IBPB-2-2/4511-709/16-1/KRB | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Skutki podatkowe sprzedaży lokalu mieszkalnego, w sytuacji, gdy w 1994 r. nastąpił przydział spółdzielczego własnościowego prawo do lokalu mieszkalnego a obecnie dokonane zostanie ustanowienie odrębnej własności lokalu.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze zm. ) oraz § 5 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów, stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z 7 lipca 2016 r. (data otrzymania 19 lipca 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży lokalu mieszkalnego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 lipca 2016 r. otrzymano ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży lokalu mieszkalnego.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

W dniu 10 lutego 1994 r. Wnioskodawca otrzymał przydział lokalu mieszkalnego od spółdzielni mieszkaniowej na warunkach własnościowego prawa do lokalu.

Rozliczenie kosztu budowy mieszkania wyglądało następująco:

 • wkład budowlany (przedpłata w wysokości 20% kosztów budowy mieszkania),
 • kredyt do spłaty długoterminowej (kredyt ma być spłacony w okresie 40 lat, a raty kredytu spłacane w okresach kwartalnych).

Na chwilę obecną stan kredytu mieszkaniowego wynosi – odsetki budżetowe: 73.431,47 zł.

W przypadku spłaty ponadplanowej, jednorazowej wartość do spłaty wynosi: 11.014,72 zł.

Mieszkanie Wnioskodawcy nie ma założonej księgi wieczystej.

Obecnie Wnioskodawca nosi się z zamiarem sprzedaży ww. lokalu i w związku z tym chce dokonać jednorazowej spłaty kredytu, który pozostał do spłaty.

W związku z powyższym stanem faktycznym zadano następujące pytania:
 1. Kiedy Wnioskodawca stał się właścicielem lokalu według przepisów prawa?
 2. Czy właścicielem lokalu Wnioskodawca stanie się dopiero wówczas, gdy spłaci kredyt w całości i dokona założenia księgi wieczystej na ww. lokal (notarialnie)?
 3. Jeżeli Wnioskodawca spłaci kredyt jednorazowo i dokona sprzedaży mieszkania w przeciągu paru miesięcy, czy będzie musiał uiścić podatek dochodowy?
 4. Czy zakładając notarialnie księgę wieczystą zmienia się tylko forma własności lokalu (ze spółdzielczej własnościowej na własnościową)? Czy też spłacając kredyt Wnioskodawca stanie się nabywcą lokalu w tym momencie?

Zdaniem Wnioskodawcy, obejmując lokal mieszkalny w 1994 r., już wtedy stał się właścicielem mieszkania o statucie: spółdzielcze-własnościowe.

W momencie spłaty kredytu (jednorazowo) i założenia księgi wieczystej zmienia się tylko forma własności lokalu mieszkalnego.

W ocenie Wnioskodawcy, w przypadku sprzedaży mieszkania zaraz po spłacie kredytu nie będzie musiał odprowadzać podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 19%.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.) – podlegającym opodatkowaniu źródłem przychodu jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów

-jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Powyższy przepis formułuje generalną zasadę, że odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie rodzi obowiązek podatkowy w postaci zapłaty podatku dochodowego. Tym samym jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości lub prawa, jej części lub udziału w nieruchomości lub prawie nastąpiło po upływie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym miało miejsce nabycie i nie następuje w wykonywaniu działalności gospodarczej – nie jest źródłem przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a przychód uzyskany ze zbycia w ogóle nie podlega opodatkowaniu.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że w lutym 1994 r. Wnioskodawca otrzymał przydział lokalu mieszkalnego od spółdzielni mieszkaniowej na warunkach własnościowego prawa do lokalu.

Rozliczenie kosztu budowy mieszkania wyglądało następująco:

 • wkład budowlany (przedpłata w wysokości 20% kosztów budowy mieszkania),
 • kredyt do spłaty długoterminowej (kredyt ma być spłacony w okresie 40 lat, a raty kredytu spłacane w okresach kwartalnych).

Mieszkanie Wnioskodawcy nie ma założonej księgi wieczystej.

Obecnie Wnioskodawca nosi się z zamiarem sprzedaży ww. lokalu i w związku z tym chce dokonać jednorazowej spłaty kredytu, który pozostał do spłaty.

O tym czy na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych odpłatne zbycie nieruchomości (lokalu mieszkalnego) wywoła po stronie podatnika skutki podatkowe w postaci powstania przychodu decydujące znaczenie ma moment i forma prawna jej nabycia. Dlatego też przechodząc do meritum sprawy okolicznością, którą należy w omawianej sprawie rozważyć jest ustalenie daty nabycia przez Wnioskodawcę ww. lokalu mieszkalnego, tj. ustalenie od jakiego momentu należy liczyć bieg pięcioletniego terminu, o jakim mowa w przywołanym powyżej art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy, tj. czy od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił przydział lokalu mieszkalnego na warunkach spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu (1994 r.), czy też od końca roku kalendarzowego, w którym Wnioskodawca spłaci kredyt w całości i dokona ustanowienia odrębnej własności lokalu.

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego jest ograniczonym prawem rzeczowym. Jest to prawo zbywalne, przechodzi na spadkobierców i podlega egzekucji. Umożliwia ono korzystanie z lokalu oraz rozporządzanie tym prawem, z pewnymi ograniczeniami, na zasadach zbliżonych do prawa własności. Świadczy o tym chociażby umiejscowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w Księdze Drugiej ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 380 ze zm.) Kodeks cywilny– „Własność i inne prawa rzeczowe”. Natomiast ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu powoduje, że osoba, której przysługuje to prawo, uzyskuje pełnię uprawnień właścicielskich do lokalu mieszkalnego oraz prawo do udziału w związanej z tym lokalem nieruchomości gruntowej.

Podkreślić jednak należy, że w sytuacji, w której podatnik nabył spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, a następnie nastąpiło ustanowienie na jego rzecz prawa odrębnej własności tego lokalu w trybie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1222 ze zm.), za datę nabycia lokalu (nieruchomości), uwzględnianą do liczenia 5 letniego terminu określonego w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie można uznać dnia ustanowienia prawa odrębnej własności lokalu. Nabycie, w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy, następuje w momencie ustanowienia (przydziału) spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego.

Wobec powyższego, ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego oraz przeniesienie prawa własności nie jest zdarzeniem prawnopodatkowym, które należy utożsamiać z nabyciem, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego i przynależnego do tego lokalu mieszkalnego udziału w gruncie jest tylko inną formą własności, a nie nowym nabyciem. Tym samym przekształcenie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w odrębną własność w formie aktu notarialnego jest jedynie zmianą formy prawnej dysponowania lokalem mieszkalnym.

Odnosząc powyższą argumentacją prawną na grunt omawianej sprawy stwierdzić należy, że datą nabycia omawianego lokalu mieszkalnego jest 1994 r., tj. data przydziału lokalu mieszkalnego na warunkach spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Skoro tak, to termin, z którym ustawodawca wiąże powstanie źródła przychodu wynikający z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych winien być liczony właśnie od końca 1994 r. i upłynął 31 grudnia 1999 r. Oznacza to, że po dacie 31 grudnia 1999 r. jakiekolwiek zadysponowanie przez Wnioskodawcę ww. lokalem mieszkalnym np. poprzez zawarcie umowy sprzedaży nie spowoduje w ogóle powstania źródła przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy, a tym samym Wnioskodawca nie będzie obowiązany płacić podatku dochodowego z tytułu sprzedaży ww. lokalu mieszkalnego.

Ponadto wyjaśnić należy, że bez wpływu na datę nabycia ww. lokalu mieszkalnego pozostaje kwestia spłaty opisanego we wniosku kredytu.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 718 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie – w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.