IPPB4/4511-1032/15-4/MS | Interpretacja indywidualna

Która data nabycia powinna być przyjęta w przypadku sprzedaży do rozliczenia przychodu, w przypadku, gdy wymieniony lokal oraz miejsce postojowe Wnioskodawczyni sprzedała w dniu 15 marca 2013 r.?
IPPB4/4511-1032/15-4/MSinterpretacja indywidualna
  1. lokal mieszkalny
  2. przekształcanie
  3. spółdzielcze prawo do lokalu
  4. własność odrębna
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 17 kwietnia 2015 r. (data wpływu 11 września 2015 r.) uzupełnione pismem (data nadania 5 października 2015 r., data wpływu 8 października 2015 r.) na wezwanie Nr IPPB4/4511-1032/15-2/MS z dnia 18 września 2015 r. (data nadania 18 września 2015 r., data doręczenia 28 września 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 września 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości.

Z uwagi na braki formalne, pismem Nr IPPB4/4511-1032/15-2/MS z dnia 18 września 2015 r. (data nadania 18 września 2015 r., data doręczenia 28 września 2015 r.) tutejszy organ wezwał Wnioskodawczynię o przeformułowanie pytania, które winno być związane z przepisami prawa podatkowego w odniesieniu do przedstawionego stanu faktycznego oraz dotyczyć indywidualnej sprawy Wnioskodawczyni będącej przedmiotem rozpatrzenia wniosku i przedstawienie własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej stanu faktycznego do przeformułowanego pytania.

Pismem (data nadania 5 października 2015 r., data wpływu 8 października 2015 r.) Wnioskodawczyni uzupełniła wniosek w terminie.

We wniosku i uzupełnieniu przedstawiono następujący stan faktyczny.

W dniu 30 lipca 2007 r. pomiędzy Międzyzakładową Spółdzielnią Mieszkaniową a Bogumiłą N. (Wnioskodawczynią) członkiem spółdzielni została zawarta umowa o ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego o powierzchni użytkowej 52,30 m oraz miejsca postojowego pod wymienionym adresem.

Należy nadmienić, że budowa wymienionej nieruchomości została w całości sfinansowana przez Wnioskodawczynię na podstawie umowy zawartej pomiędzy stronami w dniu 27 grudnia 2005 r. W dniu 19 października 2007 r. lokal oraz miejsce postojowe zostały przekazane do eksploatacji przez Międzyzakładową Spółdzielnię Mieszkaniową - potwierdzony został odbiór kluczy niezbędnych do użytkowania lokalu i miejsca postojowego.

Z chwilą uzyskania możliwości prawnych w sprawie gruntu, w dniu 6 września 2010 r. sporządzone zostały akty notarialne między stronami, które ustanowiły odrębną własność lokalu i miejsca postojowego oraz przeniosły udział we współużytkowaniu wieczystym gruntu.

Lokal mieszkalny wraz z miejscem postojowym Wnioskodawczyni sprzedała - akt notarialny z dnia 15 marca 2013 r.

Urząd Skarbowy uznał, że terminem zakupu lokalu oraz miejsca postojowego jest data 6 września 2010 r. Wnioskodawczyni na podstawie takiej informacji złożyła zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu PIT-39 za 2013 r., zapłaciła podatek dochodowy w terminie do dnia 30 kwietnia 2014 r., pozostała do rozliczenia kwota dochodu zwolnionego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy.

Według Wnioskodawczyni właścicielką lokalu oraz miejsca postojowego została w 2007 r., natomiast w 2010 r. nastąpiła tylko zmiana formy własności, ze spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu na wyodrębnioną własność.

Jednocześnie Wnioskodawczyni stwierdza, że przy zmianie formy własności w 2010 r., nie poniosła żadnych dodatkowych kosztów związanych z budową, ponieważ rozliczenie nastąpiło z chwilą przekazania kluczy w 2007 r. Dlatego też Wnioskodawczyni uważa, że nie powinna zapłacić podatku dochodowego wynikającego z art. 30e ust. 1 ustawy.

Ponadto Wnioskodawczyni nadmienia, że posiada drugi lokal, który posiadał również do 6 września 2010 r. status własnościowego prawa do lokalu, czy ta data określa nabycie Wnioskodawczyni tego lokalu mimo, że w nim zamieszkuje od stycznia 1971 r.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Która data nabycia powinna być przyjęta w przypadku sprzedaży do rozliczenia przychodu, w przypadku, gdy wymieniony lokal oraz miejsce postojowe Wnioskodawczyni sprzedała w dniu 15 marca 2013 r....

Zdaniem Wnioskodawczyni.

Ponieważ budowa wymienionego lokalu mieszkalnego oraz miejsca postojowego została w całości sfinansowana przez Wnioskodawczynię, dlatego też Wnioskodawczyni uważa, że datą nabycia jest 19 października 2007 r., z tym dniem został rozliczony całkowity koszt budowy. Lokal wraz z miejscem postojowym Wnioskodawczyni nabyła ostatecznie w 2007 r., natomiast w 2010 r., nastąpiła tylko zmiana formy własności ze spółdzielczego prawa do lokalu na wyodrębnioną własność. Dlatego też Wnioskodawczyni uważa, że terminem nabycia nieruchomości jest 2007 r. i przy sprzedaży w 2013 r. nie powinna zapłacić podatku dochodowego wynikającego z art. 30e ust. 1.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej opisanego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a, 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy, źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

  1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
  2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
  3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,
  4. innych rzeczy

- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonywaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a)-c) - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy - przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonujące zamiany.

Z analizy stanu faktycznego wynika, że w dniu 30 lipca 2007 r. pomiędzy Międzyzakładową Spółdzielnią Mieszkaniową, a Wnioskodawczynią została zawarta umowa o ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego oraz miejsca postojowego. Budowa wymienionej nieruchomości została w całości sfinansowana przez Wnioskodawczynię na podstawie umowy zawartej pomiędzy stronami w dniu 27 grudnia 2005 r. W dniu 19 października 2007 r. lokal oraz miejsce postojowe zostały przekazane do eksploatacji przez Międzyzakładową Spółdzielnię Mieszkaniową - potwierdzony został odbiór kluczy niezbędnych do użytkowania lokalu i miejsca postojowego. W dniu 6 września 2010 r. sporządzone zostały akty notarialne między stronami, które ustanowiły odrębną własność lokalu i miejsca postojowego oraz przeniosły udział we współużytkowaniu wieczystym gruntu. Lokal mieszkalny wraz z miejscem postojowym Wnioskodawczyni sprzedała - akt notarialny z dnia 15 marca 2013 r.

Wątpliwość Wnioskodawczyni budzi kwestia, czy przekształcenie formy własności mieszkania własnościowego-spółdzielczego w odrębną własność jest nowym nabyciem, bowiem zdaniem Wnioskodawczyni właścicielką lokalu oraz miejsca postojowego została w 2007 r., natomiast w 2010 r. nastąpiła tylko zmiana formy własności.

Wyjaśnić należy, że spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego jest ograniczonym prawem rzeczowym. Jest to prawo zbywalne, przechodzi na spadkobierców i podlega egzekucji. Umożliwia ono korzystanie z lokalu oraz rozporządzanie tym prawem, z pewnymi ograniczeniami, na zasadach zbliżonych do prawa własności. Świadczy o tym chociażby umiejscowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w Księdze Drugiej ustawy Kodeks cywilny – „Własność i inne prawa rzeczowe”. Natomiast ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego powoduje, że osoba, której przysługuje to prawo, uzyskuje pełnię uprawnień właścicielskich do lokalu mieszkalnego oraz prawo do udziału w związanej z tym lokalem nieruchomości gruntowej.

Podkreślić należy, że w sytuacji, w której Wnioskodawczyni nabyła spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego wraz z miejscem postojowym, a następnie nastąpiło ustanowienie na Jej rzecz prawa odrębnej własności tego lokalu w trybie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2003 r., Nr 119, poz. 1116, z późn. zm.), za datę nabycia lokalu, potrzebną do obliczenia 5-letniego terminu określonego w art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, należy uznać datę nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego wraz z miejscem postojowym.

Mając na względzie powyższe uregulowania prawne oraz opisany stan faktyczny stwierdzić należy, że ustanowienie w 2010 r. odrębnej własności lokalu mieszkalnego jest tylko inną formą własności, a nie nowym nabyciem. Tym samym przekształcenie lokalu mieszkalnego w odrębną własność w formie aktu notarialnego jest jedynie zmianą formy prawnej dysponowania lokalem mieszkalnym. Tak więc na gruncie art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy, datę nabycia lokalu mieszkalnego należy utożsamiać z chwilą pierwotnego nabycia prawa do tego lokalu, tj. z datą nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego. Dotyczy to również związanego z tym lokalem miejsca postojowego.

Wobec powyższego, mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny, za datę nabycia lokalu mieszkalnego należy uznać datę nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w 2007 r. Zatem pięcioletni termin, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych upłynął z dniem 31 grudnia 2012 r., a więc sprzedaż lokalu mieszkalnego w dniu 15 marca 2013 r. nie stanowi źródła przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Tym samym nie powstał obowiązek zapłaty podatku dochodowego ani od przychodu uzyskanego ze sprzedaży prawa do lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, ani od sprzedaży związanego z tym lokalem miejsca postojowego.

Stanowisko Wnioskodawczyni jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.