IBPP2/443-1048/14/ICz | Interpretacja indywidualna

Stawka podatku dla czynności najmu miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym wraz z najmem lokalu mieszkalnego.
IBPP2/443-1048/14/ICzinterpretacja indywidualna
 1. garaż
 2. lokal mieszkalny
 3. najem
 4. stawka
 5. stawka preferencyjna
 6. usługi
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 9 października 2014r. (data wpływu 21 października 2014r.), uzupełnionym pismem z 19 stycznia 2015r. (data wpływu 27 stycznia 2015r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla:

 • czynności najmu miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym wraz z najmem lokalu mieszkalnego – jest nieprawidłowe,
 • czynności najmu miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym bez jednoczesnego najmu lokalu mieszkalnego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 października 2014r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie czynności najmu miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym wraz z najmem lokalu mieszkalnego oraz czynności najmu miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym bez jednoczesnego najmu lokalu mieszkalnego.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 19 stycznia 2015r. (data wpływu 27 stycznia 2015r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 9 stycznia 2015r. znak: IBPP2/443-1048/14/ICz.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący zaistniały stan faktyczny:

Spółdzielnia Mieszkaniowa funkcjonuje w oparciu o przepisy ustawy Prawo spółdzielcze oraz ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i Statut. Zgodnie z zapisem art. 1 ust. 2, 3, 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych z późniejszymi zmianami oraz zapisami statutu spółdzielnia realizuje przedmiot swojej działalności poprzez:

 • budowanie lub nabywanie budynków w celu ustanowienia na rzecz członków odrębnej własności oraz w celu wynajmowania lub sprzedaży znajdujących się w tym budynku lokali;
 • zarządzanie nieruchomościami - tak stanowiącymi jej własność oraz własność członków, nabytą od spółdzielni w trybie przepisów ustawy o spółdzielniach, jak też niestanowiących jej mienia lub mienia jej członków na podstawie zawartych umów z właścicielami nieruchomości.

Spółdzielnia Mieszkaniowa (...) jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT, w rejestrze nr ...... w Sądzie Rejonowym. Spółdzielnia jest czynnym podatnikiem VAT z tytułu działalności gospodarczej w zakresie usług najmu, dzierżawy oraz prowadzonych inwestycji w zakresie budownictwa mieszkaniowego oraz działalności związanej gospodarowaniem zasobami mieszkaniowymi, która to działalność jest zwolniona z podatku VAT.

Przedmiotem działalności Spółdzielni jest m.in. budowa, sprzedaż i wynajem lokali mieszkalnych wraz z miejscami postojowymi lokale mieszkalne i miejsca postojowe były wybudowane na zasadzie deweloperskiej. W celu ułatwienia nabywcom zakupu lokali mieszkalnych i miejsc postojowych Spółdzielnia wprowadziła do swojej oferty możliwość ich ratalnej sprzedaży. Nabywca podpisuje dwie umowy - przedwstępną umowę sprzedaży lokalu mieszkalnego i miejsca postojowego na okres maksymalnie do 30 lat i jednocześnie umowę najmu lokalu mieszkalnego i miejsca postojowego, która umożliwia mu korzystanie z lokalu mieszkalnego i miejsca postojowego w okresie spłacania rat - kiedy jeszcze nie jest właścicielem nieruchomości. Na podstawie ww. umowy najmu najemca zobowiązuje się pokrywać koszty faktycznego utrzymania lokalu mieszkalnego wraz z miejscem postojowym tj. eksploatację, zarządzanie, ubezpieczenie budynku, fundusz remontowy, wieczyste użytkowanie, podatek od nieruchomości, media i godziwy zysk Spółdzielni - obliczony wg stawki WIBOR.

W sensie prawnym w lokalach na zasadzie najmu nie jest ustanowiona odrębna własność lokalu. Do 30 września 2014r. Spółdzielnia wzorując się na interpretacji indywidualnej nr IPPP1/443-156/14-3/AS wydanej w podobnej sprawie przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie dnia 10 kwietnia 2014r. nie naliczała podatku VAT za najem miejsc postojowych wynajmowanych razem z lokalami mieszkalnymi.

Czynsz najmu lokalu przeznaczonego wyłącznie na cele mieszkalne wykazywany jest jako sprzedaż zwolniona z VAT (na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o VAT).

W piśmie uzupełniającym Wnioskodawca doprecyzował opis sprawy i wyjaśnił, że:

1.Z umowy najmu wynika, że najemca z tytułu korzystania z przedmiotu najmu zobowiązuje się do zapłaty wynajmującemu miesięcznego czynszu najmu, który jest skalkulowany na podstawie:

 1. kosztów faktycznego utrzymania lokalu na które składają się w szczególności opłaty z tytułu eksploatacji, zarządzania, ubezpieczenia budynku, funduszu remontowego, opłaty z tytułu wieczystego użytkowania działek oraz opłaty za media;
 2. zysku liczonego jako koszt pieniądza zaangażowanego przez Spółdzielnię w celu wybudowania lokalu, obliczonego na postawie 3 miesięcznej stawki WIBOR od niespłaconej części ceny. Najemca opłaca więc czynsz najmu bez opłat dodatkowych. Umowa precyzuje tylko na jakiej podstawie został skalkulowany ten czynsz najmu.

2.Lokale wraz z miejscem postojowym są wynajmowane wyłącznie na cele mieszkaniowe.

3.Z umowy najmu lokalu mieszkalnego wynika, że lokal jest wykorzystywany przez najemcę tylko w celach mieszkaniowych.

4.Media - centralne ogrzewanie, ciepła i zimna woda dostarczane są do lokali i rozliczane z najemcami za pośrednictwem Spółdzielni w ramach umowy najmu lokalu. Jedynym medium, w zakresie, którego najemca lokalu mieszkalnego podpisuje umowę bezpośrednio z dostawcą jest energia elektryczna.

5.Lokale mieszkalne i miejsca postojowe nie są objęte jedną księgą wieczystą.

6.Jest możliwym wynajęcie osobno miejsca postojowego.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania (ostatecznie sformułowane w piśmie z 19 stycznia 2015r.):
 1. Czy czynsz najmu miejsc postojowych w garażu wielostanowiskowym wynajmowanych wraz z lokalami mieszkalnymi jest zwolniony z podatku VAT...
 2. Czy czynsz najmu miejsc postojowych w garażu wielostanowiskowym wynajmowanych osobno tzn. bez jednoczesnego najmu lokalu mieszkalnego jest zwolniony z podatku VAT...

Stanowisko Wnioskodawcy (ostatecznie przedstawione w piśmie z 19 stycznia 2015r.):

Zdaniem Spółdzielni najem miejsca postojowego wraz z lokalem mieszkalnym jest połączony z najmem lokalu mieszkalnego w taki sposób, że najemca nie byłby zainteresowany najmem samego miejsca postojowego w przypadku, gdyby nie korzystał z lokalu mieszkalnego. Dlatego pozostaje on w ścisłym związku z wynajmem lokalu mieszkalnego. W takim przypadku opłatę za najem miejsca parkingowego należy traktować jako opłatę należną z tytułu świadczenia usług najmu lokalu mieszkalnego w rozumieniu art. 29a ust. 1 ustawy o VAT. Tym samym dla opłat za najem miejsca postojowego wynajmowanego wraz z lokalem mieszkalnym należy stosować opodatkowanie podatkiem VAT wg stawki przewidzianej dla samej usługi najmu lokalu mieszkalnego przeznaczonego wyłącznie na cele mieszkalne - zw, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o VAT. Koszty bezpośrednio związane z zasadniczą usługą jaką jest najem lokalu mieszkalnego z przeznaczeniem wyłącznie na cele mieszkaniowe, zwiększają łączną kwotę należną transakcji. Takim kosztem bezpośrednio związanym z usługą zasadniczą jest najem miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym znajdującym się w budynku.

 1. Zdaniem Spółdzielni najem samego miejsca postojowego, który nie byłby połączony z najem lokalu mieszkalnego podlega opodatkowaniu wg stawki podstawowej VAT 23%.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego w zakresie stawki podatku dla:
 • czynności najmu miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym wraz z najmem lokalu mieszkalnego – jest nieprawidłowe,
 • czynności najmu miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym bez jednoczesnego najmu lokalu mieszkalnego – jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011r. Nr 177 poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosownie do treści art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Na podstawie art. 2 pkt 6 ustawy przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Przez świadczenie usług stosownie do art. 8 ust. 1 tej ustawy, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Umowa najmu jest cywilnoprawną umową nakładającą na strony – zarówno wynajmującego, jak i najemcę – określone przepisami obowiązki. Jak wynika z art. 659 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2014, poz. 121 ze zm.), przez umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nie oznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz, przy czym – jak wynika z § 2 tego samego artykułu – czynsz może być oznaczony w pieniądzach lub w świadczeniach innego rodzaju. A zatem umówiony między stronami czynsz jest wynagrodzeniem za możliwość korzystania z cudzej rzeczy i stanowi świadczenie wzajemne należne za używanie lokalu przez jego najemcę.

Podstawowa stawka podatku, na postawie art. 41 ust. 1 ustawy, wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Natomiast dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku – stosownie do art. 41 ust. 2 ustawy – wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Zgodnie z art. 146a pkt 1 i 2 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

 1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%,
 2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy, przewidują dla niektórych towarów i usług stawki obniżone lub zwolnienie od podatku.

I tak, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy, zwalnia się od podatku usługi w zakresie wynajmowania lub wydzierżawiania nieruchomości o charakterze mieszkalnym lub części nieruchomości, na własny rachunek, wyłącznie na cele mieszkaniowe.

Z ww. przepisu wynika, że zwolnieniu od podatku podlega świadczona na własny rachunek usługa wynajmu lub dzierżawy nieruchomości o charakterze mieszkalnym co istotne, na cele mieszkaniowe. Zatem przesłanki do zastosowania zwolnienia są następujące:

 1. świadczenie usługi na własny rachunek,
 2. charakter mieszkalny nieruchomości,
 3. mieszkaniowy cel najmu lub dzierżawy.

Zaistnienie wszystkich powyższych przesłanek skutkuje zastosowaniem zwolnienia od podatku. Brak któregokolwiek z powyższych elementów nie pozwala na zastosowanie zwolnienia.

Zarówno ustawa o podatku od towarów i usług, jak i przepisy wykonawcze do tej ustawy, nie zawierają definicji zarówno lokalu mieszkalnego, pomieszczeń pomocniczych oraz lokalu użytkowego.

Definicję lokalu mieszkalnego zawiera natomiast art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali (t.j. Dz. U. z 2000r. Nr 80, poz. 903 ze zm.). Zgodnie z nim samodzielnym lokalem mieszkalnym jest wydzielona trwałymi ścianami w obrębie budynku izba lub zespół izb przeznaczonych na stały pobyt ludzi, które wraz z pomieszczeniami pomocniczymi służą zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych. Ponadto ustawa o własności lokali w ust. 4 powołanego artykułu stanowi, iż do lokalu mogą przynależeć, jako jego części składowe, pomieszczenia, choćby nawet do niego bezpośrednio nie przylegały lub były położone w granicach nieruchomości gruntowej poza budynkiem, w którym wyodrębniono dany lokal, a w szczególności: piwnice, strych, komórka, zwane dalej „pomieszczeniami przynależnymi”.

Jednocześnie Minister Infrastruktury w § 3 pkt 14 rozporządzenia z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze zm.) określił, że lokalem użytkowym jest jedno pomieszczenie lub zespół pomieszczeń, wydzielone stałymi przegrodami budowlanymi, niebędące mieszkaniem, pomieszczeniem technicznym albo pomieszczeniem gospodarczym.

Pod pojęciem pomieszczenia technicznego - zgodnie z § 3 pkt 12 wskazanego wyżej rozporządzenia - należy rozumieć pomieszczenie przeznaczone dla urządzeń służących do funkcjonowania i obsługi technicznej budynku, natomiast przez pomieszczenie gospodarcze - pomieszczenie znajdujące się poza mieszkaniem lub lokalem użytkowym, służące do przechowywania przedmiotów lub produktów żywnościowych użytkowników budynku, materiałów lub sprzętu związanego z obsługą budynku, a także opału lub odpadów stałych (§ 3 pkt 13 cyt. rozporządzenia).

Ponadto zgodnie z objaśnieniami zawartymi w załączniku do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz. U. Nr 112, poz. 1316 ze zm.) część mieszkaniowa budynku mieszkalnego obejmuje pomieszczenia mieszkalne (kuchnie, pokoje wypoczynkowe, sypialnie), pomieszczenia pomocnicze, piwnice oraz pomieszczenia ogólnego użytkowania (np. wózkarnie, suszarnie).

Z powyższego wynika, iż dodatkowe pomieszczenia, np. pomieszczenia wózkowni, piwnic, które co do zasady mogą przynależeć do lokalu mieszkalnego, nie powinny być traktowane jako lokal użytkowy, gdyż stanowią pomieszczenia gospodarcze lokalu mieszkalnego, służące zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, przeznaczone do przechowywania materiałów, przedmiotów, opału lub produktów żywnościowych użytkowników lokalu.

Natomiast garaż, nie mieści się ani w pojęciu pomieszczenia technicznego, ani pomieszczenia gospodarczego. Zatem należy uznać, że stanowi lokal użytkowy. W związku z powyższym, garaż nie stanowi lokalu mieszkalnego ani pomieszczenia pomocniczego służącego bezpośredniemu zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych.

Z opisu sprawy wynika, że przedmiotem działalności spółdzielni jest m.in. budowa, sprzedaż i wynajem lokali mieszkalnych wraz z miejscami postojowymi lokale mieszkalne i miejsca postojowe były wybudowane na zasadzie deweloperskiej. W celu ułatwienia nabywcom zakupu lokali mieszkalnych i miejsc postojowych Spółdzielnia wprowadziła do swojej oferty możliwość ich ratalnej sprzedaży. Nabywca podpisuje dwie umowy - przedwstępną umowę sprzedaży lokalu mieszkalnego i miejsca postojowego na okres maksymalnie do 30 lat i jednocześnie umowę najmu lokalu mieszkalnego i miejsca postojowego, która umożliwia mu korzystanie z lokalu mieszkalnego i miejsca postojowego w okresie spłacania rat - kiedy jeszcze nie jest właścicielem nieruchomości. Na podstawie ww. umowy najmu najemca zobowiązuje się pokrywać koszty faktycznego utrzymania lokalu mieszkalnego wraz z miejscem postojowym tj. eksploatację, zarządzanie, ubezpieczenie budynku, fundusz remontowy, wieczyste użytkowanie, podatek od nieruchomości, media i godziwy zysk spółdzielni - obliczony wg stawki WIBOR.

Z umowy najmu wynika, że najemca z tytułu korzystania z przedmiotu najmu zobowiązuje się do zapłaty wynajmującemu miesięcznego czynszu najmu, który jest skalkulowany na podstawie kosztów faktycznego utrzymania lokalu na które składają się w szczególności opłaty z tytułu eksploatacji, zarządzania, ubezpieczenia budynku, funduszu remontowego, opłaty z tytułu wieczystego użytkowania działek oraz opłaty za media, zysku liczonego jako koszt pieniądza zaangażowanego przez spółdzielnię w celu wybudowania lokalu, obliczonego na postawie 3 miesięcznej stawki WIBOR od niespłaconej części ceny. Najemca opłaca więc czynsz najmu bez opłat dodatkowych. Umowa precyzuje tylko na jakiej podstawie został skalkulowany ten czynsz najmu. Lokale wraz z miejscem postojowym są wynajmowane wyłącznie na cele mieszkaniowe.

Z umowy najmu lokalu mieszkalnego wynika, że lokal jest wykorzystywany przez najemcę tylko w celach mieszkaniowych. Lokale mieszkalne i miejsca postojowe nie są objęte jedną księgą wieczystą. Jest możliwym wynajęcie osobno miejsca postojowego.

Mając na uwadze przedstawiony stan prawny oraz opis sprawy należy wyjaśnić, że na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług jednym z kluczowych kryteriów zastosowania właściwej stawki podatku dla czynności najmu miejsc postojowych (garaży) jest sposób ich wykorzystania (użytkowania) przez wynajmujących.

Należy zatem stwierdzić, że Wnioskodawca w przypadku zawarcia umów, których przedmiotem będzie wynajem łącznie lokalu mieszkalnego miejscem postojowym będzie miał prawo do zastosowania zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy jedynie do usługi wynajmu lokalu mieszkalnego. Zwolnienie nie będzie miało zastosowania w stosunku do miejsca postojowego. W przypadku świadczenia usług wynajmu miejsca postojowego nie jest spełniona przesłanka stanowiąca o charakterze wynajmowanej nieruchomości. Hala garażowa, w której znajduje się miejsce postojowe nie jest lokalem o charakterze mieszkalnym lecz lokalem o charakterze użytkowym, służącym, co do zasady, do przechowywania pojazdu. Hala garażowa nie stanowi również pomieszczenia pomocniczego oraz gospodarczego służącego zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych.

Reasumując należy wskazać, że:

 • czynności najmu miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym wraz z najmem lokalu mieszkalnego winno być opodatkowane w następujący sposób: najem lokalu mieszkalnego będzie korzystać ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy, natomiast najem miejsca postojowego będzie opodatkowane w wysokości 23%, na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy;
 • czynności najmu miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym bez jednoczesnego najmu lokalu mieszkalnego będzie opodatkowane w wysokości 23%, na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy.

Wobec powyższego:

 • stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania oznaczonego nr 1 w piśmie z 19 stycznia 2015r. jest nieprawidłowe.
 • stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania oznaczonego nr 2 w piśmie z 19 stycznia 2015r. jest prawidłowe.

Ponadto zauważyć należy, że w interpretacji indywidualnej, wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w dniu 10 kwietnia 2014 r. nr IPPP1/443-156/14-3/AS, na którą powołuje się Wnioskodawca, organ wskazał, że cyt. „W analizowanej sytuacji niewątpliwie najem miejsca postojowego i garażu jest świadczeniem samodzielnym i odrębnym od usługi najmu lokalu mieszkalnego. Należy zauważyć w przypadku mediów, jak energia elektryczna, woda, ogrzewanie, wywóz śmieci nieruchomość mieszkaniowa musi być w nie wyposażona, gdyż warunkuje to mieszkaniowe wykorzystanie samej nieruchomości. Bez zapewnienia mediów w lokalach mieszkalnych właściwe korzystanie z nich jest niemożliwe, gdyż są one niezbędne do funkcjonowania określonego lokalu. Natomiast zapewnienie miejsca postojowego i garażu nie musi bezwzględnie towarzyszyć korzystaniu z danego lokalu. Mimo że najem miejsca postojowego czy garażu towarzyszy korzystaniu z najmowanego obiektu, to nie jest to świadczenie niezbędne do korzystania z tego obiektu. Tym samym nie można zgodzić się z Wnioskodawcą, że najem garażu/miejsca postojowego łącznie z najmem lokalu mieszkalnego stanowi świadczenie kompleksowe. W konsekwencji najem garażu i miejsca postojowego jako świadczenie niezależne i odrębne od usługi najmu lokalu mieszkalnego podlega opodatkowaniu stawką podatku VAT w wysokości 23%, stosownie do art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy.

Zatem należy uznać, że kwestia opodatkowania czynności najmu miejsca postojowego została rozstrzygnięta w taki sam sposób jak w niniejszej interpretacji.

Wobec powyższego należy zauważyć, że Wnioskodawca wywiódł błędne wnioski z ww. interpretacji z 10 kwietnia 2014 r. nr IPPP1/443-156/14-3/AS.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.