ILPB2/4511-1-1208/15-3/DJ | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego. Darowizna udziału w lokalu mieszkalnym zakupionej na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych a ulga w podatku dochodowym.
ILPB2/4511-1-1208/15-3/DJinterpretacja indywidualna
 1. cele mieszkaniowe
 2. lokal mieszkalny
 3. nabycie
 4. nieruchomości
 5. opodatkowanie
 6. sprzedaż
 7. zbycie
 8. zwolnienia przedmiotowe
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 27 listopada 2015 r. (data wpływu 30 listopada 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 27 listopada 2015 r. (data wpływu 7 grudnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 listopada 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Pan AB nabył w drodze spadku po zmarłym dnia 5 stycznia 2011 r. ojcu CD, ostatnio stale zamieszkałym w X, udział wynoszący l/3 w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego położonego w Y. Aktem Notarialnym, w dniu 22 stycznia 2013 r. Wnioskodawca zbył powyższy udział za kwotę 43 333,33 zł (1/3 z kwoty 130 000,00 zł). W związku z powyższym uzyskał przychód 43 333,33 zł ze zbycia nieruchomości przed upływem 5 lat od końca roku, w którym nastąpiło nabycie. Powyższy przychód postanowił przeznaczyć na zakup mieszkania w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych.

W dniu 18 grudnia 2014 r. aktem notarialnym nabył udział wynoszący 3/12 w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego, położonego w X za kwotę 45 000,00 zł. Obecnie Wnioskodawca z uwagi na swoje plany osobiste i zawodowe (małżeństwo, podjęcie pracy w innej miejscowości) chciałby podarować swój udział w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego, położonego w X siostrze EF.

Z uwagi na przeznaczenie całego uzyskanego przychodu wymienionego wyżej na zakup udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego, w celu realizacji własnych potrzeb mieszkaniowych, Zainteresowany skorzystał ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych uzyskanego przychodu na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ww. ustawy i złożył zeznanie podatkowe PIT-39, w którym wykazał kwotę dochodu 43 333,33 zł jako wolną od podatku.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy Wnioskodawca wskutek dokonania darowizny udziału wynoszącego 3/12 w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego, położonego w X na rzecz siostry EF utraci prawo do zwolnienia z opodatkowania przychodu z tytułu zbycia nieruchomości przed upływem 5 lat w wysokości 43 333,33 zł...
 2. Czy późniejsza (po upływie roku od nabycia) darowizna udziału wynoszącego 3/12 w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego położonego w X na rzecz siostry EF wywiera wpływ na zwolnienie z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych dochodu ze zbycia udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu...

Zdaniem Wnioskodawcy - wskutek dokonania darowizny udziału wynoszącego 3/12 w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego, położonego w X na rzecz siostry EF, Zainteresowany nie utraci prawa do zwolnienia z opodatkowania przychodu z tytułu zbycia nieruchomości przed upływem 5 lat w wysokości 43 333,33 zł.

Późniejsza (po upływie roku od nabycia) darowizna udziału wynoszącego 3/12 w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego, położonego w X na rzecz siostry nie wywiera wpływu na zwolnienie z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych dochodu ze zbycia udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu.

Zgodnie z treścią art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.), źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,
 4. innych rzeczy,

– jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a-c) przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy - przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany.

W świetle powyższego, jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i jest dokonywane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie ww. nieruchomości, stanowi źródło przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Z uwagi na to, że nabycie udziału w spółdzielczym własnościowym lokalu mieszkalnym nastąpiło w 2011 r., dla oceny skutków podatkowych znajdą zastosowanie przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2009 r.

W 2016 r. Wnioskodawca zamierza darować na rzecz siostry swój udział 3/12 w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu położonego w X, który nabył w 2014 r. za środki uzyskane ze zbycia innego lokalu korzystając w związku z tym ze zwolnienia podatkowego.

W myśl art. 30e ust. 1 updof, od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c), podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku.

Podstawą obliczenia podatku, o której mowa w ust. 1, jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw określonym zgodnie z art. 19, a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw (art. 30e ust. 2 ustawy). Na mocy art. 30e ust. 4 ww. ustawy, po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 3, wykazać:

 1. dochody uzyskane w roku podatkowym z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c) i obliczyć należny podatek dochodowy od dochodu, do którego nie ma zastosowania art. 21 ust. 1 pkt 131, lub
 2. dochody, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131.

Natomiast, zgodnie z art. 30e ust. 7 tejże ustawy, w przypadku niewypełnienia warunków określonych w art. 21 ust. 1 pkt 131 podatnik jest obowiązany do złożenia korekty zeznania, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 3, i do zapłaty podatku wraz z odsetkami za zwłokę: odsetki nalicza się od następnego dnia po upływie terminu, o którym mowa w art. 45 ust. 4 pkt 4, do dnia zapłaty podatku włącznie.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 131 updof, wolne od podatku dochodowego są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których nowa w art. 30e, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych. Wydatki, których sfinansowanie przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych uprawnia do skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania, wymienione zostały w art. 21 ust. 25 cytowanej ustawy.

Stosownie do art. 21 ust. 25 pkt 1 ww. ustawy, za wydatki poniesione na cele, o których mowa w ust. 1 pkt 131, uważa się wydatki poniesione na:

 1. nabycie budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem,
 2. nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, prawa domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie,
 3. nabycie gruntu pod budowę budynku mieszkalnego lub udziału w takim gruncie, prawa użytkowania wieczystego takiego gruntu lub udziału w takim prawie, w tym również z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego, oraz nabycie innego gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, jeżeli w okresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 131, grunt ten zmieni przeznaczenie na grunt pod budowę budynku mieszkalnego,
 4. budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub remont własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego,
 5. rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub adaptację na cele mieszkalne własnego budynku niemieszkalnego, jego części, własnego lokalu niemieszkalnego lub własnego pomieszczenia niemieszkalnego,

– położonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej.

Przy czym, przez własny budynek, lokal lub pomieszczenie, o których mowa w ust. 25 pkt 1 lit. d i e), rozumie się budynek, lokal lub pomieszczenie stanowiące własność lub współwłasność podatnika lub do którego podatnikowi przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udział w takich prawach (art. 21 ust. 26 ww. ustawy).

Uwzględniając powyższe regulacje prawne stwierdzić należy, że darowizna nabytego udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu - ze środków uzyskanych ze sprzedaży w 2013 r. udziału w spółdzielczym prawie do lokalu mieszkalnego, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - nie wywiera wpływu na zwolnienie z podatku dochodu na podstawie ww. zwolnienia. Należy zauważyć, że ustawa nie ogranicza możliwości dysponowania nabytym udziałem. Innymi słowy, właściciel ma prawo do rozporządzania nim w sposób nieograniczony tzn. może go zbyć i czynność ta nie spowoduje utraty prawa do zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 updof, bowiem ustawa nie przewiduje utraty prawa do ulgi określonej tym przepisem, w przypadku zbycia nieruchomości lub udziału w prawie własności czy spółdzielczym prawie do lokalu.

Reasumując, mając na uwadze powołane wyżej regulacje ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w oparciu o przedstawiony we wniosku stan faktyczny, a także biorąc pod uwagę brzmienie przepisu art. 21 ust. 1 pkt 131 stwierdzić należy, że Wnioskodawca nie utraci prawa do zwolnienia z opodatkowania środków przeznaczonych na zakup przedmiotowego udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego poprzez darowiznę tego udziału w okolicznościach opisanych we wniosku.

Prezentowane przez Wnioskodawcę stanowisko znajduje potwierdzenie w interpretacjach indywidualnych Ministra Finansów w podobnych stanach faktycznych (m.in.: interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 13 marca 2012 r. nr IPPB4/415 -43/12-4/JK2 oraz interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 30 maja 2011 r., nr IBPBII/2/415-282/11/NG, interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 7 sierpnia 20l4 r. nr ILPB2/415-590/14-2/ES).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.