IPPB3/423-899/14-2/EŻ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w sprawie podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnienia przedmiotowego dochodu uzyskanego ze sprzedaży lokalu mieszkalnego.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 8 sierpnia 2014r. (data wpływu 1 września 2014r.) w sprawie o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnienia przedmiotowego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 września 2014r. został złożony ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w sprawie podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnienia przedmiotowego dochodu uzyskanego ze sprzedaży lokalu mieszkalnego.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Przedmiotem działalności Spółdzielni Mieszkaniowej, zgodnie ze Statutem, jest m.in. budowanie budynków w celu sprzedaży lokali znajdujących się w tych budynkach. Spółdzielnia w ramach działalności na podstawie pozwolenia na budowę wydanego przez Z-cę Burmistrza w dn. 1994.06.14, I. Dz. U wybudowała budynek mieszkalny wielorodzinny, sześcio-kondygnacyjny, podpiwniczony przy ul. T. w W. . W budynku tym znajdują się 92 samodzielne lokale mieszkalne oraz pomieszczenia przynależne z innym przeznaczeniem i pomieszczenia techniczne. Budowę tego budynku zakończono i oddano do użytku w dn. 1997.01.24, co pismem z dn. 1997.01.27 potwierdził Zarząd Architektury Gminy. Budynek został wybudowany na działkach oznaczonych nr ewidencyjnymi 59 i 46 w całości z wkładów mieszkaniowych wniesionych przez członków spółdzielni.

Spółdzielnia jest współużytkownikiem wieczystym tego gruntu do dnia 11.10.2092r. Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem wielomieszkaniowym stanowi odrębną od gruntu współwłasność Spółdzielni i właścicieli wyodrębnionych lokali. Po wybudowaniu i oddaniu budynku do użytku w 1997r., członkowie spółdzielni otrzymali przydział do lokali i nabyli spółdzielcze własnościowe prawo do lokali wraz z pomieszczeniami przynależnymi. Spółdzielnia jednego z lokali mieszkalnych sprzedała, gdyż członek oczekujący wycofał się z transakcji i lokal ten nie został przydzielony. Wkład przypadający na ten lokal wyniósł 51.051,00 zł. Lokal ten przez wiele lat był wynajmowany na cele mieszkalne w ramach umowy najmu na zasadzie wolnorynkowej. W wyniku ogłoszonego przez Zarząd Spółdzielni, przetargu w dn. 06.02.2014r., lokal przy ul. K. został sprzedany za kwotę 247.493,40zł - (zgodnie z Uchwałą Walnego Zebrania Przedstawicieli Członków Spółdzielni z dn. 15.12.2001r. i Uchwałą z dn. 16 czerwca 2012r Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni). W dn. 21.03.2014r został więc zawarty akt notarialny ustanawiający odrębną własność lokalu mieszkalnego z członkiem naszej spółdzielni mieszkaniowej. Akty notarialne ustanowienia odrębnej własności lokali zawierane były sukcesywnie od 2007r. Obecnie 7 lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi "piwnice" posiada odrębną własność a 85 lokali posiada spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego i pom. gospodarczych. W związku z tym, że w budynku K. jest 5 klatek schodowych i nie ma wind (nie były zaplanowane podczas budowy), a wejście na czwarte piętro jest dużym utrudnieniem zarówno dla mieszkańców jak i dla gospodarza domu, który musi sprzątać i myć 5 klatek schodowych i dźwigać narzędzia, Spółdzielnia postanowiła celem poprawy życia mieszkańców wykonać inwestycję i wybudować 5 wind związanych z budynkiem. Przewidziany koszt inwestycji to około 1 300 000,00 zł. Środki na ten cel Spółdzielnia zaplanowała zebrać między innymi od mieszkańców tego budynku, z wyników netto prowadzonej działalności przez Spółdzielnię Mieszkaniową nadwyżek bilansowych oraz przeznaczyć w całości kwotę uzyskaną ze sprzedaży lokalu mieszkalnego. Planowane rozpoczęcie inwestycji jest na rok 2015. Po wykonaniu inwestycji, wartość ta zwiększy wartość środków trwałych budynku K..

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy dochód uzyskany ze sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z pomieszczeniami przynależnymi podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych...

Zdaniem Wnioskodawcy, dochód uzyskany ze sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z pomieszczeniami przynależnymi do lokalu "komórka lokatorska" w budynku wielorodzinnym jest dochodem uzyskanym z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 44 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - co zostało potwierdzone Interpretacją indywidualną Ministra Finansów sygn. DD6/033/119c/MNX/09/PK-1294 z dnia 20 lutego 2013 r. Przez zasoby mieszkaniowe, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, rozumie się nie tylko lokale mieszkalne, ale również pozostałe pomieszczenia i urządzenia wchodzące w skład budynku mieszkalnego lub znajdujące się poza nim, których istnienie jest niezbędne dla prawidłowego korzystania z mieszkań przez mieszkańców, jak również ułatwiające im dostęp do budynku mieszkalnego oraz zapewniające jego sprawne funkcjonowanie oraz administrowanie. Do zasobów tych należą zatem, oprócz lokali mieszkalnych, także tego rodzaju pomieszczenia jak np. garaże, strychy, klatki schodowe, pomieszczenia administracji osiedlowej oraz osiedlowe warsztaty konserwacyjno-remontowe. Związane z tego rodzaju lokalami, pomieszczeniami, urządzeniami, przychody oraz sfinansowane z nich koszty, stanowią przychody i koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Przychodami tymi są zatem nie tylko czynsze (opłaty), ale także inne przychody związane z tymi zasobami. Stanowisko takie prezentowane jest także w interpretacji ogólnej Ministra Finansów z dnia 5 marca 2008 r. nr DD6/8213/11/KWW/07/MB7/82, zawierającej wyjaśnienia dotyczące art. 17 ust. 1 pkt 44 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Osiągnięty dochód ze sprzedaży lokalu mieszkalnego, jako uzyskany z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem istniejących zasobów Spółdzielni (np. na ich remont), podlega zwolnieniu od podatku dochodowego od osób prawnych. Zwolnieniem tym objęty jest także dochód, z którego sfinansowane zostaną wydatki na zakup środków trwałych (wartości niematerialnych i prawnych) służących tym celom (art. 17 ust. 1 pkt 44 oraz ust. 1b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych). Zwolnieniem nie jest objęta ta część dochodu uzyskanego ze sprzedaży lokali mieszkalnych, która zostanie wypłacona członkom Spółdzielni, posiadającym lokale we wspólnotach mieszkaniowych.

W spółdzielni taka sytuacja nie występuje. Dochód uzyskany ze sprzedaży lokali mieszkalnych, przeznaczony przez Walne Zgromadzenie członków na pokrycie kosztów inwestycji i budowę wind, nie przewidzianych w trakcie budowy podlega zwolnieniu od podatku dochodowego od osób prawnych na mocy art. 17 ust. 1 pkt 44 w/w ustawy. Z definicji zawartej w Słowniku Języka Polskiego (Wydawnictwo PWN) wynika, że pojęcie "gospodarki" oraz pojęcia "zasoby mieszkaniowe", na które składają się zgodnie z wyżej wymienionymi wyjaśnieniami zawartymi w interpretacji ogólnej, m.in. lokale mieszkalne, (...), uzasadnione jest stwierdzenie, że przez gospodarkę zasobami mieszkaniowymi należy rozumieć całość podejmowanych działań mających na celu prawidłowe gospodarowanie zasobami mieszkaniowymi, polegających zarówno na wytwarzaniu, dysponowaniu oraz zarządzaniu tymi zasobami. Koszty pośrednie produkcji, a więc część kosztów utrzymania biura Zarządu Spółdzielni (koszty wynagrodzeń pracowników wraz z narzutami, materiałów, czynszu najmu lokalu wraz z kosztami mediów itp.) to koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi ściśle powiązane z zarządzaniem tymi zasobami. Dostawa (budowa) lokali mieszkalnych, to również gospodarka zasobami mieszkaniowymi, a więc dochód uzyskany ze sprzedaży lokali mieszkalnych przeznaczony na pokrycie kosztów nieprzewidzianych podczas budowy - to również koszty związane z gospodarką zasobami mieszkaniowymi, a więc ta część dochodu również podlega zwolnieniu z podatku dochodowego od osób prawnych. Otrzymana kwota ze sprzedaży lokalu w całości zostanie przeznaczona na inwestycję wind w budynku nr 117 przy ul. T. Spółdzielnia stoi na stanowisku, że otrzymaną kwotę należy traktować jako nie podlegającą opodatkowaniu, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 44 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, gdyż będzie ona w całości przeznaczona na budowę wind, ściśle związanych z budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym dla poprawy życia mieszkańców tego budynku czyli przeznaczona na gospodarkę zasobami mieszkaniowymi. Dochód osiągnięty w całości ze sprzedaży lokalu mieszkalnego podlega zwolnieniu od podatku dochodowego od osób prawnych. Dochodem, który podlega opodatkowaniu jest dochód uzyskany ze sprzedaży lokali użytkowych, bowiem lokale te nie wchodzą w zakres pojęcia zasobów mieszkaniowych, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, w tym zakresie odstąpiono od uzasadnienia prawnego oceny stanowiska wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.