IPPB3/423-1269/14-2/MC | Interpretacja indywidualna

Czy niezamortyzowana wartość likwidowanych budynków oraz koszt prac rozbiórkowych stanowią koszty bezpośrednio związane z inwestycją budowlana i powinny zostać rozpoznane w momencie rozpoznania przychodów ze sprzedaży gotowych lokali mieszkalnych?
IPPB3/423-1269/14-2/MCinterpretacja indywidualna
  1. budynek
  2. koszty uzyskania przychodów
  3. likwidacja
  4. lokal mieszkalny
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów
  2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Wydatki nieuznawane za koszty uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko — przedstawione we wniosku z dnia 18 grudnia 2014 r. (data wpływu 22 grudnia 2014 r.), o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia czy niezamortyzowana wartość likwidowanych budynków oraz koszt prac rozbiórkowych stanowią koszty bezpośrednio związane z inwestycją budowlaną i powinny zostać rozpoznane w momencie rozpoznania przychodów ze sprzedażny gotowych lokali mieszkalnych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 grudnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia czy niezamortyzowana wartość likwidowanych budynków oraz koszt prac rozbiórkowych stanowią koszty bezpośrednio związane z inwestycją budowlaną i powinny zostać rozpoznane w momencie rozpoznania przychodów ze sprzedażny gotowych lokali mieszkalnych.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Spółka Sp. z o.o. (dalej: „Wnioskodawca” lub „Spotka”) jest spółką celową grupy N., powołaną w celu realizacji inwestycji osiedla mieszkaniowego. W przeszłości Spółka nabyła prawo użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego budynkiem hotelowym i gospodarczym. W związku z długą procedurą uzyskiwania pozwolenia na budowy, zakupiony hotel i budynek gospodarczy zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych Spółki oraz były przedmiotem wynajmu przez Spółkę (kontynuacja umów najmu zawartych przed datą zakupu nieruchomości).

W lipcu br. naliczono ostatnią ratę amortyzacji i zaprzestano dalszej amortyzacji ww. budynków z uwagi na przystąpienie do prac rozbiórkowych. Rozbiórka budynków była konieczna do realizacji inwestycji budowlanej. Na dzień wycofania budynków z ewidencji środków trwałych ich wartość nie została w pełni zamortyzowana. Spółka ponosi ponadto określone koszty rozbiórki przedmiotowych budynków.

Po zakończeniu inwestycji wybudowane lokale mieszkalne nie zostaną wprowadzone do ewidencji środków trwałych Spółki lecz będą stanowiły produkty gotowe przeznaczone do sprzedaży.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy niezamortyzowana wartość likwidowanych budynków oraz koszt prac rozbiórkowych stanowią koszty bezpośrednio związane z inwestycją budowlana i powinny zostać rozpoznane w momencie rozpoznania przychodów ze sprzedaży gotowych lokali mieszkalnych...

Zdaniem Wnioskodawcy, niezamortyzowana wartość likwidowanych budynków oraz koszty prac rozbiórkowych są kosztami bezpośrednio związanymi z prowadzoną inwestycją i powinny zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów (w odpowiedniej proporcji) w momencie realizacji przychodów ze sprzedaży gotowych lokali mieszkalnych, na podstawie art. 15 ust. 4 ustawy CIT.

Art. 15 ust. 1 ustawy CIT stanowi, że kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.

Ustawa CIT dzieli koszty uzyskania przychodu na koszty bezpośrednie oraz koszty pośrednie.

Zgodnie z art. 15 ust, 4 ww. ustawy koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami, poniesione w latach poprzedzających rok podatkowy oraz w roku podatkowym, są potrącalne w tym roku podatkowym, w którym osiągnięte zostały odpowiadające im przychody, z zastrzeżeniem ust. 4b i 4c.

Art. 15 ust. 4d ustawy CIT wskazuje, że koszty uzyskania przychodów, inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami (pośrednie), są potrącalne w dacie ich poniesienia.

Ustawa CIT nie wskazuje wprost, które koszty należy uznawać za bezpośrednie, a które za pośrednie. Praktyka pokazuje, że możliwość zaklasyfikowania danego kosztu jako pośredniego lub bezpośredniego zależy od indywidualnego przypadku. Niemniej panuje zgoda co do tego, że kosztami uzyskania przychodów bezpośrednio związanymi z przychodami są takie koszty, których poniesienie przekłada się wprost na osiągnięcie, zachowanie albo zabezpieczenie źródła przychodów.

W przedstawionym stanie faktycznym Wnioskodawca podkreśla, że jest spółką celową powołaną do realizacji inwestycji budownictwa mieszkaniowego. Wynajem budynku hotelowego oraz gospodarczego, znajdujących się na terenie zakupionej nieruchomości, wynikał z przedłużającej się procedury uzyskiwania pozwolenia na budowę. Rozbiórka budynku hotelowego oraz gospodarczego była konieczna do rozpoczęcia przygotowywania terenu nieruchomości pod zabudowę.

Bez rozbiórki budynków rozpoczęcie budowy osiedla byłoby niemożliwe, co wskazuje na ewidentny związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy rozbiórką budynków a uzyskaniem w przyszłości przez Wnioskodawcę przychodów ze sprzedaży lokali mieszkalnych. W związku z tym, pozostała w wyniku likwidacji niezamortyzowana wartość budynków oraz koszty prac rozbiórkowych są, w opinii Spółki, kosztami bezpośrednio związanymi z prowadzonym przez Spółkę projektem mieszkaniowym.

Należy również podkreślić, iż spółka jest spółką celową, w związku z czym zdecydowana większość wszystkich ponoszonych kosztów ma bezpośredni związek z przyszłymi przychodami z tytułu zbycia lokali mieszkalnych, z wyjątkiem tego typu kosztów, których ponoszenie jest niezależne od faktu, czy inwestycja jest prowadzona lub nie (np. koszty podatku od nieruchomości, najmu biura, księgowości iip.).

Mając na uwadze powyższe, zdaniem Wnioskodawcy, koszt niezamortyzowanej wartości likwidowanych budynków oraz koszty prac rozbiórkowych będą stanowiły dla spółki koszty uzyskania przychodu i będą to koszty bezpośrednio związane z przychodami z inwestycji budowlanej i zgodnie z art. 15 ust. 4 ustawy CIT powinny zostać ujęte w rozliczeniu podatkowym Spółki w momencie realizacji przychodów ze zbycia lokali mieszkalnych (w odpowiedniej proporcji do realizowanych przychodów).

Stanowisko Wnioskodawcy znajduje poparcie w następujących interpretacjach prawa podatkowego, m.in. Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 22 lipca 2010 r. (sygn. IBPBI/2/423-565/10/MS), Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 12 marca 2010 r. (sygn. IPPB5/423-825/09-2/DG) oraz z dnia 29 września 2009 r. (sygn. IPPB3/423-459/09-2/JG) oraz Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 20 maja 2009 r. (sygn. ILPB3/423-167/09-2/MC).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia przedstawionego w stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.