IBPP2/4512-536/15/RSz | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Zastosowanie 8% stawki podatku VAT dla sprzedaży lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym wraz z udziałem we współwłasności wydzielonej wielostanowiskowej hali garażowej tego samego budynku mieszkalnego, dającej prawo do wyłącznego korzystania z wydzielonego dla potrzeb tego lokalu miejsca postojowego w podziemnym garażu budynku mieszkalnego, dla której prowadzona jest odrębna księga wieczysta

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) oraz § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 29 maja 2015 r. (data wpływu 8 czerwca 2015 r.), uzupełnionym pismem z 12 sierpnia 2015 r. (data wpływu 17 sierpnia 2015 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania 8% stawki podatku VAT dla sprzedaży lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym wraz z udziałem we współwłasności wydzielonej wielostanowiskowej hali garażowej tego samego budynku mieszkalnego, dającej prawo do wyłącznego korzystania z wydzielonego dla potrzeb tego lokalu miejsca postojowego w podziemnym garażu budynku mieszkalnego, dla której prowadzona jest odrębna księga wieczysta - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 czerwca 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania 8% stawki podatku VAT dla sprzedaży lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym wraz z udziałem we współwłasności wydzielonej wielostanowiskowej hali garażowej tego samego budynku mieszkalnego, dającej prawo do wyłącznego korzystania z wydzielonego dla potrzeb tego lokalu miejsca postojowego w podziemnym garażu budynku mieszkalnego, dla której prowadzona jest odrębna księga wieczysta.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 12 sierpnia 2015 r. (data wpływu 17 sierpnia 2015 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 5 sierpnia 2015 r. znak: IBPP2/4512-536/15/RSz.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka (dalej: Wnioskodawca) rozpoczęła inwestycję budowlaną, na podstawie pozwolenia na budowę, polegającą na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym w .C.. Przedmiotowy budynek mieszkalny wielorodzinny posiadał będzie 35 wyodrębnionych lokali mieszkalnych o różnej powierzchni użytkowej od 38,30 do 130 m. kw., które łącznie z powierzchnią miejsca parkingowego nie przekraczają w każdym przypadku normy określonej w art. 41 ust. 12b pkt 2 ustawy. W części podziemnej znajdować się będą miejsca postojowe dla samochodów osobowych. Inwestycja nie przewiduje zewnętrznych miejsc parkingowych dla samochodów przyszłych właścicieli lokali mieszkalnych. Wielostanowiskowa hala garażowa będzie jedynym miejscem, które zapewnia dla każdego z lokali mieszkalnych miejsce parkingowe, zgodnie z decyzją o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu. Hala garażowa będzie posiadać odrębną księgę wieczystą. Planowana sprzedaż mieszkań będzie obejmować jednolite świadczenie, na które składać się będzie dostawa wyodrębnionego w tym budynku mieszkalnym na własność lokalu mieszkalnego oraz sprzedaż udziału we współwłasności wielostanowiskowego garażu w podziemiu tego budynku mieszkalnego uprawniającego do wyłącznego korzystania z wydzielonego w tym garażu miejsca parkingowego. Sprzedaż lokali mieszkalnych w wybudowanym budynku mieszkalnym wraz z udziałem we współwłasności wielostanowiskowego podziemnego garażu tego samego budynku mieszkalnego zawierającego wydzielone dla potrzeb tego lokalu mieszkalnego miejsce parkingowe będzie dokonywana jako jedna transakcja, udokumentowana w jednym akcie notarialnym.

W piśmie z 12 sierpnia 2015 r. Wnioskodawca przedstawił, co następuje:

Ad. I.

W zakresie podpisu na wniosku wyjaśnił, iż został on złożony przez współwłaściciela spółki Pana C., którego umocowanie do samodzielnego występowania w imieniu spółki przed organem podatkowym wynika z załączonego aktu notarialnego Rep. A nr .... z dnia 7 lutego 2012 roku (§ 1, pkt 4).

Ad. II.

 1. Zgodnie z Polską Klasyfikacją Obiektów Budowlanych (PKOB) przedstawione we wniosku pytanie odnosi się do budynku sklasyfikowanego pod symbolem „1122 - Budynki o trzech i więcej mieszkaniach”.
 2. W przyszłych aktach notarialnych sprzedaży będą określone w ramach każdego aktu odrębnie ceny za lokal mieszkalny i ceny za prawo do wyłącznego korzystania z wydzielonego dla potrzeb tego lokalu miejsca postojowego w podziemnym garażu tego budynku mieszkalnego.
 3. Lokale mieszkalne oraz wielostanowiskowa podziemna hala garażowa tego budynku będą posiadać odrębne księgi wieczyste, a sprzedaż prawa do wyłącznego korzystania z wydzielonego dla potrzeb danego lokalu mieszkalnego miejsca postojowego nie będzie dokonywana odrębnie lecz będzie się odbywać łącznie z tym lokalem mieszkalnym.
 4. Spółka nie przewiduje odrębnej sprzedaży udziału we współwłasności wydzielonej wielostanowiskowej hali garażowej bez jednoczesnej sprzedaży lokalu mieszkalnego.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy dla łącznego świadczenia polegającego na sprzedaży lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym wraz z udziałem we współwłasności wydzielonej wielostanowiskowej hali garażowej tego samego budynku mieszkalnego, dającej prawo do wyłącznego korzystania z wydzielonego dla potrzeb tego lokalu miejsca postojowego w podziemnym garażu budynku mieszkalnego właściwa jest 8% stawka VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy, równoczesna sprzedaż lokali mieszkalnych w budynku mieszkalnym wraz ze udziałem we współwłasności wielostanowiskowego garażu podziemnego tego budynku mieszkalnego uprawniającym do wyłącznego prawa do parkowania pojazdu na wyznaczonym miejscu postojowym, powinna być objęta jednolitą - 8% stawką VAT, która ma zastosowanie do dostawy lokalu mieszkalnego. Zdaniem Spółki, tak określone świadczenie objęte jednym aktem notarialnym powinno być kwalifikowane wg celu, tzn. jako dostawa lokalu mieszkalnego. Cel ten określony jest przez świadczenie główne którym jest sprzedaż lokalu mieszkalnego, a równoczesna sprzedaż udziału w wielostanowiskowym garażu podziemnym znajdującym się w tym samym budynku mieszkalnym jest jego uzupełnieniem, które dla nabywcy lokalu służy pełnej realizacji świadczenia głównego, stanowiąc jego dopełnienie. Trudno jest bowiem wobec braku zewnętrznych miejsc postojowych rozdzielać powiązane ze sobą świadczenia i traktować je odmiennie do celów podatkowych. Niewątpliwie z punktu widzenia ekonomicznego i celowościowego nabycie równocześnie z lokalem mieszkalnym położonym w budynku mieszkalnym udziału w wielostanowiskowym garażu podziemnym tego samego budynku mieszkalnego stanowi dopełnienie głównego świadczenia jakim jest nabycie lokalu mieszkalnego. Ponieważ ustawa o podatku od towarów i usług nie definiuje pojęcia lokalu mieszkalnego, to przyjmując definicje zawarte w art. 2 ust. 2 oraz 4 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali, podniesiony wcześniej argument jednolitego świadczenia znajduje merytoryczne uzasadnienie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 rozumie się - w myśl dyspozycji art. 7 ust. 1 ww. ustawy - przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Natomiast stosownie do art. 2 pkt 6 ustawy, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

W myśl art. 8 ust. 1 ww. ustawy, przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Na podstawie art. 41 ust. 1 ww. ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Stosownie do przepisu art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Zgodnie natomiast z art. 146a pkt 1 i pkt 2 ww. ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

 • stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%;
 • stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

Należy zaznaczyć, że zarówno w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług, jak i w rozporządzeniach wykonawczych do niej przewidziano możliwość zastosowania obniżonych stawek podatku, a nawet zwolnień od podatku.

Stawkę podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, stosuje się – w myśl art. 41 ust. 12 ww. ustawy o VAT – do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym, w myśl ust. 12a tegoż artykułu, rozumie się obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiekty sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264 - wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych, z zastrzeżeniem ust. 12b.

Zgodnie z art. 41 ust. 12b ww. ustawy, do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym określonego w ust. 12a nie zalicza się:

 1. budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 300 m;
 2. lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m.

W przypadku budownictwa mieszkaniowego o powierzchni przekraczającej ww. limity, stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się tylko do części podstawy opodatkowania odpowiadającej udziałowi powierzchni użytkowej kwalifikującej do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w całkowitej powierzchni użytkowej (art. 41 ust. 12c ustawy).

Obiekty budownictwa mieszkaniowego to budynki mieszkalne stałego zamieszkania sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 11 (art. 2 pkt 12 ustawy).

Jak wynika z powyższych przepisów, opodatkowaniu stawką w wysokości 8% podlega obecnie dostawa, budowa, remont, modernizacja, termomodernizacja lub przebudowa obiektów budowlanych lub ich części zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, z wyłączeniem lokali użytkowych, a więc m.in. budynków mieszkalnych stałego zamieszkania sklasyfikowanych w PKOB w dziale 11, przy uwzględnieniu kryterium powierzchni użytkowej, o której mowa w art. 41 ust. 12b ustawy oraz lokali mieszkalnych w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12.

Ponadto, ustawa o podatku od towarów i usług, poprzez podanie klasyfikacji, odwołuje się do Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych, która stanowi usystematyzowany wykaz obiektów budowlanych. Zatem, dla celów VAT stosuje się przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz. U. Nr 112, poz. 1316 ze zm.), stanowiącego usystematyzowany wykaz obiektów budowlanych.

Zgodnie z przepisami ww. rozporządzenia, dział PKOB 11 obejmuje:

 • budynki mieszkalne jednorodzinne - 111,
 • budynki o dwóch mieszkaniach i wielomieszkaniowe - 112,
 • budynki zbiorowego zamieszkania - 113.

Z przedstawionych we wniosku okoliczności wynika, że Wnioskodawca rozpoczął inwestycję budowlaną, na podstawie pozwolenia na budowę, polegającą na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym. Przedmiotowy budynek mieszkalny wielorodzinny posiadał będzie 35 wyodrębnionych lokali mieszkalnych o różnej powierzchni użytkowej od 38,30 do 130 m, które łącznie z powierzchnią miejsca parkingowego nie przekraczają w każdym przypadku normy określonej w art. 41 ust. 12b pkt 2 ustawy. W części podziemnej znajdować się będą miejsca postojowe dla samochodów osobowych. Inwestycja nie przewiduje zewnętrznych miejsc parkingowych dla samochodów przyszłych właścicieli lokali mieszkalnych. Wielostanowiskowa hala garażowa będzie jedynym miejscem, które zapewnia dla każdego z lokali mieszkalnych miejsce parkingowe, zgodnie z decyzją o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu. Hala garażowa będzie posiadać odrębną księgę wieczystą. Planowana sprzedaż mieszkań będzie obejmować jednolite świadczenie, na które składać się będzie dostawa wyodrębnionego w tym budynku mieszkalnym na własność lokalu mieszkalnego oraz sprzedaż udziału we współwłasności wielostanowiskowego garażu w podziemiu tego budynku mieszkalnego uprawniającego do wyłącznego korzystania z wydzielonego w tym garażu miejsca parkingowego. Sprzedaż lokali mieszkalnych w wybudowanym budynku mieszkalnym wraz z udziałem we współwłasności wielostanowiskowego podziemnego garażu tego samego budynku mieszkalnego zawierającego wydzielone dla potrzeb tego lokalu mieszkalnego miejsce parkingowe będzie dokonywana jako jedna transakcja, udokumentowana w jednym akcie notarialnym.

W przyszłych aktach notarialnych sprzedaży będą określone w ramach każdego aktu odrębnie ceny za lokal mieszkalny i ceny za prawo do wyłącznego korzystania z wydzielonego dla potrzeb tego lokalu miejsca postojowego w podziemnym garażu tego budynku mieszkalnego.

Lokale mieszkalne oraz wielostanowiskowa podziemna hala garażowa tego budynku będą posiadać odrębne księgi wieczyste, a sprzedaż prawa do wyłącznego korzystania z wydzielonego dla potrzeb danego lokalu mieszkalnego miejsca postojowego nie będzie dokonywana odrębnie lecz będzie się odbywać łącznie z tym lokalem mieszkalnym.

Spółka nie przewiduje odrębnej sprzedaży udziału we współwłasności wydzielonej wielostanowiskowej hali garażowej bez jednoczesnej sprzedaży lokalu mieszkalnego.

Zgodnie z Polską Klasyfikacją Obiektów Budowlanych (PKOB) przedstawione we wniosku pytanie odnosi się do budynku sklasyfikowanego pod symbolem „1122 - Budynki o trzech i więcej mieszkaniach”.

W związku z tak przedstawionym stanem sprawy, wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą stawki podatku dla łącznego świadczenia polegającego na sprzedaży lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym wraz z udziałem we współwłasności wydzielonej wielostanowiskowej hali garażowej tego samego budynku mieszkalnego, dającej prawo do wyłącznego korzystania z wydzielonego dla potrzeb tego lokalu miejsca postojowego w podziemnym garażu budynku mieszkalnego właściwa jest 8% stawka VAT.

Z cyt. powyżej art. 41 ust. 12 ustawy wynika, że stawkę podatku VAT w wysokości 8% stosuje się m.in. do dostawy lokalu mieszkalnego spełniającego określone w przepisach warunki.

Do lokalu mieszkalnego mogą przynależeć, jako jego części składowe, inne pomieszczenia, a w szczególności piwnica, komórki lokatorskie, garaż. Ponadto, właścicielowi lokalu przysługuje udział w nieruchomości wspólnej jako prawo związane z własnością lokalu. Nieruchomość wspólną stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli i są położone w obrębie tej samej nieruchomości.

W celu zastosowania prawidłowej stawki podatku niezbędnym jest zatem określenie, czy dany obiekt jest obiektem wymienionym w art. 2 pkt 12 ustawy i jakie spełnia funkcje - mieszkalne czy użytkowe.

Z uwagi na fakt, że ustawa o podatku od towarów i usług oraz przepisy wykonawcze do ustawy nie zawierają definicji lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego, należy posiłkować się w tym zakresie przepisami ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 ze zm.).

Zgodnie z art. 2 ust. 2 ww. ustawy, samodzielnym lokalem mieszkalnym jest wydzielona trwałymi ścianami w obrębie budynku izba lub zespół izb przeznaczonych na stały pobyt ludzi, które wraz z pomieszczeniami pomocniczymi służą zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych.

Natomiast w myśl ust. 4 ww. artykułu, do lokalu mogą przynależeć, jako jego części składowe, pomieszczenia, choćby nawet do niego bezpośrednio nie przylegały lub były położone w granicach nieruchomości gruntowej poza budynkiem, w którym wyodrębniono dany lokal, a w szczególności: piwnice, strych, komórka, garaż, zwane dalej w ustawie „pomieszczeniami przynależnymi”.

Treść przywołanych wyżej przepisów wskazuje na wyraźne rozróżnienie pomiędzy pomieszczeniami pomocniczymi, które związane są z izbą lub zespołem izb przeznaczonych na pobyt stały w sposób funkcjonalny, polegający na wykorzystaniu całej przestrzeni bezpośrednio dla zaspokajania mieszkaniowych potrzeb ludzi, a pomieszczeniami przynależnymi, które chociaż w sensie prawnym stanowią część lokalu mieszkalnego, jednak w sensie funkcjonalnym służą do zaspokajania innych niż mieszkaniowe potrzeb ludzi.

Jak wynika z powyższego ww. ustawa rozróżnia pojęcia lokali mieszkalnych i lokali o innym charakterze. Pojedyncze miejsce postojowe, jako wyodrębniona jedynie liniami część hali garażowej nie może stanowić samo w sobie pomieszczenia przynależnego lub lokalu użytkowego. Pomieszczeniem takim może być wielostanowiskowa hala garażowa, jako całe pomieszczenie, w którym znajdują się poszczególne miejsca postojowe.

Ustawa o własności lokali wprowadza również pojęcie nieruchomości wspólnej, określa warunki, jakim obwarowane jest jej powstanie i zasady obliczania w niej udziału.

Według art. 3 ust. 1 powyższej ustawy, w razie wyodrębnienia własności lokali, właścicielowi lokalu przysługuje udział w nieruchomości wspólnej jako prawo związane z własnością lokali. Nie można żądać zniesienia współwłasności nieruchomości wspólnej, dopóki trwa odrębna własność lokali. Jednakże stosownie do ust. 2 ww. artykułu nieruchomość wspólną stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli.

W myśl art. 3 ust. 2 ww. ustawy, nieruchomość wspólną stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.

Ponadto należy wskazać, że zgodnie z art. 50 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.), za część składową nieruchomości uważa się także prawa związane z jej własnością. Z kolei art. 47 § 1 k.c. stanowi, że część składowa rzeczy nie może być odrębnym przedmiotem własności i innych praw rzeczowych.

Z powyższego wynika więc, iż nie można nabyć w oderwaniu od lokalu mieszkalnego części wspólnych budynku mieszkalnego.

Zatem, jeżeli w ramach jednej nieruchomości następuje sprzedaż na odrębną własność lokalu mieszkalnego wraz ze stosownym udziałem w jej częściach wspólnych, to sprzedaż ta ma charakter jednej transakcji i podlega jednej stawce podatku od towarów i usług właściwej dla lokalu mieszkalnego.

Ustalenie właściwej stawki podatku VAT dla miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym, wymaga analizy okoliczności, w których dochodzi do tego zbycia.

Istotne znaczenie dla ustalenia właściwej stawki VAT ma sposób jego sprzedaży i przynależność do lokalu mieszkalnego. Analizie poddać należy okoliczność, czy miejsce postojowe jest, czy też nie może być przedmiotem odrębnej własności, a przez to czy może stanowić przedmiot samodzielnego obrotu, a więc czy ww. miejsca postojowe mogą być sprzedawane (nabywane) tylko i wyłącznie z lokalem mieszkalnym, do którego zostały przypisane, czy też odrębnie.

Zatem, jeżeli w ramach jednej nieruchomości następuje sprzedaż na odrębną własność lokalu mieszkalnego wraz z przynależnym udziałem w jej częściach wspólnych, w ramach którego określono sposób korzystania z części nieruchomości wspólnej w ten sposób, że przydzielono nabywcy prawo do wyłącznego korzystania z określonego miejsca postojowego – dla którego nie zostaną założone odrębne księgi wieczyste – integralnie związanego z prawem własności lokalu mieszkalnego, to sprzedaż ta stanowi jednolite świadczenie. Miejsce postojowe nie może być wówczas odrębnym od lokalu mieszkalnego przedmiotem obrotu. Tylko w takim przypadku sprzedaż ta ma charakter jednej transakcji – zbycia lokalu mieszkalnego wraz z prawem do wyłącznego korzystania z określonego miejsca postojowego – i w całości stanowi przedmiot jednej czynności cywilnoprawnej, tj. umowy sprzedaży opodatkowanej – na podstawie art. 41 ust. 12 w związku z art. 41 ust. 2 i art. 146a pkt 2 ustawy – obniżoną stawką podatku VAT w wysokości 8%.

Powyższe przesłanki nie zostały spełnione w niniejszej sprawie, bowiem lokale mieszkalne oraz wielostanowiskowa podziemna hala garażowa tego budynku będą posiadać odrębne księgi wieczyste. Ponadto Wnioskodawca wskazuje, że w przyszłych aktach notarialnych sprzedaży będą określone w ramach każdego aktu odrębnie ceny za lokal mieszkalny i ceny za prawo do wyłącznego korzystania z wydzielonego dla potrzeb tego lokalu miejsca postojowego w podziemnym garażu tego budynku mieszkalnego.

W omawianej sprawie, sprzedaż lokalu mieszkalnego zaliczanego do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym wraz z udziałem we współwłasności wydzielonej wielostanowiskowej hali garażowej tego samego budynku mieszkalnego, dającej prawo do wyłącznego korzystania z wydzielonego dla potrzeb tego lokalu miejsca postojowego w podziemnym garażu budynku mieszkalnego wielorodzinnego, sklasyfikowanego przez Wnioskodawcę wg PKOB pod symbolem „1122 - Budynki o trzech i więcej mieszkaniach”, będzie odbywać się na podstawie jednego aktu notarialnego, jednocześnie jednak lokal mieszkalny oraz miejsca postojowe w podziemnym garażu tego budynku mieszkalnego będą posiadać odrębne księgi wieczyste.

W takiej sytuacji, sprzedaży lokalu mieszkalnego zaliczanego do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym wraz z udziałem we współwłasności wydzielonej wielostanowiskowej hali garażowej tego samego budynku mieszkalnego, dającej prawo do wyłącznego korzystania z wydzielonego dla potrzeb tego lokalu miejsca postojowego w podziemnym garażu budynku mieszkalnego, nie można traktować jako jednej transakcji opodatkowanej jednolicie stawką podatku VAT właściwą dla dostawy lokalu mieszkalnego zaliczanego do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, tj. stawką 8%, zgodnie z art. 41 ust. 12 w zw. z ust. 1 i 2 ustawy o VAT.

Skoro więc ww. przedmiot sprzedaży nie będzie objęty jedną księgą wieczystą, zatem należy przyjąć, że zarówno ww. lokal mieszkalny oraz udział we współwłasności wydzielonej wielostanowiskowej hali garażowej tego samego budynku mieszkalnego, dający prawo do wyłącznego korzystania z wydzielonego dla potrzeb tego lokalu miejsca postojowego w podziemnym garażu budynku mieszkalnego wielorodzinnego, z drugiej strony mogą być odrębnym przedmiotem sprzedaży.

Odnosząc zatem powołane przepisy prawa do przedstawionego przez Wnioskodawcę opisu sprawy, należy stwierdzić, że dla dostawy lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, sklasyfikowanego przez Wnioskodawcę wg PKOB pod symbolem „1122 - Budynki o trzech i więcej mieszkaniach”, o powierzchni nie przekraczającej 150 m wraz z miejscem postojowym znajdującym się w wielostanowiskowej podziemnej hali garażowej tego budynku, dla których ustanowiono odrębne księgi wieczyste dla dostawy lokalu mieszkalnego zaliczanego do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym stosuje się obniżoną 8% stawkę podatku, na podstawie art. 41 ust. 12 w związku z art. 41 ust. 2 i art. 146a pkt 2 ww. ustawy o VAT. Natomiast dla dostawy udziału we współwłasności wydzielonej wielostanowiskowej hali garażowej tego samego budynku mieszkalnego, dającej prawo do wyłącznego korzystania z wydzielonego dla potrzeb tego lokalu miejsca postojowego w podziemnym garażu budynku mieszkalnego zastosowanie znajdzie 23% stawka podstawowa, zgodnie z art. 41 ust. 1, w związku z art. 146a pkt 1 tej ustawy.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy jest nieprawidłowe.

Bez znaczenia dla opodatkowania pozostaje natomiast treść stosunku cywilnoprawnego łączącego strony. Niezależnie bowiem od tego, jak strony określą przedmiot umowy, o stosowaniu określonej stawki podatku będzie decydować faktyczna czynność, z którą ustawa wiąże obowiązek podatkowy, a nie ustalenia co do tego, jaki zakres tych czynności zostanie w umowie przez strony oznaczony.

W kontekście powyższego, w przypadku czynności o charakterze złożonym, o wysokości zastosowanej stawki podatku decydować będzie to, czy w danych okolicznościach mamy do czynienia z jednym świadczeniem kompleksowym, czy też z szeregiem jednostkowych czynności. Ocena tej okoliczności winna odbywać się przy tym w oderwaniu od treści umowy łączącej strony, a jedynie w oparciu o to, czy dokonywane przez podatnika czynności (świadczenia) wykazują ze sobą tak ścisłe powiązanie, że w sensie gospodarczym tworzą jedną całość, której rozdzielenie miałoby sztuczny charakter. Sama wola stron umowy, tzn. określenie w jej treści, że celem transakcji jest nabycie świadczenia kompleksowego, a nie poszczególnych wyodrębnionych świadczeń, nie decyduje o zakresie opodatkowania podatkiem VAT.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Należy zauważyć, że niniejsza interpretacja rozstrzyga wyłącznie kwestię zastosowania 8% stawki podatku dla sprzedaży lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym wraz z udziałem we współwłasności wydzielonej wielostanowiskowej hali garażowej tego samego budynku mieszkalnego, dającej prawo do wyłącznego korzystania z wydzielonego dla potrzeb tego lokalu miejsca postojowego w podziemnym garażu budynku mieszkalnego właściwa jest, bowiem jak Wnioskodawca sam wskazał, lokale mieszkalne oraz wielostanowiskowa podziemna hala garażowa tego budynku posiadać będą odrębne księgi wieczyste.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z dnia 14 marca 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.