DD9/033/417/BRT/2013/RWPD-78024 | Interpretacja indywidualna

Należało z urzędu, dokonać zmiany pisemnej interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, gdyż stwierdzono jej nieprawidłowość w części uznającej, że przychód z odpłatnego zbycia gruntu przynależnego do lokalu mieszkalnego nie korzysta ze zwolnienia z tytułu tzw. ulgi meldunkowej.
DD9/033/417/BRT/2013/RWPD-78024interpretacja indywidualna
 1. budynek
 2. grunty
 3. lokal mieszkalny
 4. lokal użytkowy
 5. nieruchomości
 6. spadek
 7. sprzedaż
 8. sprzedaż gruntów
 9. ulga meldunkowa
 10. zwolnienia przedmiotowe
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów

ZMIANA INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ

Na podstawie art. 14e § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012r., poz. 749, ze zm.) Minister Finansów, w związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości interpretacji indywidualnej z dnia 16 grudnia 2008r. Nr IPPB2/415-1377/08-2/JS wydanej w imieniu Ministra Finansów przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, zmienia z urzędu wyżej wymienioną interpretację stwierdzając, że stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z dnia 24 września 2008r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania:

 • przychodu z odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w gruncie związanym z tym lokalem - jest prawidłowe,
 • przychodu z odpłatnego zbycia lokalu użytkowego wraz z udziałem w gruncie związanym z tym lokalem oraz odrębnej niezabudowanej działki gruntu – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, działając na podstawie § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, ze zm.), wydał w dniu 16 grudnia 2008r., w imieniu Ministra Finansów, interpretację indywidualną dotyczącą podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego otrzymanego w spadku oraz w zakresie opodatkowania przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia lokalu użytkowego i gruntu otrzymanego w spadku. Interpretacja wydana została na wniosek Pani B. P. z dnia 24 września 2008r.

Z przedstawionego we wniosku zaistniałego stanu faktycznego wynika, że

Wnioskodawczyni po zmarłej matce w dniu 09.05.2007 r. nabyła w całości w drodze spadku nieruchomość zabudowaną. Na działce o powierzchni 0.193 ha wybudowany jest piętrowy budynek mieszkalno – usługowy z poddaszem nieużytkowym, dachem dwuspadowym. W budynku tym na parterze są dwa lokale użytkowe. W przedmiotowej nieruchomości, objętej spadkiem Wnioskodawczyni była zameldowana na pobyt stały od dnia 12.11.1968 r. do 18.05.1977 r. co potwierdza zaświadczenie wydane 06.08.2008 r. przez Urząd Miasta, Wydział Spraw Obywatelskich. Postanowieniem z dnia 29.09.2007 r. Sąd Rejonowy stwierdził, iż Wnioskodawczyni w całości nabyła spadek.

W dniu 05.01.2008 r. przedmiotowa nieruchomość z wyłączeniem jednego lokalu użytkowego w budynku mieszkalno - usługowym została sprzedana aktem notarialnym. Według aktu notarialnego w § 2 lokal użytkowy „Nr I” usytuowany na parterze budynku, który nie objęto sprzedażą składa się z pomieszczeń: sali sprzedaży, magazynu, biura, wc, o powierzchni użytkowej 30,45 m2 wraz z przynależnym do niego udziałem 3045/28844 części - we własności części budynku i innych urządzeń oraz taki sam udział w prawie własności działki gruntu oznaczonej numerem 3726/4 o powierzchni 0,0139 ha, na której budynek obejmujący przedmiotowy lokal mieszkalny jest posadowiony. Według ww. aktu notarialnego sprzedażą zostały objęte części składowe nieruchomości:

 • lokal użytkowy Nr II – usytuowany na parterze budynku mieszkalnego składający się z pomieszczeń : sali sprzedaży, wc, o powierzchni 24,79 m2 wraz z przynależnym do niego udziałem we własności działki gruntu 2479/28844 części i wspólnych częściach budynku i innych urządzeń oraz taki sam udział w prawie własności działki gruntu oznaczonej nr 3726/4 o powierzchni 0,0139 ha, na której budynek obejmujący przedmiotowy lokal mieszkalny jest posadowiony,
 • lokal mieszkalny Nr III o powierzchni użytkowej 233,20 m2, w skład którego wchodzą:
  1. pomieszczenie pomocnicze - piwnica o powierzchni użytkowej 49,16 m2, strych o powierzchni użytkowej 46, 45 m2,
  2. pomieszczenie mieszkalne na parterze o powierzchni użytkowej 44,30 m2, którymi są wiatrołap, spiżarnia, komunikacja.
  3. pomieszczenie mieszkalne na piętrze o powierzchni użytkowej 93,28 m2, które stanowią: 3 sypialnie, kuchnia, wc, korytarz, komunikacja.

Z własnością tego lokalu związany jest udział wynoszący 23320/28844 części we własności części budynku i innych urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali oraz taki sam udział w prawie własności działki gruntu oznaczonej numerem 3726/4 o powierzchni 0,0139 ha.

 • własność działki 3726/3 o powierzchni 0,06574 ha.

Wyżej wymienione składniki nieruchomości wraz z częściami przypadającymi gruntu Wnioskodawczyni sprzedała za cenę 300.000 zł. W akcie notarialnym nie określono wartości poszczególnych składników nieruchomości tylko wyceniono jedną kwotę 300.000 zł.

W dniu 04.09.2008 r. Wnioskodawczyni złożyła w urzędzie skarbowym oświadczenie o spełnieniu warunków do zwolnienia z podatku dochodowego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Z uwagi na fakt, iż dnia 02.04.2008 r. Minister Finansów wydał rozporządzenie, w ww. sprawie Wnioskodawczyni mogła złożyć stosowne oświadczenie do 30 kwietnia 2009 r.

Składając oświadczenie Wnioskodawczyni została ustnie poinformowana przez pracownika urzędu skarbowego, iż nie spełnia warunków do skorzystania z tzw. ulgi meldunkowej, ponieważ okres zameldowania przypadał na bardzo odległy czas przed datą zbycia. Niezbędny jest dwunastomiesięczny okres zameldowania by skorzystać z ulgi i w związku z tym Wnioskodawczyni musi zapłacić podatek dochodowy w wysokości 19% od całej sprzedanej nieruchomości.

W dniu 20.02.2008 r. oficjalną interpretację przepisu art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wydał Minister Finansów. W interpretacji tej można przeczytać: „Tym samym należy uznać, że dzień 1 stycznia 2007 r. nie wywiera bezpośredniego wpływu na liczenie okresu zameldowania. Dzień 1 stycznia 2007 r. to data wejścia w życie przepisów wprowadzających nowe zwolnienie. Z przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz zmianie niektórych innych ustaw nie wynika, że od tej daty należy liczyć 12 miesięczny okres zameldowania począwszy od dnia 1 stycznia 2007 r.

W tej sytuacji zasadne jest, iż do 12 miesięcznego okresu zameldowania podatnika na pobyt stały wlicza się okres zameldowania zarówno przed 1 stycznia 2007 r. jak i przed datą nabycia nieruchomości lub prawa”.

Ulga meldunkowa przysługuje podatnikom, którzy w zbywanym lokalu lub nieruchomości byli zameldowani co najmniej 12 miesięcy. Nie ma znaczenia kiedy to było, ani kto w tym okresie był właścicielem tej nieruchomości”.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:
 • Jaki przepis stanowi, że okres 12 miesięcy stałego zameldowania w zbywanej nieruchomości, stanowiący podstawę przyznania ulgi meldunkowej musi przypadać bezpośrednio przed zbyciem nieruchomości...
 • Jeżeli zameldowanie stanowi podstawę do zwolnienia z opodatkowania sprzedanej nieruchomości zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, to czy cała wartość sprzedaży jest zwolniona z opodatkowania, czy część dotycząca tylko lokalu mieszkalnego Nr III, na który składają się części wymienione w poz. 50 (tj. lokal mieszkalny a),b),c) ...
 • Jeżeli zwolnienie z opodatkowania dotyczy tylko lokalu mieszkalnego Nr III, to w jaki sposób wycenić składniki sprzedaży tj. lokal Nr II, działkę gruntu przypadającą na daną część nieruchomości skoro w akcie notarialnym podano cenę ogółem...
 • Skąd Wnioskodawczyni będzie wiedziała, czy proporcjonalnie ustalona cena poszczególnych składników nie będzie zaniżona w stosunku do wartości rynkowej...
 • Jak ustalić podstawę opodatkowania części gruntu i lokalu użytkowego...

Zdaniem Wnioskodawczyni:

Oceniając swoje warunki do skorzystania z ulgi meldunkowej, korzystając z dostępnych wszystkich źródeł: stron internetowych Ministerstwa Finansów, Administracji Podatkowej, a także licznych publikacji „Gazety Prawnej” Wnioskodawczyni uważa, że spełnia warunki do skorzystania z ulgi.

Przepis art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie określa daty od której należy liczyć okres zameldowania, nie uzależnia zameldowania, a tym samym prawa do zwolnienia od posiadania tytułu własności do nieruchomości lub lokalu lecz stanowi, że istotny jest fakt zameldowania podatnika na pobyt stały w zbywanej nieruchomości przez wyżej wskazany okres. Przepis ten nie precyzuje kiedy zaczyna się lub kończy okres zameldowania do uzyskania „ulgi meldunkowej”.

Wnioskodawczyni uważa, że spełnia warunki do skorzystania z tzw. ulgi meldunkowej do nabytej w spadku po zmarłej mamie nieruchomości nie tylko w części lokalowej, ale i w pozostałej części gruntowej. Dokumenty potwierdzają, że była zameldowana 9 lat, lecz z uwagi na to, że nie były w tamtych czasach ewidencjonowane okresy zameldowania, Wnioskodawczyni nie posiada na to dowodów, ale mieszkała tam od 1962 r.

Wydając w imieniu Ministra Finansów, interpretację indywidualną z dnia 16 grudnia 2008r. Nr IPPB2/415-1377/08-2/JS, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie uznał stanowisko Wnioskodawczyni w zakresie opodatkowania przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego - za prawidłowe, natomiast w zakresie opodatkowania przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia lokalu użytkowego i gruntu otrzymanego w spadku - za nieprawidłowe.

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie wskazał m.in. że: (...) zwolnieniem określonym w art. 21 ust. 1 pkt 126 ww. ustawy objęty jest wyłącznie przychód ze sprzedaży budynku mieszkalnego. Przedmiotowe zwolnienie nie obejmuje przychodów z odpłatnego zbycia gruntów, zarówno tych, które stanowią odrębny przedmiot własności (prawo wieczystego użytkowania gruntu), jak i gruntów trwale związanych z budynkami, stanowiących część składową nieruchomości(...).

Po zapoznaniu się z aktami sprawy Minister Finansów zważył, co następuje.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a–c ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, ze zm.), źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,

- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Z powyższego wynika, iż w przypadku sprzedaży nieruchomości decydujące znaczenie dla celów opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych ma data nabycia nieruchomości lub prawa.

Odnosząc się do opisanego stanu faktycznego wskazać należy, że zgodnie z art. 925 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku, które w myśl art. 924 tejże ustawy następuje z chwilą śmierci spadkodawcy. Wnioskodawczyni zatem nabyła spadek w dniu 09 maja 2007r., co oznacza, że przychód ze sprzedaży, w 2008 r., zabudowanej nieruchomości podlega opodatkowaniu według zasad obowiązujących od dnia 1 stycznia 2007r.

Ustawą z dnia 16 listopada 2006r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1588, ze zm.) od dnia 1 stycznia 2007r. zmienione zostały zasady opodatkowania przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nowe zasady opodatkowania, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy zmieniającej, mają zastosowanie do dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw, nabytych lub wybudowanych (oddanych do użytkowania) od dnia 1 stycznia 2007r.

Natomiast zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 209, poz. 1316, z późn. zm.), do przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nabytych lub wybudowanych (oddanych do użytkowania) w okresie od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2008 r., stosuje się zasady określone w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2008 r.

Z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c ustawy, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlega dochód według 19% stawki podatku.

Dochodem jest różnica pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw określonym zgodnie z art. 19, a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d, powiększona o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw.

Podatek płatny jest w terminie złożenia zeznania rocznego za rok podatkowy, w którym nastąpiło odpłatne zbycie (art. 30e ustawy).

Jednakże zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2008r.), wolne od podatku dochodowego są przychody uzyskane z odpłatnego zbycia:

 1. budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku,
 2. lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu,
 3. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie,
 4. prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie

- jeżeli podatnik był zameldowany w budynku lub lokalu wymienionym w lit. a)-d) na pobyt stały przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy przed datą zbycia, z zastrzeżeniem ust. 21 i 22.

Z powyższych przepisów jednoznacznie wynika, że zwolnienie z tytułu tzw. ulgi meldunkowej stosuje się do przychodu z odpłatnego zbycia budynku mieszkalnego (lokalu mieszkalnego).

Przepis art. 21 ust. 21 ustawy (w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2008 r.) stanowi, iż przedmiotowe zwolnienie ma zastosowanie do przychodów podatnika, który w terminie 14 dni od dnia dokonania odpłatnego zbycia nieruchomości lub prawa majątkowego, złoży oświadczenie, że spełnia warunki do zwolnienia, w urzędzie skarbowym, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika.

Stosownie do art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (...), oświadczenie wymienione w art. 21 ust. 21 podatnicy składają w terminie złożenia zeznania, o którym mowa w art. 45 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za rok podatkowy, w którym nastąpiło odpłatne zbycie nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c ustawy (14-dniowy termin określony w art. 21 ust. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie ma zastosowania).

Zgodnie z interpretacją ogólną Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2008r. Nr DD2/033/0557/SKT/07/1682 do 12-miesięcznego okresu zameldowania podatnika na pobyt stały wlicza się okres zameldowania zarówno przed dniem 1 stycznia 2007 r., jak i przed datą nabycia nieruchomości lub prawa majątkowego. Wnioskodawczyni wskazała, że w budynku mieszkalnym była zameldowana na pobyt stały w latach 1968 – 1977. Tym samym został spełniony warunek co najmniej 12-miesięcznego okresu zameldowania na pobyt stały przed datą zbycia, o którym mówi art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy.

Ponadto problematyka dotycząca zwolnienia od opodatkowania podatkiem dochodowym przychodu z odpłatnego zbycia budynku mieszkalnego (lokalu mieszkalnego) wraz z udziałem w gruncie znalazła odzwierciedlenie w orzecznictwie sądów administracyjnych.

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów w dniu 02 kwietnia 2012r. podjął uchwałę sygn. akt II FPS 3/11, wskazując m.in., że: „(...) ulga meldunkowa przewidziana w art. 21 ust. 1 pkt 126 lit. a/ ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), w stanie prawnym obowiązującym w okresie od dnia 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2008 r., obejmowała swoim zakresem nie tylko przychody uzyskane z odpłatnego zbycia budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, ale także gruntu, na którym budynek ten został posadowiony (...) W art. 21 ust. 1 pkt 126 lit. a/ u.p.d.o.f. – jak już wyżej stwierdzono w oparciu o odwołanie do art. 21 ust. 21 u.p.d.o.f. – uregulowano tzw. "ulgę meldunkową", w której zakresie mieści się nieruchomość pojęta jako grunt wraz ze związanym z nim budynkiem mieszkalnym (art. 46 K.c.). Redakcja tego przepisu u.p.d.o.f. wskazuje, że normy prawa cywilnego, zawarte w art. 46 i art. 47 K.c., uzupełniają normę prawa podatkowego i stanowią budulec dla instytucji prawnopodatkowej tzw. "ulgi meldunkowej (...)

Po podjęciu uchwały przez Naczelny Sąd Administracyjny ugruntowała się jednolita linia orzecznicza sądów administracyjnych stanowiąca, iż przedmiotowe zwolnienie z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych obejmuje również przychody uzyskane ze sprzedaży budynku mieszkalnego (lokalu mieszkalnego) wraz z udziałem w gruncie np.: wyrok NSA z dnia 14 czerwca 2012 r. sygn. akt II FSK 1035/10; wyrok NSA z dnia 28 czerwca 2012 r. sygn. akt II FSK 2612/10; wyrok WSA w Poznaniu z dnia 27 czerwca 2012 r. sygn. akt I SA/Po 455/12; wyrok WSA w Gdańsku z dnia 23 stycznia 2013 r. sygn. akt I SA/Gd 1244/12.

Odnosząc się więc do zaistniałego stanu faktycznego stwierdza się, że do przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego Nr III o powierzchni użytkowej 233,20 m2 wraz z przynależnym udziałem 23320/28844 w gruncie o nr 3726/4 i powierzchni 0,0139 ha mają zastosowanie przepisy dotyczące tzw. ulgi meldunkowej określone w art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Natomiast odnośnie opisanej przez Wnioskodawczynię kwestii zwolnienia z opodatkowania przychodu ze sprzedaży lokalu użytkowego Nr II o powierzchni 24,79m2 wraz z przynależnym udziałem we własności gruntu nr 3726/4 oraz działki ewidencyjnej nr 3726/3 o powierzchni 0,06574 ha należy wskazać, że przepisy art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy nie mają zastosowania. Jak wynika bowiem z opisanego we wniosku stanu faktycznego lokal użytkowy Nr II oraz działka nr 3726/3 mogą być samoistnym przedmiotem obrotu i nie stanowią nieruchomości mieszkalnej.

Zauważyć należy, że zgodnie z art. 46 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności. Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali (Dz. U. z 2000r. nr 90, poz. 903 ze zm.) samodzielny lokal mieszkalny, a także lokal o innym przeznaczeniu, zwane dalej "lokalami", mogą stanowić odrębne nieruchomości.

W związku z powyższym przychód z odpłatnego zbycia lokalu użytkowego Nr II wraz z przynależnym udziałem w gruncie oraz gruntu nr 3726/3 nie korzysta z przedmiotowego zwolnienia z tytułu tzw. ulgi meldunkowej.

Wartość sprzedaży lokalu użytkowego Nr II wraz z przynależnym udziałem w gruncie oraz wartość sprzedaży działki nr 3726/3, powinna zostać ustalona na poziomie wartości rynkowej, którą zgodnie z art. 19 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych określa się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca odpłatnego zbycia.

Mając na uwadze powyższe stwierdza się, że stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej zaistniałego stanu faktycznego w zakresie zwolnienia z opodatkowania:

 • przychodu z odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w gruncie związanym z tym lokalem - jest prawidłowe,
 • przychodu z odpłatnego zbycia lokalu użytkowego wraz z udziałem w gruncie związanym z tym lokalem oraz odrębnej niezabudowanej działki gruntu – jest nieprawidłowe.

W konsekwencji należało z urzędu, dokonać zmiany pisemnej interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, gdyż stwierdzono jej nieprawidłowość w części uznającej, że przychód z odpłatnego zbycia gruntu przynależnego do lokalu mieszkalnego nie korzysta ze zwolnienia z tytułu tzw. ulgi meldunkowej.

Zgodnie z art. 14e § 1 Ordynacji podatkowej, Minister Finansów może, z urzędu, zmienić wydaną interpretację ogólną lub indywidualną, jeżeli stwierdzi jej nieprawidłowość, uwzględniając w szczególności orzecznictwo sądów, Trybunału Konstytucyjnego lub Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Przepis ten nie zawiera ograniczeń czasowych, co oznacza, że jeśli stwierdzona zostanie nieprawidłowość wydanej interpretacji indywidualnej, Minister Finansów może, z urzędu zmienić ją w dowolnym czasie.

Zmieniona interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania zmienianej interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie Ministra Finansów – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o wydaniu zmienionej interpretacji – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, ze zm.). Skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wnosi się (w dwóch egzemplarzach) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi Ministra Finansów na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli Minister Finansów nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi). Skargę wnosi się za pośrednictwem Ministra Finansów, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi), na adres: ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.