IBPBII/2/415-1165/14/NG | Interpretacja indywidualna

Powstanie obowiązku podatkowego z tytułu sprzedaży lokalu mieszkalnego powstałego w wyniku podziału lokalu mieszkalnego na dwa mniejsze lokale mieszkalne.
IBPBII/2/415-1165/14/NGinterpretacja indywidualna
  1. lokal mieszkalny
  2. podział
  3. sprzedaż
  4. zbycie
  5. źródła przychodu
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z Nr 112, poz. 770 ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z 23 grudnia 2014 r. (data otrzymania 29 grudnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży lokalu mieszkalnego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 grudnia 2014 r. otrzymano ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży lokalu mieszkalnego.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

W dniu 14 czerwca 2006 r. Wnioskodawca wraz z małżonkiem otrzymali od rodziców darowiznę (do ich majątku wspólnego) w postaci lokalu mieszkalnego o pow. użytkowej 81,4 m2 (składającego się z dwóch kuchni, trzech pokoi, dwóch łazienek, dwóch przedpokoi). Z własnością opisanego powyżej lokalu mieszkalnego związany był udział 50/1000 we własności nieruchomości, z której lokal ten został wyodrębniony. Lokal ten w rzeczywistości składał się z dwóch lokali mieszkalnych o powierzchni 47,58 m2 i 33,02 m2 stanowiących całe piętro w klatce schodowej bloku mieszkalnego. Historycznie te dwa lokale zostały sprzedane poprzednim właścicielom (darczyńcom) przez gminę jako jeden lokal.

W dniu 29 października 2012 r. małżonkowie dokonali notarialnego podziału lokalu mieszkalnego oraz ustanowiono odrębną własność ww. lokali. W rezultacie oryginalna księga wieczysta została zamknięta, a na jej miejsce zostały otwarte dwie nowe. Podział ten nie był spowodowany podziałem majątku wspólnego pomiędzy małżonkami, po podziale oba mieszkania nadal były własnością obojga małżonków.

W dniu 7 marca 2014 r. małżonkowie sprzedali jeden z dwóch lokali mieszkalnych, tj. lokal mieszkalny o pow. 33,02 m2 (składający się z jednego pokoju, kuchni, łazienki z wc i przedpokoju).

Wnioskodawca zaznacza, że małżonkowie nie prowadzą działalności gospodarczej.

W związku z powyższym stanem faktycznym zadano następujące pytanie:

Czy u Wnioskodawcy powstanie przychód ze sprzedaży nieruchomości, podlegający rozliczeniu w zeznaniu PIT-39...

Zdaniem Wnioskodawcy, nie ma on obowiązku składania PIT-39 w związku ze sprzedażą opisanego lokalu. Nabycie lokalu mieszkalnego nastąpiło w 2006 r., a sprzedaż w 2014 r. – zatem upłynęło więcej niż 5 lat, licząc od końca roku, w którym nastąpiło jego nabycie. U Wnioskodawcy nie powstał więc przychód ze źródła jakim jest sprzedaż nieruchomości.

Podział lokalu i ustanowienie odrębnej własności dwóch lokali – dokonane w 2012 r. – nie ma wpływu na fakt, że nabycie lokalu mieszkalnego miało miejsce w 2006 r. Zarówno przed tym podziałem lokalu, jak i po jego dokonaniu i ustanowieniu odrębnej własności lokali – małżonkowie cały czas byli właścicielami ww. lokalu.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – źródłem przychodu jest, z zastrzeżeniem ust. 2, odpłatne zbycie m.in.: nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości (w tym lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość) – jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Przepis art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy formułuje generalną zasadę, że odpłatne zbycie nieruchomości lub praw przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie rodzi obowiązek podatkowy w postaci zapłaty podatku dochodowego.

Zatem, jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane po upływie pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie – co miało miejsce w niniejszej sprawie – wówczas powstaje przychód ze źródła jakim jest sprzedaż nieruchomości.

Wnioskodawca wskazuje, że w podobnym stanie faktycznym, w zakresie ustanowienia odrębnej własności lokalu, wypowiedział się Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z 27 czerwca 2014 r. Znak: IPPB4/415-421/14-2/MS stwierdzając, że za datę nabycia lokalu mieszkalnego należy uznać datę nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, a nie dzień ustanowienia odrębnej własności ww. lokalu mieszkalnego i przeniesienie jego własności na podatnika. Tym samym nie powstał obowiązek zapłaty podatku dochodowego od przychodu uzyskanego ze sprzedaży prawa do lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość.

Również w innej interpretacji z 19 lutego 2014 r. Znak: IPPB1/415-1355/13-2/IF Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie wskazał, że ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego wraz z użytkowaniem wieczystym części gruntu jest tylko inną formą własności, a nie nowym nabyciem. Tym samym przekształcenie lokalu mieszkalnego w odrębną własność w formie aktu notarialnego jest jedynie zmianą formy prawnej dysponowania lokalem mieszkalnym. Tak więc na gruncie art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy datę nabycia lokalu mieszkalnego wraz z przynależnym do tego lokalu prawem wieczystego użytkowania gruntu należy utożsamiać z chwilą pierwotnego nabycia prawa do tego lokalu, tj. z datą nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego.

W związku z powyższą argumentacją Wnioskodawca uważa, że nie powstał u niego przychód ze źródła jakim jest sprzedaż nieruchomości, a zatem nie ma obowiązku składania PIT-39.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.) – podlegającym opodatkowaniu źródłem przychodu jest, z zastrzeżeniem ust. 2, odpłatne zbycie:

  1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
  2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
  3. prawa wieczystego użytkowania gruntów

-jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Przepis art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy formułuje generalną zasadę, że odpłatne zbycie nieruchomości lub praw przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, nie w wykonaniu działalności gospodarczej, stanowi źródło przychodu i w efekcie skutkuje powstaniem obowiązku podatkowego. W związku z tym, jeśli od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie nieruchomości lub praw upłynęło 5 lat, odpłatne zbycie tej nieruchomości lub prawa nie podlega w ogóle opodatkowaniu.

Wobec powyższego uregulowania, w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości lub prawa decydujące znaczenie w kwestii opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych ma moment ich nabycia, aby ustalić czy powstało źródło przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca wraz z małżonkiem w drodze darowizny od rodziców nabyli w 2006 r. lokal mieszkalny. Następnie w 2012 r. miał miejsce podział lokalu mieszkalnego na dwa lokale mieszkalne oraz ustanowienie odrębnej własności każdego z nich. W 2014 r. małżonkowie sprzedali jeden z ww. lokali mieszkalnych.

Wyjaśnić zatem należy, że nieistotny dla opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych sprzedaży wyodrębnionego lokalu mieszkalnego jest fakt podziału lokalu mieszkalnego, w wyniku którego powstały dwa odrębne lokale mieszkalne. Poprzez podział jednego lokalu mieszkalnego wyodrębnione zostały jedynie poszczególne przedmioty własności – 2 mniejsze lokale mieszkalne. Jednak w wyniku tego podziału Wnioskodawca z małżonkiem nie nabyli żadnych nowych mieszkań ponad to, którego oboje byli już właścicielami od 14 czerwca 2006 r., a więc od kiedy nabyli własność lokalu o pow. 81,4 m2 w drodze darowizny. Tak więc w wyniku podziału przysługujące Wnioskodawcy od 14 czerwca 2006 r. prawo współwłasności lokalu mieszkalnego o pow. 81,4 m2, uległo swoistemu przekształceniu w przysługujące mu prawa współwłasności dwóch lokali mieszkalnych. W wyniku dokonania ww. czynności nie mamy jednak do czynienia z żadnym nabyciem, bo chodzi o nieruchomość (lokal mieszkalny), której Wnioskodawca był już właścicielem. Dlatego też wyodrębnienie dwóch lokali mieszkalnych z dotychczas posiadanego lokalu mieszkalnego nie stanowi ich nabycia w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Stąd czynność ta nie ma wpływu na określenie początku biegu terminu, o którym mowa w tym przepisie. Fakt podziału lokalu mieszkalnego pozostaje bez znaczenia, gdyż jak zostało już wskazane na wstępie, przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych uzależniają skutki podatkowe sprzedaży lokalu mieszkalnego od daty jego nabycia, a nie od daty podziału.

Podsumowując opisany we wniosku stan faktyczny należy stwierdzić, że sprzedaż w 2014 r. lokalu mieszkalnego nie stanowiła dla Wnioskodawcy źródła przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Wnioskodawca współwłaścicielem sprzedanego lokalu mieszkalnego (który powstał w wyniku podziału lokalu mieszkalnego na dwa odrębne lokale mieszkalne) był bowiem od 14 czerwca 2006 r., tj. powyżej 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym miało miejsce jego nabycie. Stąd też sprzedaż w 2014 r. lokalu mieszkalnego nie stanowiła dla Wnioskodawcy źródła przychodu podlegającego opodatkowaniu i tym samym rodziła po jego stronie obowiązku zapłaty podatku dochodowego ani też obowiązku składania zeznania PIT-39.

Stanowisko Wnioskodawcy należało zatem uznać za prawidłowe.

Niniejsza interpretacja została wydana dla Wnioskodawcy w jego indywidualnej sprawie zgodnie z dyspozycją art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej. Małżonek Wnioskodawcy chcąc uzyskać interpretację indywidualną powinien wystąpić z odrębnym wnioskiem i uiścić stosowną opłatę.

Odnosząc się do przywołanych przez Wnioskodawcę na poparcie swojego stanowiska interpretacji indywidualnych wskazać należy, że rozstrzygnięcie w nich zawarte dotyczy tylko konkretnych, indywidualnych spraw w określonym stanie faktycznym i w tych sprawach rozstrzygnięcia w nich zawarte są wiążące. Ponadto podkreślić należy, że dotyczą one innego stanu faktycznego niż stan faktyczny, który jest przedmiotem niniejszej interpretacji. W przywołanych przez Wnioskodawcę interpretacjach przedmiotem rozstrzygnięcia było ustalenie daty nabycia lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość powstałego w wyniku przekształcenia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego. Tymczasem z opisu stanu faktycznego zawartego w niniejszym wniosku wynika, że w rozpatrywanej sprawie nie miało miejsca przekształcenie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość. Wnioskodawca nabył w 2006 r. wraz z małżonkiem lokal mieszkalny, z którego własnością związany był już udział 50/1000 we własności nieruchomości, z której lokal ten został wyodrębniony. Oznacza to, że od 2006 r. Wnioskodawca wraz z żoną byli właścicielami lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość a nie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie – w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.