznej wartości rzeczy i praw majątkowych przyjętej do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn.

Wysokość ww. nakładów, stosownie do art. 22 ust. 6e tej ustawy, ustala się na podstawie faktur VAT w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług oraz dokumentów stwierdzających poniesienie opłat administracyjnych.

Podstawą obliczenia podatku jest zatem dochód ze zbycia udziału w lokalu mieszkalnym stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia udziału w lokalu mieszkalnym określonym zgodnie z art. 19, a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dochód ten podlega opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym.

W myśl art. 30e ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 3 (PIT-39), wykazać:

 1. dochody uzyskane w roku podatkowym z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) i obliczyć należny podatek dochodowy od dochodu, do którego nie ma zastosowania art. 21 ust. 1 pkt 131, lub
 2. dochody, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131.

Stosownie do art. 45 ust. 1 ww. ustawy, podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, z zastrzeżeniem ust. 1aa, 7 i 8.

Zgodnie z art. 45 ust. 1a pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w terminie określonym w ust. 1 podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym odrębne zeznania, według ustalonych wzorów, o wysokości osiągniętego w roku podatkowym dochodu (poniesionej straty) z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30e.

Natomiast w przypadku niewypełnienia warunków określonych w art. 21 ust. 1 pkt 131 podatnik jest obowiązany do złożenia korekty zeznania, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 3, i do zapłaty podatku wraz z odsetkami za zwłokę; odsetki nalicza się od następnego dnia po upływie terminu płatności, o którym mowa w art. 45 ust. 4 pkt 4, do dnia zapłaty podatku włącznie (art. 30e ust. 7 ww. ustawy).

Dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) nie łączy się z dochodami (przychodami) z innych źródeł – stosownie do art. 30e ust. 5 ww. ustawy.

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ww. ustawy, wolne od podatku dochodowego są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych.

Należy wyjaśnić, że powyższe zwolnienie obejmuje taką część dochodu uzyskanego z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości, jaka proporcjonalnie odpowiada udziałowi poniesionych wydatków na własne cele mieszkaniowe w osiągniętych przychodach z odpłatnego zbycia. W sytuacji gdy przychód z odpłatnego zbycia zostanie w całości przeznaczony na cele mieszkaniowe, to wówczas uzyskany z tego tytułu dochód będzie w całości korzystał ze zwolnienia od podatku dochodowego.

Cele mieszkaniowe, których sfinansowanie przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych uprawnia do skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania, wymienione zostały w art. 21 ust. 25 cytowanej ustawy.

Stosownie do art. 21 ust. 25 pkt 1 ww. ustawy, za wydatki poniesione na cele, o których mowa w ust. 1 pkt 131, uważa się wydatki poniesione na:

 1. nabycie budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem,
 2. nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziały w takim prawie, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie,
 3. nabycie gruntu pod budowę budynku mieszkalnego lub udziału w takim prawie, prawa użytkowania wieczystego takiego gruntu lub udziału w takim prawie, w tym również z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego, oraz nabycie innego gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, jeżeli w okresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 131, grunt ten zmieni przeznaczenie na grunt pod budowę budynku mieszkalnego,
 4. budowę, rozbudowę, przebudowę lub adaptację na cele mieszkalne własnego budynku, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego,
 5. rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub adaptację na cele mieszkalne własnego budynku niemieszkalnego, jego części, własnego lokalu niemieszkalnego lub własnego pomieszczenia niemieszkalnego

- położonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej.

Na podstawie art. 21 ust. 26 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przez własny budynek, lokal lub pomieszczenie, o których mowa w ust. 25 pkt 1 lit. d) i e), rozumie się budynek, lokal lub pomieszczenie stanowiące własność lub współwłasność podatnika lub do którego podatnikowi przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udział w takich prawach.

Natomiast stosownie do art. 21 ust. 28 za wydatki, o których mowa w ust. 25, nie uważa się wydatków poniesionych na:

 1. nabycie gruntu lub udziału w gruncie, prawa wieczystego użytkowania gruntu lub udziału w takim prawie, budynku, jego części lub udziału w budynku, lub
 2. budowę, rozbudowę nadbudowę, przebudowę, adaptację lub remont budynku albo jego części

- przeznaczonych na cele rekreacyjne.

Przenosząc powyższe uregulowania na grunt rozpatrywanej sprawy stwierdzić należy, że podstawową okolicznością decydującą o zastosowaniu zwolnienia wynikającego z przywołanego wyżej art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym jest fakt wydatkowania (począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie) środków z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych na wskazane w ustawie „własne cele mieszkaniowe” podatnika. Katalog wydatków stanowiących „własne cele mieszkaniowe” podatnika wskazany w art. 21 ust. 25 ustawy ma charakter zamknięty – jest to wyliczenie enumeratywne. Ustawodawca formułując zwolnienie przedmiotowe w sposób jednoznaczny wskazał realizację celów mieszkaniowych, które pozwalają na skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania dochodu ze sprzedaży.

Nie ogranicza to jednak wydatkowania kwoty uzyskanej ze sprzedaży udziału w nieruchomości wyłącznie na jeden z elementów powołanego katalogu zwolnień.

Dokonując zatem analizy powołanych wyżej przepisów należy stwierdzić, że dla rozstrzygnięcia przedmiotowej sprawy istotna będzie w pierwszej kolejności kwestia, czy kwota uzyskana ze sprzedaży udziału w lokalu mieszkalnym nabytym przez Wnioskodawczynię w spadku i stanowiącego Jej majątek odrębny podlega zwolnieniu z opodatkowania, jeśli przeznaczona została na remont mieszkania stanowiącego współwłasność Wnioskodawczyni oraz Jej męża.

Zgodnie z art. 31 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r., poz. 2082), z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków.

Do majątku osobistego każdego z małżonków należą m.in. przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił (art. 33 pkt 1 ww. ustawy). Innymi słowy sam fakt, że między małżonkami istnieje wspólność ustawowa nie czyni małżonków współwłaścicielami majątku osobistego jednego z nich. Co do zasady zatem przedmioty nabyte w spadku stanowią majątek odrębny małżonka. Natomiast ustrój wspólności ustawowej obejmujący dorobek obojga małżonków, ukształtowany został przez ustawodawcę jako wspólność łączna, bezudziałowa. Wspólność ta charakteryzuje się tym, że w czasie jej trwania małżonkowie nie mają określonych udziałów w majątku wspólnym, nie mogą zatem rozporządzać udziałami, a także nie mogą żądać podziału majątku objętego wspólnością (art. 35 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego). Zgodnie natomiast z art. 43 § 1 tejże ustawy, oboje małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym.

Powyższe przepisy ww. ustawy określają charakter prawny majątkowej wspólności ustawowej małżonków jako współwłasności łącznej co znaczy, że udziały w tej wspólności nie są określone w okresie jej trwania. Inaczej mówiąc z bezudziałowego charakteru małżeńskiej wspólności ustawowej wynika bezudziałowy charakter współposiadania składników majątku wspólnego.

Przenosząc powyższe uregulowania prawne na grunt rozpatrywanej sprawy, uznać należy, że skoro sprzedany udział w lokalu mieszkalnym stanowi majątek odrębny Wnioskodawczyni, a uzyskany ze sprzedaży tego udziału przychód zostanie wydatkowany na remont lokalu mieszkalnego stanowiącego wspólny majątek dorobkowy małżonków, nie ma w tej sytuacji przeszkód prawnych, aby przychód ten co do zasady korzystał ze zwolnienia od podatku dochodowego wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wątpliwość Wnioskodawczyni budzi kwestia, czy za wydatki na własne cele mieszkaniowe można uznać wymianę kuchni gazowej na elektryczną, wymiana instalacji elektrycznej oraz likwidacja instalacji gazowej i licznika gazowego, wymiana płytek na ścianach łazienki, WC oraz na podłodze, wymiana białego wnętrza w łazienkach takich jak wanna, umywalka, sedes, wymiana zlewozmywaka w kuchni, kranu przy umywalce, wannie, zlewozmywaku, wymiana mebli kuchennych w stałej zabudowie.

Z treści art. 21 ust. 1 pkt 131 oraz ust. 25 pkt 1 lit. d) ustawy wynika, że do analizowanego zwolnienia uprawnia wydatkowanie środków ze zbycia udziału w nieruchomości, począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, między innymi na budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub remont własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego.

Ustosunkowując się do możliwości skorzystania ze zwolnienia w sytuacji przeznaczenia środków pieniężnych uzyskanych ze sprzedaży udziału w nieruchomości na wydatki wskazane powyżej należy w pierwszej kolejności zauważyć, że przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie definiują pojęcia „remont”, zatem właściwym jest odwołanie się w tej kwestii do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.). Przepis art. 3 pkt 7 ww. ustawy stanowi, że przez sformułowanie „roboty budowlane” należy rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego, zaś w myśl art. 3 pkt 8 poprzez „remont” należy rozumieć wykonanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym.

Pojęcie remontu wyczerpująco wyjaśnił również Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 4 marca 1998 r., I SA/Gd 886/96 stwierdzając: „za remont budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w znaczeniu powszechnie stosowanym w zakresie inwestycji uważa się prace budowlane mające na celu utrzymanie lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego we właściwym stanie, przywrócenie jego pierwotnej zdolności użytkowej, którą utracił w wyniku upływu czasu i eksploatacji wraz z wymianą dotychczas użytkowanych zużytych składników ich wyposażenia technicznego takich jak: dotychczasowej instalacji wodnej, kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, ciepłej wody, gazu przewodowego lub tylko określonych elementów tych instalacji.

W związku z tym wskazać należy, że wydatkiem na własne cele mieszkaniowe będzie wymiana instalacji na elektryczną, wymiana płytek ceramicznych na ścianach łazienki, WC oraz na podłodze, wymiana białego wnętrza, takich jak wanna, kabina prysznicowa, umywalka, sedes, zlewozmywaka w kuchni, kranu przy umywalce, wannie, zlewozmywaku, zakup drzwi wewnętrznych i zewnętrznych, założenie parkietów w pokojach.

Przy czym, podkreślić należy, że wydatki na własne cele mieszkaniowe, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 w zw. z art. 21 ust. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych winny być udokumentowane rzetelnymi i wiarygodnymi dowodami, z których w sposób nie budzący żadnych wątpliwości będzie wynikało kto, kiedy i jaki wydatek poniósł, tj. czy środki uzyskane ze sprzedaży faktycznie przeznaczone zostały na cele mieszkaniowe, czy też wydatki na cele mieszkaniowe poczynione zostały z innych źródeł.

W przypadku korzystania z ulg i zwolnień podatkowych wynikających z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, obowiązek udowodnienia, że określony wydatek został poniesiony przez podatnika przy spełnieniu wszystkich warunków wynikających z przepisów podatkowych spoczywa na podatniku, który wywodzi z tego określone skutki prawne. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie przewiduje ściśle określonego sposobu dokumentowania wydatku poniesionego na cele określone w art. 21 ust. 25 ww. ustawy. Nie mniej w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych skoro Wnioskodawczyni zamierza skorzystać ze zwolnienia winna liczyć się z koniecznością wykazania faktu wydatkowania środków ze sprzedaży udziału w nieruchomości wspólnej na cele mieszkaniowe. Organ podatkowy dla celów podatkowych weryfikując możliwość skorzystania ze zwolnienia podatkowego uprawniony jest żądać od podatników udowodnienia poniesienia wydatków poprzez przedłożenie rzetelnych i wiarygodnych dowodów, z których w sposób nie budzący żadnych wątpliwości będzie wynikało kto, kiedy i jaki wydatek poniósł tj. czy środki uzyskane ze sprzedaży udziału w nieruchomości faktycznie przeznaczone zostały przez podatnika na cele mieszkaniowe. Takimi dokumentami mogą być m.in. umowy sprzedaży, faktury VAT bądź też inne dokumenty, które ten fakt mogą potwierdzić.

Nie będzie stanowić wydatku na własne cele mieszkaniowe wydatek poniesiony na zakup sprzętu AGD tj. kuchni elektrycznej oraz zabudowy stałej w formie mebli kuchennych na wymiar. Wydatki te stanowią bowiem wydatki na zakup wyposażenia mieszkania i jako takie nie mogą być traktowane na równi z wydatkami remontowo – budowlanymi. Umeblowanie (nawet to w trwałej zabudowie) nie może być podstawą do zastosowania ulgi w odniesieniu do tych wydatków, bowiem jest to jedynie element wyposażenia mieszkania, zatem nie ma charakteru prac budowlanych – tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 27 kwietnia 2006 r., sygn. akt II FSK 639/05. Wykonanie zabudowy stałej w postaci mebli kuchennych oraz zakup sprzętu AGD, tj. kuchni elektrycznej nie jest zatem wydatkiem związanym z remontem lokalu mieszkalnego, w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 131 w związku z art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. d) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Stanowisko, że wykonanie zabudowy stałej polegającej na wyposażeniu mieszkania w komplet mebli, wykonanych na zamówienie, nie jest wydatkiem związanym z remontem lokalu potwierdził również Wojewódzki Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 13 lutego 2013 r., sygn. akt I SA/Go 3/13.

Podsumowując powyższe, należy stwierdzić, że zbycie udziału w lokalu mieszkalnym nabytego w spadku w 2007 r. nie będzie stanowiło źródła przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, z uwagi na upływ pięcioletniego terminu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) – c) ustawy o podatku dochodowy od osób fizycznych. Dochód uzyskany ze sprzedaży w 2015 r. udziału w spółdzielczo – własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego nabytego w spadku w 2013 r. będzie podlegał opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Podstawą obliczenia podatku będzie dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia udziału w lokalu mieszkalnym, określonym w art. 19 ust. 1 ustawy a kosztami uzyskania przychodów, określonych w art. 22 ust. 6d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dochód ten jednakże może korzystać ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy, jeśli środki uzyskane ze sprzedaży udziału w lokalu mieszkalnym nabytym w 2013 r. zostaną wydatkowane w ciągu dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, na własne cele mieszkaniowe, wymienione enumeratywnie w art. 21 ust. 25 pkt 1 ustawy. Za cele mieszkaniowe można zatem uznać udokumentowane rzetelnymi dowodami wydatki poniesione na wymianę instalacji na elektryczną, wymianę płytek ceramicznych na ścianach łazienki, WC oraz na podłodze, wymianę białego wnętrza, takich jak wanna, kabina prysznicowa, umywalka, sedes, zlewozmywaka w kuchni, kranu przy umywalce, wannie, zlewozmywaku. Za cele mieszkaniowe nie można natomiast uznać wydatków poniesionych na wymianę kuchni gazowej na kuchnię elektryczną oraz zabudowę stałą w formie mebli kuchennych na wymiar. Dochód uzyskany ze sprzedaży udziału w lokalu mieszkalnym oraz dochód wydatkowany na własne cele mieszkaniowe Wnioskodawczyni winna wykazać w zeznaniu podatkowym (PIT-39) złożonym do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, w którym dokonano zbycia. Od dochodu do którego nie ma zastosowanie zwolnienie przedmiotowe o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy, Wnioskodawczyni jest zobowiązana obliczyć 19% podatek, wykazać go w zeznaniu podatkowym i odprowadzić do właściwego urzędu skarbowego.

Ponadto zaznaczyć należy, że zgodnie z art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, Minister właściwy do spraw finansów publicznych na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). Mając na uwadze powyższe interpretacja indywidualna skierowana jest wyłącznie do Wnioskodawczyni i nie wywołuje skutków prawnych w stosunku do pozostałych współwłaścicieli.

Dodatkowo należy wyjaśnić, że zgodnie z zasadą samoopodatkowania, obowiązującą w polskim systemie podatkowym, to na podatniku spoczywa obowiązek dokonania oceny własnej sytuacji prawnopodatkowej, a po jej dokonaniu zachowania się zgodnie z przepisami prawa podatkowego, bowiem prawidłowość takiego rozliczenia podlega weryfikacji przez organ podatkowy. Zatem tutejszy organ nie dokonuje oceny stanowiska w odniesieniu do kwot wskazanych we wniosku.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.