IBPBII/2/415-1165/14/NG | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Powstanie obowiązku podatkowego z tytułu sprzedaży lokalu mieszkalnego powstałego w wyniku podziału lokalu mieszkalnego na dwa mniejsze lokale mieszkalne.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z Nr 112, poz. 770 ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z 23 grudnia 2014 r. (data otrzymania 29 grudnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży lokalu mieszkalnego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 grudnia 2014 r. otrzymano ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży lokalu mieszkalnego.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

W dniu 14 czerwca 2006 r. Wnioskodawca wraz z małżonkiem otrzymali od rodziców darowiznę (do ich majątku wspólnego) w postaci lokalu mieszkalnego o pow. użytkowej 81,4 m2 (składającego się z dwóch kuchni, trzech pokoi, dwóch łazienek, dwóch przedpokoi). Z własnością opisanego powyżej lokalu mieszkalnego związany był udział 50/1000 we własności nieruchomości, z której lokal ten został wyodrębniony. Lokal ten w rzeczywistości składał się z dwóch lokali mieszkalnych o powierzchni 47,58 m2 i 33,02 m2 stanowiących całe piętro w klatce schodowej bloku mieszkalnego. Historycznie te dwa lokale zostały sprzedane poprzednim właścicielom (darczyńcom) przez gminę jako jeden lokal.

W dniu 29 października 2012 r. małżonkowie dokonali notarialnego podziału lokalu mieszkalnego oraz ustanowiono odrębną własność ww. lokali. W rezultacie oryginalna księga wieczysta została zamknięta, a na jej miejsce zostały otwarte dwie nowe. Podział ten nie był spowodowany podziałem majątku wspólnego pomiędzy małżonkami, po podziale oba mieszkania nadal były własnością obojga małżonków.

W dniu 7 marca 2014 r. małżonkowie sprzedali jeden z dwóch lokali mieszkalnych, tj. lokal mieszkalny o pow. 33,02 m2 (składający się z jednego pokoju, kuchni, łazienki z wc i przedpokoju).

Wnioskodawca zaznacza, że małżonkowie nie prowadzą działalności gospodarczej.

W związku z powyższym stanem faktycznym zadano następujące pytanie:

Czy u Wnioskodawcy powstanie przychód ze sprzedaży nieruchomości, podlegający rozliczeniu w zeznaniu PIT-39...

Zdaniem Wnioskodawcy, nie ma on obowiązku składania PIT-39 w związku ze sprzedażą opisanego lokalu. Nabycie lokalu mieszkalnego nastąpiło w 2006 r., a sprzedaż w 2014 r. – zatem upłynęło więcej niż 5 lat, licząc od końca roku, w którym nastąpiło jego nabycie. U Wnioskodawcy nie powstał więc przychód ze źródła jakim jest sprzedaż nieruchomości.

Podział lokalu i ustanowienie odrębnej własności dwóch lokali – dokonane w 2012 r. – nie ma wpływu na fakt, że nabycie lokalu mieszkalnego miało miejsce w 2006 r. Zarówno przed tym podziałem lokalu, jak i po jego dokonaniu i ustanowieniu odrębnej własności lokali – małżonkowie cały czas byli właścicielami ww. lokalu.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – źródłem przychodu jest, z zastrzeżeniem ust. 2, odpłatne zbycie m.in.: nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości (w tym lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość) – jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Przepis art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy formułuje generalną zasadę, że odpłatne zbycie nieruchomości lub praw przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie rodzi obowiązek podatkowy w postaci zapłaty podatku dochodowego.

Zatem, jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane po upływie pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie – co miało miejsce w niniejszej sprawie – wówczas powstaje przychód ze źródła jakim jest sprzedaż nieruchomości.

Wnioskodawca wskazuje, że w podobnym stanie faktycznym, w zakresie ustanowienia odrębnej własności lokalu, wypowiedział się Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z 27 czerwca 2014 r. Znak: IPPB4/415-421/14-2/MS stwierdzając, że za datę nabycia lokalu mieszkalnego należy uznać datę nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, a nie dzień ustanowienia odrębnej własności ww. lokalu mieszkalnego i przeniesienie jego własności na podatnika. Tym samym nie powstał obowiązek zapłaty podatku dochodowego od przychodu uzyskanego ze sprzedaży prawa do lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość.

Również w innej interpretacji z 19 lutego 2014 r. Znak: IPPB1/415-1355/13-2/IF Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie wskazał, że ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego wraz z użytkowaniem wieczystym części gruntu jest tylko inną formą własności, a nie nowym nabyciem. Tym samym przekształcenie lokalu mieszkalnego w odrębną własność w formie aktu notarialnego jest jedynie zmianą formy prawnej dysponowania lokalem mieszkalnym. Tak więc na gruncie art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy datę nabycia lokalu mieszkalnego wraz z przynależnym do tego lokalu prawem wieczystego użytkowania gruntu należy utożsamiać z chwilą pierwotnego nabycia prawa do tego lokalu, tj. z datą nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego.

W związku z powyższą argumentacją Wnioskodawca uważa, że nie powstał u niego przychód ze źródła jakim jest sprzedaż nieruchomości, a zatem nie ma obowiązku składania PIT-39.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.) – podlegającym opodatkowaniu źródłem przychodu jest, z zastrzeżeniem ust. 2, odpłatne zbycie:

  1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
  2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
  3. prawa wieczystego użytkowania gruntów

-jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Przepis art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy formułuje generalną zasadę, że odpłatne zbycie nieruchomości lub praw przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, nie w wykonaniu działalności gospodarczej, stanowi źródło przychodu i w efekcie skutkuje powstaniem obowiązku podatkowego. W związku z tym, jeśli od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie nieruchomości lub praw upłynęło 5 lat, odpłatne zbycie tej nieruchomości lub prawa nie podlega w ogóle opodatkowaniu.

Wobec powyższego uregulowania, w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości lub prawa decydujące znaczenie w kwestii opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych ma moment ich nabycia, aby ustalić czy powstało źródło przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca wraz z małżonkiem w drodze darowizny od rodziców nabyli w 2006 r. lokal mieszkalny. Następnie w 2012 r. miał miejsce podział lokalu mieszkalnego na dwa lokale mieszkalne oraz ustanowienie odrębnej własności każdego z nich. W 2014 r. małżonkowie sprzedali jeden z ww. lokali mieszkalnych.

Wyjaśnić zatem należy, że nieistotny dla opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych sprzedaży wyodrębnionego lokalu mieszkalnego jest fakt podziału lokalu mieszkalnego, w wyniku którego powstały dwa odrębne lokale mieszkalne. Poprzez podział jednego lokalu mieszkalnego wyodrębnione zostały jedynie poszczególne przedmioty własności – 2 mniejsze lokale mieszkalne. Jednak w wyniku tego podziału Wnioskodawca z małżonkiem nie nabyli żadnych nowych mieszkań ponad to, którego oboje byli już właścicielami od 14 czerwca 2006 r., a więc od kiedy nabyli własność lokalu o pow. 81,4 m2 w drodze darowizny. Tak więc w wyniku podziału przysługujące Wnioskodawcy od 14 czerwca 2006 r. prawo współwłasności lokalu mieszkalnego o pow. 81,4 m2, uległo swoistemu przekształceniu w przysługujące mu prawa współwłasności dwóch lokali mieszkalnych. W wyniku dokonania ww. czynności nie mamy jednak do czynienia z żadnym nabyciem, bo chodzi o nieruchomość (lokal mieszkalny), której Wnioskodawca był już właścicielem. Dlatego też wyodrębnienie dwóch lokali mieszkalnych z dotychczas posiadanego lokalu mieszkalnego nie stanowi ich nabycia w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Stąd czynność ta nie ma wpływu na określenie początku biegu terminu, o którym mowa w tym przepisie. Fakt podziału lokalu mieszkalnego pozostaje bez znaczenia, gdyż jak zostało już wskazane na wstępie, przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych uzależniają skutki podatkowe sprzedaży lokalu mieszkalnego od daty jego nabycia, a nie od daty podziału.

Podsumowując opisany we wniosku stan faktyczny należy stwierdzić, że sprzedaż w 2014 r. lokalu mieszkalnego nie stanowiła dla Wnioskodawcy źródła przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Wnioskodawca współwłaścicielem sprzedanego lokalu mieszkalnego (który powstał w wyniku podziału lokalu mieszkalnego na dwa odrębne lokale mieszkalne) był bowiem od 14 czerwca 2006 r., tj. powyżej 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym miało miejsce jego nabycie. Stąd też sprzedaż w 2014 r. lokalu mieszkalnego nie stanowiła dla Wnioskodawcy źródła przychodu podlegającego opodatkowaniu i tym samym rodziła po jego stronie obowiązku zapłaty podatku dochodowego ani też obowiązku składania zeznania PIT-39.

Stanowisko Wnioskodawcy należało zatem uznać za prawidłowe.

Niniejsza interpretacja została wydana dla Wnioskodawcy w jego indywidualnej sprawie zgodnie z dyspozycją art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej. Małżonek Wnioskodawcy chcąc uzyskać interpretację indywidualną powinien wystąpić z odrębnym wnioskiem i uiścić stosowną opłatę.

Odnosząc się do przywołanych przez Wnioskodawcę na poparcie swojego stanowiska interpretacji indywidualnych wskazać należy, że rozstrzygnięcie w nich zawarte dotyczy tylko konkretnych, indywidualnych spraw w określonym stanie faktycznym i w tych sprawach rozstrzygnięcia w nich zawarte są wiążące. Ponadto podkreślić należy, że dotyczą one innego stanu faktycznego niż stan faktyczny, który jest przedmiotem niniejszej interpretacji. W przywołanych przez Wnioskodawcę interpretacjach przedmiotem rozstrzygnięcia było ustalenie daty nabycia lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość powstałego w wyniku przekształcenia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego. Tymczasem z opisu stanu faktycznego zawartego w niniejszym wniosku wynika, że w rozpatrywanej sprawie nie miało miejsca przekształcenie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość. Wnioskodawca nabył w 2006 r. wraz z małżonkiem lokal mieszkalny, z którego własnością związany był już udział 50/1000 we własności nieruchomości, z której lokal ten został wyodrębniony. Oznacza to, że od 2006 r. Wnioskodawca wraz z żoną byli właścicielami lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość a nie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie – w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.