IPPB4/4511-11/16-2/PP | Interpretacja indywidualna

Czy wobec stanu faktycznego (sprzedaż lokalu mieszkalnego odziedziczonego po rodzicach) i zdarzenia przyszłego (kupno lokalu mieszkalnego za środki z dochodu uzyskanego ze sprzedaży lokalu odziedziczonego) będzie on zwolniony z obowiązku zapłaty podatku dochodowego od dochodu uzyskanego ze sprzedaży lokalu mieszkalnego odziedziczonego po rodzicach?
IPPB4/4511-11/16-2/PPinterpretacja indywidualna
 1. cele mieszkaniowe
 2. lokal mieszkalny
 3. nabycie
 4. zwolnienie
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 7 stycznia 2016 r. (data wpływu 11 stycznia 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży udziału w nieruchomości - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 stycznia 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży udziału w nieruchomości.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe.

W 2014 r. zmarli rodzice Wnioskodawcy - matka w dniu 18 czerwca, a ojciec w dniu 12 października. Wraz ze swoim bratem Wnioskodawca odziedziczył po nich, w udziałach wynoszących 1/2 spółdzielcze, własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego. Spadek Wnioskodawca wraz z bratem przyjął w dniu 16 grudnia 2014 r. aktem dziedziczenia, co zostało udokumentowane aktem notarialnym. Nabycie praw majątkowych do rzeczonego lokalu mieszkalnego Wnioskodawca wraz z bratem zgłosił do Urzędu Skarbowego w dniu 2 lutego 2015 r. W odpowiedzi uzyskał on zgodę Urzędu wraz z bratem na rozporządzanie prawem do tego lokalu.

Wnioskodawca podjął wraz z bratem decyzję o sprzedaży przedmiotowego lokalu mieszkalnego (z przyczyn opisanych poniżej) i w dniu 21 lipca 2015 r. lokal został sprzedany dokumentując tę czynność aktem notarialnym. Wnioskodawca sprzedał lokal za 335.000,00 zł i w wyniku tej transakcji uzyskał dochód w wysokości 167.500,00 zł. Uzyskanie tego dochodu zostanie zgłoszone przez Wnioskodawcę Urzędowi Skarbowemu zeznaniem PIT-39 w terminie przewidzianym w przepisach.

Obecnie Wnioskodawca mieszka wraz z żoną i dorosłą, kończącą wyższe studia córką w trzypokojowym lokalu o powierzchni 77 m2, do którego wraz z małżonką posiada prawo własności. Wnioskodawca wskazuje na fakt, że w stosunkowo bliskiej przyszłości jego możliwości finansowe ograniczone zostaną do dochodów z emerytury, więc Wnioskodawca postanowił zakupić mniejszy lokal mieszkalny, którego koszt utrzymania nie przekraczałby jego możliwości finansowych, stwarzając jednocześnie możliwości rozwoju życiowego córce poprzez pozostawienie do jej użytkowania obecnie posiadanego lokalu.

Możliwość wejścia w posiadanie drugiego lokalu powstała co prawda po odziedziczeniu lokalu mieszkalnego po rodzicach jednak, nie została zrealizowana z uwagi na wspomnienia jakie wiąże Wnioskodawca z tym miejscem. Ponadto planuje on zakup lokalu mieszkalnego o mniejszej powierzchni i położonego w innym miejscu niż odziedziczony lokal.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Wnioskodawca prosi o wydanie interpretacji indywidualnej odpowiadającej na pytanie czy wobec stanu faktycznego (sprzedaż lokalu mieszkalnego odziedziczonego po rodzicach) i zdarzenia przyszłego (kupno lokalu mieszkalnego za środki z dochodu uzyskanego ze sprzedaży lokalu odziedziczonego) będzie on zwolniony z obowiązku zapłaty podatku dochodowego od dochodu uzyskanego ze sprzedaży lokalu mieszkalnego odziedziczonego po rodzicach...

Zdaniem Wnioskodawcy.

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej „ustawa”) zawartymi w art. 10 ust. 1 źródłami przychodów są:

 • odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:
  • nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
  • spółdzielczego własnościowego prawu do lokalu mieszkalnego łub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej.
  • prawa wieczystego użytkowania gruntów.

Przy czym, niżej cytowany art. 21 ust.1 postanawia, że wolne od podatku dochodowego są:

 1. dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe: udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych.
 1. Za wydatki poniesione na cele. o których mowa w ust. 1 pkt 131 uważa się się;
  1. wydatki poniesione na:
   1. nabycie budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem.
   2. nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie.

W opinii Wnioskodawcy, sytuacja opisana w przedstawionym stanie faktycznym i zdarzeniu przyszłym w pozycji „G” niniejszego formularza, spełnia warunki zwolnienia z obowiązku zapłaty podatku dochodowego, o którym mowa w art. 10 ust. 1 ustawy. Przesłankami w tym zakresie są:

 • uzyskanie zgody Urzędu Skarbowego na rozporządzanie prawem do lokalu odziedziczonego po moich rodzicach;
 • zamiar zgłoszenia Urzędowi Skarbowemu dochodu uzyskanego ze sprzedaży odziedziczonego lokalu mieszkalnego, zeznaniem PIT-39 w terminie przewidzianym w art. 30e ust. 4 ustawy;
 • zamiar przeznaczenia środków pieniężnych uzyskanych ze sprzedaży lokalu mieszkalnego odziedziczonego po rodzicach, na kupno, na własne potrzeby mieszkaniowe opisane w Pozycji G niniejszego formularza, udziału w prawie do lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość.

Wnioskodawca deklaruje w tym miejscu że odnośny lokal mieszkalny będzie przeznaczony na długoletnie zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych i nie zostanie sprzedany zaraz po upływie 5 letniego okresu po upływie którego wygasa obowiązek zapłaty podatku dochodowego od przychodu z takiej sprzedaży. Lokal mieszkalny, w którym udział Wnioskodawca zamierza kupić nie będzie służył celom inwestycyjnym - nie będzie wynajmowany ani udostępniany innym osobom w celu uzyskiwania jakiegokolwiek dochodu. Lokal nie będzie stanowił lokaty kapitału. Lokal nie będzie służył celom rekreacyjnym.

Ponadto w opinii Wnioskodawcy zaplanowane poniesienie wydatków na nabycie lokalu mieszkalnego w sytuacji posiadania już wcześniej prawa do innego lokalu nie stoi w sprzeczności z użytym w ustawie pojęciem „własne cele mieszkaniowe” ponieważ odnosi się ono do samego prawa własności. Zdaniem Wnioskodawcy, gdyby wolą ustawodawcy było uzależnienie prawa do zwolnienia podatkowego od dokonania wydatku tylko w przypadku, gdy nie jest się już wcześniej właścicielem innego lokalu ustawodawca określiłby, że np. własne potrzeby podatnika zaspokaja nie więcej niż jeden lokal mieszkalny.

Kryterium zakupu lokalu mieszkalnego na własne cele mieszkaniowe jest spełnione wówczas, gdy taki lokal zostanie zakupiony w celu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych podatników. Liczba posiadanych lokali mieszkalnych nie stanowi więc, zdaniem Wnioskodawcy, kryterium korzystania ze zwolnienia podatkowego. O możliwości skorzystania z przedmiotowej ulgi decyduje więc sam fakt poniesienia określonych wydatków na zakup prawa własności lokalu mieszkalnego w określonym przez ustawodawcę czasie dwóch lat od odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy, źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

 1. nieruchomości
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej.
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,
 4. innych rzeczy

- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a)-c)- przed upływem pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy- przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zmiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zmiany.

W świetle powyższych przepisów, każda czynność prawna, której przedmiotem jest odpłatne zbycie nieruchomości lub praw wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy stanowi źródło przychodów w rozumieniu tego przepisu, jeżeli zostanie dokonana w określonym czasie, przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie i nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej.

Zatem z powyższego wynika, że w przypadku sprzedaży sprzedaży nieruchomości decydujące znaczenie w kwestii opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych ma data nabycia tej nieruchomości i forma prawna jej nabycia.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca po rodzicach zmarłych w 2014 r. wraz ze swoim bratem odziedziczył udział w wysokości 1/2 w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego. Spadek Wnioskodawca przyjął w dniu 16 grudnia 2014 r. aktem dziedziczenia, co zostało udokumentowane aktem notarialnym. Nabycie praw majątkowych do rzeczonego lokalu mieszkalnego Wnioskodawca wraz z bratem do Urzędu Skarbowego w dniu 2 lutego 2015 r. W odpowiedzi Wnioskodawca wraz z bratem zgodę Urzędu na rozporządzanie prawem do tego lokale. Wnioskodawca wraz z bratem podjął decyzję o sprzedaży przedmiotowego lokalu mieszkalnego i w dniu 21 lipca 2015 r. lokal został sprzedany dokumentując tę czynność aktem notarialnym. Wnioskodawca sprzedał lokal za 335.000,00 zł i w wyniku tej transakcji uzyskał dochód w wysokości 167.500,00 zł. Obecnie Wnioskodawca mieszka wraz z żoną i dorosłą, kończącą wyższe studia córką w trzypokojowym lokalu o powierzchni 77 m2, do którego wraz z małżonką posiada prawo własności. Wnioskodawca wskazuje na fakt, że w stosunkowo bliskiej przyszłości jego możliwości finansowe ograniczone zostaną do dochodów z emerytury, więc Wnioskodawca postanowił zakupić mniejszy lokal mieszkalny, którego koszt utrzymania nie przekraczałby jego możliwości finansowych, stwarzając jednocześnie możliwości rozwoju życiowego córce poprzez pozostawienie do jej użytkowania obecnie posiadanego lokalu. Możliwość wejścia w posiadanie drugiego lokalu powstała co prawda po odziedziczeniu lokalu mieszkalnego po rodzicach jednak, nie została zrealizowana z uwagi na wspomnienia jakie wiąże Wnioskodawca z tym miejscem. Ponadto planuje on zakup lokalu mieszkalnego o mniejszej powierzchni i położonego w innym miejscu niż odziedziczony lokal.

Jako że przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie definiują pojęcia „spadek”, należy odwołać się do odpowiednich przepisów zawartych w Kodeksie cywilnym. W myśl art. 922 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121) przez spadkobranie należy rozumieć przejście praw i obowiązków majątkowych zmarłego z chwilą jego śmierci na jedną lub kilka osób. Z powyższej normy prawnej wynika, że spadkobiercy w zasadzie wchodzą w sytuację prawną, w jakiej pozostawał spadkodawca. Oznacza to, że w skład spadku wchodzą prawa i obowiązki, ale także uzasadnione prawnie nadzieje na nabycie prawa. Prawa majątkowe są składnikiem masy spadkowej dającym nabywcy w drodze dziedziczenia legitymację prawną do występowania z wnioskiem o ich dochodzenie.

W myśl art. 924 ustawy Kodeks cywilny - spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy, natomiast spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku (art. 925 ww. ustawy). Oznacza to, że z chwilą śmierci należące do spadkodawcy prawa i obowiązki stają się spadkiem, który podlega przepisom prawa spadkowego, a data śmierci (chwila śmierci) spadkodawcy ustala, kto staje się spadkobiercą oraz co wchodzi w skład masy spadkowej. Z kolei postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia potwierdzają jedynie prawo spadkobiercy do tego spadku od momentu jego otwarcia. Istotny zatem dla podatku dochodowego jest dzień otwarcia spadku, czyli data śmierci spadkodawcy.

Odnosząc się do przywołanych przepisów oraz powyższych wyjaśnień należy wskazać, że Wnioskodawca w 2015 r. dokonał sprzedaży udziału w lokalu mieszkalnym, który został nabyty w 2014 r. Oznacza to, że przychód ze sprzedaży ww. lokalu nabytego w 2014 r. podlegał będzie opodatkowaniu z uwagi na fakt, że od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie nie upłynął pięcioletni czas, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2009 r.

Ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 209, poz. 1316, z późn. zm.) zmieniono m.in. zasady opodatkowania przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nowe zasady opodatkowania, zgodnie z art. 14 ustawy zmieniającej, mają zastosowanie do uzyskanych dochodów (poniesionej straty) od dnia 1 stycznia 2009 r.

W myśl art. 30e ust. 1 i art. 45 ust. 4 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w ww. brzmieniu - od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku i jest płatny w terminie złożenia zeznania za rok podatkowy, w którym nastąpiło odpłatne zbycie.

Stosownie do art. 30e ust. 2 ww. ustawy - podstawą obliczenia podatku jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw określonym zgodnie z art. 19, a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw. Dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) nie łączy się z dochodami (przychodami) z innych źródeł (art. 30e ust. 5 ww. ustawy).

Zgodnie z zasadą wynikającą z art. 19 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8, jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Jeżeli jednak cena, bez uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej w wysokości wartości rynkowej.

Pojęcie kosztów odpłatnego zbycia (sprzedaży) nie zostało przez ustawodawcę zdefiniowane w ustawie, należy zatem stosować językowe rozumienie tego wyrażenia, zgodnie z którym za koszty sprzedaży nieruchomości lub praw majątkowych uważa się wszystkie wydatki poniesione przez sprzedającego, które są konieczne, aby transakcja sprzedaży mogła dojść do skutku (wszystkie niezbędne wydatki bezpośrednio związane z tą czynnością np. koszty wyceny nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego, prowizje pośredników w sprzedaży nieruchomości, koszty ogłoszeń w prasie związanych z zamiarem sprzedaży nieruchomości). Pomiędzy tymi wydatkami, a dokonanym odpłatnym zbyciem, musi istnieć związek przyczynowo - skutkowy. Koszty te nie są kosztami nabycia, lecz jako koszty odpłatnego zbycia pomniejszają przychód.

Zgodnie z art. 22 ust. 6d ww. ustawy za koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c, nabytych w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób, uważa się udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania oraz kwotę zapłaconego podatku od spadków i darowizn w takiej części, w jakiej wartość zbywanej rzeczy lub prawa przyjęta do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn odpowiada łącznej wartości rzeczy i praw majątkowych przyjętej do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn.

Przepis art. 21 ust. 1 pkt 131 ww. ustawy stanowi, że wolne od podatku dochodowego są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych.

Cele mieszkaniowe, których sfinansowanie przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych uprawnia do skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania, wymienione zostały w art. 21 ust. 25 cytowanej ustawy.

Stosownie do art. 21 ust. 25 pkt 1 ww. ustawy, za wydatki poniesione na cele, o których mowa w ust. 1 pkt 131, uważa się:

 1. wydatki poniesione na:
  1. nabycie budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem,
  2. nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie,
  3. nabycie gruntu pod budowę budynku mieszkalnego lub udziału w takim gruncie, prawa użytkowania wieczystego takiego gruntu lub udziału w takim prawie, w tym również z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego, oraz nabycie innego gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, jeżeli w okresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 131, grunt ten zmieni przeznaczenie na grunt pod budowę budynku mieszkalnego,
  4. budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub remont własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego,
  5. rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub adaptację na cele mieszkalne własnego budynku niemieszkalnego, jego części, własnego lokalu niemieszkalnego lub własnego pomieszczenia niemieszkalnego
  - położonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej.

Zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 21 ust. 27 ww. ustawy, w przypadku ponoszenia wydatków na cele mieszkaniowe w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej, zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 131, stosuje się pod warunkiem istnienia podstawy prawnej wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, do uzyskania przez organ podatkowy informacji podatkowych od organu podatkowego państwa, na którego terytorium podatnik ponosi wydatki na cele mieszkaniowe.

Zgodnie natomiast z art. 21 ust. 28 za wydatki, o których mowa w ust. 25, nie uważa się wydatków poniesionych na:

 1. nabycie gruntu lub udziału w gruncie, prawa wieczystego użytkowania gruntu lub udziału w takim prawie, budynku, jego części lub udziału w budynku, lub
 2. budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę, adaptację lub remont budynku albo jego części

- przeznaczonych na cele rekreacyjne.

Należy zauważyć, że wszelkiego rodzaju ulgi czy zwolnienia są odstępstwem od konstytucyjnej zasady równości i powszechności opodatkowania, w sposób szczegółowy uregulowanymi w przepisach materialnego prawa podatkowego. Są one przywilejami, z których podatnik ma prawo, a nie obowiązek skorzystania. Zatem oceniając ciążące na nim obowiązki wynikające z zastosowania danej ulgi czy zwolnienia podatkowego należy dokonać ścisłej, literalnej wykładni przepisu regulującego daną ulgę czy zwolnienie.

Uwzględniając treść zacytowanych wyżej przepisów, należy stwierdzić, że warunkiem skorzystania ze zwolnienia od podatku dochodowego dochodu uzyskanego z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych wymienionych w ustawie jest wydatkowanie otrzymanego przychodu w ustawowym terminie i wyłącznie na własne cele mieszkaniowe określone w art. 21 ust. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zawarte w tym przepisie wyliczenie tzw. wydatków mieszkaniowych, których realizacja powoduje zwolnienie z opodatkowania, ma charakter wyczerpujący (enumeratywny), które powinny zaspokajać własne potrzeby mieszkaniowe podatnika a nie innych osób, np. członków rodziny czy najemców.

Wnioskodawca powziął wątpliwość, czy środki uzyskane ze sprzedaży udziału w odziedziczonym lokalu mieszkalnym może przeznaczyć na zakup innego lokalu mieszkalnego w sytuacji, gdy posiada już jeden lokal.

W tym miejscu należy podkreślić, że ustawodawca regulując omawiane zwolnienie, nie ograniczył go do wydatkowania przychodu z tytułu zbycia nieruchomości lub praw przez podatników, którzy nie będą posiadać innych nieruchomości niż nabyta lub wybudowana. Z punktu widzenia ustawodawcy istotne jest aby wydatkowanie przychodu było ukierunkowane na zrealizowanie własnych potrzeb mieszkaniowych podatnika. Innymi słowy podatnik, który uzyskał przychód ze sprzedaży nieruchomości lub praw może przeznaczyć go na zakup lub budowę innej nieruchomości lub prawa, uzyskując przy tym prawo do ww. zwolnienia, jednakże działanie takie ma służyć zaspokajaniu własnych potrzeb mieszkaniowych tego podatnika, a nie innych osób. Nieważne jest zatem ile nieruchomości posiada już podatnik w chwili wydatkowania środków ze sprzedaży, ważne jest jedynie aby ten kolejny zakup lub budowa służyły faktycznie zaspokajaniu jego potrzeb mieszkaniowych. Na Wnioskodawcy spoczywał będzie obowiązek wykazania, że zakup opisywanego we wniosku lokalu mieszkalnego służyć będzie takiemu właśnie celowi.

Reasumując należy stwierdzić, że sprzedaż udziału w lokalu mieszkalnym, który został nabyty przez Wnioskodawcę w drodze spadkobrania, dokonana w roku 2015, tj. przed upływem 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie tego udziału, będzie stanowić źródło przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a dochód ze sprzedaży tego udziału będzie podlegać opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 30e tej ustawy w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2009 r. Jednocześnie, przeznaczenie całej kwoty uzyskanej ze sprzedaży ww. udziału w lokalu mieszkalnym na zakup innego lokalu mieszkalnego może zostać uznane za wydatek na cele mieszkaniowe zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 131 oraz art. 21 ust. 25-30 ww. ustawy. Sam fakt posiadania przez Wnioskodawcę wraz z żoną innej nieruchomości nie wyklucza bowiem możliwości skorzystania ze zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przy spełnieniu przesłanek wskazanych w cytowanych powyżej przepisach.

Biorąc pod uwagę powyższe stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2015 r., poz. 658, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.