IPPB4/415-702/14-7/MS | Interpretacja indywidualna

Czy w sytuacji, gdy Wnioskodawczyni wraz z mężem dokona w 2014 r. zakupu udziału w nieruchomości lokalu mieszkalnego położonego w P. przy ulicy M., będzie to sytuacja, w której będzie mogła skorzystać ze zwolnienia podatkowego na mocy art. 21 ustęp 25 punkt 1a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z uwagi na fakt, że środki finansowe uzyskane ze sprzedaży nieruchomości lokalu mieszkalnego położonego w P. przy ulicy M. skonsumowane zostaną na cel mieszkaniowy w tym przypadku zakup udziału w nieruchomości mieszkalnej?
IPPB4/415-702/14-7/MSinterpretacja indywidualna
 1. cele mieszkaniowe
 2. darowizna
 3. lokal mieszkalny
 4. spadek
 5. sprzedaż
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 11 września 2014 r. (data wpływu 15 września 2014 r.) oraz w piśmie z dnia 24 listopada 2014 r. (data nadania 24 listopada 2014 r., data wpływu 26 listopada 2014 r.) uzupełniającym braki formalne na wezwanie z dnia 12 listopada 2014 r. Nr IPPB4/415-702/14-2/MS (data nadania 13 listopada 2014 r., data doręczenia 18 listopada 2014 r.) oraz w piśmie z dnia 5 grudnia 2014 r. (data nadania 5 grudnia 2014 r., data wpływu 8 grudnia 2014 r.) uzupełniającym braki formalne na wezwanie z dnia 27 listopada 2014 r. Nr IPPB4/415-702/14-4/MS (data nadania 28 listopada 2014 r., data doręczenia 2 grudnia 2014 r.) wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zastosowania zwolnienia przedmiotowego – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 września 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji w indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości.

Z uwagi na braki formalne, pismem z dnia 12 listopada 2014 r. Nr IPPB4/415-702/14-2/MS, (data nadania 13 listopada 2014 r., data doręczenia 18 listopada 2014 r.) tut. organ wezwał Wnioskodawczynię o wyczerpujące przedstawienie zdarzenia przyszłego.

Pismem z dnia 24 listopada 2014 r. (data nadania 24 listopada 2014 r., data wpływu 26 listopada 2014 r.) Wnioskodawczyni uzupełniła wniosek w terminie.

Pismem z dnia 27 listopada 2014 r. Nr IPPB4/415-702/14-4/MS (data nadania 28 listopada 2014 r., data doręczenia 2 grudnia 2014 r.), tut. organ wezwał Wnioskodawczynię do uzupełnienia braków formalnych wniosku poprzez ponowne przesłanie uzupełnienia, opatrzonego własnoręcznym podpisem Wnioskodawczyni w oryginale.

Pismem z dnia 5 grudnia 2014 r. (data nadania 5 grudnia 2014 r., data wpływu 8 grudnia 2014 r.) Wnioskodawczyni powyższe uzupełniła w terminie.

We wniosku i uzupełnieniu przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Pierwsze zdarzenie przyszłe:

W dniu 9 lipca 2010 r. zmarł ojciec Wnioskodawczyni.

W dniu 20 września 2010 r. aktem notarialnym o stwierdzeniu nabycia spadku po ojcu, spadek w 1/2 części otrzymała Wnioskodawczyni. W skład masy spadkowej wchodził lokal mieszkalny o powierzchni 45,46 m2. Lokal ten stanowił odrębną nieruchomość (hipoteka).W dniu 20 maja 2014 r. aktem notarialnym Wnioskodawczyni sprzedała ww. nieruchomość za cenę 180.000,00 zł (sto osiemdziesiąt tysięcy złotych), która została uiszczona w 1/2 całości kwoty w dniu 22 maja 2014 r. gotówką na rachunek bankowy. Druga połowa kwoty przypadła w udziale bratu Wnioskodawczyni jako drugiemu spadkobiercy również gotówką na rachunek.

Wobec powyższego Wnioskodawczyni osiągnęła dochód ze sprzedaży ww. nieruchomości w kwocie 90.000,00 zł (dziewięćdziesiąt tysięcy złotych).

W dniu 24 lutego 2011 r. aktem notarialnym Wnioskodawczyni wraz z mężem nabyli od siostry Wnioskodawczyni niezabudowaną działkę o numerze ewidencyjnym 37/20 dla której Sąd Rejonowy prowadzi księgę wieczysta.

W ww. akcie notarialnym Wnioskodawczyni z mężem zobowiązała się zapłacić za ww. działkę kwotę 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) nie później niż w dniu 28 lutego 2012 r. Do dnia dzisiejszego Wnioskodawczyni z mężem nie dokonała zapłaty za działkę.

W dniu 5 sierpnia 2011 r. Wnioskodawczyni z mężem wystąpiła o pozwolenie na budowę domu jednorodzinnego na ww. działce o powierzchni 181,6 m2. Budowę zakończyła się w dniu 8 maja 2013 r. i Wnioskodawczyni z mężem otrzymała pozwolenie na użytkowanie, udzielone przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, dnia 5 czerwca 2013 r. o Nr 375.

W latach 2011, 2012, 2013 w rocznych rozliczeniach podatkowych Wnioskodawczyni z mężem występowała o zwrot określonych kwot w związku z prowadzoną przez nich budową:

 • za rok 2011 zwrot dnia 23 lipca 2012 r. VZM kwota 3841,00 zł;
 • za rok 2012 zwrot dnia 23 sierpnia 2013 r. VZM kwota 4087.00 zł;
 • za rok 2013 zwrot dnia 13 sierpnia 2014 r. VZM kwota 720 zł.

Wszystkie posiadane środki finansowe Wnioskodawczyni z mężem przeznaczyła na budowę tak, aby ją szybko skończyć. Wnioskodawczyni i Jej mąż chcieli mieć możliwość jak najszybszego zamieszkania ww. domu wraz z ojcem męża i córką. Od dnia 14 grudnia 2013 r. Wnioskodawczyni z mężem zamieszkują w ww. domu. Uzyskując w dniu 22 maja 2014 r. dochód ze sprzedaży mieszkania w P. przy ulicy M., Wnioskodawczyni z mężem chcieliby w 2014 roku przeznaczyć na rozliczenie z siostrą i jej mężem za działkę nabytą w dniu 24 lutego 2011 r.

Drugie zdarzenie przyszłe:

Ponieważ córka Wnioskodawczyni posiada udział w nieruchomości mieszkalnej położonej w P. przy ulicy M., numer Księgi Wieczystej , Wnioskodawczyni i Jej mąż rozważają możliwość zainwestowania ww. środków uzyskanych ze sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w P. przy ulicy M. w dniu 20 maja 2014 r. na zakup drugiej części udziału w tej nieruchomości. W przypadku zakupu udziału w nieruchomości mieszkalnej położonej w P. przy ul. M. Wnioskodawczyni będzie właścicielką tego udziału. Nabycie udziału nastąpi w celu zamieszkania w ww. lokalu przez córkę Wnioskodawczyni. Udział, o którym mowa, Wnioskodawczyni chciałaby w przyszłości darować córce. Środki uzyskane ze sprzedaży nieruchomości nabytej w drodze spadku przeznaczone zostaną albo na zapłatę za działkę Nr 37/20 i to jest dla Wnioskodawczyni priorytetem, albo na zakup udziału w nieruchomości mieszkalnej położonej w P. przy ul. M..

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy w sytuacji, gdy Wnioskodawczyni wraz z mężem dokona w 2014 roku przelewem bankowym zapłaty za działkę Nr 37/20 położonej w P., powiat p., województwo x. przy ulicy Z., obecnie ul. B. nadanej przez Prezydenta Miasta dnia 13 czerwca 2013 roku., będzie to sytuacja, w której Wnioskodawczyni z mężem będzie mogła skorzystać ze zwolnienia podatkowego na mocy art. 21 ustęp 25 punkt 1c ustawy o podatku do dochodowym od osób fizycznych, z uwagi na fakt, że środki finansowe uzyskane ze sprzedaży nieruchomości lokalu mieszkalnego położonego w P. przy ulicy M. skonsumowane zostaną na cel mieszkaniowy...
 2. Czy w sytuacji, gdy Wnioskodawczyni wraz z mężem dokona w 2014 r. zakupu udziału w nieruchomości lokalu mieszkalnego położonego w P. przy ulicy M., będzie to sytuacja, w której będzie mogła skorzystać ze zwolnienia podatkowego na mocy art. 21 ustęp 25 punkt 1a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z uwagi na fakt, że środki finansowe uzyskane ze sprzedaży nieruchomości lokalu mieszkalnego położonego w P. przy ulicy M. skonsumowane zostaną na cel mieszkaniowy w tym przypadku zakup udziału w nieruchomości mieszkalnej...

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie Nr 2. Natomiast w zakresie pytania Nr 1 zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Zdaniem Wnioskodawczyni.

Przeznaczenie środków ze sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w P. przy ulicy M. na zakup udziału w nieruchomości mieszkalnej położonej w P. przy ulicy M. stanowić będzie przeznaczenie powyższych środków na cele mieszkaniowe.

Wobec powyższego Wnioskodawczyni wraz z mężem ma obowiązek złożyć do 30 kwietnia 2015 r. rozliczenie PIT-39 z informacją, że dochody ze sprzedaży nieruchomości położonej w P. przy ulicy M. spożytkowali na cele mieszkaniowe, w przypadku realizacji któregoś ze zdarzeń przyszłych opisanych powyżej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

W myśl art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy, źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów
 4. innych rzeczy,

- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a)-c) - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy - przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany.

W świetle powyższego, jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości lub ww. praw majątkowych następuje przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie i nie zostaje dokonane w wykonywaniu działalności gospodarczej stanowi źródło przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a tym samym przychód uzyskany ze zbycia nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości w ogóle nie podlega opodatkowaniu.

Zatem w przypadku sprzedaży nieruchomości i praw wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ww. ustawy decydujące znaczenie w kwestii opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych ma moment i forma prawna ich nabycia.

Z treści złożonego wniosku wynika, że Wnioskodawczyni nabyła lokal mieszkalny w spadku po ojcu zmarłym w dniu 9 lipca 2010 r. Lokal ten został sprzedany w 2014 r.

W związku z tym wskazać należy, że zgodnie z art. 922 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121) prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na jedną lub kilka osób stosownie do przepisów księgi niniejszej. W myśl art. 924 Kodeksu cywilnego spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy, natomiast spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku (art. 925 Kodeksu cywilnego). Oznacza to, że dla ustalenia daty nabycia nieruchomości lub praw, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy, będących przedmiotem spadku istotny jest dzień otwarcia spadku, czyli śmierci spadkodawcy.

Biorąc pod uwagę powyższe i dokonując oceny skutków prawnych przedstawionego stanu faktycznego należy uznać, że odpłatne zbycie lokalu mieszkalnego nabytego w roku 2010 jest źródłem przychodu, w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i w związku z tym podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym według zasad obowiązujących od 1 stycznia 2009 r.

W myśl art. 30e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku.

Podstawą obliczenia podatku, o której mowa w ust. 1, jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw określonym zgodnie z art. 19, a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw (art. 30e ust. 2 ww. ustawy).

Przy czym w myśl art. 19 ust. 1 ww. ustawy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8, jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Jeżeli jednak cena, bez uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej w wysokości wartości rynkowej. Przepis art. 14 ust. 1 zdanie drugie stosuje się odpowiednio.

Wartość rynkową, o której mowa w ust. 1, rzeczy lub praw majątkowych określa się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca odpłatnego zbycia (art. 19 ust. 3 ww. ustawy).

Za koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), nabytych w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób, uważa się udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania oraz kwotę zapłaconego podatku od spadków i darowizn w takiej części, w jakiej wartość zbywanej rzeczy lub prawa przyjęta do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn odpowiada łącznej wartości rzeczy i praw majątkowych przyjętej do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn (art. 22 ust. 6d cytowanej ustawy).

Wysokość nakładów, o których mowa w ust. 6c i 6d, ustala się na podstawie faktur VAT w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług oraz dokumentów stwierdzających poniesienie opłat administracyjnych (art. 22 ust. 6e ww. ustawy).

W myśl art. 30e ust. 4 ww. ustawy po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w zeznaniu podatkowym (PIT-39), o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 3, wykazać:

 1. dochody uzyskane w roku podatkowym z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c i obliczyć należny podatek dochodowy od dochodu, do którego nie ma zastosowania art. 21 ust. 1 pkt 131, lub
 2. dochody, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131.

Dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c nie łączy się z dochodami (przychodami) z innych źródeł (art. 30e ust. 5 ww. ustawy).

W przypadku niewypełnienia warunków określonych w art. 21 ust. 1 pkt 131 podatnik jest obowiązany do złożenia korekty zeznania, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 3, i do zapłaty podatku wraz z odsetkami za zwłokę; odsetki nalicza się od następnego dnia po upływie terminu płatności, o którym mowa w art. 45 ust. 4 pkt 4, do dnia zapłaty podatku włącznie (art. 30e ust. 7 ww. ustawy).

Przepis art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, że wolne od podatku dochodowego są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych

Stosownie do art. 21 ust. 25 pkt 1 za wydatki poniesione na cele, o których mowa w ust. 1 pkt 131, uważa się wydatki poniesione na:

 1. nabycie budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem,
 2. nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie,
 3. nabycie gruntu pod budowę budynku mieszkalnego lub udziału w takim gruncie, prawa użytkowania wieczystego takiego gruntu lub udziału w takim prawie, w tym również z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego, oraz nabycie innego gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, jeżeli w okresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 131, grunt ten zmieni przeznaczenie na grunt pod budowę budynku mieszkalnego,
 4. budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub remont własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego,
 5. rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub adaptację na cele mieszkalne własnego budynku niemieszkalnego, jego części, własnego lokalu niemieszkalnego lub własnego pomieszczenia niemieszkalnego,

- położonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej.

Z treści art. 21 ust. 26 ww. ustawy wynika, że przez własny budynek, lokal lub pomieszczenie, o których mowa w ust. 25 pkt 1 lit. d) i e), rozumie się budynek, lokal lub pomieszczenie stanowiące własność lub współwłasność podatnika lub do którego podatnikowi przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udział w takich prawach.

W przypadku ponoszenia wydatków na cele mieszkaniowe w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej, zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 131, stosuje się pod warunkiem istnienia podstawy prawnej wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, do uzyskania przez organ podatkowy informacji podatkowych od organu podatkowego państwa, na którego terytorium podatnik ponosi wydatki na cele mieszkaniowe (art. 21 ust. 27 ww. ustawy).

Zgodnie z art. 21 ust. 28 cytowanej ustawy za wydatki, o których mowa w ust. 25, nie uważa się wydatków poniesionych na:

 1. nabycie gruntu lub udziału w gruncie, prawa wieczystego użytkowania gruntu lub udziału w takim prawie, budynku, jego części lub udziału w budynku, lub
 2. budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę, adaptację lub remont budynku albo jego części,

- przeznaczonych na cele rekreacyjne.

Należy również wskazać, że przepis ust. 1 pkt 131 nie ma zastosowania do tej części wydatków, o których mowa w ust. 25 pkt 2, które podatnik uwzględnił korzystając z ulg podatkowych, w rozumieniu Ordynacji podatkowej, przy opodatkowaniu podatkiem dochodowym oraz do tej części wydatków, o których mowa w ust. 25 pkt 2, którymi sfinansowane zostały wydatki określone w ust. 25 pkt 1, uwzględnione przez podatnika korzystającego z ulg podatkowych, w rozumieniu Ordynacji podatkowej, przy opodatkowaniu podatkiem dochodowym (art. 21 ust. 30).

Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawczyni nabyła w spadku po zmarłym ojcu w dniu 9 lipca 2010 r. lokal mieszkalny, który następnie sprzedała w 2014 r., a więc przed upływem okresu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Córka Wnioskodawczyni posiada udział w nieruchomości mieszkalnej, dlatego Wnioskodawczyni i Jej mąż rozważają możliwość zainwestowania ww. środków uzyskanych ze sprzedaży lokalu mieszkalnego na zakup drugiej części udziału w tej nieruchomości. W przypadku zakupu udziału w nieruchomości mieszkalnej Wnioskodawczyni będzie właścicielką tego udziału. Nabycie udziału nastąpi w celu zamieszkania w ww. lokalu przez córkę Wnioskodawczyni. Udział, o którym mowa, Wnioskodawczyni chciałaby w przyszłości darować córce.

Odnosząc zatem przedstawione powyżej uregulowania prawne na grunt rozpatrywanej sprawy stwierdzić należy, że powołany powyżej przepis art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym wiąże skutki prawne w postaci zwolnienia od opodatkowania z faktem przeznaczenia - w warunkach określonych w ustawie – uzyskanego z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych dochodu wyłącznie na cele wymienione w przepisie art. 21 ust. 25 ww. ustawy.

Zatem podstawową okolicznością decydującą o zastosowaniu zwolnienia wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 131 ww. ustawy - jest fakt wydatkowania (nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie) dochodu ze sprzedaży nieruchomości i praw - w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych - na wskazane w art. 21 ust. 25 ustawy cele mieszkaniowe.

W niniejszej sprawie wątpliwości Wnioskodawczyni budzi fakt czy zrealizuje cel mieszkaniowy - skoro dochód z odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego nabytego w drodze spadku po ojcu zostanie w całości wydatkowany na nabycie udziału w lokalu mieszkalnym, który będzie własnością Wnioskodawczyni, nabycie nastąpi w celu zamieszkiwania w lokalu przez córkę, a w przyszłości zostanie darowany córce - i czy w konsekwencji dochód ten jest zwolniony z opodatkowania.

Zgodnie z konstrukcją i systematyką ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wszelkie ulgi i zwolnienia podatkowe stanowią wyjątek od generalnej zasady powszechności opodatkowania wyrażonej w art. 9 ust. 1 tej ustawy. Są one przywilejem, z których podatnik ma prawo, a nie obowiązek skorzystania. Wydatkowanie środków ze sprzedaży nieruchomości na realizację własnych celów mieszkaniowych podobnie jak wszystkie ulgi i zwolnienia jest wyjątkiem od zasady powszechności opodatkowania wynikającej z art. 84 Konstytucji RP stanowiącego, że każdy jest obowiązany do ponoszenia ciężarów i świadczeń publicznych, w tym podatków, określonych w ustawie. Oznacza to, że wszelkie odstępstwa od tej zasady, muszą bezwzględnie wynikać z przepisów prawa i być interpretowane ściśle z jego literą.

W związku z powyższym wyjaśnieniem sprzedaż lokalu mieszkalnego przed upływem 5 lat licząc od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło nabycie zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 rodzi obowiązek uiszczenia podatku. Obowiązek opodatkowania tak uzyskanego dochodu może być wyłączony przez odstępstwo przewidziane właśnie w przepisie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jednakże przedmiotowe zwolnienie jest regulacją, która nie ma na celu zwalniać każde wydatkowanie środków na zakup nieruchomości lub prawa. Ze zwolnienia tego wypływa bowiem daleko idąca konsekwencja zawarta w stwierdzeniu własne cele mieszkaniowe. Zamiarem ustawodawcy tworzącego zwolnienie przedmiotowe w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych było zachęcanie podatników do nabywania w miejsce zbywanych praw majątkowych czy nieruchomości, innych nieruchomości lub praw przeznaczonych do zaspokajania ich indywidualnych potrzeb mieszkaniowych. Celem powyższej regulacji nie było natomiast zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych innych osób. U podstaw omawianego zwolnienia legło założenie, że nie powinny być opodatkowane środki wydane na realizację własnego celu mieszkaniowego. Powyższe wynika wprost z brzmienia przepisu normującego powyższe zwolnienie.

Przewidując przedmiotowe zwolnienie ustawodawca w przepisie art. 21 ust. 1 pkt 131 w sposób niebudzący wątpliwości podkreślił, że zwolnieniu podlegać będzie tylko taki dochód, który wydatkowany zostanie na własne cele mieszkaniowe. W tym miejscu podkreślić należy, że uregulowane w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy zwolnienie od podatku dochodowego dochodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości mieszkalnej lub praw jest normą celu społecznego, która w zamierzeniach ustawodawcy realizować ma cel, jakim jest zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych wnioskodawcy. Przy czym własne cele mieszkaniowe w takim przypadku należy rozumieć jednoznacznie zgodnie z wykładnią literalną. Realizacja własnych celów mieszkaniowych winna polegać na tym, że w przypadku nabycia nowej nieruchomości lub prawa to w nich podatnik faktycznie winien takie cele realizować. W opisanym zdarzeniu przyszłym Wnioskodawczyni wskazała, że nabycie udziału w lokalu mieszkalnym nastąpi w celu zamieszkiwania w ww. lokalu przez Jej córkę, a w przyszłości zakupiony udział w tym lokalu w drodze darowizny przekaże córce. Tym samym w lokalu tym cele mieszkaniowe realizować nie będzie Wnioskodawczyni, lecz Jej córka. Powyższe oznacza, że w żadnej mierze nie można pogodzić tak przedstawionego stanu z przesłanką wynikającą z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy. Wnioskodawczyni darując udział w lokalu mieszkalnym na rzecz córki nie będzie w nim realizowała własnych celów mieszkaniowych w nabytym udziale w lokalu mieszkalnym, a realizować je będzie Jej córka. Ustawodawca nie przewidział ulgi mieszkaniowej dla podatników, którzy zamiast zaspokajać własne cele mieszkaniowe planują jedynie wspomagać swoje dzieci i to z myślą o nich, a nie o sobie nabywają mieszkanie.

Powtórzyć bowiem wypada, że poprzedzenie wyrażenia „cele mieszkaniowe” przymiotnikiem „własne” świadczy o tym, że ustawodawca przewidując podstawę do zastosowania zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 131 i dopisując ten przymiotnik, przesądził, że celem nadrzędnym jest zwolnienie tylko takiego przychodu, który wydatkowany zostanie na zaspokojenie „własnych” potrzeb mieszkaniowych. Wyraz „mieszkaniowe” w wyrażeniu „własne cele mieszkaniowe” należy odnosić do zamiaru zamieszkiwania związanego z różnymi sposobami wydatkowania przychodu, a nie do wydatkowania przychodu na nabycie mieszkania (mieszkań) w znaczeniu przedmiotowym. Istotnym jest zatem, aby podatnik był w stanie racjonalnie udowodnić, że faktycznie mieszka lub ma możliwość mieszkania w nabytej nieruchomości/lokalu mieszkalnym. Tak więc uregulowane w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy zwolnienie od podatku dochodowego w zamierzeniach ustawodawcy realizować ma cel, jakim jest zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych podatnika. Zwolnieniem tym nie są objęte przychody ze sprzedaży nieruchomości a przeznaczone na zakup innych nieruchomości w sytuacji, gdy czynności te wskazują na działanie mające na celu uchylenie się od opodatkowania.

Przepisy prawa podatkowego, ani orzecznictwo organów podatkowych oraz sądów administracyjnych nie określa minimalnego okresu, po którym nieruchomość może zostać zbyta, tak by podatnikowi nie zostało odebrane prawo do skorzystania z ulgi, ani kwestii momentu kwalifikacji lokalu jako lokalu na własne potrzeby mieszkaniowe. Podatnik nie utraciłby prawa do skorzystania z ulgi, jeżeli nieruchomość zostałaby zbyta przed upływem przedawnienia zobowiązania podatkowego, jeżeli decyzja o zbyciu podjęta by była w terminie późniejszym i nie była planowana już w momencie przeznaczenia przychodu z odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego na zakup przedmiotowego udziału w nieruchomości (np. decyzja zostanie podyktowana zmianą sytuacji życiowej lub ekonomicznej podatnika).

Wnioskodawczyni już w momencie zakupu udziału w nieruchomości wie, że udział w lokalu mieszkalnym, który nabędzie ze środków ze sprzedaży lokalu mieszkalnego nabytego w spadku, zostanie nabyty w celu zamieszkiwania w nim przez Jej córkę oraz, że udział ten w przyszłości przekaże córce w drodze darowizny. Cel na jaki Wnioskodawczyni nabędzie udział w lokalu mieszkalnym, a także darowanie nabytego udziału w nieruchomości córce, a w konsekwencji wyzbywanie się tytułu własności przedmiotowej nieruchomości powoduje, że nie można mówić o realizowaniu osobistych celów mieszkaniowych Wnioskodawczyni. Zamieszkiwanie w lokalu mieszkalnym przez córkę, a także późniejsza darowizna udziału w lokalu mieszkalnym nabytego ze środków ze sprzedaży innego lokalu mieszkalnego powoduje, że taka sytuacja nie korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wnioskodawczyni nie zrealizuje własnego celu mieszkaniowego tylko córki. W zeznaniu PIT-39 Wnioskodawczyni nie przysługuje prawo do wykazania jako cele mieszkaniowe wynikającego z art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. a) ww. ustawy. Tym samym przez wzgląd na powyższą subsumcję organ nie może potwierdzić prawidłowości stanowiska Wnioskodawczyni, że ma prawo do zwolnienia.

Dodatkowo należy wyjaśnić, że zgodnie z art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) minister właściwy do spraw finansów publicznych, na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje w jego indywidualnej sprawie, pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną), a zatem wywiera skutki prawne w stosunku do tego podmiotu, do którego są skierowane. Niniejsza interpretacja jest wiążąca dla Wnioskodawczyni, jako osoby występującej z wnioskiem, natomiast nie chroni małżonka Wnioskodawczyni.

Jeżeli przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe będzie różniło się od zdarzenia przyszłego występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawczyni w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego zdarzenia przyszłego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.