IBPP1/4512-576/15/AW | Interpretacja indywidualna

Zwolnienie od podatku dostawy lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w nieruchomościach wspólnych (piwnicach i parkingu)
IBPP1/4512-576/15/AWinterpretacja indywidualna
 1. części wspólne
 2. lokal mieszkalny
 3. lokale
 4. miejsce postojowe
 5. sprzedaż lokalu
 6. sprzedaż nieruchomości
 7. udział
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r. poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 3 lipca 2015 r. (data wpływu 9 lipca 2015 r.), uzupełnionym pismem z 15 września 2015 r. (data wpływu 22 września 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 lipca 2015 r. wpłynął do tut. Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej.

Wniosek uzupełniono pismem z 15 września 2015 r. (data wpływu 22 września 2015 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie Organu z 9 września 2015 r. nr IBPP1/4512-576/15/AW.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

W latach 2000-2004 – korzystając z ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych – Wnioskodawca wybudował budynek mieszkalny wielorodzinny z przeznaczeniem znajdujących się w nim lokali mieszkalnych na wynajem, stanowiący współwłasność. Współwłaścicielem jest żona Wnioskodawcy, z którą nie ma on rozdzielności majątkowej więc przyjmuje po 50% udziału we wspólnej nieruchomości. Przy budowie budynku wielorodzinnego Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego. Lokale mieszkalne Wnioskodawca wynajmuje w ramach działalności gospodarczej korzystając ze zwolnienia z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy VAT, natomiast płatnikiem VAT jest żona Wnioskodawcy jako współwłaściciel nieruchomości. Najemca w ramach umowy najmu korzysta z parkingu oraz piwnicy.

Wnioskodawca zamierza sprzedać lokale mieszkalne oraz towarzyszące im udziały we współwłasności wspólnych części, tj. piwnic i parkingu. Sprzedaż będzie obejmowała samodzielny, wyodrębniony na własność lokal mieszkalny oraz udział w nieruchomości wspólnej. W okresie użytkowania budynku Wnioskodawca nie dokonywał ulepszenia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10a lit. b ustawy VAT.

Pytanie Wnioskodawcy dotyczy podatku VAT przy transakcji sprzedaży ww. nieruchomości, a konkretnie zwolnienia z VAT.

W uzupełnieniu wniosku podano ponadto, że:

 1. Budynek mieszkalny wielorodzinny został wybudowany w 2004 r. i oddany do użytkowania 14 grudnia 2004 r.
 2. Z przyczyn obiektywnych (brak nabywcy) Wnioskodawca nie może sprzedać całego budynku wielorodzinnego więc zamierza sukcesywnie sprzedawać wyodrębnione lokale mieszkalne, na które składają się: kuchnia, łazienka, przedpokój i pokoje przynależne do danego lokalu mieszkalnego. Wszystkie lokale w budynku wielorodzinnym zostały pierwszy raz zasiedlone (oddane do użytku) po jego wybudowaniu w grudniu 2004 r. Na dzień składania wniosku o wydanie interpretacji przepisów podatkowych zgłosił się pierwszy potencjalny nabywca lokalu stąd pytanie oraz własne stanowisko Wnioskodawcy w liczbie pojedynczej, ale wniosek o interpretację podatkową dotyczy sprzedaży wszystkich lokali mieszkalnych w budynku wielorodzinnym.
 3. Okres jaki upłynie pomiędzy pierwszym zasiedleniem lokali mieszkalnych a ich sprzedażą minimum 10 lat (w zależności od daty sprzedaży).
 4. Parking i piwnice nie są wyodrębnione jako odrębne lokale użytkowe, stanowią integralną część lokalu mieszkalnego, a mianowicie każdy lokal mieszkalny ma przypisaną piwnicę i ułamkowy udział w parkingu, który służy wyłącznie dla lokatorów tego budynku (jest ogrodzony i monitorowany).
 5. Lokatorzy korzystają z parkingu wielostanowiskowego zajmując którekolwiek miejsce.
 6. Umowy najmu lokali nie obejmowały miejsca na parkingu i piwnicy, części te są traktowane jako pomieszczenia przynależne stanowiące integralną część lokali mieszkalnych.
 7. Miejsce na parkingu nie może być przedmiotem odrębnej umowy sprzedaży, dzieli los umowy dotyczącej lokalu i są objęte jedną księgą wieczystą.
 8. Wnioskodawca jest podatnikiem VAT czynnym tylko wykonuje usługi najmu zwolnione z VAT przedmiotowo.
 9. Oprócz wynajmu Wnioskodawca prowadzi inną działalność gospodarczą od dnia 2 maja 1983 r., jej przedmiotem jest produkcja wyrobów budowlanych z betonu, handel, transport drogowy towarów.
W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy sprzedając lokal mieszkalny wraz z udziałem w nieruchomościach wspólnych Wnioskodawca może korzystać ze zwolnienia z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 lub 10a...

Zdaniem Wnioskodawcy, dokonując sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej dla budynku wielorodzinnego, spełnia on warunki do korzystania ze zwolnienia z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, stawka podatku od towarów i usług wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Natomiast jak stanowi art. 146a pkt 1 tej ustawy w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Zarówno w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług, jak i w rozporządzeniach wykonawczych do niej przewidziano możliwość zastosowania obniżonych stawek podatku lub zwolnień od podatku.

Zakres i zasady zwolnienia od podatku od towarów i usług dostawy towarów lub świadczenia usług zostały określone m.in. w art. 43 ustawy o VAT.

I tak, w myśl art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

 1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
 2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Zatem z powyższych przepisów wynika, że dostawa nieruchomości, spełniających określone w przepisach warunki, może korzystać ze zwolnienia od podatku VAT. Wykluczenie z tego zwolnienia następuje w sytuacjach, gdy dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim oraz w sytuacji, gdy od momentu pierwszego zasiedlenia nie minęły co najmniej dwa lata.

Zgodnie z art. 2 pkt 14 ustawy przez pierwsze zasiedlenie rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

 1. wybudowaniu lub
 2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Co istotne, oddanie do użytkowania powinno nastąpić w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu, a za taką można rozumieć m.in. objęcie we władanie budynku, budowli lub ich części przez pierwszego nabywcę lub pierwszego użytkownika. Przedmiotowa nieruchomość nie musi być faktycznie zamieszkała, lecz winna być przejęta przez nabywcę do użytkowania. Wydanie przedmiotowego obiektu nabywcy winno nastąpić w ramach wykonania przez sprzedającego czynności podlegających opodatkowaniu. Jednakże czynność ta nie musi prowadzić do powstania podatku należnego, bowiem za czynność taką należy również rozumieć czynność podlegającą opodatkowaniu w myśl przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, jednakże na mocy przepisów szczególnych – korzystającą ze zwolnienia od tego podatku.

Z powyższej definicji wynika, że oddanie do użytkowania powinno nastąpić w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu, przez którą należy rozumieć sprzedaż, a także umowy najmu i dzierżawy podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT. Zatem należy uznać za pierwsze zasiedlenie moment sprzedaży w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, a także moment oddania budynku do użytkowania pierwszemu najemcy (dzierżawcy).

Z przytoczonych regulacji wynika więc, że dostawa nieruchomości, spełniających określone w przepisach warunki, może korzystać ze zwolnienia od podatku VAT. Wykluczenie z tego zwolnienia następuje w sytuacjach, gdy dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim oraz w sytuacji, gdy od momentu pierwszego zasiedlenia do chwili sprzedaży upłynie okres krótszy niż 2 lata.

W przypadku nieruchomości niespełniających przesłanek do zwolnienia od podatku na podstawie powołanego wyżej przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, ustawodawca umożliwia podatnikom – po spełnieniu określonych warunków – skorzystanie ze zwolnienia wskazanego w pkt 10a tego przepisu.

Stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT, zwalnia się od podatku również dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem że:

 1. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
 2. dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Na podstawie art. 43 ust. 7a ustawy warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10a lit. b, nie stosuje się, jeżeli budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.

Jak stwierdzono powyżej ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług może korzystać dostawa budynków i budowli lub ich części.

Z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika, że 14 grudnia 2004 r. został oddany do użytkowania budynek mieszkalny wielorodzinny, który Wnioskodawca wybudował z przeznaczeniem znajdujących się w nim lokali mieszkalnych na wynajem, stanowiący współwłasność. Przy budowie tego budynku Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego. Lokale mieszkalne Wnioskodawca wynajmuje w ramach działalności gospodarczej korzystając ze zwolnienia z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy VAT. Najemca w ramach umowy najmu korzysta z parkingu oraz piwnicy. Wnioskodawca zamierza sprzedać lokale mieszkalne oraz towarzyszące im udziały we współwłasności wspólnych części, tj. piwnic i parkingu. Sprzedaż będzie obejmowała samodzielny, wyodrębniony na własność lokal mieszkalny oraz udział w nieruchomości wspólnej. W okresie użytkowania budynku Wnioskodawca nie dokonywał ulepszenia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10a lit. b ustawy VAT.

Wszystkie lokale w budynku wielorodzinnym zostały pierwszy raz zasiedlone (oddane do użytku) po jego wybudowaniu w grudniu 2004 r. Okres jaki upłynie pomiędzy pierwszym zasiedleniem lokali mieszkalnych a ich sprzedażą minimum 10 lat (w zależności od daty sprzedaży). Parking i piwnice nie są wyodrębnione jako odrębne lokale użytkowe, stanowią integralną część lokalu mieszkalnego, a mianowicie każdy lokal mieszkalny ma przypisaną piwnicę i ułamkowy udział w parkingu, który służy wyłącznie dla lokatorów tego budynku (jest ogrodzony i monitorowany). Lokatorzy korzystają z parkingu wielostanowiskowego zajmując którekolwiek miejsce. Umowy najmu lokali nie obejmowały miejsca na parkingu i piwnicy, części te są traktowane jako pomieszczenia przynależne stanowiące integralną część lokali mieszkalnych. Miejsce na parkingu nie może być przedmiotem odrębnej umowy sprzedaży, dzieli los umowy dotyczącej lokalu i są objęte jedną księgą wieczystą.

Wniosek o interpretację podatkową dotyczy sprzedaży wszystkich lokali mieszkalnych w budynku wielorodzinnym.

Biorąc pod uwagę powyższy opis sprawy oraz definicję pierwszego zasiedlenia wyrażoną w art. 2 pkt 14 ustawy o VAT stwierdzić należy, że z wniosku wynika, iż dostawa lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w częściach wspólnych nieruchomości nie zostanie dokonana w ramach pierwszego zasiedlenia ani w okresie krótszym niż 2 lata od pierwszego zasiedlenia. Wnioskodawca wynajmuje bowiem lokale mieszkalne znajdujące się w budynku wielorodzinnym w ramach działalności gospodarczej, a najemca w ramach umowy najmu korzysta z parkingu oraz piwnicy (umowy najmu lokali nie obejmowały miejsca na parkingu i piwnicy, gdyż części te są traktowane przez Wnioskodawcę jako pomieszczenia przynależne), a ponadto miejsce na parkingu i lokal mieszkalny są objęte jedną księgą wieczystą. Wnioskodawca wskazał również, że pomiędzy pierwszym zasiedleniem a sprzedażą, upłynie minimum 10 lat (w zależności od daty sprzedaży).

W związku z powyższym, dostawa lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w częściach wspólnych nieruchomości (w tym piwnic i parkingu) będzie korzystała ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, gdyż planowana przez Wnioskodawcę sprzedaż nie będzie dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia i pomiędzy pierwszym zasiedleniem a planowaną dostawą nie upłynie okres krótszy niż 2 lata.

Ponieważ dostawa lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w częściach wspólnych korzystać będzie ze zwolnienia od podatku na mocy art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, nie będzie korzystać ze zwolnienia od podatku na mocy art. 43 ust. 1 pkt 10a ww. ustawy, gdyż zwolnienie to ma zastosowanie wyłącznie w przypadku, gdy dostawa nie może zostać objęta zwolnieniem, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy, że dostawa lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w nieruchomościach wspólnych spełnia warunki do korzystania ze zwolnienia z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a – należało uznać za nieprawidłowe, gdyż dostawa ta spełnia warunki do zastosowania zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10.

Dodatkowo tut. Organ wskazuje, że ze zwolnienia tego korzystać będzie również dostawa innych lokali mieszkalnych wraz z udziałem w częściach wspólnych znajdujących się w ww. budynku wielorodzinnym, które będą spełniać te same warunki co lokal opisany we wniosku, tj.:

 1. pierwsze zasiedlenie nastąpiło w grudniu 2004 r. – jak podał Wnioskodawca, wszystkie lokale w budynku wielorodzinnym zostały pierwszy raz zasiedlone (oddane do użytku) po jego wybudowaniu w grudniu 2004 r.,
 2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a planowaną dostawą nieruchomości nie upłynie okres krótszy niż 2 lata oraz
 3. Wnioskodawca nie dokonał ulepszenia tych lokali.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Niniejsza interpretacja indywidualna traci swoją ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Zauważyć ponadto należy, że niniejsza interpretacja dotyczy wyłącznie Wnioskodawcy. Zgodnie bowiem z art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa minister właściwy do spraw finansów publicznych, na wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną), zatem interpretację wydać można na rzecz jednej osoby fizycznej, a nie dla wszystkich współwłaścicieli. Jeżeli zatem współwłaściciel budynku (żona Wnioskodawcy) jest zainteresowana uzyskaniem dla siebie interpretacji indywidualnej, powinna złożyć odrębny wniosek, przedstawić właściwy dla siebie stan faktyczny (zdarzenie przyszłe), pytanie oraz własne stanowisko w sprawie, jak również wnieść odrębną opłatę.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz.U. Nr 163 poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.