IBPBII/2/415-270/14/NG | Interpretacja indywidualna

Skutki podatkowe sprzedaży lokalu mieszkalnego nabytego w częściowo w drodze otrzymania przydziału a częściowo w spadku.
IBPBII/2/415-270/14/NGinterpretacja indywidualna
 1. lokal mieszkalny
 2. przekształcanie
 3. przychód
 4. spadek
 5. sprzedaż nieruchomości
 6. źródła przychodu
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z 10 marca 2014 r. (data otrzymania 17 marca 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży lokalu mieszkalnego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 marca 2014 r. otrzymano ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży lokalu mieszkalnego.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

W dniu 27 grudnia 1991 r. Wnioskodawca z małżonkiem nabyli na podstawie „przydziału mieszkalnego” – spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego. W trakcie trwania ich związku małżeńskiego obowiązywał ustrój ustawowej wspólności majątkowej małżeńskiej.

Następnie Wnioskodawca nabył udział 1/6 w prawie do ww. lokalu po zmarłym 3 października 2001 r. małżonku. Nabycie tego udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego zostało potwierdzone postanowieniem Sądu Rejonowego z 2 grudnia 2002 r.

W dniu 24 maja 2010 r. aktem notarialnym została ustanowiona odrębna własność ww. lokalu mieszkalnego i przeniesiona własność w udziale na rzecz Wnioskodawcy.

W związku z powyższym zdarzeniem zadano następujące pytania:

1.Od której daty liczy się okres 5 lat, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

 • od daty nabycia poszczególnych udziałów w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu...
 • czy od daty przekształcenia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w odrębną własność lokalu mieszkalnego i przeniesienia własności...

2.Czy sprzedając w 2014 r. mieszkanie Wnioskodawca będzie zwolniony z podatku dochodowego od osób fizycznych z osiągniętego przychodu z tego tytułu...

Zdaniem Wnioskodawcy, okres 5 lat, o którym mowa w pytaniu liczy się w przypadku nabycia 1/2 części udziału od 27 grudnia 1991 r., w przypadku nabycia 1/6 części udziału od 3 października 2001 r.

W opinii Wnioskodawcy, sprzedaż udziałów w ww. lokalu w 2014 r. nie będzie w ogóle stanowić źródła przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z treścią art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) cytowanej ustawy – źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,

-jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Przepis cytowanego wyżej art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy normuje generalną zasadę, że nie płaci się podatku jeśli od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie nieruchomości lub praw upłynęło 5 lat. W związku z tym, jeśli od końca roku kalendarzowego, w którym miało miejsce nabycie nieruchomości lub praw upłynęło 5 lat, sprzedaż tej nieruchomości lub praw nie podlega w ogóle opodatkowaniu. W ocenie Wnioskodawcy, rozstrzygającym faktem co do ewentualnego opodatkowania odpłatnego zbycia nieruchomości będzie moment i forma prawna pierwotnego nabycia.

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego jest ograniczonym prawem rzeczowym. Jest to prawo zbywalne, przechodzi na spadkobierców i podlega egzekucji (art. 17 ust. 2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych). Umożliwia ono korzystanie z lokalu oraz rozporządzanie tym prawem, z pewnymi ograniczeniami, na zasadach zbliżonych do prawa własności. Świadczy o tym chociażby umiejscowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w księdze drugiej Kodeksu cywilnego „własności i inne prawa rzeczowe”. Ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu powoduje, że osoba, której przysługuje to prawo, uzyskuje pełnię uprawnień właścicielskich do lokalu mieszkalnego oraz prawo do udziału w związanej z tym lokalem nieruchomości gruntowej.

Wnioskodawca nabył udziały spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego, a następnie nastąpiło ustanowienie na rzecz Wnioskodawcy prawa odrębnej własności do udziału w tym lokalu w trybie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. W związku z tym, w ocenie Wnioskodawcy, za datę nabycia lokalu, uwzględnianą do liczenia 5-letniego terminu określonego w art. 10 ust. 1 pkt 8 cytowanej ustawy, nie można uznać dnia ustanowienia prawa odrębnej własności lokalu, lecz datę ustanowienia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego (udziałów w tym lokalu).

Zdaniem Wnioskodawcy, ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego oraz przeniesienie prawa własności nie jest zdarzeniem, które należy utożsamiać z nabyciem, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego i przynależnego do tego lokalu gruntu jest tylko inną formą własności, a nie nowym nabyciem. Tym samym przekształcenie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w odrębną własność jest jedynie zmianą formy prawnej dysponowania lokalem mieszkalnym.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.) – źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,

-jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Przepis art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy formułuje generalną zasadę, że sprzedaż nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie rodzi obowiązek podatkowy w postaci zapłaty podatku dochodowego. Tym samym jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości nastąpiło po upływie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym miało miejsce nabycie lub wybudowanie – nie jest źródłem przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a przychód uzyskany ze sprzedaży w ogóle nie podlega opodatkowaniu.

W przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości, dla określenia jego skutków podatkowych, istotne jest zatem ustalenie daty nabycia nieruchomości.

W niniejszej sprawie istotna jest więc kwestia ustalenia, od której daty w przypadku sprzedaży lokalu mieszkalnego należy liczyć 5-letni okres, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – czy od daty nabycia w spadku spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, czy też od momentu przekształcenia spółdzielczego własnościowego prawa do tego lokalu w odrębną własność.

Z opisu stanu faktycznego zawartego we wniosku wynika, że 27 grudnia 1991 r. Wnioskodawca wraz z małżonkiem nabyli spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, które weszło w skład majątku wspólnego małżonków. W dniu 3 października 2001 r. zmarł małżonek Wnioskodawcy, a Wnioskodawca w spadku po małżonku nabył udział 1/6 w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego. Następnie 24 maja 2010 r. została ustanowiona odrębna własność ww. lokalu mieszkalnego i przeniesiona w udziale na rzecz Wnioskodawcy. W 2014 r. Wnioskodawca rozważa sprzedaż ww. lokalu.

Zgodnie z art. 924 i 925 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 121) spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku, natomiast otwarcie spadku następuje z chwilą śmierci spadkodawcy. Oznacza to, że z chwilą śmierci należące do spadkodawcy prawa i obowiązki stają się spadkiem, który podlega przepisom prawa spadkowego, a data śmierci (chwila śmierci) spadkodawcy ustala, kto staje się spadkobiercą oraz co wchodzi w skład masy spadkowej. Tak więc dniem nabycia przez Wnioskodawcę spadku po małżonku jest data śmierci spadkodawcy, a postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku potwierdza jedynie prawo spadkobiercy do tego spadku od momentu jego otwarcia.

Podkreślić przy tym należy, że do masy spadkowej po zmarłym małżonku należał wyłącznie udział 1/2 w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego. Zgodnie z art. 31 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 788 ze zm.) – z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków. Wspólność ta ma charakter współwłasności łącznej, bezudziałowej, jednak z chwilą jej ustania (co ma miejsce w przypadku śmierci małżonka) współwłasność przekształca się we współwłasność w częściach ułamkowych. W myśl natomiast art. 43 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego – oboje małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym.

Wyjaśnić także należy, że spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego jest ograniczonym prawem rzeczowym. Jest to prawo zbywalne, przechodzi na spadkobierców i podlega egzekucji. Umożliwia ono korzystanie z lokalu oraz rozporządzanie tym prawem, z pewnymi ograniczeniami, na zasadach zbliżonych do prawa własności. Świadczy o tym chociażby umiejscowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w Księdze Drugiej ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 121) – „Własność i inne prawa rzeczowe”. Natomiast ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego powoduje, że osoba, której przysługuje to prawo, uzyskuje pełnię uprawnień właścicielskich do lokalu mieszkalnego oraz prawo do udziału w związanej z tym lokalem nieruchomości gruntowej.

Mając na względzie powyższe uregulowania prawne oraz opis zdarzenia przyszłego należy stwierdzić, że ustanowienie w 2010 r. odrębnej własności omawianego lokalu mieszkalnego i przeniesienie na Wnioskodawcę i pozostałych współwłaścicieli prawa własności jest tylko zmianą formy własności, a nie nowym nabyciem w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W sytuacji, w której Wnioskodawca nabył udział 1/2 w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego w drodze przydziału w 1991 r. a kolejny udział w ww. prawie nabył w 2001 r. w spadku po małżonku, a następnie miało miejsce ustanowienie na rzecz współwłaścicieli (w tym Wnioskodawcy) prawa odrębnej własności tego lokalu w trybie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1222) – za datę nabycia udziału w lokalu, uwzględnianą do liczenia 5-letniego terminu określonego w art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, należy uznać datę nabycia udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego.

Biorąc pod uwagę powyższe przepisy należy stwierdzić, że Wnioskodawca udział 4/6 w lokalu mieszkalnym nabywał w różny sposób i w różnym czasie:

 • udział 1/2 w lokalu mieszkalnym nabył w 1991 r. na podstawie przydziału lokalu mieszkalnego,
 • udział 1/6 w lokalu mieszkalnym nabył w 2001 r. w spadku.

Natomiast samo ustanowienie w 2010 r. odrębnej własności tego lokalu nie wywołuje skutku w postaci nabycia przez Wnioskodawcę w tej dacie udziału w nieruchomości, stanowi jedynie zmianę formy współwłasności. A zatem termin, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy w niniejszej sprawie powinien być liczony w części dotyczącej udziału nabytego w 1991 r. od końca 1991 r. i upłynął z końcem 1996 r., w części dotyczącej udziału nabytego w 2001 r. od końca 2001 r. i upłynął z końcem 2006 r.

Z powyższego wyjaśnienia wynika, że planowana w 2014 r. sprzedaż udziału 4/6 (1/2 + 1/6) w lokalu mieszkalnym zostanie dokonana po upływie pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie poszczególnych udziałów w spółdzielczym własnościowym prawie do tego lokalu. W konsekwencji sprzedaż ta nie będzie stanowić dla Wnioskodawcy źródła przychodu, a co za tym idzie nie wystąpi obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych.

Stanowisko Wnioskodawcy należało zatem uznać za prawidłowe.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie – w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.