IPPB2/4511-343/16-2/KW1 | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Czy sprzedaż lokalu mieszkalnego po ustanowieniu odrębnej własności przed upływem pięciu lat nie będzie stanowić przychodu podatkowego określonego w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 25 kwietnia 2016 r. (data wpływu 26 kwietnia 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 kwietnia 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

W dniu 12 czerwca 1995 r. Wnioskodawca wraz z żoną otrzymał przydział lokalu mieszkalnego z poddaszem mieszkalnym na prawach spółdzielczego, własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego. Przydzielone mieszkanie było lokalem dwupoziomowym. Poddasze mieszkalne zostało wyodrębnione z nieruchomości lokalowej 15 na mocy zaświadczenia Prezydenta Miasta w dniu 21.12.2005 r.

W związku z przyznaniem poddaszu mieszkalnemu statusu samodzielnego lokalu mieszkalnego i nadaniu mu numeru 15a, małżonkowie wystąpili do spółdzielni o uregulowanie stanu prawnego nieruchomości.

Na mocy umowy ze spółdzielnią z dnia 26.07.2007 r. dla obu lokali mieszkalnych 15 i 15a zostały ustanowione dwa odrębne spółdzielcze, własnościowe prawa do lokali.

Lokal 15a został sprzedany.

W dniu 23.02.2012 r. małżonkowie ustanowili odrębną własność samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 15 wraz z udziałem we współwłasności w częściach wspólnych budynku oraz przynależnym do tego lokalu udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu.

Obecnie małżonkowie są w trakcie sprzedaży wyżej opisanego lokalu mieszkalnego.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy sprzedaż lokalu mieszkalnego po ustanowieniu odrębnej własności przed upływem pięciu lat nie będzie stanowić przychodu podatkowego określonego w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...

Stanowisko Wnioskodawcy.

W ocenie Wnioskodawcy po analizie kilku interpretacji indywidualnych dotyczących identycznych sytuacji za datę nabycia lokalu mieszkalnego, potrzebną do obliczenia 5-letniego terminu określonego w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, należy uznać datę nabycia spółdzielczego, własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego.

Ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego wraz z udziałem we współwłasności w częściach wspólnych budynku oraz przynależnym do tego lokalu udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu jest tylko inną formą własności, a nie nowym nabyciem.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z przepisem art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy, źródłem przychodu jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

  1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego,
  2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
  3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,
  4. innych rzeczy

- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a)-c) - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy - przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie, w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany.

Zgodnie z wyżej przywołanym art. 10 ust. 1 pkt 8 przychód z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości lub jej części oraz udziału w nieruchomości nie podlega, w świetle ww. przepisu, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, jeżeli spełnione są łącznie dwa warunki:

  • odpłatne zbycie nieruchomości nie następuje w wykonywaniu działalności gospodarczej (nie stanowi przedmiotu działalności gospodarczej) oraz
  • zostało dokonane po upływie pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło jej nabycie.

Jak z powyższego wynika, dla opodatkowania przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych podatkiem dochodowym od osób fizycznych, istotne znaczenie ma data nabycia przedmiotowej nieruchomości lub prawa majątkowego.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że w dniu 12 czerwca 1995 r. Wnioskodawca wraz z żoną otrzymał przydział lokalu mieszkalnego z poddaszem mieszkalnym na prawach spółdzielczego, własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego. Przydzielone mieszkanie było lokalem dwupoziomowym. Poddasze mieszkalne zostało wyodrębnione z nieruchomości lokalowej 15 na mocy zaświadczenia Prezydenta Miasta w dniu 21.12.2005 r. W związku z przyznaniem poddaszu mieszkalnemu statusu samodzielnego lokalu mieszkalnego i nadaniu mu numeru 15a, małżonkowie wystąpili do spółdzielni o uregulowanie stanu prawnego nieruchomości. Na mocy umowy ze spółdzielnią z dnia 26.07.2007 r. dla obu lokali mieszkalnych 15 i 15a zostały ustanowione dwa odrębne spółdzielcze, własnościowe prawa do lokali. Lokal 15a został sprzedany. W dniu 23.02.2012 r. małżonkowie ustanowili odrębną własność samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 15 wraz z udziałem we współwłasności w częściach wspólnych budynku oraz przynależnym do tego lokalu udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu. Obecnie małżonkowie są w trakcie sprzedaży wyżej opisanego lokalu mieszkalnego.

Wyjaśnić należy, że spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego jest ograniczonym prawem rzeczowym. Jest to prawo zbywalne, przechodzi na spadkobierców i podlega egzekucji. Umożliwia ono korzystanie z lokalu oraz rozporządzanie tym prawem, z pewnymi ograniczeniami, na zasadach zbliżonych do prawa własności. Świadczy o tym chociażby umiejscowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w Księdze Drugiej Kodeksu cywilnego - „Własność i inne prawa rzeczowe”. Natomiast ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego powoduje, że osoba, której przysługuje to prawo, uzyskuje pełnię uprawnień właścicielskich do lokalu mieszkalnego oraz prawo do udziału w związanej z tym lokalem nieruchomości gruntowej.

Podkreślić należy, że w sytuacji, w której Wnioskodawca wraz z żoną nabył spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, a następnie nastąpiło ustanowienie na rzecz Wnioskodawcy i Jego żony prawa odrębnej własności tego lokalu w trybie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2003 r., Nr 119, poz. 1116, z późn. zm.), za datę nabycia lokalu, potrzebną do obliczenia 5-letniego terminu określonego w art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, należy uznać datę nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego.

Wobec powyższego, ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego nie jest zdarzeniem prawnopodatkowym, które należy utożsamiać z nabyciem, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego jest tylko inną formą własności, a nie nowym nabyciem. Tak więc na gruncie art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy, datę nabycia lokalu mieszkalnego, należy utożsamiać z chwilą pierwotnego nabycia prawa do tego lokalu, tj. z datą nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego.

Reasumując należy stwierdzić, że w przedstawionym stanie faktycznym ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego w dniu 23 lutego 2012 r. w istocie było tylko przekształceniem formy prawnej władania rzeczą, a nie nowym nabyciem. Dlatego też w opisanej sytuacji za datę nabycia lokalu mieszkalnego, od której liczony jest 5 - letni termin określony w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy uznać datę nabycia przez Wnioskodawcę i jego żonę spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego tj. 12 czerwca 1995 r. W związku z powyższym, w przedmiotowej sprawie przychód uzyskany z tytułu zbycia lokalu mieszkalnego nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowy od osób fizycznych.

Ponadto wskazać należy, że interpretacje prawa podatkowego wydawane są w indywidualnej sprawie zainteresowanego, co wynika z art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, w związku z tym niniejsza interpretacja jest wiążąca dla Wnioskodawcy jako osoby występującej z wnioskiem, nie wywiera natomiast skutku prawnego dla małżonki Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia przedstawionego w stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.