IBPP2/443-1066/14/ICz | Interpretacja indywidualna

Zastosowania stawki podatku dla sprzedaży udziału we współwłasności drogi wewnętrznej, dla której prowadzona jest odrębna księga wieczysta, wyposażonej w chodniki, zieleń i odpowiednią infrastrukturę, w związku ze sprzedażą lokali mieszkalnych.
IBPP2/443-1066/14/ICzinterpretacja indywidualna
 1. drogi
 2. lokal mieszkalny
 3. stawka
 4. udział
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 20 października 2014r. (data wpływu 24 października 2014r.), uzupełnionym pismem z 21 stycznia 2015r. (data wpływu 27 stycznia 2015r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania stawki podatku dla sprzedaży udziału we współwłasności drogi wewnętrznej, dla której prowadzona jest odrębna księga wieczysta, wyposażonej w chodniki, zieleń i odpowiednią infrastrukturę, w związku ze sprzedażą lokali mieszkalnych – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 października 2014r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług m.in. w zakresie zastosowania stawki podatku dla sprzedaży udziału we współwłasności drogi wewnętrznej, dla której prowadzona jest odrębna księga wieczysta, wyposażonej w chodniki, zieleń i odpowiednią infrastrukturę, w związku ze sprzedażą lokali mieszkalnych.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 21 stycznia 2015r. (data wpływu 27 stycznia 2015r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 9 stycznia 2015r. znak: IBPP2/443-1066/14/ICz.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa jako inwestor (deweloper) realizuje inwestycje przy ul. (...). Przedmiotowa inwestycja obejmuje sześć budynków mieszkalnych sześciokondygnacyjnych i jest realizowana w VI etapach budowy. Inwestor jest właścicielem działek budowlanych. Posiada również pozwolenie na budowę czterech budynków wielokondygnacyjnych oraz projekty budowlane i techniczne związane z przyłączami do budynków sieci wodnej, kanalizacyjnej, cieplnej, elektorenergetycznej i gazowe. Piąty i szósty budynek (V i IV etap budowy) jest w trakcie projektowania, obecnie Spółka nie posiada pozwolenia na budowę. Budowane budynki w etapach od I do IV to budynki mieszkalne sklasyfikowane w PKOB 112, których powierzchnia lokali nie przekracza 150 m2.

W budynku realizowanym w VI etapie oprócz lokali mieszkalnych, których powierzchnia lokali nie przekracza 150 m2, znajdować się będzie również powierzchnia komercyjna. Powierzchnia przeznaczona na usługi komercyjne stanowi mniej niż połowę powierzchni użytkowej. W związku z powyższym Spółka kwalifikuje budynek jako budynek o powierzchni mieszkalnej. Budynki realizowane w poszczególnych etapach budowy znajdują się na wydzielonych działkach, dla których urządzono odrębne księgi wieczyste. Dojazd do budynków odbywał się będzie poprzez drogę wewnętrzną, osiedlową oraz poprzez dwa wyjazdy prowadzące z drogi publicznej. Dla gruntu zajętego pod drogę wewnętrzną urządzono księgę wieczystą. Poszczególne etapy budowy realizowane są przez generalnego wykonawcę, z którym Spółka zawarła umowy ryczałtowe na wykonanie całego zakresu robót budowlanych łącznie z przyłączami.

Inwestor (deweloper) sprzedając mieszkania, garaże i udziały w częściach wspólnych, w tym w drodze wewnętrznej stosuje stawkę VAT:

 • dla lokali mieszkalnych - 8%;
 • dla miejsc postojowych w garażu, który zlokalizowany jest w bryle budynku i który nie posiada odrębnej księgi wieczystej - 8%;
 • dla miejsc postojowych w garażu, który zlokalizowany jest w bryle budynku i który posiada odrębną księgę wieczystą - 8%;
 • dla miejsc postojowych zlokalizowanych na zewnątrz budynku znajdujących się w obszarze działki posiadającej księgę wieczystą, na której wybudowany jest budynek mieszkalny - 8%;
 • dla udziałów w części wspólnej wchodzącej w skład inwestycji wokół budynku tj.: chodniki, dojścia, wjazdy do budynków, zieleń, wykonane przyłącza do sieci wodnej, kanalizacyjnej, cieplnej, elektorenergetycznej, gazowej, oświetlenie zewnętrzne - 8%;
 • dla udziałów w drodze wewnętrznej osiedlowej, która posiada odrębną księgę wieczystą - 8%.

W piśmie uzupełniającym z 21 stycznia 2015r. Wnioskodawca doprecyzował opis sprawy i wyjaśnił, że:

 1. dostawa lokali mieszkalnych będzie dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarowi usług (tj. Dz.U. z 2011r., nr 177, poz. 1054 ze zm.). Pierwsze zasiedlenie jeszcze nie nastąpiło, będzie dokonane po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie;
 2. udział we współwłasności drogi wewnętrznej może być przedmiotem odrębnej sprzedaży;
 3. sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z udziałem we współwłasności drogi wewnętrznej będzie objęta jednym aktem notarialnym;
 4. lokal mieszkalny oraz udziały w częściach wspólnych (jak klatka schodowa, grunt w bryle budynku, itp.) nie będą mogły być przedmiotem odrębnych sprzedaży, natomiast udział we współwłasności drogi wewnętrznej umożliwiający dojście i dojazd do budynku będzie mógł być przedmiotem odrębnej sprzedaży;
 5. przedmiotem sprzedaży udziału we współwłasności drogi wewnętrznej będzie dostawa całego budynku sklasyfikowanego w PKOB w dziale 11 jako mieszkalny, w którym będą znajdowały się lokale użytkowe.
W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie (oznaczone jak we wniosku):

1.Czy sprzedaż udziału we współwłasności drogi wewnętrznej, dla której prowadzona jest odrębna księga wieczysta, wyposażonej w chodniki, zieleń i odpowiednią infrastrukturę, w związku ze sprzedażą lokali mieszkalnych w budynkach wzniesionych przez inwestora podlega opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki 8%...

Stanowisko Wnioskodawcy:

Ad. 1

Stosownie do art. 146a pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług w okresie od dnia 1 stycznia 2011r. do dnia 31 grudnia 2016r. - zarówno w odniesieniu do sprzedaży obiektów budownictwa mieszkaniowego, jak również w odniesieniu do udziału we współwłasności wewnętrznych dróg dojazdowych należących do infrastruktury towarzyszącej stosuje się stawkę w wysokości 8%,

Zgodnie z art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) jeżeli w przepisach jest mowa o towarach - rozumie się przez to rzeczy ruchome, jak również wszelkie postaci energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty. W rozumieniu art. 2 pkt 12 ustawy przez obiekty budownictwa mieszkaniowego rozumie się budynki mieszkalne rodzinne stałego zamieszkania, sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych: 111 - Budynki mieszkalne jednorodzinne, 112 - Budynki o dwóch mieszkaniach i wielomieszkaniowe, ex 113 - Budynki zbiorowego zamieszkania -wyłącznie: budynki kościołów i innych związków wyznaniowych, klasztory, domy zakonne, plebanie, kurie, rezydencje biskupie oraz rezydencje Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Zatem odpłatna dostawa gruntu (sprzedaż, zamiana) podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, jeżeli jest realizowana przez podatnika w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zgodnie z art. 15 ust. 1 i 2 ustawy. Jednakże stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane oraz przeznaczone pod zabudowę. Zatem w przypadku gdy przedmiotem dostawy są budynki lub budowle trwale z gruntem związane albo ich części takich budynków lub budowli, powyższe zwolnienie od podatku nie ma zastosowania, skoro przedmiotem dostawy jest teren zabudowany, a z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu, która w związku z tym stanowi element podstawy opodatkowania dostawy tych nieruchomości opodatkowanej według stawki podatkowej dla nich właściwej (23% lub 8%) lub składnik podstawy opodatkowania dostawy zwolnionej od podatku w przypadku sprzedaży budynków lub budowli używanych oraz zasiedlonych obiektów budownictwa mieszkaniowego. O stawce obowiązującej przy sprzedaży gruntu, na którym posadowiony jest, trwale z tym gruntem związany, budynek lub budowla, decyduje charakter tegoż obiektu budowlanego oraz zasady jego opodatkowania, ponieważ w takim przypadku wartość gruntu stanowi składnik podstawy opodatkowania budynku lub budowli. Sprzedaż gruntu w takim przypadku nie ma charakteru samodzielnego, lecz związana jest z obiektem, który z tym gruntem jest trwale związany.

Zgodnie z postanowieniami art. 29a ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu. W świetle powyższego należy uznać, iż powyżej cytowany przepis każe uznawać, iż opodatkowaniu będzie podlegała cała nieruchomość, tj. budynek oraz grunt z zastosowaniem stawki podatku właściwej dla budynku mieszkalnego będącego przedmiotem dostawy, tj. 8% stawki podatku od towarów i usług Stosownie do art. 146 ust. 3 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług przez infrastrukturę towarzyszącą budownictwu mieszkaniowemu, których mowa powyżej rozumie się urządzanie i zagospodarowanie terenu w ramach przedsięwzięć i zadań budownictwa mieszkaniowego, w szczególności drogi, dojścia, dojazdy, zieleń i małą architekturę. W związku z okolicznością, iż udział części we współwłasności gruntu pod wewnętrzną drogę, należy zaliczyć do infrastruktury towarzyszącej, która ma związek z budynkami mieszkalnymi, należy zastosować stawkę podatku VAT w wysokości 8%.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie zastosowania stawki podatku dla sprzedaży udziału we współwłasności drogi wewnętrznej, dla której prowadzona jest odrębna księga wieczysta, wyposażonej w chodniki, zieleń i odpowiednią infrastrukturę, w związku ze sprzedażą lokali mieszkalnych (pytanie nr 1) – jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Pojęcie towaru ustawodawca zdefiniował w art. 2 pkt 6 ustawy. Zgodnie z zapisem zawartym w tym przepisie, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Jednakże zarówno w treści ustawy, jak i przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewiduje dla niektórych czynności obniżone stawki podatku.

Stosownie do przepisu art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Zgodnie natomiast z art. 146a pkt 1 i 2 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016r., z zastrzeżeniem art. 146f:

 1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%,
 2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy wynosi 8%.

W myśl art. 41 ust. 12 ustawy stawkę podatku, o której mowa w ust. 2 stosuje się do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym, stosownie do ust. 12a powołanego artykułu, rozumie się obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiekty sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264 - wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych, z zastrzeżeniem ust. 12b.

Art. 41 ust. 12b stanowi natomiast, że do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, określonego w ust. 12a, nie zalicza się:

 1. budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 300 m2;
 2. lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m2.

Stosownie do art. 41 ust. 12c ww. ustawy, w przypadku budownictwa mieszkaniowego o powierzchni przekraczającej limity określone w ust. 12b stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się tylko do części podstawy opodatkowania odpowiadającej udziałowi powierzchni użytkowej kwalifikującej do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w całkowitej powierzchni użytkowej.

Art. 2 pkt 12 ustawy, zawiera definicję obiektów budownictwa mieszkaniowego, zgodnie z którą obiektami takimi są budynki mieszkalne stałego zamieszkania, sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 11.

W celu zastosowania prawidłowej stawki niezbędnym jest zatem określenie, czy dany obiekt jest obiektem wymienionym w art. 2 pkt 12 ustawy i jakie spełnia funkcje – mieszkalne czy użytkowe. Z uwagi na fakt, że ustawa o podatku od towarów i usług oraz przepisy wykonawcze do niniejszej ustawy nie zawierają definicji lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego, należy posiłkować się w tym zakresie przepisami ustawy z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 ze zm.).

Zgodnie z art. 2 ust. 2 tej ustawy, samodzielnym lokalem mieszkalnym jest wydzielona trwałymi ścianami w obrębie budynku izba lub zespół izb przeznaczonych na stały pobyt ludzi, które wraz z pomieszczeniami pomocniczymi służą zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych. Stosownie natomiast do ust. 4 powołanego artykułu, do lokalu mogą przynależeć, jako jego części składowe, pomieszczenia, choćby nawet do niego bezpośrednio nie przylegały lub były położone w granicach nieruchomości gruntowej poza budynkiem, w którym wyodrębniono dany lokal, a w szczególności: piwnica, strych, komórka, garaż, zwane dalej „pomieszczeniami przynależnymi”.

Ustawa o własności lokali wprowadza również pojęcie nieruchomości wspólnej, określa warunki, jakimi obwarowane jest jej powstanie i zasady obliczania w niej udziału.

Według art. 3 ust. 1 powyższej ustawy, w razie wyodrębnienia własności lokali właścicielowi lokalu przysługuje udział w nieruchomości wspólnej jako prawo związane z własnością lokali. Nie można żądać zniesienia współwłasności nieruchomości wspólnej, dopóki trwa odrębna własność lokali. Jednakże stosownie do ust. 2 ww. artykułu nieruchomość wspólną stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli.

Zgodnie z art. 32a ww. ustawy o własności lokali, jeżeli grunt wchodzący w skład nieruchomości wspólnej nie spełnia wymogów przewidzianych dla działki budowlanej, uniemożliwiając prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków i urządzeń z nimi związanych, zarząd lub zarządca, któremu zarząd nieruchomością wspólną powierzono w sposób określony w art. 18 ust. 1, jest obowiązany przedstawić właścicielom lokali projekty uchwał w sprawie:

 1. wyrażenia zgody na nabycie przyległych nieruchomości gruntowych umożliwiających spełnienie wymogów przewidzianych dla działek budowlanych,
 2. udzielenia zarządowi lub zarządcy, któremu zarząd nieruchomością wspólną powierzono w sposób określony w art. 18 ust. 1, pełnomocnictwa do wykonania odpowiednich, prawem przewidzianych, czynności zmierzających do nabycia przyległych nieruchomości gruntowych na rzecz wspólnoty mieszkaniowej.

Natomiast zgodnie z § 14 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 ze zm.), do działek budowlanych oraz do budynków i urządzeń z nimi związanych należy zapewnić dojście i dojazd umożliwiający dostęp do drogi publicznej, odpowiednie do przeznaczenia i sposobu ich użytkowania oraz wymagań dotyczących ochrony przeciwpożarowej, określonych w przepisach odrębnych. Szerokość jezdni nie może być mniejsza niż 3 m.

Natomiast zgodnie z § 18 ust. 1 ww. rozporządzenia, zagospodarowując działkę budowlaną, należy urządzić, stosownie do jej przeznaczenia i sposobu zabudowy, miejsca postojowe dla samochodów użytkowników stałych i przebywających okresowo, w tym również miejsca postojowe dla samochodów, z których korzystają osoby niepełnosprawne.

Ponadto należy wskazać, że zgodnie z art. 50 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014r., poz. 121 ze zm.), za część składową nieruchomości uważa się także prawa związane z jej własnością. Z kolei art. 47 § 1 k.c. stanowi, że część składowa rzeczy nie może być odrębnym przedmiotem własności i innych praw rzeczowych.

Zgodnie z art. 29a ust. 8 ustawy, w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

Zatem, co do zasady, grunt będący przedmiotem sprzedaży podlega opodatkowaniu według takiej stawki podatku od towarów i usług, jaką opodatkowane są budynki lub budowle lub ich części na nim posadowione.

Oznacza to, że w sytuacji, gdy budynki i budowle lub ich części korzystają z obniżonej stawki podatku VAT, również sprzedaż gruntu opodatkowana jest taką samą stawką podatku od towarów i usług.

Problematyka współwłasności została uregulowana w art. 195-221 ustawy Kodeks cywilny. Zgodnie z art. 195 ww. ustawy, własność tej samej rzeczy może także przysługiwać niepodzielnie kilku osobom (współwłasność). Z treści art. 196 § 1 ww. ustawy wynika, że współwłasność jest albo współwłasnością w częściach ułamkowych, albo współwłasnością łączną.

Współwłasność łączną regulują przepisy dotyczące stosunków, z których ona wynika. Do współwłasności w częściach ułamkowych stosuje się przepisy niniejszego działu (art. 196 § 2). Zgodnie z art. 197 kodeksu cywilnego, domniemywa się, że udziały współwłaścicieli są równe. Stosownie do art. 198 kodeksu cywilnego, każdy ze współwłaścicieli, może swym udziałem swobodnie rozporządzać, bez zgody pozostałych współwłaścicieli. Z uwagi na treść ww. przepisów kodeksu cywilnego, należy stwierdzić, że w zakresie pojęcia towarów, jako budynków, budowli i ich części oraz gruntów, mieści się również współwłasność jako prawo do rzeczy wspólnej.

Z przedstawionych okoliczności sprawy wynika, że Wnioskodawca jako inwestor (deweloper) realizuje inwestycje. Przedmiotowa inwestycja obejmuje sześć budynków mieszkalnych sześciokondygnacyjnych i jest realizowana w VI etapach budowy. Inwestor jest właścicielem działek budowlanych. Posiada również pozwolenie na budowę czterech budynków wielokondygnacyjnych oraz projekty budowlane i techniczne związane z przyłączami do budynków sieci wodnej, kanalizacyjnej, cieplnej, elektorenergetycznej i gazowe. Piąty i szósty budynek (V i IV etap budowy) jest w trakcie projektowania, obecnie Spółka nie posiada pozwolenia na budowę. Budowane budynki w etapach od I do IV to budynki mieszkalne sklasyfikowane w PKOB 112, których powierzchnia lokali nie przekracza 150 m2.

W budynku realizowanym w VI etapie oprócz lokali mieszkalnych, których powierzchnia lokali nie przekracza 150 m2, znajdować się będzie również powierzchnia komercyjna. Powierzchnia przeznaczona na usługi komercyjne stanowi mniej niż połowę powierzchni użytkowej. W związku z powyższym Spółka kwalifikuje budynek jako budynek o powierzchni mieszkalnej. Budynki realizowane w poszczególnych etapach budowy znajdują się na wydzielonych działkach, dla których urządzono odrębne księgi wieczyste. Dojazd do budynków odbywał się będzie poprzez drogę wewnętrzną, osiedlową oraz poprzez dwa wyjazdy prowadzące z drogi publicznej. Dla gruntu zajętego pod drogę wewnętrzną urządzono odrębną księgę wieczystą. Jak wskazał Wnioskodawca udział we współwłasności drogi wewnętrznej może być przedmiotem odrębnej sprzedaży. Sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z udziałem we współwłasności drogi wewnętrznej będzie objęta jednym aktem notarialnym. Lokal mieszkalny oraz udziały w częściach wspólnych (jak klatka schodowa, grunt w bryle budynku, itp.) nie będą mogły być przedmiotem odrębnych sprzedaży, natomiast udział we współwłasności drogi wewnętrznej umożliwiający dojście i dojazd do budynku będzie mógł być przedmiotem odrębnej sprzedaży.

Zgodnie ze zdarzeniem przyszłym przedstawionym we wniosku przedmiotem czynności opodatkowanej będzie sprzedaż lokali mieszkalnych oraz udział we współwłasności drogi wewnętrznej.

Wobec tego należy wyjaśnić, że ustalenie właściwej stawki podatku VAT dla planowanego zbycia lokali mieszkalnych i udziału we współwłasności drogi wewnętrznej w związku ze zbyciem lokali mieszkalnych wymaga analizy okoliczności, w których dochodzi do tego zbycia. Istotne znaczenie dla ustalenia właściwej stawki VAT ma sposób sprzedaży poszczególnych elementów transakcji. Analizie poddać należy okoliczność, czy poszczególne elementy transakcji mogą być, czy też nie, przedmiotem odrębnej własności, a przez to czy mogą stanowić przedmiot samodzielnego obrotu, a więc czy ww. udział we współwłasności drogi wewnętrznej może być sprzedawany tylko i wyłącznie z lokalem mieszkalnym, do którego został przypisany, czy też odrębnie.

Kluczowe w analizowanej sprawie jest to, że lokale mieszkalne oraz udział we współwłasności drogi wewnętrznej posiadają odrębne księgi wieczyste. Udział we współwłasności drogi wewnętrznej może więc być przedmiotem odrębnej własności.

W związku z tym faktem, w analizowanym przypadku mamy do czynienia ze sprzedażą odrębnych nieruchomości (lokali mieszkalnych i udziału we współwłasności gruntu), a zatem należy te czynności opodatkować odrębnie według właściwych stawek podatku.

W sprawie będącej przedmiotem wniosku bez znaczenia dla kwestii związanej z zastosowaniem określonej stawki podatku VAT pozostaje okoliczność, że sprzedaż lokalu mieszkalnego oraz udziału we współwłasności drogi wewnętrznej będzie objęte jednym aktem notarialnym.

W konsekwencji powyższego sprzedaż lokalu mieszkalnego oraz udziału we współwłasności drogi wewnętrznej należy traktować jako odrębne przedmioty sprzedaży.

W myśl art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane.

W analizowanej sprawie działka na której znajduje się droga wewnętrzna jest gruntem zabudowanym. W konsekwencji do sprzedaży udziału we współwłasności drogi wewnętrznej nie będzie miało zastosowanie zwolnienie od podatku na podstawie cyt. wyżej art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy, bowiem zwolnienie to obejmuje tylko sprzedaż gruntów terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane.

Z uwagi na powyższe do sprzedaży udziału we współwłasności drogi wewnętrznej znajdzie zastosowanie stawka podatku VAT w wysokości 23%, na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy, iż udział części we współwłasności gruntu pod wewnętrzną drogę, należy zaliczyć do infrastruktury towarzyszącej, która ma związek z budynkami mieszkalnymi, należy zastosować stawkę podatku VAT w wysokości 8% - jest nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Należy zauważyć, iż niniejsza interpretacja rozstrzyga wyłącznie kwestię zastosowania stawki podatku dla sprzedaży udziału we współwłasności drogi wewnętrznej, dla której prowadzona jest odrębna księga wieczysta, wyposażonej w chodniki, zieleń i odpowiednią infrastrukturę, w związku ze sprzedażą lokali mieszkalnych. Interpretacja nie rozstrzyga natomiast czy inwestor (deweloper) sprzedając mieszkania, garaże i udziały w częściach wspólnych, w tym w drodze wewnętrznej stosuje prawidłową stawkę VAT dla tej czynności. Kwestia ta nie była ona bowiem przedmiotem zapytania Wnioskodawcy, jak również nie zostało sformułowane własne stanowisko Wnioskodawcy w tym zakresie. Zawarte w opisie zaistniałego stanu faktycznego/ zdarzenia przyszłego informacje w tym zakresie potraktowano jako element przedstawionego opisu sprawy bez dokonywania oceny jego prawidłowości.

Natomiast kwestia objęta pytaniem nr 2 będzie przedmiotem odrębnego rozstrzygnięcia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.