IBPP2/4512-678/15/WN | Interpretacja indywidualna

Stawki podatku dla dostawy prawa do wyłącznego korzystania z miejsca postojowego w garażu lub rowerowni.
IBPP2/4512-678/15/WNinterpretacja indywidualna
 1. lokal mieszkalny
 2. miejsce parkingowe
 3. stawki podatku
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 14 lipca 2015r. (data wpływu 20 lipca 2015r.), uzupełnionym pismem z 25 września 2015r. (data wpływu 28 września 2015r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla dostawy prawa do wyłącznego korzystania z miejsca postojowego w garażu lub rowerowni - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 lipca 2015r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla dostawy prawa do wyłącznego korzystania z miejsca postojowego w garażu lub rowerowni.

Wniosek ten został uzupełniony pismem z 25 września 2015r. (data wpływu 28 września 2015r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 16 września 2015r. znak: IBPP2/4512-678/15/WN.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca (dalej również Spółka), w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, buduje 3 budynki wielorodzinne, z których każdy składa się z 54 lokali mieszkalnych. Powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych nie przekracza 150 m2.

W każdym z budynków części wspólne stanowią: klatka schodowa, garaż podziemny wielostanowiskowy, rowerownia, śmietnik, pomieszczenia techniczne. Garaż, o którym mowa jest otwarty (tzn. nie są to zamknięte wydzielone pomieszczenia), z wydzielonymi numerowanymi miejscami do parkowania (poszczególne miejsca parkingowe są oznaczone namalowanymi poziomymi liniami).

Sprzedaż lokalu mieszkalnego w ww. budynku następuje wraz z udziałem we współwłasności w częściach wspólnych budynku, w proporcji wynikającej ze stosunku powierzchni lokalu mieszkalnego (mieszkania) do ogólnej powierzchni części wspólnych danego budynku.

Sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku nie oznacza jednak, że klient automatycznie nabywa prawo do korzystania z miejsca garażowego lub rowerowni. Wyłączne prawo do korzystania z danego miejsca garażowego lub rowerowni, klient nabywa za dodatkowym wynagrodzeniem.

Jednocześnie, nabycie za dodatkowym wynagrodzeniem prawa do wyłącznego korzystania z danego miejsca garażowego lub rowerowni nie powoduje zmiany (wzrostu) udziału we współwłasności w częściach wspólnych budynku - ten udział w takim wypadku nie ulega żadnej zmianie. Sprzedaż mieszkania wraz z udziałem w części wspólnej budynku opodatkowane jest stawką VAT 8%.

Dodatkowo pismem z 25 września 2015r. Wnioskodawca uzupełnił opis powyższego zdarzenia przyszłego, wyjaśniając:

1.Symbol PKOB budynku, mieszkalnego wielorodzinnego, zgodnie z przepisami rozporządzenia rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz. U. nr 112, poz. 1316 ze zm.) PKOB Dział 11 Podgrupa 112

2.Sprzedaż własności lokalu mieszkalnego wraz z prawami związanymi z jego własnością tj. udziałem we współwłasności części wspólnych budynku oraz przeniesienie na klienta prawa do korzystania z miejsca parkingowego w garażu/rowerowni dokonywana będzie jednocześnie. Nie będzie możliwości przeniesienia prawa do korzystania z miejsca parkingowego/rowerowni oddzielnie („w oderwaniu” od transakcji sprzedaży mieszkania). Prawo do korzystania z miejsca parkingowego/rowerowni nie będzie mogło być samodzielnym przedmiotem obrotu cywilnoprawnego.

Możliwe będą natomiast dwie sytuacje:

 • podstawowa, kiedy sprzedaż lokalu mieszkalnego oraz przeniesienie prawa do korzystania z miejsca parkingowego w garażu/rowerowni będą odbywać się w jednym momencie, w obrębie jednego aktu notarialnego;
 • wyjątkowa, kiedy już po nabyciu przez klienta lokalu, w terminie późniejszym zostanie dokonana zmiana w zakresie prawa do korzystania z określonych miejsc parkingowych w garażu lub rowerowni w taki sposób, że deweloper za wynagrodzeniem przeniesie przysługujące mu prawo do korzystania z danego miejsca parkingowego lub rowerowni na klienta; będzie to jednak wyłącznie zmiana sposobu korzystania z miejsc parkingowych lub rowerowni, a nie transakcja sprzedaży. Zmiana sposobu korzystania zostanie dokonana poprzez zmianę pierwotnego aktu notarialnego zakupu mieszkania (wpisanie zmian praw do korzystania w Księdze Wieczystej), w konsekwencji korektę faktury sprzedaży lokalu mieszkalnego. Na rynku wtórnym nie będzie możliwości kupienia/sprzedania danego lokalu bez prawa do korzystania z miejsca parkingowego w garażu (miejsca w rowerowni), jeśli pierwszy nabywca lokalu od dewelopera takie prawo do korzystania posiadał.

3.Sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z prawami związanymi z jego własnością tj. udziałem we współwłasności części wspólnych budynku (w tym również pomieszczeniu garażowym/ rowerowni) rozumiana jako zawarcie umowy końcowej sprzedaży będzie polegała na ustanowieniu odrębnej własności lokalu wraz z prawami związanymi z jego własnością i założeniu dla niego odrębnej Księgi Wieczystej, tzn. lokal mieszkalny wraz z prawami związanymi z jego własnością będzie objęty jedną nowozałożoną Księgą Wieczystą.

4.Nabycie udziału w częściach wspólnych jest integralnie związane z zakupem lokalu, wielkość udziału w częściach wspólnych wynika z proporcji jaką stanowi powierzchnia lokalu do powierzchni użytkowej wszystkich lokali w budynkach położnych na danej nieruchomości. Lokal mieszkalny oraz udziały w częściach wspólnych nie będą mogły być przedmiotem odrębnych sprzedaży tj. nie ma możliwości nabycia udziału w części wspólnej budynków bez nabycia lokalu mieszkalnego. Podobnie, prawo do korzystania z miejsca parkingowego/ rowerowni nie będzie mogło być samodzielnym przedmiotem obrotu cywilnoprawnego (szczegóły opisane wyżej w pkt 2).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Jaką stawką podatku VAT należy opodatkować dodatkowe wynagrodzenie za nabycie prawa do wyłącznego korzystania z danego miejsca parkingowego w garażu lub danego miejsca w rowerowni...

Stanowisko Wnioskodawcy.

Zgodnie z art. 41 ust. 12 ustawy o podatku od towarów i usług (dalej ustawy o VAT), do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym stosuje się stawkę podatku VAT określoną w art. 41 ust. 2 ww. ustawy, tj. 8%.

Zgodnie z art. 41 ust. 12b ustawy o VAT, do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym określonego w ust. 12a nie zalicza się:

 • budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 300 m2;
 • lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m2.

Ustawa o VAT poprzez podanie klasyfikacji, odwołuje się do Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych, która stanowi usystematyzowany wykaz obiektów budowlanych. Zatem, dla celów podatku od towarów i usług stosuje się przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz. U. Nr 112, poz. 1316 ze zm.). W celu zastosowania prawidłowej stawki podatku VAT, niezbędnym jest zatem określenie, czy dany obiekt jest obiektem wymienionym w art. 2 pkt 12 ustawy o VAT i jakie spełnia funkcje - mieszkalne czy użytkowe.

Z uwagi na fakt, iż ustawa o VAT oraz przepisy wykonawcze do tejże ustawy nie zawierają definicji lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego, dlatego też należy posiłkować się w tym zakresie przepisami ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 ze zm.)

Zgodnie z art. 2 ust. 2 ww. ustawy samodzielnym lokalem mieszkalnym jest wydzielona trwałymi ścianami w obrębie budynku izba lub zespół izb przeznaczonych na stały pobyt ludzi, które wraz z pomieszczeniami pomocniczymi służą zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych.

Stosownie natomiast do ust. 4 powołanego artykułu do lokalu mogą przynależeć, jako jego części składowe, pomieszczenia, choćby nawet do niego bezpośrednio nie przylegały lub były położone w granicach nieruchomości gruntowej poza budynkiem, w którym wyodrębniono dany lokal, a w szczególności: piwnica, strych, komórka, garaż, zwane dalej „pomieszczeniami przynależnymi”.

Ustalenie zatem właściwej stawki podatku VAT dla zbycia prawa do wyłącznego korzystania z miejsca parkingowego w garażu, czy miejsca w rowerowni, wymaga analizy okoliczności, w których dochodzi do tego zbycia. Istotne znaczenie dla ustalenia właściwej stawki VAT ma sposób sprzedaży prawa do wyłącznego korzystania z miejsca parkingowego (ewentualnie rowerowni) i przynależność do lokalu mieszkalnego.

Analizie poddać należy okoliczność, czy miejsce parkingowe (rowerownia) jest, czy też nie może być przedmiotem odrębnej własności, a przez to czy może stanowić przedmiot samodzielnego obrotu, a więc czy miejsce takie może być sprzedawane i nabywane tylko i wyłącznie z lokalem mieszkalnym, do którego zostały przypisane, czy też odrębnie.

W związku z powyższym sprzedaż własności lokalu mieszkalnego ze stosownym udziałem w częściach wspólnych budynku wraz z prawem do korzystania z miejsca parkingowego (miejsca w rowerowni) jest opodatkowana jednolitą 8% stawką podatku VAT, właściwą dla sprzedaży lokalu mieszkalnego, jeśli nie ma możliwości sprzedaży miejsca parkingowego (miejsca w rowerowni) oddzielnie („w oderwaniu” od sprzedawanego mieszkania), tj. nie jest/nie może ono być samodzielnym przedmiotem obrotu cywilnoprawnego. Sytuacja taka będzie miała miejsce w dwóch opcjach:

 1. jeśli sprzedaż lokalu mieszkalnego oraz przeniesienie prawa do korzystania z miejsca parkingowego (miejsca w rowerowni) będą objęte jednym aktem notarialnym,
 2. jeśli już po nabyciu przez klienta lokalu, w terminie późniejszym zostanie dokonana zmiana w zakresie posiadanego przez dewelopera prawa do korzystania z określonych miejsc parkingowych lub rowerowni w taki sposób, że za wynagrodzeniem deweloper przekaże prawo do korzystania z danego miejsca lub rowerowni klientowi - będzie to jednak wyłącznie zmiana sposobu korzystania z miejsc parkingowych lub rowerowni, a nie transakcja sprzedaży.

Na rynku wtórnym nie będzie możliwości kupienia/sprzedania danego lokalu bez prawa do korzystania z miejsca parkingowego (miejsca w rowerowni) jeśli pierwszy nabywca lokalu od dewelopera takie prawo do korzystania posiadał.

W przeciwnym wypadku, tj. jeśli prawo do korzystania z miejsca parkingowego (miejsca w rowerowni), mogą być przedmiotem odrębnej transakcji (poza sprzedażą lokalu mieszkalnego), wówczas należy zastosować przy ich sprzedaży stawkę podstawową tj. 23% (w takiej sytuacji sprzedaż lokalu mieszkalnego opodatkowana będzie stawką 8% natomiast sprzedaż miejsca parkingowego, miejsca w rowerowni stawką 23%).

Sytuacja ta jest sytuacją czysto hipotetyczną, która zdaniem Wnioskodawcy, nie będzie miała zastosowania w przypadku spółki. Fakt ten został przytoczony został, jedynie w celach porównawczych.

Przedstawione stanowisko było już wielokrotnie prezentowane w orzecznictwie NSA, np. wyrok z dnia 21 grudnia 2010r. I FSK 75/10, z dnia 23 marca 2010r. I FSK 299/09, z dnia 11 maja 2010r. I FSK 724/09, z dnia 8 stycznia 2009r. I FSK 1798/07.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W świetle art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

W myśl art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ustawy (...).

Pojęcie towaru ustawodawca zdefiniował w art. 2 pkt 6 ustawy. Zgodnie z zapisem zawartym w tym przepisie, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku od towarów i usług wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Jednakże, zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewiduje dla niektórych czynności obniżone stawki podatku.

I tak, według art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Zgodnie z art. 146a pkt 1 i 2 ustawy, w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

 1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%;
 2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

Na mocy art. 41 ust. 12 ustawy, stawkę podatku, o której mowa w ust. 2 stosuje się do dostawy, budowy, remontu i modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym - zgodnie z art. 41 ust. 12a ustawy - rozumie się obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiekty sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264 - wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych, z zastrzeżeniem ust. 12b.

Przepis art. 41 ust. 12b ustawy stanowi, iż do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym określonego w ust. 12a nie zalicza się:

 1. budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 300 m2,
 2. lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m2.

Zgodnie z ust. 12c cyt. artykułu, w przypadku budownictwa mieszkaniowego o powierzchni przekraczającej limity określone w ust. 12b stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się tylko do części podstawy opodatkowania odpowiadającej udziałowi powierzchni użytkowej kwalifikującej do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w całkowitej powierzchni użytkowej.

Według art. 2 pkt 12 ustawy, przez obiekty budownictwa mieszkaniowego rozumie się budynki mieszkalne stałego zamieszkania sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 11.

Jak wynika z powołanych wyżej przepisów, ustawa o podatku od towarów i usług, poprzez podanie klasyfikacji, odwołuje się do Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych, która stanowi usystematyzowany wykaz obiektów budowlanych. Zatem, dla celów VAT stosuje się przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz. U. Nr 112, poz. 1316 ze zm.).

Zgodnie z tym rozporządzeniem, w dziale 11 mieszczą się budynki mieszkalne. Dział ten obejmuje grupy budynków: 111 - mieszkalnych jednorodzinnych, 112 - o dwóch mieszkaniach i wielomieszkaniowe, 113 - zbiorowego zamieszkania.

W celu zastosowania prawidłowej stawki niezbędnym jest zatem określenie, czy dany obiekt jest obiektem wymienionym w art. 2 pkt 12 ustawy i jakie spełnia funkcje – mieszkalne czy użytkowe.

Z uwagi na fakt, iż ustawa o podatku od towarów i usług oraz przepisy wykonawcze do niniejszej ustawy nie zawierają definicji lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego, należy posiłkować się w tym zakresie przepisami ustawy z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali (t.j. Dz. U. z 2000 r., Nr 80, poz. 903 ze zm.).

W myśl art. 2 ust. 1 ww. ustawy, samodzielny lokal mieszkalny, a także lokal o innym przeznaczeniu, zwane dalej „lokalami”, mogą stanowić odrębne nieruchomości.

W świetle art. 2 ust. 2 tej ustawy, samodzielnym lokalem mieszkalnym jest wydzielona trwałymi ścianami w obrębie budynku izba lub zespół izb przeznaczonych na stały pobyt ludzi, które wraz z pomieszczeniami pomocniczymi służą zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych. Stosownie natomiast do ust. 4 powołanego artykułu, do lokalu mogą przynależeć, jako jego części składowe, pomieszczenia, choćby nawet do niego bezpośrednio nie przylegały lub były położone w granicach nieruchomości gruntowej poza budynkiem, w którym wyodrębniono dany lokal, a w szczególności: piwnica, strych, komórka, garaż, zwane dalej „pomieszczeniami przynależnymi”.

Jednocześnie należy zwrócić uwagę na definicję pojęcia „lokal użytkowy” zawartą w § 3 pkt 14 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze zm.).

Zgodnie z tym przepisem, pod pojęciem lokalu użytkowego należy rozumieć jedno pomieszczenie lub zespół pomieszczeń, wydzielone stałymi przegrodami budowlanymi, niebędące mieszkaniem, pomieszczeniem technicznym albo pomieszczeniem gospodarczym.

Pod pojęciem pomieszczenia technicznego - zgodnie z pkt 12 wskazanego wyżej paragrafu - należy rozumieć pomieszczenie przeznaczone dla urządzeń służących do funkcjonowania i obsługi technicznej budynku, natomiast przez pomieszczenie gospodarcze - pomieszczenie znajdujące się poza mieszkaniem lub lokalem użytkowym, służące do przechowywania przedmiotów lub produktów żywnościowych użytkowników budynku, materiałów lub sprzętu związanego z obsługą budynku, a także opału lub odpadów stałych (§ 3 pkt 13 cyt. rozporządzenia).

Na podstawie powyższych uregulowań można stwierdzić, że kondygnacja budynku mieszkalnego, w części w której znajdują się konkretne garaże lub miejsca postojowe, nie mieści się ani w pojęciu pomieszczenia technicznego, ani pomieszczenia gospodarczego, w związku z czym, stanowi lokal użytkowy.

Ustawa o własności lokali wprowadza również pojęcie nieruchomości wspólnej, określa warunki, jakim obwarowane jest jej powstanie i zasady obliczania w niej udziału. Według art. 3 ust. 1 powyższej ustawy, w razie wyodrębnienia własności lokali właścicielowi lokalu przysługuje udział w nieruchomości wspólnej jako prawo związane z własnością lokali. Nie można żądać zniesienia współwłasności nieruchomości wspólnej, dopóki trwa odrębna własność lokali. Jednakże stosownie do ust. 2 ww. artykułu nieruchomość wspólną stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli.

Ponadto należy wskazać, że zgodnie z art. 50 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.), za część składową nieruchomości uważa się także prawa związane z jej własnością. Z kolei art. 47 § 1 k.c. stanowi, że część składowa rzeczy nie może być odrębnym przedmiotem własności i innych praw rzeczowych.

Z powyższego wynika więc, że jeżeli w ramach jednej nieruchomości następuje sprzedaż na odrębną własność lokalu mieszkalnego wraz ze stosownym udziałem w jej częściach wspólnych, w ramach którego określono sposób korzystania z części nieruchomości wspólnej w ten sposób, że przydzielono nabywcy prawo do wyłącznego korzystania z określonego miejsca to sprzedaż ta ma charakter jednej transakcji i podlega jednej stawce podatku od towarów i usług właściwej dla lokalu; miejsce postojowe znajdujące się w podziemnej części budynku mieszkalnego jest częścią nieruchomości wspólnej. Zatem nie ma możliwości nabycia prawa do korzystania z miejsca postojowego w oderwaniu od nabycia samego lokalu mieszkalnego, jako że miejsca postojowe nie są w opisanym przypadku samodzielnymi lokalami użytkowymi, nie stanowią wydzielonych trwałymi ścianami izb w obrębie jednego budynku. Nie można również nabyć w oderwaniu od lokalu mieszkalnego części wspólnych budynku mieszkalnego.

Z przedstawionego we wniosku opisu wynika, że Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, buduje 3 budynki wielorodzinne, z których każdy składa się z 54 lokali mieszkalnych. Powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych nie przekracza 150 m2.

W każdym z budynków części wspólne stanowią: klatka schodowa, garaż podziemny wielostanowiskowy, rowerownia, śmietnik, pomieszczenia techniczne. Garaż, o którym mowa jest otwarty (tzn. nie są to zamknięte wydzielone pomieszczenia), z wydzielonymi numerowanymi miejscami do parkowania (poszczególne miejsca parkingowe są oznaczone namalowanymi poziomymi liniami).

Sprzedaż lokalu mieszkalnego w ww. budynku następuje wraz z udziałem we współwłasności w częściach wspólnych budynku, w proporcji wynikającej ze stosunku powierzchni lokalu mieszkalnego (mieszkania) do ogólnej powierzchni części wspólnych danego budynku.

Sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku nie oznacza jednak, że klient automatycznie nabywa prawo do korzystania z miejsca garażowego lub rowerowni. Wyłączne prawo do korzystania z danego miejsca garażowego lub rowerowni, klient nabywa za dodatkowym wynagrodzeniem.

Jednocześnie, nabycie za dodatkowym wynagrodzeniem prawa do wyłącznego korzystania z danego miejsca garażowego lub rowerowni nie powoduje zmiany (wzrostu) udziału we współwłasności w częściach wspólnych budynku - ten udział w takim wypadku nie ulega żadnej zmianie. Sprzedaż mieszkania wraz z udziałem w części wspólnej budynku opodatkowane jest stawką VAT 8%.

Symbol PKOB budynku, mieszkalnego wielorodzinnego, zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) - PKOB Dział 11 Podgrupa 112.

Sprzedaż własności lokalu mieszkalnego wraz z prawami związanymi z jego własnością tj. udziałem we współwłasności części wspólnych budynku oraz przeniesienie na klienta prawa do korzystania z miejsca parkingowego w garażu/rowerowni dokonywana będzie jednocześnie. Nie będzie możliwości przeniesienia prawa do korzystania z miejsca parkingowego/rowerowni oddzielnie („w oderwaniu” od transakcji sprzedaży mieszkania). Prawo do korzystania z miejsca parkingowego/rowerowni nie będzie mogło być samodzielnym przedmiotem obrotu cywilnoprawnego.

Możliwe będą natomiast dwie sytuacje:

 • podstawowa, kiedy sprzedaż lokalu mieszkalnego oraz przeniesienie prawa do korzystania z miejsca parkingowego w garażu/rowerowni będą odbywać się w jednym momencie, w obrębie jednego aktu notarialnego;
 • wyjątkowa, kiedy już po nabyciu przez klienta lokalu, w terminie późniejszym zostanie dokonana zmiana w zakresie prawa do korzystania z określonych miejsc parkingowych w garażu lub rowerowni w taki sposób, że deweloper za wynagrodzeniem przeniesie przysługujące mu prawo do korzystania z danego miejsca parkingowego lub rowerowni na klienta; będzie to jednak wyłącznie zmiana sposobu korzystania z miejsc parkingowych lub rowerowni, a nie transakcja sprzedaży. Zmiana sposobu korzystania zostanie dokonana poprzez zmianę pierwotnego aktu notarialnego zakupu mieszkania (wpisanie zmian praw do korzystania w Księdze Wieczystej), w konsekwencji korektę faktury sprzedaży lokalu mieszkalnego. Na rynku wtórnym nie będzie możliwości kupienia/sprzedania danego lokalu bez prawa do korzystania z miejsca parkingowego w garażu (miejsca w rowerowni), jeśli pierwszy nabywca lokalu od dewelopera takie prawo do korzystania posiadał.

Sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z prawami związanymi z jego własnością tj. udziałem we współwłasności części wspólnych budynku (w tym również pomieszczeniu garażowym/ rowerowni) rozumiana jako zawarcie umowy końcowej sprzedaży będzie polegała na ustanowieniu odrębnej własności lokalu wraz z prawami związanymi z jego własnością i założeniu dla niego odrębnej Księgi Wieczystej, tzn. lokal mieszkalny wraz z prawami związanymi z jego własnością będzie objęty jedną nowozałożoną Księgą Wieczystą.

Nabycie udziału w częściach wspólnych jest integralnie związane z zakupem lokalu, wielkość udziału w częściach wspólnych wynika z proporcji jaką stanowi powierzchnia lokalu do powierzchni użytkowej wszystkich lokali w budynkach położnych na danej nieruchomości. Lokal mieszkalny oraz udziały w częściach wspólnych nie będą mogły być przedmiotem odrębnych sprzedaży tj. nie ma możliwości nabycia udziału w części wspólnej budynków bez nabycia lokalu mieszkalnego. Podobnie, prawo do korzystania z miejsca parkingowego/ rowerowni nie będzie mogło być samodzielnym przedmiotem obrotu cywilnoprawnego.

Wątpliwości Wnioskodawcy budzi kwestia stawki podatku VAT, jaką należy opodatkować dostawę prawa do wyłącznego korzystania z danego miejsca parkingowego w garażu lub danego miejsca w rowerowni.

Z opisu wniosku jednoznacznie wynika, że nie ma możliwości nabycia prawa do korzystania z miejsca parkingowego w garażu lub miejsca w rowerowni w oderwaniu od nabycia samego lokalu mieszkalnego, jako że miejsca te, w opisanym przypadku, nie mogą być przedmiotem odrębnej sprzedaży - nie stanowią samodzielnych lokali użytkowych. Przeniesienie własności lokalu mieszkalnego wraz z prawem do wyłącznego korzystania z miejsca postojowego będzie dokonane jedną transakcją, a w wyjątkowych sytuacjach w terminie późniejszym poprzez zmianę w zakresie prawa do korzystania z określonych miejsc parkingowych w garażu lub rowerowni w taki sposób, że deweloper za wynagrodzeniem przeniesie przysługujące mu prawo do korzystania z danego miejsca parkingowego lub rowerowni na klienta; będzie to jednak wyłącznie zmiana sposobu korzystania z miejsc parkingowych lub rowerowni, a nie transakcja sprzedaży.

Odnosząc powołane wyżej przepisy prawa do przedstawionego zdarzenia przyszłego stwierdzić należy, że w sytuacji gdy w ramach jednej nieruchomości następuje sprzedaż lokalu mieszkalnego zaliczonego do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym wraz z prawem do wyłącznego korzystania z miejsca parkingowego lub rowerowni znajdującego się w kondygnacji podziemnej w tym samym budynku, które to prawo jest integralnie związane z prawem własności lokalu mieszkalnego, objętych jedną księgą wieczystą, to sprzedaż ta ma charakter jednej transakcji i podlegać będzie jednej stawce podatku od towarów i usług właściwej dla lokalu mieszkalnego, tj. 8% podatku VAT, na podstawie art. 41 ust. 12 w związku z art. 41 ust. 2 oraz art. 146a pkt 2 ustawy, z uwzględnieniem przepisów art. 41 ust. 12c ustawy o VAT. Bez znaczenia dla powyższego rozstrzygnięcia pozostaje okoliczność, że nabywca najpierw nabywa lokal wraz z udziałem w częściach wspólnych a w okresie późniejszym nabywa prawo do wyłącznego korzystania z danego miejsca postojowego w garażu lub rowerowni ale tylko w sytuacji przedstawionej we wniosku.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Podkreślić należy, że organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku opisem zdarzenia przyszłego. Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu zdarzenia przyszłego.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem zdarzenia przyszłego podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku.

W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty powiązane lub podobne:

IBPP2/4512-678/15/WN | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.