DD9/033/97/KCT/2014/RWPD-7677 | Interpretacja indywidualna

W zakresie zwolnienia z opodatkowania dochodu uzyskanego ze sprzedaży w 2010 roku spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, w związku z wydatkowaniem przychodu na spłatę kredytu hipotecznego oraz na nabycie i wykończenie lokalu mieszkalnego
DD9/033/97/KCT/2014/RWPD-7677interpretacja indywidualna
 1. cele mieszkaniowe
 2. lokal mieszkalny
 3. sprzedaż nieruchomości
 4. zwolnienia przedmiotowe
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

ZMIANA INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ

Na podstawie art. 14e § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) Minister Finansów, w związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości interpretacji indywidualnej z dnia 12 kwietnia 2013 r. Nr IPPB4/415-3/13-4/JK2 wydanej w imieniu Ministra Finansów przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, zmienia z urzędu wyżej wymienioną interpretację stwierdzając, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 31 grudnia 2012 r. i uzupełnieniu wniosku z dnia 25 marca 2013 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania dochodu uzyskanego ze sprzedaży w 2010 roku spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, w związku z wydatkowaniem przychodu na spłatę kredytu hipotecznego oraz na nabycie i wykończenie lokalu mieszkalnego, - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, działając na podstawie § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.), wydał w dniu 12 kwietnia 2013 r., w imieniu Ministra Finansów, interpretację indywidualną dotyczącą podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania wydatkowanych przychodów ze sprzedaży nieruchomości na własne cele mieszkaniowe. Interpretacja wydana została na wniosek Pana z dnia 31 grudnia 2012 r. uzupełniony w dniu 25 marca 2013 r.

Z przedstawionego we wniosku zaistniałego stanu faktycznego wynika, że

w lutym 2009 roku Wnioskodawca otrzymał od swojej matki darowiznę w postaci spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego o powierzchni 45,40 m2 w budynku wielorodzinnym. W tym mieszkaniu Wnioskodawca zamieszkiwał od urodzenia. W dacie otrzymania darowizny Wnioskodawca pozostawał w związku małżeńskim zawartym 13 czerwca 1998 roku, trwającym bez zmian w dacie niniejszego pisma. W małżeństwie Wnioskodawcy obowiązywał od początku i nadal obowiązuje ustrój wspólności ustawowej małżeńskiej. W umowie darowizny nie ma zapisu o przyjęciu przedmiotu darowizny do majątku odrębnego, aczkolwiek otrzymana darowizna stanowi majątek odrębny na mocy przepisów ustawy z dnia 25 lutego 1964 roku kodeks rodzinny i opiekuńczy. W dniu 22 grudnia 2009 roku Wnioskodawca wraz z żoną zawarł umowę o kredyt mieszkaniowy na zakup lokalu mieszkalnego o powierzchni 75,94 m2 za cenę 370 tyś. zł, w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, który zamierzali wspólnie kupić w celu poprawy warunków mieszkaniowych czteroosobowej rodziny. Umowa kredytu mieszkaniowego opiewała na kwotę 94.610,00 EUR. W dniu 25 listopada 2010 roku Wnioskodawca dokonał sprzedaży otrzymanego w lutym 2009 r. w drodze darowizny, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, za kwotę 240.000,00 zł.

Za 2010 rok zostało złożone zeznanie podatkowe PIT- 39, które po dokonaniu uzupełniającej korekty, zawierało deklarację o przeznaczeniu w całości kwoty 240.000,00 zł, uzyskanej ze sprzedaży lokalu nabytego w drodze darowizny, na spłatę zaciągniętego kredytu mieszkaniowego i na niezbędne wydatki związane z nabyciem lokalu mieszkalnego o powierzchni 75,94 m2.

W dniu 20 czerwca 2011 roku Wnioskodawca wraz z żoną zakupił lokal mieszkalny o powierzchni 75,94 m2, do majątku wspólnego, w ramach małżeńskiej ustawowej wspólności ustawowej za cenę 370 tyś zł.

W okresie od 25 listopada 2010 roku do 28 grudnia 2012 roku, tj. w czasie od dnia odpłatnego zbycia, w okresie nie późniejszym niż 2 lata od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, Wnioskodawca dokonał wspólnie z żoną następujących wydatków na własne cele mieszkaniowe:

 • 193.157,30 zł na spłatę kredytu mieszkaniowego wraz z odsetkami, zaciągniętego na zakup mieszkania,
 • 29.619,19 zł bezpośrednio wpłacono na konto dewelopera, tytułem wyrównania różnic kursowych,
 • 17.223,51 zł stanowią wydatki udokumentowane fakturami, poniesione na dostosowanie mieszkania ze stanu deweloperskiego do zamieszkania, nabytego lokalu mieszkalnego.

Razem ww. okresie wydatkowano na własne cele mieszkaniowe 240.000,00 zł.

W uzupełnieniu wniosku z dnia 25 marca 2013 r. Wnioskodawca wskazał, że zakup lokalu mieszkalnego, dokonany w dniu 20 czerwca 2011 r. na podstawie umowy ustanowienia odrębnej własności i sprzedaży lokalu, został udokumentowany aktem notarialnym z dnia 20 czerwca 2011 r.

Kredyt na zakup przedmiotowego lokalu mieszkalnego został udzielony w walucie EURO. Kredyt był uruchamiany w transzach. Poszczególne transze bank przeliczał z EURO na PLN według kursu sprzedaży obowiązującego w banku w dniu realizacji przelewu. Przelewy bank przekazywał bezpośrednio na rachunek bankowy dewelopera. Kwota 29.619,19 PLN pozostała do dopłaty na rachunek dewelopera, jako kwota brakująca do całkowitego uregulowania zapłaty za transakcję zakupu. Kwota została przelana na konto dewelopera w dniu 03 stycznia 2011 r.

Wydatki poniesione na wykończenie nabytego lokalu mieszkalnego zostały poniesione na:

 • zakup drzwi wewnętrznych wraz z montażem,
 • zakup glazury, terakoty, zaprawy klejowej i armatury łazienkowej (kabina prysznicowa, brodzik, umywalka, wc) wraz z montażem,
 • zakup desek podłogowych i listew przypodłogowych wraz z montażem,
 • montaż wewnętrznej instalacji elektrycznej.

Wymienione wydatki, zostały wskazane tylko jako niektóre z faktycznie poniesionych (w latach 2010-2012), tylko w kwocie niezbędnej (brakującej) do pełnego rozliczenia wydatków dokonanych na cele mieszkaniowe w związku z koniecznością udokumentowania przeznaczenia pieniędzy uzyskanych ze sprzedaży prawa do lokalu spółdzielczego przed upływem 5 lat od daty jego nabycia.

W związku z powyższym zadano pytanie:

Czy zbywając spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu przed upływem 5 lat od daty nabycia, stanowiące majątek odrębny Wnioskodawcy i przeznaczając całość kwoty uzyskanej z jego sprzedaży na wydatki mieszkaniowe określone w art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. a i lit. d oraz pkt 2 lit. a ustawy, w tym na spłatę kredytu mieszkaniowego, zaciągniętego wspólnie z małżonką na zakup większego mieszkania, w ramach małżeńskiej ustawowej wspólności majątkowej, kierując się koniecznością polepszenia warunków mieszkaniowych czteroosobowej rodziny, Wnioskodawca ma prawo korzystać ze zwolnienia z podatku od sprzedaży nieruchomości w ramach art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do wysokości całej wydatkowanej przez Wnioskodawcę kwoty...

Zdaniem Wnioskodawcy, zbywając spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu przed upływem 5 lat od daty nabycia, stanowiące Wnioskodawcy majątek odrębny i przeznaczając całość kwoty uzyskanej z jego sprzedaży na wydatki mieszkaniowe określone w art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. a i lit. d oraz pkt 2 lit. a ustawy, w tym na spłatę kredytu mieszkaniowego, zaciągniętego wspólnie z małżonką na zakup większego mieszkania w ramach małżeńskiej ustawowej wspólności majątkowej, kierując się koniecznością polepszenia warunków mieszkaniowych czteroosobowej rodziny, ma prawo korzystać ze zwolnienia z podatku od sprzedaży nieruchomości w ramach art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do wysokości całej wydatkowanej przez Niego kwoty.

Uzasadnia to obowiązujący stan prawny, na podstawie którego w trakcie trwania związku małżeńskiego, nie ustala się udziału małżonków w posiadanym majątku.

Wydając w imieniu Ministra Finansów, interpretację indywidualną z dnia 12 kwietnia 2013 r. Nr IPPB4/415-3/13-4/JK2, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie uznał stanowisko Wnioskodawcy za nieprawidłowe w części dotyczącej wydatków na wykończenie lokalu mieszkalnego przed zawarciem umowy przenoszącej prawo własności do tej nieruchomości, oraz za prawidłowe w pozostałej części. Organ upoważniony stwierdził m.in., że (...) Z przedmiotowego zwolnienia – w opisanym stanie faktycznym – skorzystają (...) wydatki na wykończenie lokalu mieszkalnego, poniesione od momentu uzyskania przez Wnioskodawcę prawa własności tego lokalu. Natomiast zwolnieniu nie będą podlegały wydatki poniesione na wykończenie lokalu mieszkalnego przed uzyskaniem prawa własności do przedmiotowego lokalu mieszkalnego (...).

Po zapoznaniu się z aktami sprawy Minister Finansów zważył, co następuje.

Z przedstawionego we wniosku zaistniałego stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca w 2009 r. nabył w drodze darowizny spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, które zostało następnie sprzedane w 2010 r.

Stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,
  - jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

W świetle powyższego sprzedaż w 2010 r., przez Wnioskodawcę, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, nabytego w 2009 r., stanowi źródło przychodu w rozumieniu powołanych przepisów.

Przychodem, stosownie do art. 19 ust. 1 ustawy, jest wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Jeżeli jednak cena, bez uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej w wysokości wartości rynkowej.

Podatek dochodowy, zgodnie z art. 30e ust. 1 ustawy, wynosi 19% podstawy obliczenia podatku.

Podstawą obliczenia podatku jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw określonym zgodnie z art. 19, a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw (art. 30e ust. 2 ustawy).

Za koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c, nabytych w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób, uważa się udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania oraz kwotę zapłaconego podatku od spadków i darowizn w takiej części, w jakiej wartość zbywanej rzeczy lub prawa przyjęta do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn odpowiada łącznej wartości rzeczy i praw majątkowych przyjętej do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn (art. 22 ust. 6d ustawy).

Wysokość nakładów, o których mowa w ust. 6d, ustala się na podstawie faktur VAT w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług oraz dokumentów stwierdzających poniesienie opłat administracyjnych (art. 22 ust. 6e ustawy).

Stosownie do treści art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy, wprowadzonego od dnia 1 stycznia 2009 r. ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 209, poz. 1316, z późn. zm.), wolne od podatku dochodowego są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych.

W myśl art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. a-c ustawy, za wydatki poniesione na cele, o których mowa w ust. 1 pkt 131, uważa się wydatki poniesione m.in.: na nabycie budynku mieszkalnego, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, położonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej.

Za wydatki poniesione na „własne cele mieszkaniowe” uważa się także wydatki na budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub remont własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego (art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. d ustawy).

Przez własny budynek, lokal lub pomieszczenie, o których mowa w ust. 25 pkt 1 lit. d, rozumie się budynek, lokal lub pomieszczenie stanowiące własność lub współwłasność podatnika lub do którego podatnikowi przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udział w takich prawach (art. 21 ust. 26 ustawy).

Według natomiast art. 21 ust. 25 pkt 2 lit. a-c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za wydatki poniesione na cele, o których mowa w ust. 1 pkt 131, uważa się wydatki poniesione na:

 1. spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c, na cele określone w pkt 1,
 2. spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c, na spłatę kredytu (pożyczki), o którym mowa w lit. a,
 3. spłatę każdego kolejnego kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c, na spłatę kredytu (pożyczki), o których mowa w lit. a lub b
  - w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, mających siedzibę w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem ust. 29 i 30.

W myśl art. 21 ust. 29 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w przypadku gdy kredyt (pożyczka), o którym mowa w ust. 25 pkt 2 lit. a-c, stanowi część kredytu (pożyczki) przeznaczonego na spłatę również innych niż wymienione w tych przepisach zobowiązań kredytowych (pożyczkowych) podatnika, za wydatki poniesione na cele, o których mowa w ust. 1 pkt 131, uważa się wydatki przypadające na spłatę kredytu (pożyczki) określonego w ust. 25 pkt 2 lit a-c oraz zapłacone odsetki od tej części kredytu (pożyczki), która proporcjonalnie przypada na spłatę kredytu (pożyczki), o których mowa w ust. 25 pkt 2 lit. a-c.

Zgodnie z art. 21 ust. 30 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przepis ust. 1 pkt 131 nie ma zastosowania do tej części wydatków, o których mowa w ust. 25 pkt 2, które podatnik uwzględnił korzystając z ulg podatkowych, w rozumieniu Ordynacji podatkowej, przy opodatkowaniu podatkiem dochodowym oraz do tej części wydatków, o których mowa w ust. 25 pkt 2, którymi sfinansowane zostały wydatki określone w ust. 25 pkt 1, uwzględnione przez podatnika korzystającego z ulg podatkowych, w rozumieniu Ordynacji podatkowej, przy opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Jak wynika z powołanych przepisów, zwolnienie podatkowe jest uzależnione od wydatkowania przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego na enumeratywnie wymienione w art. 21 ust. 25 ustawy, własne cele mieszkaniowe i dokonania tej czynności najpóźniej przed upływem dwóch lat licząc od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, jednak nie wcześniej niż uzyskany został ten przychód.

Tym samym uznać należy, że przychód z odpłatnego zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, wydatkowany w okresie dwóch lat licząc od końca roku w którym został uzyskany, na:

 • spłatę kredytu mieszkaniowego wraz z odsetkami, zaciągniętego na zakup mieszkania,
 • dopłatę na rachunek dewelopera, jako kwota brakująca do całkowitego uregulowania zapłaty za transakcję zakupu mieszkania,
 • wydatki, poniesione po uzyskaniu w dniu 25 listopada 2010 r. przychodu z odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego, na wykończenie mieszkania nabytego w dniu 20 czerwca 2011 r.,

będzie korzystał ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Norma prawna art. 21 ust. 1 pkt 131 i ust. 25 pkt 1 lit. a-c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a w szczególności użyte w nim słowa „...został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe...”, „...za wydatki poniesione na cele, o których mowa w ust. 1 pkt 131, uważa się wydatki poniesione na: nabycie budynku mieszkalnego (...), nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego...” jednoznacznie stanowi, że wolny od podatku jest dochód w takiej części w jakiej przychód zostanie wydatkowany na nabycie np. nieruchomości bądź lokalu mieszkalnego skutkujące przeniesieniem własności. Jednocześnie nabycie to musi nastąpić nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie.

Powyższe stanowisko potwierdza ugruntowana linia orzecznicza sądów administracyjnych, np.: wyrok NSA z dnia 06 sierpnia 2013 r. sygn. akt II FSK 2418/11, wyrok NSA z dnia 26 listopada 2013 r. sygn. akt II FSK 3015/11. W wyroku z dnia 06 sierpnia 2013 r. Sąd wskazał, że „(...)"Nabycie", o którym mowa w ust. 25 lit. a/-c/ art. 21 u.p.d.o.f. oznacza uzyskanie na własność wymienionych w tym przepisie nieruchomości. W przypadku nieruchomości normodawca zastrzegł obowiązek dochowania formy aktu notarialnego (art. 158 k.c.). Czynność dokonana bez zachowania tej formy jest nieważna (art. 73 § 2 zd. 1 k.c.). Tak więc, dopiero z chwilą zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości w przewidzianej prawem formie (akt notarialny) podatnik nabywa nieruchomość (lokal mieszkalny, budynek, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego). (...) Zwolnieniu, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 u.p.d.o.f. podlegają wydatki poniesione przez podatnika na wykończenie lokalu mieszkaniowego (...) jeżeli były poniesione w okresie dwóch lat od daty odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e u.p.d.o.f. i jeżeli w tymże dwuletnim okresie podatnik nabył od dewelopera ten konkretny lokal mieszkalny na własność (...).”.

Mając powyższe na uwadze stwierdza się, że stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zaistniałego stanu faktycznego, jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 14e § 1 Ordynacji podatkowej, Minister Finansów może, z urzędu, zmienić wydaną interpretację ogólną lub indywidualną, jeżeli stwierdzi jej nieprawidłowość, uwzględniając w szczególności orzecznictwo sądów, Trybunału Konstytucyjnego lub Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Przepis ten nie zawiera ograniczeń czasowych, co oznacza, że jeśli stwierdzona zostanie nieprawidłowość wydanej interpretacji indywidualnej, Minister Finansów może, z urzędu zmienić ją w dowolnym czasie.

W konsekwencji należało z urzędu, dokonać zmiany pisemnej interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, działającego w imieniu Ministra Finansów, gdyż uznanie przez ten organ, m.in. że (...) Zwolnieniu nie będą podlegały wydatki poniesione na wykończenie lokalu mieszkalnego przed uzyskaniem prawa własności do przedmiotowego lokalu mieszkalnego (...), jest nieprawidłowe.

Zmieniona interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania zmienianej interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie Ministra Finansów – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o wydaniu zmienionej interpretacji – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wnosi się (w dwóch egzemplarzach) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi Ministra Finansów na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli Minister Finansów nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi). Skargę wnosi się za pośrednictwem Ministra Finansów, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi), na adres: ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty powiązane lub podobne:

IPPB4/415-3/13-4/JK2 | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.