DD9/033/89/KCT/2011/PK-1018 | Interpretacja indywidualna

Minister Finansów,
Stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego, w zakresie ustalenia daty nabycia mieszkania oraz możliwości zwolnienia z opodatkowania dochodu z odpłatnego zbycia, w 2011 r. (lub w latach następnych), mieszkania, w związku z przeznaczeniem przychodu na spłatę kredytu wraz z odsetkami na nabycie tego mieszkania oraz na spłatę kredytu wraz z odsetkami na remont nowego lokalu mieszkalnego, jeżeli czynność ta nastąpi nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpi odpłatne zbycie, jest prawidłowe. Natomiast stanowisko Wnioskodawczyni w zakresie złożenia w terminie 14 dni od dnia sprzedaży mieszkania oświadczenia w urzędzie skarbowym oraz możliwości zwolnienia z opodatkowania dochodu ze sprzedaży mieszkania jedynie w wysokości połowy spłaconej kwoty kredytu wraz z odsetkami na nabycie wraz z mężem w lipcu 2010 r. lokalu mieszkalnego, jest nieprawidłowe.

ZMIANA INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ

Na podstawie art. 14e § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) Minister Finansów, w związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości interpretacji indywidualnej z dnia 22 marca 2011 r. Nr IPPB2/415-1079/10-4/MK wydanej w imieniu Ministra Finansów przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, zmienia z urzędu wyżej wymienioną interpretację stwierdzając, że stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z dnia 07 grudnia 2010 r. i uzupełnieniu wniosku z dnia 21 lutego 2011 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie:

 • ustalenia daty nabycia mieszkania oraz możliwości zwolnienia z opodatkowania dochodu z odpłatnego zbycia, w 2011 r. (lub w latach następnych), mieszkania, w związku z przeznaczeniem przychodu na spłatę kredytu wraz z odsetkami na nabycie tego mieszkania oraz na spłatę kredytu wraz z odsetkami na remont nowego lokalu mieszkalnego, jeżeli czynność ta nastąpi nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpi odpłatne zbycie, jest prawidłowe,
 • złożenia w terminie 14 dni od dnia sprzedaży mieszkania oświadczenia w urzędzie skarbowym oraz możliwości zwolnienia z opodatkowania dochodu ze sprzedaży mieszkania jedynie w wysokości połowy spłaconej kwoty kredytu wraz z odsetkami na nabycie wraz z mężem w lipcu 2010 r. lokalu mieszkalnego, jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, działając na podstawie § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.), wydał w dniu 22 marca 2011 r., w imieniu Ministra Finansów, interpretację indywidualną dotyczącą podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania uzyskanego dochodu ze sprzedaży nieruchomości. Interpretacja wydana została na wniosek Pani E. T. z dnia 07 grudnia 2010 r. uzupełniony w dniu 21 lutego 2011 r. (data wpływu).

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że

W dniu 10 grudnia 2003 r. Wnioskodawczyni zakupiła na własność mieszkanie. Zakup sfinansowany był w przeważającej części z kredytu bankowego zaciągniętego na 30 lat. W roku 2010 sytuacja rodzinna spowodowała, że przedmiotowe mieszkanie Wnioskodawczyni darowała swoim rodzicom (akt notarialny darowizny z dnia 23.07.2010 r.). Wnioskodawczyni wskazuje, że nie doszło do cesji kredytu bankowego zaciągniętego na lokal – Wnioskodawczyni pozostała kredytobiorcą i dalej spłacała kredyt.

W związku ze zmianą sytuacji w dniu 25.11.2010 r. doszło do podpisania kolejnej umowy darowizny, na mocy której rodzice Wnioskodawczyni darowali przedmiotowe mieszkanie Wnioskodawczyni. Z dniem podpisania aktu notarialnego darowizny Wnioskodawczyni stała się ponownie właścicielem przedmiotowego mieszkania. Obecnie Wnioskodawczyni planuje w 2011 r. sprzedać lokal. Do planowanej sprzedaży nie upłynie 5 letni okres od chwili nabycia, którego upływ jest konieczny do tego, aby sprzedaż nie była opodatkowana podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie obowiązujących przepisów.

Środki uzyskane ze sprzedaży Wnioskodawczyni planuje przeznaczyć w całości na własne cele mieszkaniowe, którymi będą:

 1. Spłata w całości kredytu hipotecznego wraz z odsetkami, który Wnioskodawczyni zaciągnęła na zakup mieszkania planowanego do sprzedaży,
 2. Spłata części kredytu hipotecznego wraz z odsetkami, który Wnioskodawczyni zaciągnęła wraz z mężem w lipcu 2010 r. na zakup lokalu mieszkalnego (na rynku wtórnym) – akt notarialny sprzedaży z dnia 30.07.2010 r. – czyli przed dokonaniem planowanej sprzedaży mieszkania starego. Nowy lokal jest współwłasnością Wnioskodawczyni i jej męża. Oboje małżonkowie są też kredytobiorcami,
 3. Spłata części kredytu remontowego wraz z odsetkami, który Wnioskodawczyni zaciągnęła wraz z mężem na remont nowego lokalu mieszkalnego, o którym mowa w lit. b),

Wszystkie opisane wyżej czynności zostaną dokonane przez Wnioskodawczynię przed upływem dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpi zbycie starego lokalu mieszkalnego.

W uzupełnieniu wniosku z dnia 21 lutego 2011 r. (data wpływu) Wnioskodawczyni wskazała, że oba kredyty zaciągnięte były w banku, mieszkanie stanowiło Wnioskodawczyni odrębną własność, Wnioskodawczyni nie korzystała z żadnych ulg podatkowych, o których mowa w art. 21 ust. 30 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W związku z powyższym zadano pytania:
 1. Czy w związku z opisanym w pkt 54 stanem faktycznym 5 letni okres od dnia nabycia własności lokalu mieszkalnego, którego upływ powoduje brak podstawy do opodatkowania podatkiem dochodowym od sprzedaży nieruchomości, liczy się od dnia pierwotnego nabycia lokalu w 2003 r., czy od dnia podpisania umowy darowizny lokalu przez rodziców na rzecz Wnioskodawczyni, tj. od dnia 25.11.2010 r....
 2. W przypadku przyjęcia za moment nabycia lokalu mieszkalnego umowy darowizny z roku 2010, czy w świetle obowiązującej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych kwota uzyskana ze sprzedaży tego lokalu w 2011 r. (lub w latach następnych) będzie podlegać zwolnieniu od podatku w sytuacji gdy w ciągu dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpi zbycie Wnioskodawczyni przeznaczy ją na cele opisane pod literami a), b) i c) w poz. 54 formularza...
 3. Czy w przypadku spłaty części kredytu hipotecznego zaciągniętego przez Wnioskodawczynię i jej męża na zakup mieszkania nowego w 2010 r. zwolniona od podatku będzie jedynie połowa spłaconej kwoty przypadająca na część dotyczącą Wnioskodawczyni, w związku z tym, iż „własny” cel mieszkaniowy dotyczy tylko własności Wnioskodawczyni, a nie współwłasności z mężem (np: ogólna kwota kredytu do spłaty wynosi 200.000 zł, to czy zwolnienie dotyczyć będzie jedynie 100.000 zł)...
 4. Czy w przypadku spłaty części kredytu remontowego zaciągniętego przez Wnioskodawczynię i jej męża na remont nowo zakupionego lokalu, zwolniona od podatku będzie jedynie połowa spłaconej kwoty przypadająca na część Wnioskodawczyni w związku z tym, iż „własny” cel mieszkaniowy dotyczy tylko własności Wnioskodawczyni, a nie współwłasności z mężem w sytuacji gdy zgodnie z art. 21 ust. 26 ustawy przez remont własnego lokalu mieszkaniowego rozumie się lokal stanowiący własność lub współwłasność podatnika...
 5. Jakie są wymagane czynności formalno-prawne, których dopełnienie przez Wnioskodawczynię jest konieczne aby uzyskać zwolnienie z podatku...

Zdaniem Wnioskodawczyni, Ad.1. Upływ 5 letniego okresu, od którego zależy brak obowiązku płacenia podatku liczy się od momentu dokonania darowizny mieszkania przez rodziców na rzecz Wnioskodawczyni.

Ad.2. W przypadku sprzedaży mieszkania nabytego w drodze darowizny w 2010 r. - w roku 2011 lub w latach następnych i przekazaniu całości środków uzyskanych ze sprzedaży w ustawowo wymaganym terminie na „własne” cele mieszkaniowe określone w literach a), b) i c) w pozycji 54 formularza, Wnioskodawczyni nie będzie miała obowiązku płacenia podatku od osób fizycznych z tytułu środków uzyskanych ze sprzedaży starego mieszkania.

Ad.3. Zwolniona z opodatkowania będzie jedynie połowa spłaconej kwoty – jako przypadająca na własność Wnioskodawczyni – na Jej cel mieszkaniowy.

Ad.4. Zwolniona będzie cała spłacona kwota, ponieważ „własny” cel mieszkaniowy to w przypadku remontu także współwłasność.

Ad.5. Konieczne jest złożenie w terminie 14 dni od dnia sprzedaży (podpisania aktu notarialnego) oświadczenia w urzędzie skarbowym miejsca zameldowania, że przychód uzyskany ze sprzedaży Wnioskodawczyni przeznaczy na własne cele mieszkaniowe opisane powyżej.

Wydając w imieniu Ministra Finansów, interpretację indywidualną z dnia 22 marca 2011 r. Nr IPPB2/415-1079/10-4/MK, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie uznał stanowisko Wnioskodawczyni za nieprawidłowe w części dotyczącej wydatkowania uzyskanych środków na spłatę części kredytu remontowego zaciągniętego przez Wnioskodawczynię i jej męża na remont nowo zakupionego lokalu oraz obowiązku złożenia w terminie 14 dni od daty zbycia lokalu oświadczenia o skorzystaniu ze zwolnienia od podatku oraz za prawidłowe w części dotyczącej ustalenia daty nabycia lokalu mieszkalnego (...), wydatkowania uzyskanych środków na spłatę w całości kredytu hipotecznego wraz z odsetkami, który Wnioskodawczyni zaciągnęła na zakup mieszkania planowanego do sprzedaży oraz (...) na spłatę części kredytu (...) który Wnioskodawczyni zaciągnęła wraz z mężem na zakup nowego lokalu mieszkalnego (...). Organ upoważniony stwierdził m.in., że (...) Aby więc środki pieniężne uzyskane ze sprzedaży przedmiotowego lokalu mieszkalnego stanowiącego majątek odrębny Wnioskodawczyni w całości przeznaczone na spłatę kredytu zaciągniętego na zakup własnego lokalu mieszkalnego mogły skorzystać ze zwolnienia przed ich wydatkowaniem winny zostać włączone do majątku wspólnego małżonków. Tylko wówczas całość środków przeznaczonych na spłatę kredytu zaciągniętego przed uzyskaniem przychodu ze zbycia, na zakup własnego lokalu mieszkalnego wspólnie przez małżonków będzie korzystać ze zwolnienia z opodatkowania (...).

Po zapoznaniu się z aktami sprawy Minister Finansów zważył, co następuje.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawczyni nabyła w drodze darowizny mieszkanie w dniu 25 listopada 2010 r., które planuje sprzedać w 2011 r. (lub w latach następnych).

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,

- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

W świetle powyższego sprzedaż przez Wnioskodawczynię mieszkania w 2011 r. (lub w latach następnych), przed upływem pięciu lat, licząc od końca 2010 roku, w którym nastąpiło nabycie, stanowi źródło przychodu w rozumieniu powołanych przepisów.

Przychodem, stosownie do art. 19 ust. 1 ustawy, jest wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Jeżeli jednak cena, bez uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej w wysokości wartości rynkowej.

Podatek dochodowy, zgodnie z art. 30e ust. 1 ustawy, wynosi 19% podstawy obliczenia podatku.

Podstawą obliczenia podatku jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw określonym zgodnie z art. 19, a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw (art. 30e ust. 2 ustawy).

Jednakże stosownie do treści art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy, wprowadzonego od dnia 1 stycznia 2009 r. ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 209, poz. 1316, z późn. zm.), wolne od podatku dochodowego są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych.

W myśl art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. a-e ustawy, za wydatki poniesione na wyżej wymienione cele, uważa się wydatki poniesione m.in. na nabycie lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym lokalem; nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie; a także wydatki na remont własnego lokalu mieszkalnego, położonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej.

Przez własny budynek, lokal lub pomieszczenie, rozumie się budynek, lokal lub pomieszczenie stanowiące własność lub współwłasność podatnika lub do którego podatnikowi przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udział w takich prawach (art. 21 ust. 26 ustawy).

Ponadto regulacje prawne zawarte w art. 21 ust. 25 pkt 2 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowią, że wydatkami na „własne cele mieszkaniowe”, są również wydatki poniesione na spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c, na cele określone w art. 21 ust. 25 pkt 1, w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, mających siedzibę w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem ust. 29 i 30.

Jak wynika z powołanych przepisów, zwolnienie podatkowe jest uzależnione od wydatkowania przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia mieszkania na enumeratywnie wymienione w art. 21 ust. 25 ustawy, własne cele mieszkaniowe i dokonania tej czynności najpóźniej przed upływem dwóch lat licząc od końca roku podatkowego, w którym nastąpi odpłatne zbycie, jednak nie wcześniej niż uzyskany został ten przychód. Oznacza to zatem, że jeżeli w wyżej wymienionym okresie przychód ze sprzedaży mieszkania w 2011 r. (lub w latach następnych), przed upływem pięciu lat od nabycia w 2010 r., zostanie przeznaczony na spłatę kredytu wraz z odsetkami zaciągniętego na nabycie tego mieszkania oraz na spłatę kredytu wraz z odsetkami na remont nowego lokalu mieszkalnego, a także na spłatę kredytu wraz z odsetkami na nabycie wraz z mężem w lipcu 2010 r. lokalu mieszkalnego, wówczas spełnione zostaną kryteria do zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 30e ust. 4 w związku z art. 45 ust. 1a pkt 3 ustawy, dochód z odpłatnego zbycia mieszkania, w tym również przewidywany do zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy, Wnioskodawczyni ma obowiązek wykazać w zeznaniu PIT-39, składanym w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, w którym nastąpi sprzedaż mieszkania.

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w stanie prawnym obowiązującym od dnia 01 stycznia 2009 r., nie przewidują obowiązku „złożenia w terminie 14 dni od dnia sprzedaży (podpisania aktu notarialnego)” oświadczenia w urzędzie skarbowym o przeznaczeniu przychodu.

Mając powyższe na uwadze stwierdza się, że stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego, w zakresie ustalenia daty nabycia mieszkania oraz możliwości zwolnienia z opodatkowania dochodu z odpłatnego zbycia, w 2011 r. (lub w latach następnych), mieszkania, w związku z przeznaczeniem przychodu na spłatę kredytu wraz z odsetkami na nabycie tego mieszkania oraz na spłatę kredytu wraz z odsetkami na remont nowego lokalu mieszkalnego, jeżeli czynność ta nastąpi nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpi odpłatne zbycie, jest prawidłowe.

Natomiast stanowisko Wnioskodawczyni w zakresie złożenia w terminie 14 dni od dnia sprzedaży mieszkania oświadczenia w urzędzie skarbowym oraz możliwości zwolnienia z opodatkowania dochodu ze sprzedaży mieszkania jedynie w wysokości połowy spłaconej kwoty kredytu wraz z odsetkami na nabycie wraz z mężem w lipcu 2010 r. lokalu mieszkalnego, jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 14e § 1 Ordynacji podatkowej, Minister Finansów może, z urzędu, zmienić wydaną interpretację ogólną lub indywidualną, jeżeli stwierdzi jej nieprawidłowość, uwzględniając w szczególności orzecznictwo sądów, Trybunału Konstytucyjnego lub Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Przepis ten nie zawiera ograniczeń czasowych, co oznacza, że jeśli stwierdzona zostanie nieprawidłowość wydanej interpretacji indywidualnej, Minister Finansów może, z urzędu zmienić ją w każdym czasie.

W konsekwencji należało z urzędu, dokonać zmiany pisemnej interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, działającego w imieniu Ministra Finansów, gdyż uznanie przez ten organ, m.in. że (...) Aby więc środki pieniężne uzyskane ze sprzedaży przedmiotowego lokalu mieszkalnego stanowiącego majątek odrębny Wnioskodawczyni w całości przeznaczone na spłatę kredytu zaciągniętego na zakup własnego lokalu mieszkalnego mogły skorzystać ze zwolnienia przed ich wydatkowaniem winny zostać włączone do majątku wspólnego małżonków (...), jest nieprawidłowe.

Zmieniona interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania zmienianej interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie Ministra Finansów – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o wydaniu zmienionej interpretacji – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wnosi się (w dwóch egzemplarzach) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi Ministra Finansów na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli Minister Finansów nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi). Skargę wnosi się za pośrednictwem Ministra Finansów, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi), na adres: ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa.