IBPBII/2/415-957/14/ŁCz | Interpretacja indywidualna

Powstanie obowiązku podatkowego z tytułu podziału lokalu mieszkalnego na dwa mniejsze
IBPBII/2/415-957/14/ŁCzinterpretacja indywidualna
 1. lokal mieszkalny
 2. podział
 3. sprzedaż
 4. zbycie
 5. źródła przychodu
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z Nr 112, poz. 770 ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z 27 października 2014 r. (data otrzymania 27 października 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży lokali mieszkalnych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 października 2014 r. otrzymano ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży lokali mieszkalnych.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca od 1974 r. zamieszkuje mieszkanie, które 30 czerwca 2005 r. nabył wspólnie z małżonkiem od Miasta na własność. Wnioskodawca jest obecnie w trakcie budowy domu jednorodzinnego. Pieniądze ze sprzedaży mieszkania pozwoliłyby Wnioskodawcy na dokończenie budowy domu i spłacenie pożyczki w banku. Opisany lokal mieszkalny jest dużym mieszkaniem o pow. 89,45 m2 z dwoma piwnicami po 2,90 m2 każda. Panująca sytuacja na rynku mieszkaniowym nie pozwala obecnie na sprzedaż tak dużego mieszkania. Wyodrębnienie niezależnych lokali z obecnego dużego mieszkania spowoduje powstanie dwóch osobnych, niezależnych lokali o mniejszym metrażu, co ułatwi ich sprzedaż.

W związku z powyższym zdarzeniem zadano następujące pytania:
 1. Czy przychód ze sprzedaży dwóch lokali będzie korzystał ze zwolnienia z podatku dochodowego...
 2. Czy przychód ten będzie opodatkowany podatkiem dochodowym...
 3. Czy podatek dochodowy będzie liczony od roku, w którym dokonano wyodrębnienia niezależnych lokali z tego mieszkania...

Zdaniem Wnioskodawcy, przychód ze sprzedaży dwóch niezależnych lokali o mniejszym metrażu powinien korzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego i powinien być liczony od roku, w którym małżonkowie nabyli mieszkanie a nie od roku, w którym nastąpiłoby wyodrębnienie dwóch niezależnych lokali.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.) – podlegającym opodatkowaniu źródłem przychodu jest, z zastrzeżeniem ust. 2, odpłatne zbycie:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów

-jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Przepis art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy formułuje generalną zasadę, że odpłatne zbycie nieruchomości lub praw przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, nie w wykonaniu działalności gospodarczej, stanowi źródło przychodu i w efekcie skutkuje powstaniem obowiązku podatkowego. W związku z tym, jeśli od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie nieruchomości lub praw upłynęło 5 lat, odpłatne zbycie tej nieruchomości lub prawa nie podlega w ogóle opodatkowaniu.

Wobec powyższego uregulowania, w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości lub prawa decydujące znaczenie w kwestii opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych ma moment nabycia, aby ustalić czy powstało źródło przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia wynika, że Wnioskodawca zamierza wraz z małżonkiem dokonać podziału fizycznego lokalu mieszkalnego o pow. 89,45 m2 stanowiącego ich własność od 30 czerwca 2005 r. W wyniku tego podziału wyodrębnione zostaną dwa mniejsze lokale mieszkalne, które następnie będą sprzedane.

Wyjaśnić zatem należy, że nieistotny dla opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych jest fakt podziału lokalu mieszkalnego, w wyniku którego powstaną dwa odrębne lokale mieszkalne. Poprzez podział jednego lokalu mieszkalnego wyodrębnione będą jedynie poszczególne przedmioty własności – 2 mniejsze lokale mieszkalne. Jednak w wyniku tego podziału Wnioskodawca z małżonkiem nie nabędzie żadnych nowych mieszkań ponad to, którego oboje byli już właścicielami od 30 czerwca 2005 r., a więc od kiedy nabyli własność lokalu o pow. 89,45 m2. Tak więc w wyniku podziału przysługujące Wnioskodawcy od 30 czerwca 2005 r. prawo współwłasności lokalu mieszkalnego o pow. 89,45 m2, ulegnie swoistemu przekształceniu w przysługujące mu prawa współwłasności dwóch lokali mieszkalnych. W wyniku dokonania ww. czynności nie będziemy mieli jednak do czynienia z żadnym nabyciem, bo chodzi o nieruchomość (lokal mieszkalny), której ta osoba jest już właścicielem. Dlatego też wyodrębnienie dwóch lokali mieszkalnych z dotychczas posiadanego lokalu mieszkalnego nie stanowi ich nabycia w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Stąd czynność ta nie ma wpływu na określenie początku biegu terminu, o którym mowa w tym przepisie. Fakt podziału lokalu mieszkalnego pozostaje bez znaczenia, gdyż jak zostało już wskazane na wstępie, przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych uzależniają skutki podatkowe sprzedaży lokalu mieszkalnego od daty jego nabycia, a nie od daty podziału.

Podsumowując opisane we wniosku zdarzenie stwierdzić należy, że planowana sprzedaż dwóch lokali mieszkalnych nie będzie stanowić dla Wnioskodawcy źródła przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym, z uwagi na fakt, że Wnioskodawca współwłaścicielem lokalu mieszkalnego, które ulegnie podziałowi na dwa odrębne lokale mieszkalne jest od 30 czerwca 2005 r., tj. powyżej 5 lat. Oznacza to, że przychód ze sprzedaży lokali mieszkalnych Wnioskodawca uzyska po upływie 5 lat, stąd też transakcja sprzedaży tych lokali mieszkalnych nie będzie rodziła po stronie Wnioskodawcy obowiązku zapłaty podatku dochodowego.

Stanowisko Wnioskodawcy należało zatem uznać za prawidłowe.

Niniejsza interpretacja została wydana dla Wnioskodawcy w jego indywidualnej sprawie zgodnie z dyspozycją art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej. Małżonek Wnioskodawcy chcąc uzyskać interpretację indywidualną powinien wystąpić z odrębnym wnioskiem i uiścić stosowną opłatę.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie – w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.